Prednisolon "DLF"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prednisolon "DLF" 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Prednisolon "DLF" 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18485
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Prednisolon ”DLF” 2,5 mg, 5 mg og 25 mg tabletter

prednisolon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel

til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Prednisolon ”DLF”

Sådan skal du tage Prednisolon ”DLF”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Prednisolon ”DLF”

er et binyrebarkhormon (glukokortikoid).

Prednisolon ”DLF” påvirker immunforsvaret, betændelsestilstande og allergiske sygdomme.

Prednisolon ”DLF”

tabletter bruges i en lang række tilfælde, hvor binyrebarkhormon virker, f.eks. ved

leddegigt, visse blodsygdomme og betændelse i selve blodårerne, andre bindevævssygdomme, astma,

overfølsomhedssygdomme, visse nyresygdomme, sygdomme i mave-tarmkanalen, visse kræftsygdomme,

sygdomme i immunforsvaret og efter transplantationer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Prednisolon ”DLF”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Prednisolon ”DLF”:

hvis du er allergisk over for prednisolon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Prednisolon ”DLF”

(angivet i punkt 6).

hvis du har en udbredt svampeinfektion, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden eller i

mundhulen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Prednisolon ”DLF”, hvis du har:

sukkersyge, da du kan få øget behov for insulin eller anden medicinsk behandling

for lavt stofskifte

skrumpelever

virusinfektion i øjet (herpes simplex)

mavesår, alvorlig tarmsygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen

en nyligt overstået tarmoperation

en feberfremkaldende infektion

tuberkulose eller hvis du har haft tuberkulose

forhøjet blodtryk eller nedsat hjertefunktion

knogleskørhed

ekstrem muskeltræthed (myasthenia gravis)

lymfekræft (lymfoide tumorer)

humørsvingninger eller psykotiske tendenser, idet disse kan forværres

sklerodermi (også kendt som systemisk sklerose, en autoimmun sygdom), da daglige doser på 15 mg

eller derover kan øge risikoen for en alvorlig komplikation kaldet sklerodermisk nyrekrise. Tegn på

sklerodermisk nyrekrise omfatter forhøjet blodtryk og nedsat urinproduktion. Lægen kan råde dig til at få

dit blodtryk og din urin kontrolleret regelmæssigt.

Du skal være opmærksom på følgende:

Kontakt lægen, hvis du får problemer med synet og du f.eks. oplever sløret syn eller andre

synsforstyrrelser (specielt hos børn). Ved længerevarende behandling kan der opstå grå stær (især hos

børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skade på synsnerven samt risiko for infektion med

svamp eller virus i øjet. Lægen vil evt. kontrollere dit syn, hvis du behandles gennem længere tid.

Fortæl altid lægen, at du er i behandling med Prednisolon ”DLF”, hvis du skal vaccineres.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af prednisolon, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du

tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV medicin, herunder ritonavir og cobistat).

Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger, så længe du behandles med Prednisolon

”DLF”. Hvis du alligevel udsættes for smitte, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved

behandling af børn.

Længerevarende behandling med Prednisolon ”DLF” kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte

og børn.

Prednisolon ”DLF” kan nedsætte frugtbarheden hos mænd.

Kontakt lægen, hvis du får en infektion. Prednisolon ”DLF” kan skjule tegn på infektion, og infektionen

kan blive værre. Du kan endvidere lettere få en infektion under behandlingen, fordi kroppens naturlige

modstandskraft er nedsat.

Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt, da Prednisolon ”DLF” kan påvirke din salt- og

kaliumbalance.

Behandling med Prednisolon ”DLF” kan have en negativ virkning på den måde, kalcium omsættes i dine

knogler. Derfor skal du afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og –brud) med din læge, specielt

hvis du har familiemedlemmer, der tidligere har haft knoglebrud, hvis du ikke dyrker motion

regelmæssigt, hvis du er kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis du er

ældre.

Oplys altid, at du er i behandling med Prednisolon ”DLF”, hvis du skal opereres.

Hvis du skal behandles med Prednisolon ”DLF” i længere tid, bør du bære et kort, som fortæller, hvornår

behandlingen begyndte, hvilken dosis du tager, hvilket lægemiddel du er i behandling med samt navnet på

den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen.

Dette kort skal sikre, at du får tilført glukokortikoider, hvis du bliver indlagt eller kommer ud for en alvorlig

ulykke, og du ikke selv er i stand til at oplyse, at du er i denne behandling. Du skal have kortet på dig op til 1

år efter afsluttet behandling.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Prednisolon ”DLF”. Prednisolon står på

dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner.

Prednisolon kan påvirke blodsukkermålinger.

Brug af anden medicin sammen med Prednisolon ”DLF”

Fortæl det altid til lægen eller apoteketspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling.

Fortæl din læge, hvis du tager:

medicin, der bruges i forbindelse med organtransplantation (ciclosporin)

medicin mod epilepsi og kramper (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)

medicin mod tuberkulose (rifampicin)

medicin mod sukkersyge

blodfortyndende og smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre og NSAID)

p-piller

visse typer af vanddrivende medicin (ikke-kaliumbesparende)

hjertemedicin (digoxin)

medicin mod infektion (fluoroquinoloner)

medicin mod svampeinfektion (amphotericin B)

muskelafslappende medicin

medicin mod psykiske lidelser (quetiapin)

celledræbende medicin (mod kræft) og medicin mod visse gigtlidelser (methotrexat)

visse typer af HIV medicin (herunder ritonavir, cobistat)

lakrids (for eksempel i hostesaft)

Brug af Prednisolon ”DLF”

sammen med mad og drikke

Du kan tage Prednisolon ”DLF” i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Tag tabletten sammen med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Prednisolon ”DLF”.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Prednisolon ”DLF”. Tal med lægen. Langtidsbehandling med

Prednisolon ”DLF” har medført let nedsat fødselsvægt. Brug af Prednisolon ”DLF” sent i graviditeten er

forbundet med risiko for bivirkninger såsom øget risiko for infektioner og nedsat binyrebarkfunktion hos

fostret.

Amning

Du kan tage Prednisolon ”DLF”, selv om du ammer. Følg lægens anvisning.

Da Prednisolon ”DLF” udskilles i modermælken, er det ved længerevarende behandling vigtigt, at

sundhedsplejersken eller lægen nøje følger dit barns vækst og binyrebarkfunktion.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Prednisolon ”DLF” påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Prednisolon ”DLF” indeholder laktose

Prednisolon ”DLF” indeholder laktose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage prednisolon ”DLF”

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med et glas vand. Tabletten kan deles eller knuses.

Den sædvanlige dosis er:

Prednisolon ”DLF” er doseret specielt til dig og er afhængig af din sygdom.

Hvis du har taget for mange Prednisolon ”DLF”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Prednisolon ”DLF”, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Akut overdosering med Prednisolon ”DLF” medfører ingen kendte symptomer. Hyppig dosering over en

længere periode kan fremkalde Cushings syndrom (måneansigt og øget fedtmængde på mave og nakke).

Dette forsvinder efter afsluttet behandling.

Hvis du har glemt at tage Prednisolon ”DLF”

Hvis du har glemt at tage en dosis Prednisolon ”DLF”, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis

du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Prednisolon ”DLF”

Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du skal have en mindre dosis,

skal nedtrapning ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller din dosis bliver sat stærkt ned,

kan du få en række ubehagelige symptomer såsom feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand. Den

sygdom, du fik Prednisolon ”DLF” for, kan blusse voldsomt op.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne afhænger af dosis og behandlingens varighed. De fleste bivirkninger forsvinder, når

behandlingen ophører og bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis dosis bliver mindre.

Stop med at tage Prednisolon ”DLF” og søg læge, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger:

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

forhøjet tryk i øjnene, som kan give hovedpine, kvalme og regnbuesyn

lungebyld hos personer med lungekræft

væksthæmning hos børn

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

forværring af eksisterende nedsat hjertefunktion

psykose

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

mavesår og blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen

forandring af knoglemassen

åndedrætsbesvær pga. svækket åndedrætsmuskulatur

Sjældne bivirkninger

(kan forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

øget risiko for blodpropper

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede:

for højt blodsukker med sløret bevidsthed eller bevidstløshed

anfald hos personer med ikke kendt epilepsi

forhøjet tryk i hjernen (især hos børn)

sygdom i hjertemuskulaturen med åndenød, trykken for brystet og tendens til væske i kroppen

betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber efter længerevarende og højdosis

behandling

tumorlysesyndrom (ved kræftsygdom)

reaktionsløs/stiv tilstand i kroppen (katatonisk stupor)

alvorlig hudlidelse med blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og

omkring munden ledsaget af feber

Stevens-Johnsons syndrom

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

sklerodermisk nyrekrise hos patienter, som allerede lider af sklerodermi (en autoimmun sygdom). Tegn

på sklerodermisk nyrekrise omfatter forhøjet blodtryk og nedsat urinproduktion

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede):

sløring eller forværring af eksisterende infektionssygdomme

tegn på nedsat binyrebarkfunktion (hovedpine, kvalme, svimmelhed, anoreksi, svaghed, følelsesmæssige

forandringer, apati, uhensigtsmæssige reaktioner på stress)

knogleskørhed ved længerevarende behandling (kan blive alvorlig)

muskelsvaghed (ved høje doser)

øget sukkerindhold i blodet (hos personer med sukkersyge)

øget risiko for infektioner

sukkersyge

grå stær (uklart syn) ved længerevarende behandling

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

for lavt kalium i blodet, som viser sig ved svaghed, nedsat muskelkraft og forstyrrelser i hjerterytmen

(kan blive alvorligt)

manglende menstruation hos fertile kvinder

nedsat udskillelse af salt og væskeophobning i kroppen

trøske

mund- eller hudsvamp

Cushings sydrom (måneansigt og øget fedtmængde på kroppen – ved fortsat behandling med høje doser)

påvirkninger i huden i form af røde streger, pletter, karsprængninger, sår eller udslæt på kroppen og i

ansigtet

øget svedtendens

nedsat sårheling

opstemthed

depression

forhøjet blodtryk

forværrede symptomer ved tarmbetændelse

natlig vandladning

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

allergiske reaktioner

sukkersyge (lave doser)

søvnløshed

humørsvingninger, personlighedsændringer og opstemthed, hallucinationer

urinsten

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

hukommelsessvigt

dannelse af fedtvæv i rygsøjlen

forstyrrelser i stofskiftet

grøn stær efter længerevarende behandling

nedsat reaktion på hudtest

sprængte sener

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

øjenforandringer

betændelse i sener (akillessene og knæskal)

udstående øjne (langvarig behandling)

forhøjet produktion af biskjoldbruskkirtelhormoner (hyperparathyroidisme)

anfald af porfyri (sjælden arvelig stofskiftesygdom)

halsbrand og forværring af eksisterende mavesår

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Sløret syn.

Prednisolon ”DLF” kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forandringer i mængden af hvide blodlegemer og blodplader,

for lavt kalium i blodet og forhøjet kolesterol, triglycerid og lipoprotein. Det kan hos enkelte udvikle sig til

en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Prednisolon ”DLF” utilgængeligt for børn.

Brug ikke Prednisolon ”DLF” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Prednisolon ”DLF”

indeholder:

Aktivt stof: prednisolon.

Øvrige indholdsstoffer:

Gelatine

Kartoffelstivelse

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat (E 470b)

Talkum (E 553b)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

2,5 mg: Hvide, runde flade tabletter med ensidig delekærv.

5 mg: Hvide, runde flade tabletter med ensidig delekærv.

25 mg: Hvide, runde bikonvekse tabletter med ensidig delekærv.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder, plast:

Prednisolon ”DLF” 2,5 mg: 100 stk.

Prednisolon ”DLF” 5 mg: 25, 100 og 300 stk.

Prednisolon ”DLF” 25 mg: 10 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Dansk Lægemiddelforsyning DLF ApS

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Fremstiller

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2017