Pregabalin Mylan Pharma

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pregabalin Mylan Pharma
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pregabalin Mylan Pharma
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Antiepileptika
 • Terapeutisk område:
 • Epilepsi
 • Terapeutiske indikationer:
 • Epilepsi.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/003962
 • Autorisation dato:
 • 25-06-2015
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/003962
 • Sidste ændring:
 • 03-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

EMA/303099/2017

EMEA/H/C/003962

EPAR - sammendrag for offentligheden

Pregabalin Mylan Pharma

pregabalin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pregabalin Mylan Pharma. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne

anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er

ikke en praktisk vejledning i, hvordan Pregabalin Mylan Pharma bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Pregabalin Mylan Pharma, bør du læse

indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Pregabalin Mylan Pharma, og hvad anvendes det til?

Pregabalin Mylan Pharma er et lægemiddel til behandling af voksne med følgende tilstande:

epilepsi, hvor det anvendes som tillægsbehandling til anden epilepsibehandling hos patienter med

partielle anfald (epileptiske anfald, som begynder i en bestemt del af hjernen)

generaliseret angstsygdom (langvarig angst eller nervøsitet over hverdagsanliggender).

Pregabalin Mylan Pharma indeholder det aktive stof pregabalin.

Pregabalin Mylan Pharma er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Pregabalin Mylan Pharma

indeholder det samme aktive stof og virker på samme måde som et "referencelægemiddel", som

allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Lyrica. Der kan indhentes

yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her

Hvordan anvendes Pregabalin Mylan Pharma?

Pregabalin Mylan Pharma fås som kapsler (25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 og 300 mg) og udleveres

kun efter recept. Den anbefalede startdosis er 150 mg dagligt fordelt på to eller tre doser. Efter en uge

kan dosis øges til 300 mg dagligt. Dosis kan øges yderligere, indtil den mest effektive dosis er nået.

Pregabalin Mylan Pharma

EMA/303099/2017

Side 2/3

Den maksimale dosis er 600 mg dagligt. For at indstille behandlingen med Pregabalin Mylan Pharma

bør dosis reduceres gradvist i løbet af mindst en uge. Patienter med nyreproblemer skal muligvis have

lavere dosis.

Hvordan virker Pregabalin Mylan Pharma?

Det aktive stof i Pregabalin Mylan Pharma, pregabalin, minder i struktur om kroppens egen

"neurotransmitter", gamma-aminosmørsyre (GABA), men dets biologiske virkninger er meget

anderledes. Neurotransmittere er kemiske signalstoffer, som nervecellerne anvender til deres

indbyrdes kommunikation. Det vides endnu ikke nøjagtigt, hvordan pregabalin virker, men det menes

at påvirke indstrømningen af calcium i nervecellerne. Dette nedsætter aktiviteten i visse nerveceller i

hjernen og rygmarven. Derved mindskes frigivelsen af andre neurotransmittere, der er en

medvirkende årsag til smerter, epilepsi og angst.

Hvordan blev Pregabalin Mylan Pharma undersøgt?

Der er allerede gennemført undersøgelser af fordelene og risiciene ved det aktive stof i de godkendte

anvendelser med referencelægemidlet, Lyrica, og det er ikke nødvendigt at gentage disse med

Pregabalin Mylan Pharma.

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden undersøgelser af kvaliteten af Pregabalin Mylan

Pharma. Virksomheden gennemførte også undersøgelser, der viste, at lægemidlet er "bioækvivalent"

med referencelægemidlet. To lægemidler er bioækvivalente, når de danner den samme mængde af det

aktive stof i kroppen og derfor forventes at have samme virkning.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Pregabalin Mylan Pharma?

Da Pregabalin Mylan Pharma er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med

referencelægemidlet, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Pregabalin Mylan Pharma godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Pregabalin Mylan Pharma er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med

Lyrica. Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Lyrica.

Udvalget anbefalede, at Pregabalin Mylan Pharma godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Pregabalin Mylan Pharma?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Pregabalin Mylan Pharma.

Andre oplysninger om Pregabalin Mylan Pharma

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Pregabalin Mylan Pharma den 25. juni 2015.

Den fuldstændige EPAR for Pregabalin Mylan Pharma findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Pregabalin Mylan Pharma, kan du læse indlægssedlen (også

en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Pregabalin Mylan Pharma

EMA/303099/2017

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2017.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pregabalin Mylan Pharma 25 mg hårde kapsler

Pregabalin Mylan Pharma 50 mg hårde kapsler

Pregabalin Mylan Pharma 75 mg hårde kapsler

Pregabalin Mylan Pharma 100 mg hårde kapsler

Pregabalin Mylan Pharma 150 mg hårde kapsler

Pregabalin Mylan Pharma 200 mg hårde kapsler

Pregabalin Mylan Pharma 225 mg hårde kapsler

Pregabalin Mylan Pharma 300 mg hårde kapsler

pregabalin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pregabalin Mylan Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Mylan Pharma

Sådan skal du tage Pregabalin Mylan Pharma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pregabalin Mylan Pharma indeholder det aktive stof pregabalin, der tilhører en gruppe lægemidler,

som anvendes til behandling af epilepsi og generaliseret angst hos voksne.

Epilepsi

: Pregabalin Mylan Pharma anvendes til behandling af visse former for epilepsi (partielle

anfald med eller uden sekundær generalisering) hos voksne. Din læge vil udskrive Pregabalin Mylan

Pharma til behandling af din epilepsi, hvis din nuværende behandling ikke kan kontrollere din tilstand.

Du skal tage Pregabalin Mylan Pharma sammen med din nuværende behandling. Pregabalin Mylan

Pharma er ikke beregnet til at blive brugt alene, men skal altid anvendes i kombination med anden

behandling mod epilepsi.

Generaliseret angst:

Pregabalin Mylan Pharma anvendes til generaliseret angst. Symptomer på

generaliseret angst er vedvarende og udtalt angst og bekymring, som er svær at kontrollere.

Generaliseret angst kan også medføre rastløshed, anspændthed, pirrelighed, øget træthed,

koncentrationsbesvær, en følelse af at være ”tom i hovedet”, irritabilitet, muskelspændinger eller

søvnforstyrrelser. Symptomerne er værre end de, der kan opleves i forbindelse med dagligdagens

stress og anstrengelser.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Mylan Pharma

Tag ikke Pregabalin Mylan Pharma:

hvis du er allergisk over for pregabalin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pregabalin Mylan Pharma

Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Mylan Pharma, er der rapporteret om symptomer, der

tyder på en overfølsomhedsreaktion. Disse symptomer omfatter hævelse af ansigt, læber, tunge

og hals samt hududslæt. Kontakt straks lægen (ring 112) hvis du oplever disse reaktioner.

Pregabalin Mylan Pharma er forbundet med svimmelhed og søvnighed, som kan øge risikoen

for faldulykker hos ældre patienter. Du skal derfor være forsigtig, indtil du ved, hvordan

medicinen virker på dig.

Pregabalin Mylan Pharma kan forårsage sløret syn, synstab eller andre synsændringer, som kan

være forbigående. Kontakt straks lægen, hvis du får synsforandringer.

Nogle sukkersyge (diabetes)patienter kan få vægtøgning, når de tager Pregabalin Mylan

Pharma, og kan derfor have behov for at ændre deres diabetesmedicin.

Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader,

som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til

behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere

lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig.

Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Mylan Pharma, er der set kronisk venstresidig

hjertesvigt. Dette er overvejende set hos ældre patienter med hjerte-karsygdom.

Fortæl det

altid til lægen, før du starter behandling med pregabalin, hvis du tidligere har haft en

hjertelidelse

Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Mylan Pharma, er der set nyresvigt. Tal med lægen,

hvis du synes, du danner mindre urin under behandlingen med Pregabalin Mylan Pharma. Det

kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel

Pregabalin Mylan Pharma har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv.

Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.

Når Pregabalin Mylan Pharma tages med andre lægemidler, som er kendt for at kunne give

forstoppelse (som f.eks visse typer smertestillende medicin), kan det give maveproblemer (f.eks.

forstoppelse, tarmslyng). Fortæl lægen, hvis du får forstoppelse, især hvis du er tilbøjelig til at

få forstoppelse.

Inden du tager denne medicin, skal du fortælle lægen, hvis du nogensinde har misbrugt eller

været afhængig af alkohol, medicin eller stoffer. Du må ikke tage mere medicin end foreskrevet.

Der er set kramper i forbindelse med behandling med Pregabalin Mylan Pharma og kort tid efter

ophør af behandling med Pregabalin Mylan Pharma. Hvis du får kramper, skal du straks

kontakte lægen.

Hos nogle patienter med andre sygdomme er der set nedsat hjernefunktion (encefalopati) i

forbindelse med Pregabalin Mylan Pharma-behandling. Fortæl lægen, hvis du har eller tidligere

har haft en alvorlig sygdom, herunder lever- eller nyresygdom.

Børn og unge

Sikkerheden og virkningen hos børn og unge (under 18 år) er ikke undersøgt, og derfor bør pregabalin

ikke anvendes til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Pregabalin Mylan Pharma

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Pregabalin Mylan Pharma og anden medicin kan påvirke hinanden (interaktion). Når det bruges

sammen med visse typer medicin, kan Pregabalin Mylan Pharma forstærke de bivirkninger, der er set

med denne type medicin, herunder åndedrætssvigt og dyb bevidstløshed. Graden af svimmelhed,

søvnighed og nedsat koncentrationsevne kan øges, når Pregabalin Mylan Pharma tages sammen med

medicin, der indeholder:

Oxycodon – (smertestillende middel)

Lorazepam – (anvendes til behandling af angst)

Alkohol

Pregabalin Mylan Pharma kan tages sammen med svangerskabsforebyggende medicin.

Brug af Pregabalin Mylan Pharma sammen med mad, drikke og alkohol

Pregabalin Mylan Pharma-kapsler kan tages både sammen med og uden mad.

Det tilrådes ikke at drikke alkohol, når du tager pregabalin.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Pregabalin Mylan Pharma, hvis du er gravid, eller hvis du ammer, medmindre din

læge har givet dig en anden besked. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker

prævention. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pregabalin Mylan Pharma kan give svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne. Du må ikke

køre bil, betjene indviklede maskiner eller udføre andre aktiviteter, der kan være farlige, før du ved,

om denne medicin påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter.

3.

Sådan skal du tage Pregabalin Mylan Pharma

Tag altid Pregabalin Mylan Pharma nøjagtigt efter lægens eller apotekerpersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil fastsætte den dosis, der passer til dig.

Pregabalin Mylan Pharma er kun til oral anvendelse.

Epilepsi eller generaliseret angst

Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret.

Den dosis, som er blevet tilpasset til dig og din tilstand, vil normalt være 150-600 mg dagligt.

Din læge vil fortælle, at du enten skal tage Pregabalin Mylan Pharma 2 gange eller 3 gange

dagligt. For 2 gange dagligt skal Pregabalin Mylan Pharma tages én gang om morgenen og én

gang om aftenen og på omtrent samme tid hver dag. For 3 gange dagligt skal Pregabalin Mylan

Pharma tages én gang om morgenen, én gang om eftermiddagen og én gang om aftenen og på

omtrent samme tid hver dag.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Pregabalin Mylan Pharma er for stærk eller alt for svag, skal

du tale med din læge eller apoteket.

Hvis du er ældre (over 65 år), skal du tage Pregabalin Mylan Pharma som normalt, medmindre du har

nyreproblemer.

Din læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer.

Kapslerne skal sluges hele og indtages med vand.

Fortsæt med at tage Pregabalin Mylan Pharma, indtil din læge beder dig om at stoppe.

Hvis du har taget for mange Pregabalin Mylan Pharma-kapsler

Kontakt omgående lægen eller skadestuen. Medbring pakningen med Pregabalin Mylan

Pharma-kapsler. Du kan føle dig søvnig, forvirret, oprevet eller rastløs, hvis du har taget for mange

Pregabalin Mylan Pharma. Der er også rapporteret krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Pregabalin Mylan Pharma

Det er vigtigt, at du tager dine Pregabalin Mylan Pharma-kapsler regelmæssigt og på samme tid hver

dag. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den straks, du kommer i tanke herom, medmindre

det er ved at være tid for din næste dosis. I så fald skal du fortsætte med at tage din næste dosis som

normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Pregabalin Mylan Pharma

Du må ikke stoppe med at tage Pregabalin Mylan Pharma, medmindre din læge har bedt dig herom.

Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge.

Når du stopper med at tage Pregabalin Mylan Pharma efter langtidsbehandling eller

korttidsbehandling, skal du vide, at du måske får visse bivirkninger. Disse bivirkninger omfatter

søvnforstyrrelser, hovedpine, kvalme, følelse af angst, diarré, influenzalignende symptomer, kramper,

nervøsitet, depression, smerter, svedtendens og svimmelhed. Disse symptomer kan forekomme oftere

eller i en alvorligere grad, hvis du har taget Pregabalin Mylan Pharma i længere tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige: Sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Svimmelhed, søvnighed, hovedpine.

Almindelige bivirkninger: Kan optræde hos op til 1 ud af 10 behandlede

Øget appetit.

Følelse af opstemthed, forvirring, desorientering, nedsat seksuel interesse, irritabilitet.

Opmærksomhedsforstyrrelser, klodsethed, hukommelsesproblemer, hukommelsestab, rysten,

talevanskeligheder, snurrende fornemmelse, følelsesløshed, sløvhed, søvnlignende

sløvhedstilstand, søvnforstyrrelser, træthed, følelse af at være unormal.

Sløret syn, dobbeltsyn.

Svimmelhed, balanceproblemer, faldtendens.

Mundtørhed, forstoppelse, opkastning, luft i tarmen, diarré, kvalme, oppustethed.

Problemer med at opnå penisrejsning.

Hævelser i kroppen, herunder af arme og ben .

Følelse af at være beruset, unormal gangart.

Vægtøgning.

Muskelkrampe, ledsmerter, rygsmerter, smerter i arme og ben.

Ondt i halsen.

Ikke almindelige bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 100 behandlede

Manglende appetit, vægttab, lavt blodsukker, højt blodsukker.

Ændret selvopfattelse, rastløshed, depression, uro, humørsvingninger, taleproblemer,

hallucinationer, drømmeforstyrrelser, panikanfald, sløvhed, aggressivitet, hævet stemningsleje,

mental svækkelse, vanskelighed ved at tænke, øget seksuel interesse, seksuelle problemer

herunder problemer med at få orgasme, forsinket udløsning.

Synsforstyrrelser, usædvanlige øjenbevægelser, ændring i synet herunder tunnelsyn, lysglimt,

urolige bevægelser, nedsatte reflekser, øget aktivitet, svimmelhed i stående stilling, følsom hud,

manglende smagsevne, brændende fornemmelse, rysten ved bevægelse, nedsat bevidsthed,

bevidshedstab, besvimelse, øget følsomhed over for støj, utilpashed.

Tørre øjne, hævede øjne, øjensmerter, trætte øjne, øjne, der løber i vand, øjenirritation.

Hjerterytmeforstyrrelser, hurtigere hjerterytme (puls), lavt blodtryk, højt blodtryk, ændringer i

hjerteslag, hjertesvigt.

Rødmen, hedeture.

Vejrtrækningsproblemer, tør næse, tilstoppet næse.

Øget spytproduktion, halsbrand, følelsesløshed omkring munden.

Svedtendens, udslæt, kulderystelser, feber.

Muskeltrækninger, ledhævelser, muskelstivhed, smerter herunder muskelsmerter, smerter i

nakken.

Brystsmerter.

Vanskelighed ved eller smertefuld vandladning, inkontinens.

Svaghed, tørst, trykken for brystet.

Ændringer i levertal og blodprøveresultater (forhøjet kreatinkinase i blodet, forhøjet

alanin-aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase, nedsat trombocyttal, for få hvide

blodlegemer (neutropeni), forhøjet kreatinin i blodet, nedsat kalium i blodet.

Overfølsomhed, hævelse af ansigt, kløe, nældefeber, løbende næse, næseblod, hoste, snorken.

Smertefuld menstruation.

Kolde hænder og fødder.

Sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 1000 behandlede

Unormal lugtesans, synsforstyrelser, ændret synsopfattelse af dybde, øget lysfølsomhed,

synstab.

Udvidede pupiller, skeløjethed .

Koldsved, halssammensnøring, opsvulmet tunge.

Betændelse i bugspytkirtlen.

Problemer med at synke.

Langsom eller nedsat kropsbevægelse.

Problemer med at skrive korrekt.

Væskeophobning i maven.

Væske i lungerne.

Kramper.

Forandringer i elektrokardiogrammet (ekg, optagelse af hjertets elektriske aktivitet), der svarer

til hjerterytmeforstyrrelser.

Muskelsvækkelse.

Flåd fra brystvorter, unormal vækst af bryster, vækst af bryster hos mænd.

Menstruationsforstyrrelser.

Nyresvigt, nedsat urinmængde, besvær med at lade vandet.

Nedsat antal hvide blodlegemer.

Upassende opførsel.

Allergiske reaktioner (der kan omfatte åndedrætsbesvær, hornhindebetændelse (keratitis) og en

alvorlig hudreaktion med udslæt, blæredannelse og afskalning af hud samt smerte).

Gulsot (gulfarvning af hud og øjne).

Meget sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 10.000 behandlede

Leversvigt.

Leverbetændelse (hepatitis).

Hvis dit ansigt eller din tunge hæver, eller hvis huden bliver rød og begynder at danne blærer

eller skalle af, skal du straks kontakte læge eller skadestue.

Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som

følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af

smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme

bivirkning, anvendes samtidig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blister efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Blister: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Beholder: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pregabalin Mylan Pharma indeholder:

Aktivt stof: pregabalin. 1 hård kapsel indeholder 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg,

225 mg eller 300 mg pregabalin.

Øvrige indholdsstoffer: hydroxylpropylcellulose, majsstivelse, talcum, gelatine, titandioxid (E171),

natriumlaurilsulfat, sort blæk (der indeholder shellac, sort jernoxid (E172), macrogol, kaliumhydroxid

og koncentreret ammoniakopløsning), gul jernoxid (E172) og erythrosin (E127).

Udseende og pakningsstørrelser

Hård kapsel

Pregabalin Mylan

Pharma 25 mg hård

kapsel

Uigennemsigtig lys ferskenfarvet overdel og uigennemsigtig hvid

underdel, hård gelatinekapsel fyldt med hvidt/offwhite pulver. Aksialt på

kapslen er der trykt

MYLAN

over

PB25

med sort blæk på overdelen og

underdelen.

Fås i blisterpakning med 14, 21, 56, 84 eller 100 kapsler og i perforeret

enkeltdosisblisterpakning med 56 x 1, 84 x 1 eller 100 x 1 kapsler.

Pregabalin Mylan

Pharma 50 mg hård

kapsel

Mørk ferskenfarvet overdel og uigennemsigtig hvid underdel, hård

gelatinekapsel fyldt med hvidt/offwhite pulver. Aksialt på kapslen er der

trykt

MYLAN

over

PB50

med sort blæk på overdelen og underdelen.

Fås i blisterpakning med 14, 21, 56, 84 eller 100 kapsler og i perforeret

enkeltdosisblisterpakning med 84 x 1 eller 100 x 1kapsler.

Pregabalin Mylan

Pharma 75 mg hård

kapsel

Lys ferskenfarvet overdel og uigennemsigtig lys ferskenfarvet underdel,

hård gelatinekapsel fyldt med hvidt/offwhite pulver. Aksialt på kapslen er

der trykt

MYLAN

over

PB75

med sort blæk på overdelen og underdelen.

Fås i blisterpakning med 14, 56 eller 100 kapsler, i perforeret

enkeltdosisblisterpakning med 14 x 1, 56 x 1 eller 100 x 1 kapsler og i

beholder med 200 kapsler.

Pregabalin Mylan

Pharma 100 mg

hård kapsel

Mørk ferskenfarvet overdel og uigennemsigtig mørk ferskenfarvet

underdel, hård gelatinekapsel fyldt med hvidt/offwhite pulver. Aksialt på

kapslen er der trykt

MYLAN

over

PB100

med sort blæk på overdelen og

underdelen.

Fås i blisterpakning med 21, 84 eller 100 kapsler og i perforeret

enkeltdosisblisterpakning med 84 x 1 eller 100 x 1 kapsler.

Pregabalin Mylan

Pharma 150 mg

hård kapsel

Lys ferskenfarvet overdel og uigennemsigtig hvid underdel, hård

gelatinekapsel fyldt med hvidt/offwhite pulver. Aksialt på kapslen er der

trykt

MYLAN

over

PB150

med sort blæk på overdelen og underdelen.

Fås i blisterpakning med 14, 56 eller 100 kapsler, i

enkeltdosisblisterpakning med 14 x 1, 56 x 1 eller 100 x 1 kapsler og i

beholder med 200 kapsler.

Pregabalin Mylan

Pharma 200 mg

hård kapsel

Lys ferskenfarvet overdel og uigennemsigtig lys ferskenfarvet underdel,

hård gelatinekapsel fyldt med hvidt/offwhite pulver. Aksialt på kapslen er

der trykt

MYLAN

over

PB200

med sort blæk på overdelen og underdelen.

Fås i blisterpakning med 21, 84 eller 100 kapsler og i perforeret

enkeltdosisblisterpakning med 84 x 1 eller 100 x 1 kapsler.

Pregabalin Mylan

Pharma 225 mg

hård kapsel

Mørk ferskenfarvet overdel og uigennemsigtig mørk ferskenfarvet

underdel, hård gelatinekapsel fyldt med hvidt/offwhite pulver. Aksialt på

kapslen er der trykt

MYLAN

over

PB225

med sort blæk på overdelen og

underdelen.

Fås i blisterpakning med 14, 56 eller 100 kapsler og i perforeret

enkeltdosisblisterpakning med 56 x 1 eller 100 x 1 kapsler.

Pregabalin Mylan

Lys ferskenfarvet overdel og uigennemsigtig hvid underdel, hård

Pharma 300 mg

hård kapsel

gelatinekapsel fyldt med hvidt/offwhite pulver. Aksialt på kapslen er der

trykt

MYLAN

over

PB300

med sort blæk på overdelen og underdelen.

Fås i blisterpakning med 14, 56 eller 100 kapsler, i perforeret

enkeltdosisblisterpakning med 56 x 1 eller 100 x 1 kapsler og i beholder

med 200 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Storbritannien

Fremstiller

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom, 2900, Ungarn

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange

Road, Dublin 13, Irland

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: 370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД Teл.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 02 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: 372 6363 052

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

A&G Med Trading SRL

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 44 1707 853000

(United Kingdom)

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

BGP Products SIA

Tel: 371 676 055 80

(Lielbritānija)

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

6-4-2018

Two lots of the epilepsy drug Primidone recalled because of high levels of lead, which may pose serious health risks

Two lots of the epilepsy drug Primidone recalled because of high levels of lead, which may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that AA Pharma Inc. is voluntarily recalling two lots of Primidone tablets because they contain high levels of lead. The company has indicated that only the lots identified below are affected by this issue.

Health Canada

25-4-2018

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

TACROLIMUS Capsule [Mylan Institutional Inc.]

TACROLIMUS Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

ISONIAZID Tablet [Mylan Institutional Inc.]

ISONIAZID Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIAZEPAM Tablet [Mylan Institutional Inc.]

DIAZEPAM Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CEFPODOXIME PROXETIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

CEFPODOXIME PROXETIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

NYSTATIN Powder [Leading Pharma, LLC]

NYSTATIN Powder [Leading Pharma, LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ACETYLCYSTEINE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

ACETYLCYSTEINE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Strides Pharma Inc]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Strides Pharma Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Lyrica

Tegretol vs. Lyrica

Tegretol (carbamazepine) and Lyrica (pregabalin) are anti-epileptic drugs (anticonvulsants) used to treat seizures and nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Tegretol is also used to treat bipolar disorder. Lyrica is also used to treat fibromyalgia.

US - RxList

23-4-2018

MEROPENEM Injection, Powder, For Solution [AuroMedics Pharma LLC]

MEROPENEM Injection, Powder, For Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

OMNARIS (Ciclesonide) Spray [Covis Pharma]

OMNARIS (Ciclesonide) Spray [Covis Pharma]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Cream [Teligent Pharma, Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Cream [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [JG Pharma Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [JG Pharma Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DOXAZOSIN Tablet [APPCO PHARMA LLC]

DOXAZOSIN Tablet [APPCO PHARMA LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ERRIN (Norethindrone) Tablet [Mayne Pharma Inc.]

ERRIN (Norethindrone) Tablet [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

Ravicti (Horizon Pharma Ireland Limited)

Ravicti (Horizon Pharma Ireland Limited)

Ravicti (Active substance: Glycerol phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2302 of Mon, 16 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-4-2018

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

CICLOPIROX Shampoo [Teligent Pharma, Inc.]

CICLOPIROX Shampoo [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Epic Pharma, LLC]

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LAMIVUDINE Solution [Aurobindo Pharma Limited]

LAMIVUDINE Solution [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MEROPENEM Injection [Gland Pharma Limited]

MEROPENEM Injection [Gland Pharma Limited]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

TELMISARTAN Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

Bonviva (Atnahs Pharma UK Limited)

Bonviva (Atnahs Pharma UK Limited)

Bonviva (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2137 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/501/T/64

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Bondronat (Atnahs Pharma UK Limited)

Bondronat (Atnahs Pharma UK Limited)

Bondronat (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2135 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/101/T/79

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

LOVASTATIN Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LOVASTATIN Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

BENZONATATE Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

BENZONATATE Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed