PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE B

Primær information

 • Handelsnavn:
 • PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE B
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE B
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 111032E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II (453/2010) -

Europa

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

Version:

: 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

:

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

Produktkode

:

111032E

Anvendelsesområde

:

Overfladedesinfektion

Produktet er kun til professionelt brug

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede brugere

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

Overfladedesinfektionsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/ Distributør/

Importør

:

Ecolab ApS

Carl Jacobsens Vej 29

2500 Valby

DANMARK

Tel +45 36 15 85 85

Fax +45 36 15 85 48

dk@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nationale rådgivende organ/Giftinformation

Telefonnummer

:

82121212

Producent/ Distributør/ Importør

Telefonnummer

:

36 15 85 85

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition

:

Blanding

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EC [DPD]

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Klassificering

:

Ikke klassificeret.

Fysiske/kemiske farer

:

Ikke relevant.

Sundhedsfarer for

mennesker

:

Ikke relevant.

Miljøfarer

:

Ikke relevant.

Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

2.2 Mærkningselementer

Risikosætninger

:

Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til EU lovgivning.

Sikkerhedssætninger

:

Ikke relevant.

2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke

indebærer klassificering

:

Ikke relevant.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

1/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor behøver nævnes i denne

sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EC) nr. 1907/2006, bilag XIII

[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EC) nr. 1907/2006, bilag XIII

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjenkontakt

:

Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg

lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling,

hvis der opstår irritation.

Indånding

:

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling,

som letter vejrtrækningen. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt

:

Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af.

Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse

:

Skyl munden med vand. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at

vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Forsøg ikke at

fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Sørg for

lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Beskyttelse af

førstehjælpere

:

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden

passende uddannelse.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Øjenkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Indånding

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Indtagelse

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Tegn/symptomer på overeksponering

Øjenkontakt

:

Ingen specifikke data.

Indånding

:

Ingen specifikke data.

Hudkontakt

:

Ingen specifikke data.

Indtagelse

:

Ingen specifikke data.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anmærkninger til lægen.

:

Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store

mængder er blevet indtaget eller inhaleret.

Særlige behandlinger

:

Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Passende slukningsmidler

:

Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.

Upassende

slukningsmidler

:

Ingen kendte.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

2/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stoffet eller

blandinger

:

Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste.

Farlige

forbrændingsprodukter

:

Ingen specifikke data.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige

sikkerhedsforanstaltninger

for brandmænd

:

Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i

nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig

risiko, eller uden passende uddannelse.

Særlige personlige

værnemidler, som skal

bæres af brandmandskabet

:

Brandfolk bør bruge egnet værneudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-akut personale

:

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at

unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå

ikke igennem det spildte materiale. Anvend passende, personligt

beskyttelsesudstyr.

For beredskab i

nødsituationer

:

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være

opmærksom på oplysninger i Afsnit 8 om passende og upassende materialer. Se

også Afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejniske foranstaltninger.

6.2

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

:

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført

miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Lille udslip

:

Fortynd med vand og tør op hvis vandopløseligt, eller absorber med et inaktivt tørt

materiale og placer i en egnet beholder til affaldsbortskaffelse.

Stort udslip

:

Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Spild begrænses

og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord,

vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse

med gældende regler (se punkt 13).

6.4 Henvisning til andre

punkter

:

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

Se Afsnit 8 for oplysninger om passende, personligt beskyttelsesudstyr.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

:

Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8).

Råd om generel

arbejdsmæssig hygiejne

:

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt

håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de

spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind

på arealer til spisning. Se også Afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejniske

foranstaltninger.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

3/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.2 Betingelser for sikker

opbevaring, herunder

eventuel uforenelighed

:

Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 25°C (32 til 77°F). Opbevares i henhold

til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et

tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se sektion 10) samt

føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges.

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge

lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for

at undgå miljøforurening.

7.3 Særlige anvendelser

Anbefalinger

:

Ikke relevant.

Løsninger specifikt til

industrisektoren

:

Ikke relevant.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

Produkt/ingrediens navn

Grænseværdier for eksponering

Ingen kendt grænseværdi.

Anbefalede

målingsprocedurer

:

Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være

nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af

atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og

andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende

åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for metoder til

vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale

retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer.

Afledte effektniveauer

Ingen DEL'er tilgængelige.

Forventede effektkoncentrationer

Ingen PEC'er tilgængelige.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede ingeniørmæssige

kontrolfunktioner

:

Der kræves ingen speciel ventilation. God generel ventilation skulle være

tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder. Hvis

dette produkt indeholder indholdsstoffer med eksponeringsgrænser, skal der bruges

afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske

kontroller til at holde arbejderes eksponering under eventuelle anbefalede eller

lovmæssige grænseværdier.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske

foranstaltninger

:

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter,

før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De

rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask

forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og

nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af øjne/ansigt

(EN 166)

:

Ingen særlige anbefalinger.

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af hænder

(EN 374)

:

Ingen særlige anbefalinger.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

4/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af krop

(EN 14605)

:

Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der

skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette

produkt håndteres.

Anden hudbeskyttelse

:

Passende fodtøj og al yderligere beskyttelse af huden bør anvendes baseret på

opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en

specialist før håndtering af dette produkt.

Beskyttelse af

åndedrætsorganer

(EN 143, 14387)

:

Åndedrætsværn er ikke påkrævet, når produktet bruges under normale og tilsigtede

betingelser.

Foranstaltninger til

begrænsning af

eksponering af miljøet

:

Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være

nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for

at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform

:

Væske.

Farve

:

Farveløs til lysegul.

Lugt

:

klor

Lugtgrænse

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

pH

:

6.5 til 10 [Konc. (% vægt / vægt): 100%]

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Smeltepunkt/frysepunkt

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Startkogepunkt og

kogeinterval

:

Flammepunkt

:

> 100°C

Fordampningsgrad

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Brandbarhed (fast, luftart)

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Forbrændingstid

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Forbrændingshastighed

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Øvre/nedre grænser for

antænding eller eksplosion

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Damptryk

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

damp densitet

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Relativ massefylde

:

1.01 til 1.02

Opløselighed(er)

:

Opløses nemt i de følgende materialer: koldt vand.

Oktanol/vand

fordelingskoefficient

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Selvantændelsestemperatur

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Nedbrydningstemperatur

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Viskositet

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Eksplosionsegenskaber

:

Ikke relevant.

Oxiderende egenskaber

:

9.2 Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

5/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller

dets ingredienser.

10.2 Kemisk stabilitet

:

Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige

reaktioner

:

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige

reaktioner.

10.4 Forhold, der skal

undgås

:

Ingen specifikke data.

10.5 Materialer, der skal

undgås

:

Ingen specifikke data.

10.6 Farlige

nedbrydningsprodukter

:

Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige

nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut giftighed

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Irritation/ætsning

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Sensibiliserende stof

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Carcinogenicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Oplysninger om mulige

eksponeringsbaner

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Indtagelse

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Øjenkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Symptomer, som vedrører de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Indånding

:

Ingen specifikke data.

Indtagelse

:

Ingen specifikke data.

Hudkontakt

:

Ingen specifikke data.

Øjenkontakt

:

Ingen specifikke data.

Forsinkede og øjeblikkelige påvirkninger samt kroniske påvirkninger fra kort- og langvarig eksponering

Eksponering i kort tid

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

6/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Potentielle forsinkede

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Eksponering i lang tid

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle forsinkede

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Generelt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Carcinogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Teratogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udviklingseffekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Fertilitets effekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Andre oplysninger

:

Ikke bestemt for blandingen.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag

:

Den økologiske bedømmelse af produktet er baseret på data fra råstofferne og/eller

tilsvarende stoffer. Summen af de organiske komponenter i produktet opnåede i test

for let nedbrydelighed værdier på > 60% BOD/COD, hhv. CO2-udvikling eller > 70%

DOC-reduktion. Dette svarer til grænseværdierne for 'let nedbrydelig/readily

degradable' (f.eks. iht.OECD-metode 301).

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for

jord/vand (K

OC

)

:

Ikke bestemt for blandingen.

Mobilitet

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT

:

Ikke relevant.

vPvB

:

Ikke relevant.

12.6 Andre negative

virkninger

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

7/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder for bortskaffelse

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra

produktet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Betydelige mængder restkoncentration af affaldsproduktet bør ikke fjernes via kloak,

men skal behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand.

Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en

godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle

biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse

og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker.

Farligt Affald

:

Efter leverandørens bedste overbevisning regnes dette produkt ikke for farligt affald i

henhold til EU direktiv 91/689/EC.

Emballage

Metoder for bortskaffelse

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør

kun overvejes, hvis genvinding ikke er gennemførligt.

Særlige forholdsregler

:

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Tomme beholdere

eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå

spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb

og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

Ikke reguleret.

Ikke reguleret.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Officiel

godsbetegnelse

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

Nej.

Nej.

14.6 Særlige

forsigtighedsregler

for brugeren

Ingen.

Ingen.

None.

None.

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

:

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

miljø

EU-regulativ (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Liste over stoffer underlagt autorisation

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

8/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

Bilag XVII - Restriktioner

for fremstilling, placering

på markedet og brug af

særligt farlige stoffer,

blandinger og artikler

:

Ikke relevant.

Andre EU regler

Nationale regler

Anvendelsesbegrænsninger

:

Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering

:

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

:

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og

blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RRN = REACH Registreringsnummer

Komplet tekst af forkortede

faresætninger

:

Ikke relevant.

Komplet tekst af

klassificeringer [CLP/GHS]

:

Ikke relevant.

Komplet tekst af forkortede

R-sætninger

:

Ikke relevant.

Komplet tekst af

klassificeringer [DSD/DPD]

:

Ikke relevant.

Udskriftsdato

:

18 august 2011

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

18 august 2011

Dato for forrige udgave

:

Ingen tidligere validering

Version:

:

Bemærkning til læseren

Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har været

anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

18 august 2011

9/9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

20-4-2018

Federal judge enters consent decree against Cantrell Drug Company

Federal judge enters consent decree against Cantrell Drug Company

Cantrell Drug Company prohibited from manufacturing and distributing sterile drug products in violation of the law

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

Acupuncture needles with false CE marking

Acupuncture needles with false CE marking

Sterile acupuncture needles with false CE marking are sold online. We ask you to pay attention to these products because there is no documentation to support the product's sterility or the materials used to fabricate the device.

Danish Medicines Agency

13-4-2018

Coastal Meds to Recall All Products Marketed as Sterile

Coastal Meds to Recall All Products Marketed as Sterile

FDA is alerting health care professionals to a voluntary recall of all non-expired products marketed as sterile made by Coastal Meds due to visible particles in some of the drug vials for injection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

Sterile Injectable Products by Premier Pharmacy Labs: Recall - Lack of Sterility Assurance

Sterile Injectable Products by Premier Pharmacy Labs: Recall - Lack of Sterility Assurance

Administration of non-sterile injection products that are intended to be sterile may result in a site-specific or systemic infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-4-2018

Premier Pharmacy Labs Issues Voluntary Nationwide Recall of Specific Sterile Injectable Products Lots Due to a Potential Lack of Sterility Assurance

Premier Pharmacy Labs Issues Voluntary Nationwide Recall of Specific Sterile Injectable Products Lots Due to a Potential Lack of Sterility Assurance

Microbial contamination was detected during routine testing of subsequent unreleased product lots due to interaction between the product syringe and tamper evident container closure, which may result in the potential introduction of microorganisms into the products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Labetalol Hydrochloride Injection by Hospira: Recall - Potential For Cracked Glass At Rim Surface Of Vials

Labetalol Hydrochloride Injection by Hospira: Recall - Potential For Cracked Glass At Rim Surface Of Vials

Cracked vials may result in a lack of sterility assurance. Use of or exposure to a non-sterile product may be associated with adverse events such as fever, chills, sepsis or invasive systemic infections in patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Compton, California, Kareway Products, Inc is voluntarily recalling 60,000 lots of Gericare Eye Wash, Sterile Eye Irrigation Solution, 4 fluid ounces to the hospital, retail or consumer level. The product has been found to have potential microbial contamination which compromises sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Levofloxacin in 5 Percent Dextrose 250mg/50mL by AuroMedics: Recall - Presence of Visible Particulate Matter

Levofloxacin in 5 Percent Dextrose 250mg/50mL by AuroMedics: Recall - Presence of Visible Particulate Matter

Use of a non-sterile injectable product could result in fatal infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Pharmedium Services, LLC Expands Voluntary Nationwide Recall of Additional Lots of Compounded Sterile Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Assurance

Pharmedium Services, LLC Expands Voluntary Nationwide Recall of Additional Lots of Compounded Sterile Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Assurance

January 10, 2018 Lake Forest, IL PharMEDium Services, LLC (PharMEDium) is voluntarily expanding the recall issued on December 27, 2017 to include the below lots of sterile drug products to the hospital/user level due to a lack of assurance of sterility. Administration of a drug product intended to be sterile that is not sterile could result in serious infections that may be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-1-2018

Compounded Sterile Products by PharMEDium Services: Recall - Lack of Sterility Assurance

Compounded Sterile Products by PharMEDium Services: Recall - Lack of Sterility Assurance

Administration of a drug product intended to be sterile that is not sterile could result in serious infections that may be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-1-2018

PharMEDium Services, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Lots of Compounded Sterile Products due to Lack of Sterility Assurance

PharMEDium Services, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Lots of Compounded Sterile Products due to Lack of Sterility Assurance

December 27, 2017 Lake Forest, IL PharMEDium Services, LLC (PharMEDium) is voluntarily recalling the below lots of drug products to the hospital/user level due to a lack of assurance of sterility. Administration of a drug product intended to be sterile that is not sterile could result in serious infections that may be life-threatening. To date, PharMEDium has not received any reports of complaints related to the products but is issuing this recall out of an abundance of caution following a commitment m...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA approves new label changes and dosing for zolpidem products and a recommendation to avoid driving the day after using Ambien CR

FDA Drug Safety Communication: FDA approves new label changes and dosing for zolpidem products and a recommendation to avoid driving the day after using Ambien CR

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that FDA has approved label changes specifying new dosing recommendations for zolpidem products (Ambien, Ambien CR, and Edluar), which are widely prescribed sleep medications.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Intravenous administration of a solution containing sterile particulate matter may lead to adverse health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

CHUDA (Avobenzone, Homosalate, Octinoxate, Octisalate) Cream [Premier Ocher LLC]

CHUDA (Avobenzone, Homosalate, Octinoxate, Octisalate) Cream [Premier Ocher LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

ALLANTOIN (Advanced Derma Spray) Aerosol, Spray [Premier Brands Of America Inc.]

ALLANTOIN (Advanced Derma Spray) Aerosol, Spray [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

STERILE WATER (Water) Injection [B. Braun Medical Inc.]

STERILE WATER (Water) Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MAGIC HEAL (Dimethicone) Stick [PREMIER TRENDS LLC]

MAGIC HEAL (Dimethicone) Stick [PREMIER TRENDS LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Cardinal Health]

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

DORMOSEDAN STERILE (Detomidine Hydrochloride) Solution [Zoetis Inc.]

DORMOSEDAN STERILE (Detomidine Hydrochloride) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

ALCOHOL PREP PADS - STERILE (Alcohol Pads) Swab [Essential Cares Supplies, Inc.]

ALCOHOL PREP PADS - STERILE (Alcohol Pads) Swab [Essential Cares Supplies, Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LORATADINE Tablet [Premier Value]

LORATADINE Tablet [Premier Value]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

STERILE SALINE Injection, Solution [Vedco]

STERILE SALINE Injection, Solution [Vedco]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

STERILE WATER (Sterile Water For Injection) Injection [Vedco]

STERILE WATER (Sterile Water For Injection) Injection [Vedco]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ENAMELON (Stannous Fluoride) Paste, Dentifrice [Premier Dental Products Company]

ENAMELON (Stannous Fluoride) Paste, Dentifrice [Premier Dental Products Company]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

MONSELS SOLUTION (Ferric Subsulfate) Paste [Premier Dental Products Company]

MONSELS SOLUTION (Ferric Subsulfate) Paste [Premier Dental Products Company]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

EXCEDE STERILE (Ceftiofur) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

EXCEDE STERILE (Ceftiofur) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXCENEL RTU STERILE (Ceftiofur Hydrochloride) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

EXCENEL RTU STERILE (Ceftiofur Hydrochloride) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PLANTAR WART REMOVERS Patch [Premier Brands Of America Inc.]

PLANTAR WART REMOVERS Patch [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Premier Medical Corporation]

OXYGEN Gas [Premier Medical Corporation]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXCEDE FOR SWINE STERILE (Ceftiofur) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

EXCEDE FOR SWINE STERILE (Ceftiofur) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

PREMIER VALUE (Mineral) Oil [Pharmacy Value Alliance LLC]

PREMIER VALUE (Mineral) Oil [Pharmacy Value Alliance LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline Inc]

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

MEDPRIDE STERILE PREP PADS (Isopropyl Alcohol) Cloth [Shield Line LLC]

MEDPRIDE STERILE PREP PADS (Isopropyl Alcohol) Cloth [Shield Line LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

EU/3/17/1948 (Premier Research Group Limited)

EU/3/17/1948 (Premier Research Group Limited)

EU/3/17/1948 (Active substance: 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl) - Orphan designation - Commission Decision (2017)8780 of Thu, 14 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/135/17

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

OXYGEN Gas [Premier Oxygen LLC]

OXYGEN Gas [Premier Oxygen LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

MICONAZOLE NITRATE (Miconazorb Af Powder) Powder [Premier Brands Of America Inc.]

MICONAZOLE NITRATE (Miconazorb Af Powder) Powder [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

WART REMOVER GEL Gel [Premier Brands Of America Inc.]

WART REMOVER GEL Gel [Premier Brands Of America Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed