PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Primær information

 • Handelsnavn:
 • PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 111035E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

SIKKERHEDSDATABLAD

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med

senere ændringer

1.

Identifikation af stof eller kemisk produkt

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Produktnavn

:

Identifikation af selskab/virksomhed

:

Overfladedesinfektion

Produktet er kun til professionelt brug

Anvendelsesområde

Dato for revision : 28 juli 2010

Version: : 1

111035E

Kode :

Producent/

Distributør/

Importør

:

Ecolab ApS

Carl Jacobsens Vej 29-37

2500 Valby

Danmark

Tel +45 36 15 85 85

Fax +45 36 15 85 49

dk@ecolab.com

Nødtelefon: 36 15 85 85

Giftlinien

:

82121212

Fareidentifikation

2.

Klassificering

Ikke klassificeret.

:

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.

Stof/præparat

Præparat

:

Der er ingen indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor behøver

nævnes i denne sektion.

Skyl munden med vand. Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i

frisk luft. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver

anbefaler det. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt

Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg

lejlighedsvis løftes. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.

Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko

tages af.

4.

Førstehjælpsforanstaltninger

Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i frisk luft. Sørg for

lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse

Indånding

Øjenkontakt

:

:

:

:

Førstehjælpsforanstaltninger

Særlige behandlinger

Ikke tilgængelig

:

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Udgivelsesdato

:

28 juli 2010

Side: 1/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Brandbekæmpelse

5.

Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet,

lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal

anvendes i positiv tryktilstand.

Særlige personlige

værnemidler, som skal bæres

af brandmandskabet

Brug vandspray (tåge), skum, pulver eller CO

i tilfælde af brand.

Slukningsmiddel - Velegnet

:

:

Slukningsmiddel - Ikke

velegnet

Ingen kendte.

:

Miljømæssige forholdsregler

Personlige forholdsregler

6.

Forholdsregler over for udslip ved uheld

:

Bemærk: Se sektion 8 vedrørende personlige værnemidler og sektion 13 vedrørende bortskaffelse af

affald.

:

Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør

ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af

dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord,

vandveje, afløb og kloakker.

Lille udslip

:

Fortynd med vand og tør op hvis vandopløseligt, eller absorber med et

inaktivt tørt materiale og placer i en egnet beholder til affaldsbortskaffelse.

Stort udslip

:

Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Spild

begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks.

sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i

overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13).

Håndtering

Håndtering og opbevaring

Opbevaring

7.

Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Vask altid

hænderne grundigt med sæbe og vand efter håndtering.

Emballagematerialer

Brug original beholder.

Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage,

beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra

uforenelige materialer (se sektion 10) samt føde- og drikkevarer. Hold

beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges.

:

:

:

Anbefalet

Ikke tilgængelig

Dansk brandklasse

:

Ikke tilgængelig

:

Særlig anvendelse

Opbevares ved følgende temperaturer: 0 og 25°C

Grænseværdier for

eksponering

8.

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af hænder

(EN 374)

Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn er ikke påkrævet, når produktet bruges under normale og

tilsigtede betingelser.

Ingen særlige anbefalinger.

Ingen særlige anbefalinger.

Beskyttelse af øjne

(EN 166)

Beskyttelse af

åndedrætsorganer

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ikke tilgængelig

:

Beskyttelse af hud

(EN 14605)

Ingen særlige anbefalinger.

:

Udgivelsesdato

:

28 juli 2010

Side: 2/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk tilstandsform

Væske.

Svag lugt.

Lugt

Gullig.

Farve

9.

:

:

Generel information

Udseende

Ikke tilgængelig

Smeltepunkt

Kogepunkt

Damptryk

Relativ massefylde

damp densitet

Opløselighed

Ikke tilgængelig

0.995 til 1.02 g/cm

(20 °C)

Ikke tilgængelig

Ikke relevant.

Letopløseligt i koldt vand.

pH

Fordampningshastighed

(butylacetat = 1)

Ikke relevant.

Flammepunkt

> 100°C

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Brandbarhed (fast, luftart)

Ikke relevant.

10 til 11 (100%)

Viskositet

Ikke tilgængelig

Oktanol/vand

fordelingskoefficient

Eksplosions begrænsninger

Eksplosionsegenskaber

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ikke tilgængelig

Oxiderende egenskaber

:

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

:

Ikke relevant.

Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet

10.

:

Må ikke blandes med andre produkter.

Stabilt under normale betingelser.

Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

11.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Carcinogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Reproduktionstoksicitet

:

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

:

Indtagelse

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

:

Øjenkontakt

Miljøoplysninger

12.

Den økologiske bedømmelse af produktet er baseret på data fra råstofferne og/eller tilsvarende stoffer.

Summen af de organiske komponenter i produktet opnåede i test for let nedbrydelighed værdier på > 60%

BOD/COD, hhv. CO2-udvikling eller > 70% DOC-reduktion. Dette svarer til grænseværdierne for 'let

nedbrydelig/readily degradable' (f.eks. iht.OECD-metode 301).

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt iht. Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering og

mærkning.

Økotoksicitet

Persistens og nedbrydelighed

Udgivelsesdato

:

28 juli 2010

Side: 3/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Bortskaffelse

13.

200115*

Europæisk affaldskatalog

:

Affald skal bortskaffes i henhold til gældende regler. Opbrug produktet så

vidt muligt ifølge instruktion

Metoder for bortskaffelse

:

ADR/RID Klasse

14.

Internationale transportregler

IMDG Klasse

Transportoplysninger

Oplysninger om

regulering

UN nummer

Officiel godsbetegnelse

Klasse

Emballagegruppe

Etiket

Ikke

reguleret.

regulated.

Vær opmærsom på særlige forpakningsregler lufttransport.

Oplysninger om regulering

15.

EU regler

Nationale regler

Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til EU lovgivning.

Risikosætninger

:

Andre oplysninger

16.

Ikke relevant.

:

Den fulde ordlyd af R-

sætninger omtalt under punkt 2

og 3 - Danmark

28 juli 2010

Historik

Udskriftsdato

Dato for revision

Version:

Udarbejdet af

28 juli 2010

Version:

Bemærkning til

læseren

1

1

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Side: 4/4

”Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har

været anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

20-4-2018

Federal judge enters consent decree against Cantrell Drug Company

Federal judge enters consent decree against Cantrell Drug Company

Cantrell Drug Company prohibited from manufacturing and distributing sterile drug products in violation of the law

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

Acupuncture needles with false CE marking

Acupuncture needles with false CE marking

Sterile acupuncture needles with false CE marking are sold online. We ask you to pay attention to these products because there is no documentation to support the product's sterility or the materials used to fabricate the device.

Danish Medicines Agency

13-4-2018

Coastal Meds to Recall All Products Marketed as Sterile

Coastal Meds to Recall All Products Marketed as Sterile

FDA is alerting health care professionals to a voluntary recall of all non-expired products marketed as sterile made by Coastal Meds due to visible particles in some of the drug vials for injection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

Sterile Injectable Products by Premier Pharmacy Labs: Recall - Lack of Sterility Assurance

Sterile Injectable Products by Premier Pharmacy Labs: Recall - Lack of Sterility Assurance

Administration of non-sterile injection products that are intended to be sterile may result in a site-specific or systemic infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-4-2018

Premier Pharmacy Labs Issues Voluntary Nationwide Recall of Specific Sterile Injectable Products Lots Due to a Potential Lack of Sterility Assurance

Premier Pharmacy Labs Issues Voluntary Nationwide Recall of Specific Sterile Injectable Products Lots Due to a Potential Lack of Sterility Assurance

Microbial contamination was detected during routine testing of subsequent unreleased product lots due to interaction between the product syringe and tamper evident container closure, which may result in the potential introduction of microorganisms into the products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Labetalol Hydrochloride Injection by Hospira: Recall - Potential For Cracked Glass At Rim Surface Of Vials

Labetalol Hydrochloride Injection by Hospira: Recall - Potential For Cracked Glass At Rim Surface Of Vials

Cracked vials may result in a lack of sterility assurance. Use of or exposure to a non-sterile product may be associated with adverse events such as fever, chills, sepsis or invasive systemic infections in patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Compton, California, Kareway Products, Inc is voluntarily recalling 60,000 lots of Gericare Eye Wash, Sterile Eye Irrigation Solution, 4 fluid ounces to the hospital, retail or consumer level. The product has been found to have potential microbial contamination which compromises sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Levofloxacin in 5 Percent Dextrose 250mg/50mL by AuroMedics: Recall - Presence of Visible Particulate Matter

Levofloxacin in 5 Percent Dextrose 250mg/50mL by AuroMedics: Recall - Presence of Visible Particulate Matter

Use of a non-sterile injectable product could result in fatal infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Pharmedium Services, LLC Expands Voluntary Nationwide Recall of Additional Lots of Compounded Sterile Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Assurance

Pharmedium Services, LLC Expands Voluntary Nationwide Recall of Additional Lots of Compounded Sterile Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Assurance

January 10, 2018 Lake Forest, IL PharMEDium Services, LLC (PharMEDium) is voluntarily expanding the recall issued on December 27, 2017 to include the below lots of sterile drug products to the hospital/user level due to a lack of assurance of sterility. Administration of a drug product intended to be sterile that is not sterile could result in serious infections that may be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-1-2018

Compounded Sterile Products by PharMEDium Services: Recall - Lack of Sterility Assurance

Compounded Sterile Products by PharMEDium Services: Recall - Lack of Sterility Assurance

Administration of a drug product intended to be sterile that is not sterile could result in serious infections that may be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-1-2018

PharMEDium Services, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Lots of Compounded Sterile Products due to Lack of Sterility Assurance

PharMEDium Services, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Lots of Compounded Sterile Products due to Lack of Sterility Assurance

December 27, 2017 Lake Forest, IL PharMEDium Services, LLC (PharMEDium) is voluntarily recalling the below lots of drug products to the hospital/user level due to a lack of assurance of sterility. Administration of a drug product intended to be sterile that is not sterile could result in serious infections that may be life-threatening. To date, PharMEDium has not received any reports of complaints related to the products but is issuing this recall out of an abundance of caution following a commitment m...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA approves new label changes and dosing for zolpidem products and a recommendation to avoid driving the day after using Ambien CR

FDA Drug Safety Communication: FDA approves new label changes and dosing for zolpidem products and a recommendation to avoid driving the day after using Ambien CR

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that FDA has approved label changes specifying new dosing recommendations for zolpidem products (Ambien, Ambien CR, and Edluar), which are widely prescribed sleep medications.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Intravenous administration of a solution containing sterile particulate matter may lead to adverse health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

CHUDA (Avobenzone, Homosalate, Octinoxate, Octisalate) Cream [Premier Ocher LLC]

CHUDA (Avobenzone, Homosalate, Octinoxate, Octisalate) Cream [Premier Ocher LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

ALLANTOIN (Advanced Derma Spray) Aerosol, Spray [Premier Brands Of America Inc.]

ALLANTOIN (Advanced Derma Spray) Aerosol, Spray [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

STERILE WATER (Water) Injection [B. Braun Medical Inc.]

STERILE WATER (Water) Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MAGIC HEAL (Dimethicone) Stick [PREMIER TRENDS LLC]

MAGIC HEAL (Dimethicone) Stick [PREMIER TRENDS LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Cardinal Health]

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

DORMOSEDAN STERILE (Detomidine Hydrochloride) Solution [Zoetis Inc.]

DORMOSEDAN STERILE (Detomidine Hydrochloride) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

ALCOHOL PREP PADS - STERILE (Alcohol Pads) Swab [Essential Cares Supplies, Inc.]

ALCOHOL PREP PADS - STERILE (Alcohol Pads) Swab [Essential Cares Supplies, Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LORATADINE Tablet [Premier Value]

LORATADINE Tablet [Premier Value]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

STERILE SALINE Injection, Solution [Vedco]

STERILE SALINE Injection, Solution [Vedco]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

STERILE WATER (Sterile Water For Injection) Injection [Vedco]

STERILE WATER (Sterile Water For Injection) Injection [Vedco]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ENAMELON (Stannous Fluoride) Paste, Dentifrice [Premier Dental Products Company]

ENAMELON (Stannous Fluoride) Paste, Dentifrice [Premier Dental Products Company]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

MONSELS SOLUTION (Ferric Subsulfate) Paste [Premier Dental Products Company]

MONSELS SOLUTION (Ferric Subsulfate) Paste [Premier Dental Products Company]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

EXCEDE STERILE (Ceftiofur) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

EXCEDE STERILE (Ceftiofur) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXCENEL RTU STERILE (Ceftiofur Hydrochloride) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

EXCENEL RTU STERILE (Ceftiofur Hydrochloride) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PLANTAR WART REMOVERS Patch [Premier Brands Of America Inc.]

PLANTAR WART REMOVERS Patch [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Premier Medical Corporation]

OXYGEN Gas [Premier Medical Corporation]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXCEDE FOR SWINE STERILE (Ceftiofur) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

EXCEDE FOR SWINE STERILE (Ceftiofur) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

PREMIER VALUE (Mineral) Oil [Pharmacy Value Alliance LLC]

PREMIER VALUE (Mineral) Oil [Pharmacy Value Alliance LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline Inc]

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

MEDPRIDE STERILE PREP PADS (Isopropyl Alcohol) Cloth [Shield Line LLC]

MEDPRIDE STERILE PREP PADS (Isopropyl Alcohol) Cloth [Shield Line LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

EU/3/17/1948 (Premier Research Group Limited)

EU/3/17/1948 (Premier Research Group Limited)

EU/3/17/1948 (Active substance: 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl) - Orphan designation - Commission Decision (2017)8780 of Thu, 14 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/135/17

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

OXYGEN Gas [Premier Oxygen LLC]

OXYGEN Gas [Premier Oxygen LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

MICONAZOLE NITRATE (Miconazorb Af Powder) Powder [Premier Brands Of America Inc.]

MICONAZOLE NITRATE (Miconazorb Af Powder) Powder [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

WART REMOVER GEL Gel [Premier Brands Of America Inc.]

WART REMOVER GEL Gel [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed