Pravastatinnatrium "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pravastatinnatrium "Teva" 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pravastatinnatrium "Teva" 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37096
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pravastatinnatrium Teva 20 mg og 40 mg tabletter

pravastatinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage lægemidlet, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pravastatinnatrium Teva

Sådan skal du tage Pravastatinnatrium Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pravastatin, det aktive stof i Pravastatinnatrium Teva, hører til en gruppe af lægemidler, der kaldes

statiner, som virker ved at reducere højt kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et fedtstof (lipid), der

kan forårsage forsnævring i blodkarrene i hjertemusklen (koronar hjertesygdom).

Pravastatinnatrium Teva bruges:

til at sænke forhøjet kolesterolindhold i blodet, når diæt, motion, vægttab mv. ikke har hjulpet

tilstrækkeligt.

som supplement til diæt, hvis du har risiko for forsnævring af blodkarrene i hjertet på grund af for

højt kolesterolindhold i blodet.

til at nedsætte risikoen for at få endnu et hjerteanfald, hvis du tidligere har haft et hjerteanfald,

eller hvis du har haft anfald af brystsmerter (ustabil angina pectoris).

til at sænke fedtstofferne (lipiderne) i blodet efter en organtransplantation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pravastatinnatrium Teva

Tag ikke Pravastatinnatrium Teva

hvis du er allergisk over for pravastatin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du har en aktiv leversygdom, herunder uforklarlige unormale blodprøver for

"transaminaser".

hvis du er gravid, eller der er mulighed for, at du bliver gravid, eller hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pravastatinnatrium Teva:

hvis du har nyreproblemer.

hvis du er over 70 år.

hvis du tidligere har haft leverproblemer.

hvis du lider af for lavt stofskifte.

hvis du lider af en arvelig muskelsygdom, eller der har været en sådan sygdom i familien.

hvis du tager eller inden for de sidste syv dage har taget medicin, der indeholder fusidinsyre (et

lægemiddel mod bakterieinfektion). Kombinationen af fusidinsyre og Pravastatinnatrium Teva

kan medføre alvorlige muskelproblemer (rhabdomyolyse).

hvis du tidligere har haft bivirkninger, der påvirkede musklerne, mens du tog et andet

kolesterolsænkende lægemiddel, såsom nikotinsyre (niacin), et statin eller et fibrat, f.eks.

gemfibrozil.

hvis du har et problem med alkoholmisbrug (hvis du har et stort forbrug af alkohol).

hvis du har alvorligt vejrtrækningssvigt.

Hvis du har oplevet noget af ovenstående, vil lægen tage en blodprøve før og muligvis under

behandlingen med Pravastatinnatrium Teva for at bedømme risikoen for at udvikle muskelrelaterede

bivirkninger.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du har vedvarende muskelsvaghed. Det kan være

nødvendigt med ekstra prøver og lægemidler for at stille diagnosen og behandle dette.

Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge

(diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle

sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er overvægtig og har forhøjet

blodtryk.

Pravastatinnatrium Teva frarådes generelt til børn, som endnu ikke er kommet i puberteten. Det er

heller ikke undersøgt hos patienter med en ofte mere alvorlig arvelig form for forhøjet kolesterol, der

kaldes homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

Statiner, såsom Pravastatinnatrium Teva, kan sommetider forårsage lungesygdom, især ved

langtidsbrug.

Du skal stoppe med at tage Pravastatinnatrium Teva og kontakte din læge, hvis du får

åndenød, tør hoste, og din almene helbredstilstand forværres med træthed, vægttab og feber.

Brug af anden medicin sammen med Pravastatinnatrium Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder især, hvis du tager:

en gruppe af kolesterolsænkende medicin, der kaldes fibrater, f.eks. fenofibrat eller gemfibrozil.

ciclosporin (lægemiddel der nedsætter immunsystemet, og som bruges efter

organtransplantation).

medicin, der kendes som galdesyrebindende lægemidler (en gruppe medicin, der forhindrer, at

galdesyre genoptages fra fordøjelsessystemet og således fremmer omdannelse af kolesterol til

galdesyre), f.eks. colestyramin, colestipol (se punkt 3, hvis du også tager et galdesyrebindende

lægemiddel).

erythromycin og clarithromycin (antibiotika).

hvis du har behov for at tage oral fusidinsyre til behandling af en bakterieinfektion, skal du

midlertidigt stoppe med at tage dette lægemiddel. Din læge vil fortælle dig, hvornår du kan

fortsætte med at tage Pravastatinnatrium Teva igen. Kombinationen af Pravastatinnatrium og

fusidinsyre kan i sjældne tilfælde medføre muskelsvaghed, ømhed og smerter (rhabdomyolyse).

Se også punkt 4 i denne indlægsseddel.

hvis du tager et lægemiddel kaldet en K-vitamin-antagonist, der anvendes til behandling og

forebyggelse af blodpropper, skal du fortælle det til din læge, inden du tager Pravastatinnatrium

Teva, da brug af K-vitamin-antagonister samtidig med Pravastatinnatrium Teva kan øge resultatet

af de blodprøver, der bruges til at kontrollere behandlingen med K-vitamin-antagonister.

Brug af Pravastatinnatrium Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør begrænse din indtagelse af alkohol mest muligt.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Tag ikke Pravastatinnatrium Teva:

hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du planlægger at blive gravid.

hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder (medmindre du bruger sikker prævention). Hvis du

bliver gravid, mens du tager Pravastatinnatrium Teva, skal du stoppe med at tage tabletterne, så

snart du konstaterer, at du er gravid, og straks kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pravastatinnatrium Teva kan forårsage svimmelhed. Hvis du er påvirket af dette, må du ikke køre bil

eller betjene maskiner.

Pravastatinnatrium Teva indeholder lactose

Pravastatinnatrium Teva indeholder lactose, der er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Pravastatinnatrium Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket. Din læge har fortalt dig om vigtigheden af fedtfattig kost samt at tage

Pravastatinnatrium Teva.

Voksne (herunder ældre)

Forhøjet kolesterol

Den anbefalede dosis er 10-40 mg én gang dagligt, helst om aftenen.

Til forebyggelse af forsnævring af blodkarrene i hjertet eller hjerteanfald

Den anbefalede dosis er 40 mg.

Efter organtransplantation

Den anbefalede dosis er 20 mg.

Hvis du også tager et galdesyrebindende lægemiddel

, såsom colestyramin eller colestipol, bør

Pravastatinnatrium Teva tages mindst én time før eller fire timer efter, at du har taget det

galdesyrebindende lægemiddel. Dette skyldes, at optagelsen af Pravastatinnatrium Teva kan blive

påvirket af disse lægemidler, hvis de tages for tæt efter hinanden.

Lever- eller nyreproblemer

Hvis du har enten lever- eller nyreproblemer, kan din læge foreskrive en lavere dosis.

Brug til børn og unge

Børn og unge i alderen 8-18 år med mildt arveligt forhøjet kolesterol (heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi)

Den anbefalede dosis er 10-20 mg dagligt for børn i alderen 8-13 år og 10-40 mg dagligt for teenagere

i alderen 14-18 år.

Tabletterne skal synkes, helst med et glas vand. Pravastatinnatrium Teva kan indtages med eller uden

føde.

Hvis du har taget for meget Pravastatinnatrium Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden) har taget flere Pravastatinnatrium

Teva-tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, eller hvis du

tror, at et barn har indtaget nogen af tabletterne. Medbring denne indlægsseddel, eventuelt resterende

tabletter og pakningen, så lægen kan se, hvilke tabletter der er indtaget.

Hvis du har glemt at tage Pravastatinnatrium Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du husker det, medmindre det næsten er

tid til din næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål om anvendelse af dette lægemiddel.

4.

Bivirkninger

Pravastatinnatrium Teva kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis det følgende sker for dig, skal du stoppe med at tage tabletterne og straks kontakte din

læge eller tage på skadestuen:

en overfølsomhedsreaktion (hævelse af ansigt eller hals, muskel- og ledsmerter, nældefeber,

feber, rødme, åndenød).

Dette er en meget alvorlig, men sjælden, bivirkning. Du kan have brug for omgående lægehjælp eller

indlæggelse.

Kontakt din læge hurtigst muligt og stop med at tage Pravastatinnatrium Teva, hvis du

udvikler:

uforklarlige eller vedvarende muskelsmerter, ømhed, svaghed eller kramper, især hvis du

samtidig føler dig utilpas eller har feber.

I meget sjældne tilfælde kan dette udvikle sig og blive en alvorlig og muligvis livstruende tilstand, der

kaldes rhabdomyolyse.

De følgende bivirkninger er blevet indberettet i omtrent de viste hyppigheder:

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

hudreaktioner, såsom kløe og udslæt, eller hovedbunds- eller hårproblemer, herunder hårtab

muskel- og ledsmerter

svimmelhed, træthed, hovedpine og søvnforstyrrelser (herunder søvnløshed og mareridt)

problemer med synet, f.eks. sløret syn eller dobbeltsyn

blæreproblemer (smertefuld eller hyppig vandladning, vandladning om natten) og seksuelle

problemer

mave- og tarmproblemer, såsom mavebesvær, smerter, kvalme eller opkastning, diarré eller

forstoppelse og luft i maven.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

alvorligt udslæt med blærer og ledsagende generel sygdom

leverproblemer, såsom leverbetændelse

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene

betændelse i bugspytkirtlen

føleproblemer, herunder en brændende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed, som kan

skyldes beskadigelse af nerveender

isolerede tilfælde af senelidelser eller -bristning

stigning i niveauer af visse enzymer i kroppen.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastlægges ud fra forhåndenværende data):

vedvarende muskelsvaghed.

De følgende bivirkninger er blevet rapporteret med nogle statiner:

hukommelsestab.

depression.

usædvanlige tilfælde af vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød

eller feber (interstitiel lungesygdom), især ved langtidsbrug (se "Advarsler og

forsigtighedsregler" i punkt 2 ovenfor).

sukkersyge. Hyppigheden afhænger af, om der er risikofaktorer (fastende blodsukker på 5,6

mmol/l, BMI på mere end 30 kg/m2, forhøjede triglycerider (fedt), og om du har eller har haft

forhøjet blodtryk). Din læge vil overvåge dit helbred, mens du tager dette lægemiddel.

dermatomyositis (en lidelse, der er karakteriseret ved betændelse i muskler og hud).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte

mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pravastatinnatrium Teva indeholder:

aktivt stof: pravastatinnatrium. Hver tablet indeholder 20 mg eller 40 mg pravastatinnatrium.

øvrige indholdsstoffer: vandfri lactose, povidon (PVP K-30), crospovidon, vandfrit

calciumhydrogenphosphat (E341), natriumstearylfumarat, mikrokrystallinsk cellulose (E460) og

croscarmellosenatrium (E466).

Farvestofferne er gul jernoxid (E172) for 20 mg og quinolingult (E104) og Brilliant Blue FCF

(E133) for 40 mg.

Udseende og pakningstørrelser

Tablet.

20 mg: lysegul, rund, svagt konveks tablet med en delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to

lige store doser.

40 mg: lysegrøn, rund, svagt konveks tablet med en delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to

lige store doser.

Pravastatinnatrium Teva 20 mg tabletterne kan fås i pakningsstørrelser med 10, 20, 28, 30, 50, 56, 84,

98, 100 og 200 tabletter og i hospitalspakninger på 50 x 1 tabletter som enkeltdoser.

Pravastatinnatrium Teva 40 mg tabletterne kan fås i pakningsstørrelser med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84,

98, 100 og 200 tabletter og i hospitalspakninger på 50 x 1 tabletter som enkeltdoser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Pravastatine TEVA 10 mg/20 mg/40 mg tabletten

Danmark

Pravastatinnatrium Teva

Frankrig

Pravastatine Teva 10 mg/20 mg/40 mg comprimé

Holland

Pravastatinenatrium 10 mg/20 mg/40 mg Pharmachemie tabletten

Italien

Pravastatina Ratiopharm 10 mg/20 mg/40 mg Compresse

Norge

Pravastatin Teva 10 mg/20 mg/40 mg Tabletter

Portugal

Pravastatina Teva 10 mg/20 mg/40 mg Comprimidos

Spanien

Pravastatina Teva 10 mg/20 mg/40 mg Comprimidos EFG

Sverige

Pravastatin Teva 10 mg/20 mg/40 mg tabletter

Tyskland

PRAVA-TEVA® 10 mg/20 mg/40 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev sidst ændret i 07/2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed