Prednicortone Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prednicortone Vet. 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Prednicortone Vet. 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 54294
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

3. november 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Prednicortone Vet., tabletter

0.

D.SP.NR.

29320

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Prednicortone Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder:

Aktivt stof:

Prednicortone Vet. 5 mg: Prednisolon 5 mg

Prednicortone Vet. 20 mg: Prednisolon 20 mg

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Lysebrun med brune prikker, rund og konveks tablet med smagsstof med en krydsformet

delekærv på den ene side.

Tabletter kan deles i to eller fire lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hunde og katte.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til symptomatisk behandling eller som tillægsbehandling af inflammatoriske og

immunmedierede sygdomme hos hunde og katte.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af virale eller mykotiske infektioner.

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af diabetes mellitus eller hyperadrenokorticisme.

Bør ikke anvendes til dyr med osteoporose.

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hjerte eller nyredysfunktion.

54294_spc.docx

Side 1 af 6

Bør ikke anvendes til dyr med ulceration på hornhinden.

Bør ikke anvendes til dyr med ulcus i mave tarm kanalen.

Bør ikke anvendes til dyr med forbrændinger.

Bør ikke anvendes sammen med levende, attenuerede vacciner.

Bør ikke anvendes i tilfælde af glaukom.

Bør ikke anvendes under drægtighed (se pkt. 4.7).

Bør ikke anvendes i kendte tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, over for

kortikosteroider eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Se også pkt. 4.8.

4.4

Særlige advarsler

Administration af kortikoider er for at inducere en forbedring i kliniske tegn i stedet for

helbredelse. Behandlingen skal kombineres med behandling af den underliggende sygdom

og/eller miljøkontrol.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Hvis en bakterieinfektion er tilstede må præparatet kun anvendes sammen med egnet

antibakteriel behandling.

Grundet prednisolons farmakologiske egenskaber skal der udvises forsigtighed, når

veterinærlægemidlet anvendes til dyr med et svækket immunsystem.

Kortikoider som prednisolon forstærker den proteinlignende katabolisme. Derfor skal

præparat administreres med forsigtighed til gamle eller fejlernærede dyr.

Kortikoider som prednisolon bør anvendes med forsigtighed til patienter med

hypertension.

Farmakologisk aktive dosisniveauer kan føre til atropi af binyrerne og føre til

binyreinsufficiens. Dette kan især fremkomme efter behandlingen med kortikosteroider

seponeres. Binyreinsufficiens kan minimeres ved at påbegynde en behandling hver 2. dag,

hvis det er praktisk. Doseringen skal trappes gradvist ud for at undgå at udløse

binyreinsufficiens (se pkt. 4.9).

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen

eller etiketten bør vises til lægen.

Ved overfølsomhed over for prednisolon eller andre kortikosteroider eller over for et eller

flere af hjælpestofferne, bør kontakt med lægemidlet undgås.

Kortikosteroider kan forårsage fostermisdannelser, og det anbefales derfor, at gravide

kvinder undgår kontakt med veterinærlægemidlet. Vask straks hænderne grundigt efter

håndtering af tabletterne.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Antiinflammatoriske kortikosteroider såsom prednisolon vides at kunne udløse et bredt

udvalg af bivirkninger. Høje enkeltdoser tolereres sædvanligvis godt, men

langtidsanvendelse kan forårsage svære bivirkninger. Ved mellemlang til

langtidsanvendelse bør doseringen derfor holdes på det laveste niveau, der er nødvendigt

til kontrol af symptomer.

54294_spc.docx

Side 2 af 6

Den signifikante dosisrelaterede kortisolsuppression, der ses under behandlingen, skyldes

at effektive doser undertrykker hypothalamus hypofyse binyreaksen. Efter ophør af

behandlingen kan der opstå tegn på binyreinsufficiens rækkende til binyrebarkatrofi,

hvilket kan gøre dyret ud af stand til at klare situationer med stress. Det bør derfor

overvejes, hvordan problemer med binyreinsufficiens kan minimeres efter ophør af

behandlingen.

Den observerede signifikante stigning i triglycerider kan være en del af en mulig iatrogen

hyperadrenokorticisme (Cushings sygdom) med signifikante ændringer i fedt, kulhydrat,

protein og mineralstofskiftet, f.eks. omfordeling af kropsfedt, stigning i kropsvægt,

muskelsvaghed, sarkopeni og osteoporose. Kortisolsuppresion og en stigning i triglycerider

i plasma er en meget almindelig bivirkning ved lægemidler, der indeholder kortikoider

(mere end 1 ud af 10 dyr).

Den af glukokortikoider forårsagede stigning i basisk fosfatase kan være forbundet meden

forstørrelse af leveren (hepatomegali) og forhøjede leverenzymer i serum.

Andre ændringer i blodets biokemiske og hæmatologiske parametre, der menes at være

knyttet til anvendelse af prednisolon, er signifikante virkninger på laktatdehydrogenase

(fald), albumin (stigning), eosinofiler og lymfocytter (fald) samt segmenterede neutrofiler

(stigning).

Der bemærkes desuden et fald i aspartattransaminase.

Systemisk administrerede kortikosteroider kan forårsage polyuri, polydipsi og polyfagi,

særligt tidligt i behandlingen. Ved langtidsanvendelse kan nogle kortikosteroider give

natrium og væskeretention og hypokaliæmi. Systemiske kortikosteroider har medført

calciumaflejring i huden (calcinosis cutis).

Kortikosteroider kan forsinke sårheling, og de immunosuppressive virkninger kan svække

modstandsdygtigheden over for eksisterende infektioner eller forværre disse. Ved

virusinfektioner kan kortikosteroider forværre eller fremskynde sygdomsforløbet.

Der er beskrevet ulcus i mave-tarm-kanalen hos dyr behandlet med kortikosteroider, og

ulcus i mave-tarm-kanalen kan forværres af steroider hos dyr, der får nonsteroide

antiinflammatoriske lægemidler, og hos dyr med rygmarvstraumer.

Andre bivirkninger der kan opstå er: hæmning af knoglernes longitudinalvækst, hudatrofi,

diabetes mellitus, eufori, pankreatitis, nedsat syntese af tyreoideahormon, øget syntese af

paratyroideahormon. Se også pkt. 4.7.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Anvendelse frarådes til drægtige dyr. Administration tidligt i drægtighedsperioden har

medført fostermisdannelser hos laboratoriedyr. Administration sent i drægtighedsperioden

kan medføre abort eller tidlig fødsel. Se pkt. 4.3.

Må kun anvendes under laktation i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges

vurdering af risk benefit forholdet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Phenytoin, barbiturater, adrenalin og rifampicin kan accelerere den metaboliske clearance

af kortikosteroider, og føre til et nedsat niveau i blodet og en nedsat fysiologisk virkning.

Brug af dette veterinærlægemiddel sammen med nonsteroide antiinflammatoriske

lægemidler kan forværre ulcus i mave-tarm-kanalen. Da kortikosteroider kan nedsætte

immunresponset på vaccination, bør prednisolon ikke anvendes i kombination med

vacciner eller inden for to uger efter vaccination.

Administration af prednisolon kan medføre hypokaliæmi og dermed øget risiko for

toksicitet af hjerteglykosider. Risikoen for hypokaliæmi kan øges, hvis prednisolon

administreres sammen med kaliumdepleterende diuretika.

54294_spc.docx

Side 3 af 6

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

Dosis og den total behandlingsvarighed bestemmes pr. individuelt tilfælde af dyrlægen,

afhængig af symptomernes sværhedsgrad. Den laveste effektive dosis skal anvendes.

Startdosis: 0,5 - 4 mg pr. kg legemsvægt daglig.

For længerevarende behandling: Når den ønskede virkning er blevet opnået efter en

periode med daglig dosering, skal dosis reduceres, indtil den laveste effektive dosis opnås.

Reduktionen af dosis skal finde sted med behandling hver anden dag og/eller ved at

halvere dosis med intervallet på 5 - 7 dage, indtil den laveste effektive dosis opnås.

Hunde skal behandles om morgenen og katte om aftenen på grund af deres forskellige

døgnrytme.

Tabletter kan deles i to eller fire lige store dele for at sikre en akkurat dosering. Placer

tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod

overfladen.

Halvdele: tryk ned med tommelfingrene på begge sider af tabletten.

Fire dele: tryk ned med tommelfingeren midt på tabletten.

4.10

Overdosering

En overdosis forårsager ikke andre bivirkninger end de angivne i pkt. 4.6. Der er ingen

kendt antidot.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: kortikosteroider til systemisk brug, glukokortikoider.

ATCvet kode: QH02AB06

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Prednisolon er et semisyntetisk kortikosteroid deriveret fra naturligt hydrokortison

(kortisol). Virkningen på mineral og glucosemetabolismen er imidlertid mindre (ca.

halvdelen) end for kortisol. Dette minimerer den ufavorable væskeophobning og

hypertension.

54294_spc.docx

Side 4 af 6

Prednisolons virkning er antiinflammatorisk. Når en inflammatorisk reaktion er nyttig (for

eksempel for at undgå yderligere invasion af mikroorganismer) er der ikke fordelagtigt at

undertrykke denne forsvarsmekanisme. Når det inflammatoriske respons er for stort

og/eller skadeligt (f.eks. et respons på en autoimmun eller allergisk procedure) forværres

situationen af det defensive inflammatoriske respons, og undertrykkelsen af

kortikosteroider kan være en stor terapeutiske fordel.

Ved at en katabolisk virkning af dannelsen af granulationsvævet er hæmmet.

Inhibering af inflammationen kan også opnås ved at stabilisere prednisolons virkning

på de lysosomale membraner.

Kortikosteroider reducerer udviklingen af inflammatorisk ekssudat og lokal ødem ved

at stimulere vasokonstriktion og ved at nedsætte den kapillære permeabilitet.

Antiallergisk virkning og immunosuppression: disse virkninger er til dels relateret til

den antiinflammatoriske aktivitet og de er hovedsageligt rettet mod cellulær (T

lymfocytter) immunreaktivitet.

Da oralt administrerede kortikosteroider først udvikler deres terapeutiske virkning efter

flere timer, er de mindre egnet til behandling af (akutte) anafylaktiske reaktioner som

septisk shock.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes prednisolon godt fra mave tarm kanalen og fordeles i

alt væv, i legemsvæsker og selv i cerebrospinalvæsken. Prednisolon bindes i udstrakt grad

til plasmaproteiner. Det metaboliseres i leveren og udskillelsen finder primært sted via

nyrerne.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Gær (tørt)

Kyllingesmag

Lactosemonohydrat

Cellulose

Natriumstivelsesglykolat (type A)

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år

Opbevaringstid for de delte tabletter: 4 dage

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Alle ubrugte tabletportioner skal sættes tilbage i det åbne blisterkort.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

6.5

Emballage

Aluminium - PVC/PE/PVDC blisterkort

54294_spc.docx

Side 5 af 6

Kartonæske med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 25 eller 50 blisterkort med 10 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til

lokale/nationale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holland

Repræsentant

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

54294

20 mg:

54295

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. juli 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. november 2015

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

54294_spc.docx

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

9-3-2018

News and press releases: Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga and prednisone/prednisolone

News and press releases: Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga and prednisone/prednisolone

Ongoing clinical study shows an increased risk of death and fractures with the combination

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

PRED-GATI (Prednisolone-Gatifloxacin) Suspension [ImprimisRx NJ]

PRED-GATI (Prednisolone-Gatifloxacin) Suspension [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Clipper Distributing Company LLC]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Clipper Distributing Company LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Butler Animal Health Supply, LLC.]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Butler Animal Health Supply, LLC.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Vedco Inc.]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Vedco Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PRED-GATI (Prednisolone Acetate-Gatifloxacin) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

PRED-GATI (Prednisolone Acetate-Gatifloxacin) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [LLOYD, Inc. Of Iowa]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [LLOYD, Inc. Of Iowa]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MILLIPRED (Prednisolone) Tablet [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

MILLIPRED (Prednisolone) Tablet [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

VERIPRED 20 (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

VERIPRED 20 (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Carilion Materials Management]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MILLIPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

MILLIPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OMNIPRED (Prednisolone Acetate) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

OMNIPRED (Prednisolone Acetate) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

19-12-2017

BLEPHAMIDE (Sulfacetamide Sodium And Prednisolone Acetate) Ointment [Allergan, Inc.
]

BLEPHAMIDE (Sulfacetamide Sodium And Prednisolone Acetate) Ointment [Allergan, Inc. ]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Proficient Rx LP]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PREDNISOLONE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

PREDNISOLONE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PREDNISOLONE Syrup [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PREDNISOLONE Syrup [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRED MILD (Prednisolone Acetate) Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

PRED MILD (Prednisolone Acetate) Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

Prednisone vs. Prednisolone

Prednisone vs. Prednisolone

Title: Prednisone vs. PrednisoloneCategory: MedicationsCreated: 11/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/1/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-10-2017

PREDNISOLONE Solution [A-S Medication Solutions]

PREDNISOLONE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

PEDIAPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Royal Pharmaceuticals]

PEDIAPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Royal Pharmaceuticals]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety

9-6-2017

Prednisolone

Prednisolone

Prednisolone is a prescription medication indicated in treatment of endocrine disorders, rheumatic disorders, collagen diseases, dermatologic disease, allergic states, ophthalmic diseases, respiratory diseases, hematologic disorders, neoplastic diseases, edematous states, gastrointestinal disease, and diseases affecting the nervous system. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

31-5-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [RedPharm Drug, Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed