Pravastatin "Hexal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pravastatin "Hexal" 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Pravastatin "Hexal" 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 34799
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

5. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Pravastatin "Hexal", tabletter

0.

D.SP.NR.

21799

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pravastatin "Hexal"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder pravastatinnatrium 10 mg.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 4,8 mg lactosemonohydrat.

Hver tablet indeholder pravastatinnatrium 20 mg.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 9,5 mg lactosemonohydrat.

Hver tablet indeholder pravastatinnatrium 40 mg.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 19,0 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Lysebrun, spættet, oval tablet med delekærv på begge sider og med P 10 (eller P 20 eller P

40) præget på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

34799_spc.doc

Side 1 af 16

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hyperkolesterolæmi

Behandling af primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi som supplement til

diæt, hvor diæt og øvrige ikke-farmakologiske behandlinger (f.eks. motion og vægttab)

ikke har givet adækvat respons.

Primær forebyggelse

Reduktion af den kardiovaskulære mortalitet og morbiditet hos patienter, som har moderat

eller svær hyperkolesterolæmi samt høj risiko for en primær kardiovaskulær hændelse, som

supplement til diæt (se pkt. 5.1).

Sekundær forebyggelse

Reduktion af den kardiovaskulære mortalitet og morbiditet hos patienter, som har

myokardieinfarkt eller ustabil angina pectoris i anamnesen og enten et normalt eller

forhøjet kolesterolniveau, som supplement til korrektion af andre risikofaktorer (se pkt.

5.1).

Efter transplantation

Reduktion af hyperlipidæmi efter transplantation hos patienter, som får immunossupressiv

behandling efter transplantation af organer (se pkt. 4.2, 4.5 og 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Inden iværksættelse af pravastatinbehandling skal årsagerne til sekundær

hyperkolesterolæmi udelukkes og patienterne sættes på en lipidsænkende diæt, som skal

fortsættes under behandlingen.

Pravastatin "Hexal" gives oralt en gang daglig, gerne om aftenen sammen med eller uden

mad.

Hyperkolesterolæmi

Den anbefalede dosis er 10-40 mg pravastatinnatrium en gang daglig. Den terapeutiske

respons ses i løbet af en uge, og den maksimale virkning af en given dosis opstår i løbet af

fire uger, og der skal derfor gennemføres regelmæssige lipid-bestemmelser, og dosis

justeres i henhold hertil. Den maksimale daglige dosis er 40 mg pravastatinnatrium.

Kardiovaskulær forebyggelse

I alle forebyggende morbiditets- og mortalitetsforsøg var den eneste undersøgte initial- og

vedligeholdelsesdosis 40 mg daglig.

Dosis efter transplantation

Efter organtransplantation anbefales en initialdosis på 20 mg pravastatinnatrium daglig til

patienter i immunosuppressiv behandling (se pkt. 4.5). Afhængig af responsen på

lipidparametrene kan dosis justeres op til 40 mg pravastatinnatrium under omhyggelig

lægeovervågning (se pkt. 4.5).

34799_spc.doc

Side 2 af 16

Pædiatrisk population

Børn og unge (8-18 år) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Den anbefalede dosis er 10-20 mg en gang daglig for børn 8-13 år i det doser over 20 mg

ikke er undersøgt hos denne population. Den anbefalede dosis er 10-40 mg hos unge 14-18

år (for børn og unge fertile kvinder, se også pkt. 4.6, for resultater af studier se pkt. 5.1).

Ældre patienter

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til disse patienter, medmindre der foreligger

prædisponerende risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Patienter med nyre- eller leverinsufficiens

En initialdosis på 10 mg pravastatinnatrium daglig anbefales til patienter med moderat eller

svær nyreinsufficiens eller væsentlig leverinsufficiens. Dosis skal justeres i henhold til

lipidparametrenes respons og under lægeovervågning.

Samtidig behandling

Pravastatinnatriums lipidsænkende virkning på total kolesterol og LDL-kolesterol

forstærkes, når det kombineres med et galdesyrebindende resin (f.eks. cholestyramin,

colestipol). Pravastatin skal gives enten en time før eller mindst fire timer efter resinet (se

pkt. 4.5). For patienter, som tager ciclosporin med eller uden andre immunosuppressive

lægemidler, skal behandlingen begynde med 20 mg pravastatinnatrium en gang daglig, og

titrering til 40 mg pravastatinnatrium skal udføres med forsigtighed (se pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for pravastatinnatrium eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Aktiv leversygdom, herunder også uforklaret, vedvarende forhøjelse af

serumtransaminaser på mere end tre gange den øvre grænse for normalværdier (ULN)

(se pkt. 4.4).

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pravastatin er ikke vurderet hos patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

Behandlingen egner sig ikke, når hyperkolesterolæmi skyldes forhøjet HDL-kolesterol.

Som det er tilfældet med andre HMG-CoA-reduktasehæmmere, anbefales kombination af

pravastatin med fibrater ikke.

Pravastatin "Hexal" må ikke administreres sammen med systemiske formuleringer af

fusidinsyre eller inden for 7 dage efter afbrydelse af behandling med fusidinsyre. Hos

patienter, hvor brug af systemisk fusidinsyre vurderes at være nødvendig, bør

statinbehandling seponeres i hele behandlingsperioden med fusidinsyre. Der er rapporteret

om rhabdomyolyse (inklusive dødelige tilfælde) hos patienter i samtidig behandling med

fusidinsyre og statiner (se pkt. 4.5). Patienten bør rådes til at søge omgående lægehjælp i

tilfælde af symptomer som muskelsvaghed, -smerter eller -ømhed.

Behandlingen med statiner kan genoptages syv dage efter den sidste dosis fusidinsyre.

34799_spc.doc

Side 3 af 16

I ekstraordinære situationer, hvor der er brug for langvarig systemisk fusidinsyre, f.eks. til

behandling af alvorlige infektioner, bør behovet for samtidig administration af Pravastatin

"Hexal" og fusidinsyre kun komme i betragtning fra sag til sag og under tæt lægelig

overvågning.

Pædiatrisk population

Inden pravastatin behandling igangsættes hos børn før puberteten bør lægen grundigt

evaluere fordele og ulemper af behandlingen.

Leversygdomme

Som det er tilfældet med andre lipidsænkende midler, er der observeret moderat forhøjede

levertransaminaseniveauer. I de fleste tilfælde er levertransaminaseniveauet vendt tilbage

til baselineniveauet uden behov for at seponere behandlingen.

Man skal være særlig opmærksom på patienter, som udvikler forhøjede transaminase-

niveauer, og behandlingen bør seponeres, hvis alaninaminotransferasen (ALT) og aspartat-

aminotransferasen (AST) overskrider tre gange den øvre grænse for normalværdier, og

stigningen er vedvarende.

Forsigtighed tilrådes, når pravastatin gives til patienter med leversygdom i anamnesen eller

et stort forbrug af alkohol.

Interstitiel lungesygdom

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom er rapporteret ved brug af nogle statiner, særlig

ved langtidsbrug (se pkt. 4.8). Symptomer kan inkludere dyspnø, tør hoste og forværring af

den generelle helbredsstatus (træthed, vægttab og feber). Hvis der er mistanke om, at en

patient har udviklet interstitiel lungesygdom, skal statinbehandlingen afbrydes.

Diabetes mellitus

Der er tegn på at statiner kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, med høj risiko for

udvikling af diabetes, kan medføre en grad af hyperglykæmi, hvor egentlig diabetes-

behandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den vaskulære

risiko, og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen. Risikopatienter

(fasteglukose 5,6 til 6,9 mmol/L, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider, forhøjet blodtryk

i anamnesen) bør monitoreres både klinisk og biokemisk i henhold til nationale

retningslinier.

Muskelsygdomme

Som det er tilfældet med andre HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner), er pravastatin

blevet forbundet med start af myalgi, myopati og i meget sjældne tilfælde rhabdomyolyse.

Myopati skal overvejes ved enhver patient i statinbehandling, som har uforklarede

muskelsymptomer, såsom smerte eller ømhed, muskelsvaghed eller muskelkramper. I så

tilfælde skal kreatinkinase-niveauet (CK) måles (se herunder).

Statinbehandlingen skal seponeres midlertidigt, når CK-niveauet er > 5 x ULN, eller når

der er alvorlige kliniske symptomer. Der forekommer meget sjældent (i ca. 1 tilfælde for

hver 100.000 patientår) rhabdomyolyse med eller uden sekundær nyreinsufficiens.

Rhabdomyolyse er en akut, potentielt dødelig tilstand i skeletmusklerne, der kan udvikle

sig på ethvert tidspunkt under behandlingen, og som kendetegnes ved massiv

34799_spc.doc

Side 4 af 16

muskelnedbrydning i forbindelse med betydeligt forhøjede CK-værdier (normalt > 30 eller

40 x ULN), der fører til myoglobinuri.

Risikoen for myopati i forbindelse med statiner synes at være afhængig af eksponeringen

og kan derfor variere med de enkelte lægemidler (på grund af lipofilicitet og

farmakokinetiske forskelle), herunder også deres dosis og mulige interaktion med andre

lægemidler. Selvom der ikke er muskulære kontraindikationer til ordinering af en statin,

kan visse prædisponerende faktorer øge risikoen for muskeltoksicitet og derfor berettige

omhyggelig evaluering af fordele/risici samt særlig klinisk monitorering. CK-måling er

indikeret før starten på statinbehandling hos disse patienter (se herunder).

Risikoen og graden af muskelsygdomme under statinbehandlingen øges ved samtidig

indgivelse af interagerende lægemidler. Brugen af fibrater alene er lejlighedsvis forbundet

med myopati. Brugen af statin og fibrater på samme tid skal generelt undgås. Samtidig

indgivelse af statiner og nikotinsyre bør ske med forsigtighed. Der er også beskrevet en

stigning i forekomsten af myopati hos patienter, som får andre statiner i kombination med

hæmmere af cytochrom P450-metabolismen. Dette kan skyldes farmakokinetiske

interaktioner, der ikke er blevet dokumenteret for pravastatin (se pkt. 4.5). Når

muskelsymptomer er forbundet med statinbehandling, forsvinder de normalt efter

seponering af statinbehandlingen.

I meget sjældne tilfælde er beskrevet immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM)

under eller efter behandling med visse statiner. Klinisk er IMNM karakteriseret ved

vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum-kreatininkinase, som begge

vedvarer trods seponering af statinbehandlingen.

CK-måling og -fortolkning

Rutinemæssig monitorering af kreatinkinase (CK) eller andre muskelenzymniveauer

anbefales ikke til asymptomatiske patienter i statinbehandling. Men CK-måling anbefales

før start af statinbehandling hos patienter med særlige prædisponerende faktorer og hos

patienter, som udvikler muskelsymptomer under statinbehandlingen, som beskrevet

herunder. Hvis CK-niveauet er signifikant forhøjet ved baseline (> 5 x ULN), skal CK-

niveauet måles igen 5 - 7 dage senere for at bekræfte resultaterne. Når CK-niveauet måles,

skal det fortolkes i sammenhæng med andre potentielle faktorer, der kan forårsage

forbigående muskelskader, såsom hård motion eller muskeltraumer.

Før iværksættelse af behandlingen

Der skal udvises forsigtighed med patienter med prædisponerende faktorer såsom

nyredysfunktion, hypotyroidisme, muskeltoksicitet over for en statin eller et fibrat i

anamnesen, arvelige muskelsygdomme i den personlige eller familiære anamnese eller

alkoholmisbrug. I disse tilfælde skal CK-niveauet måles før iværksættelse af behandlingen.

CK-måling skal også overvejes før iværksættelse af behandlingen hos personer, som er

fyldt 70 år, og navnlig hvis der er andre prædisponerende faktorer i denne population. Hvis

CK-niveauet er signifikant forhøjet (> 5 x ULN) ved baseline, må behandlingen ikke

startes, og niveauet skal måles igen efter 5 - 7 dage. CK-niveauet ved baseline kan også

være nyttigt som reference i tilfælde af en senere stigning i løbet af statinbehandlingen.

Under behandling

Patienter skal anvises om straks at rapportere uforklarede muskelsmerter, -ømhed,

-svaghed eller -kramper. CK-niveauet skal måles i disse tilfælde. Hvis et markant forhøjet

34799_spc.doc

Side 5 af 16

CK-niveau (> 5 x ULN) påvises, skal statinbehandlingen afbrydes. Seponering af

behandlingen skal også overvejes, hvis muskelsymptomerne er alvorlige og giver daglige

gener, selvom CK-stigningen vedbliver at være ≤ 5 x ULN. Hvis symptomerne forsvinder,

og CK-niveauet vender tilbage til det normale, kan det overvejes at genindføre

statinbehandlingen ved den laveste dosis og med omhyggelig monitorering. Ved mistanke

om en arvelig muskelsygdom hos denne patient anbefales det ikke at starte

statinbehandlingen igen.

Hjælpestoffer - særlig advarsel

Bør ikke anvendes til patienter med arvelige galactoseintoleranse, en særlig form af

hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption

bør ikke tage denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fibrater

Brugen af fibrater alene er lejlighedsvis forbundet med myopati. Der er rapporteret en øget

risiko for muskelrelaterede bivirkninger, herunder rhabdomyolyse, når fibrater gives

samtidig med andre statiner. Disse bivirkninger med pravastatin kan ikke udelukkes, og

derfor skal samtidig brug af pravastatin og fibrater (f.eks. gemfibrozil, fenofibrat) generelt

undgås (se pkt. 4.4). Hvis denne kombination anses for nødvendig, er omhyggelig klinisk

og CK-monitorering af patienter i en sådan behandling påkrævet.

Cholestyramin/cholestipol

Samtidig indgivelse medførte en reduktion på ca. 40 – 50 % i pravastatins biotilgænge-

lighed. Der var ingen klinisk reduktion af biotilgængelighed eller terapeutisk effekt, når

pravastatin blev givet en time før eller fire timer efter cholestyramin eller en time før

indgivelse af cholestipol (se pkt. 4.2).

Fusidinsyre

Samtidig administration af systemisk fusidinsyre og statiner kan øge risikoen for myopati,

herunder rhabdomyolyse. Mekanismen bag denne interaktion (hvorvidt den er

farmakodynamisk eller farmakokinetisk eller begge dele) er endnu ikke klarlagt. Der er

rapporteret om rhabdomyolyse (inklusive dødelige tilfælde) hos patienter, der fik denne

kombination.

Hvis der er behov for behandling med systemisk fusidinsyre, bør behandlingen med

pravastatin seponeres under hele behandlingsforløbet med fusidinsyre. Se også pkt. 4.4.

Ciclosporin

Samtidig indgivelse af pravastatin og cyclosporin medfører omtrent en firedobling af den

systemiske eksponering for pravastatin. Men hos nogle patienter kan stigningen i

eksponeringen for pravastatin være større. Klinisk og biokemisk monitorering af patienter,

som får denne kombination, anbefales (se pkt. 4.2).

Vitamin K-antagonister

Som med andre HMG-CoA-reduktasehæmmere kan initiering af behandling eller

dosisoptitrering med pravastatin hos patienter som samtidig behandles med vitamin K-

antagonister (f.eks. warfarin eller andre coumarin-antikoagulantia) resultere i en stigning i

International Normaliseret Ratio (INR). Seponering eller nedtitrering af pravastatin kan

34799_spc.doc

Side 6 af 16

resultere i et fald i INR. I sådanne situationer bør passende monitorering af INR

foranstaltes.

Parametre for biotilgængelighed ved steady state for pravastatin blev ikke ændret efter

administration af warfarin. Kronisk dosering af de to lægemidler medførte ingen ændring

af warfarins antikoagulerende virkning.

Lægemidler, der metaboliseres af cytochromet P450

Pravastatin metaboliseres ikke i klinisk signifikant grad af cytochrom P450-systemet.

Derfor kan lægemidler, der metaboliseres af, eller hæmmere af cytochrom P450-systemet,

tilføjes til en stabil pravastatinplan uden at forårsage signifikante ændringer i

plasmakoncentrationerne af pravastatin, således som det er set med andre statiner. Fravær

af en signifikant farmakokinetisk interaktion med pravastatin er specifikt påvist for flere

lægemidler, navnlig substrater/hæmmere af CYP3A4, f.eks. diltiazem, verapamil,

itraconazol, ketoconazol, proteasehæmmere, grapefrugtjuice og CYP2C9-hæmmere (f.eks.

fluconazol).

I en ud af to interaktionsundersøgelser med pravastatin og erythromycin observeredes en

statistisk signifikant stigning i pravastatin AUC (70 %) og C

(121 %). I en lignende

undersøgelse med clarithromycin observeredes en statistisk signifikant stigning i AUC

(110 %) og C

(127 %). Selvom disse ændringer var mindre, bør der udvises forsigtighed,

når pravastatin bruges sammen med erythromycin eller clarithromycin.

Andre lægemidler

I interaktionsundersøgelser blev der ikke observeret statistisk signifikante forskelle i

biotilgængelighed, når pravastatin blev givet med acetylsalicylsyre, syreneutraliserende

midler (når de blev givet en time før pravastatin), nikotinsyre eller probucol.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data. Der blev set effekter på den mandlige fertilitet i ikke-

kliniske forsøg ved eksponeringer, der lå langt over den maksimale humane terapeutiske

eksponering. Relevansen for klinisk anvendelse kendes ikke (se pkt. 5.3).

Graviditet

Pravastatin er kontraindiceret under graviditet og bør kun gives til kvinder i den

fødedygtige alder, når det ikke er sandsynligt, at disse patienter undfanger et barn og

patienten er informeret om den mulige risiko. Der anbefales at udvise særlig forsigtighed

hos unge fertile kvinder for at sikre en korrekt forståelse af den potentielle risiko, der kan

være forbundet ved pravastatin behandling under graviditet. Hvis en patient har planer om

at blive gravid eller bliver gravid, skal lægen straks underrettes, og pravastatin skal

seponeres på grund af den mulige risiko for fosteret.

Amning

En lille mængde pravastatin udskilles i modermælken, og derfor er pravastatin

kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

34799_spc.doc

Side 7 af 16

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Pravastatin har ingen eller moderat indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner.

Men ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal det tages i betragtning, at der kan

forekomme svimmelhed og synsforstyrrelser under behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Forekomsten af uønskede hændelser ordnes i henhold til følgende: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100), sjælden (

1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Kliniske forsøg

Pravastatin er undersøgt ved 40 mg i 7 randomiserede dobbelt-blind, placebo-kontrollerede

forsøg med mere end 21.000 patienter, behandlet med pravastatin (n=10764) eller placebo

(n=10719), som repræsenterer over 47.000 patientårs eksponering for pravastatin. Mere

end 19.000 patienter blev fulgt i gennemsnit 4,8 - 5,9 år. Følgende bivirkninger blev

rapporteret. Ingen bivirkninger forekom med en hyppighed på over 0,3 % i pravastatin-

gruppen i forhold til placebo-gruppen.

Nervesystemet:

Ikke almindelig: Svimmelhed, hovedpine, søvnforstyrrelser, søvnløshed

Øjne:

Ikke almindelig: Synsforstyrrelser (herunder sløret syn og diplopi)

Mave-tarm-kanalen:

Ikke almindelig: Dyspepsi/halsbrand, abdominale smerter, kvalme/opkastninger,

forstoppelse, diarré, flatulens.

Hud og subkutane væv:

Ikke almindelig: Pruritus, udslæt, urticaria, hovedbunds-/hårabnormiteter (herunder

alopeci).

Nyrer og urinveje:

Ikke almindelig: Unormal vandladning (herunder dysuri, hyppighed og nykturi).

Det reproduktive system og mammae:

Ikke almindelig: Seksuel dysfunktion.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig: Træthed

34799_spc.doc

Side 8 af 16

Hændelser af særlig klinisk interesse

Skeletmuskler

Effekter på skeletmusklerne, f.eks. muskuloskeletale smerter, herunder arthralgi,

muskelkramper, myalgi, muskelsvaghed og forhøjede CK-niveauer er rapporteret i kliniske

forsøg. Forekomsten af myalgi (1,4 % pravastatin mod 1,4 % placebo) og muskelsvaghed

(0,1 % pravastatin mod 0,1 % placebo) og forekomst af CK – niveauer >3 x UNL og >10 x

ULN i CARE, WOSCOPS og LIPID var den samme som ved placebo (1,6 % pravastatin

mod hhv. 1,6 % placebo og 1,0 % placebo) (se pkt. 4.4).

Påvirkning af leveren

Forhøjede serumtransaminaser er rapporteret. I de tre langsigtede, placebokontrollerede

kliniske forsøg CARE, WOSCOPS og LIPID forekom markante ALT- og AST-

abnormiteter (>3 x ULN) med samme hyppighed (< 1,2 %) i begge behandlingsgrupper.

Efter markedsføring

Ud over ovenstående er følgende bivirkninger rapporteret som følge af erfaringer med

pravastatin efter markedsføringen.

Immunsystemet:

Meget sjælden: Overfølsomhedsreaktioner: Anafylaksi, angioødem og lupus

erythematosus-lignende syndrom

Nervesystemet:

Meget sjælden: Perifer polyneuropati, navnlig ved langvarig brug, paræstesi.

Mave-tarm-kanalen:

Meget sjælden: Pancreatitis.

Lever og galdeveje:

Meget sjælden: Gulsot, hepatitis, fulminant levernekrose.

Hud og subkutane væv:

Ikke kendt: Dermatomyositis.

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Meget sjælden: Rhabdomyolyse, der kan være forbundet med akut nyresvigt som følge af

myoglobinuri, myopati (se pkt. 4.4), myositis, polymyositis.

Ikke kendt: Immunmedieret nekrotiserende myopati (se pkt. 4.4).

Enkeltstående tilfælde af senelidelser, der nogle gange kompliceres af ruptur.

Der er rapporteret om følgende bivirkninger ved brug af visse statiner:

Mareridt

Hukommelsestab

Depression

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom, særlig ved langtidsbrug (se pkt.

4.4).

34799_spc.doc

Side 9 af 16

Diabetes mellitus: Frekvensen vil afhænge af tilstedeværelse eller fravær af

risikofaktorer (fasteglukose ≥ 5,6 mmol/L, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

forhøjet blodtryk i anamnesen)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Til dato har der været begrænsede erfaringer med overdosering af pravastatin. Der findes

ingen specifik behandling i tilfælde af en overdosering. I tilfælde af en overdosering bør

patienten behandles symptomatisk, og der iværksættes de fornødne støtteforanstaltninger.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 10 AA 03. Serumlipid-reducerende midler/cholesterol og triglycerid-

reducerende/HMG-CoA-hæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pravastatin er en kompetitiv hæmmer af 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A (HMG

CoA)-reduktase, det enzym, der katalyserer det tidlige stadium af kolesterolbiosyntesen og

frembringer dens lipidsænkende virkning på to måder. For det første giver det en beskeden

reduktion af syntesen af intracellulær kolesterol via den reversible og specifikke

kompetitive hæmning af HMG-CoA-reduktase. Dette giver en stigning i antallet af LDL-

receptorer på celleoverfladerne tillige med en styrket receptormedieret katabolisme samt

clearance af cirkulerende LDL-kolesterol.

For det andet hæmmer pravastatin LDL-produktionen ved at hæmme den hepatiske syntese

af VLDL-kolesterol, prækursoren for LDL-kolesterol.

Hos såvel sunde forsøgspersoner som patienter med hyperkolesterolæmi sænker

pravastatinnatrium følgende lipidværdier: Total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein

B, VLDL-kolesterol og triglycerider, mens HDL-kolesterol og apolipoprotein A forhøjes.

Klinisk virkning

Primær forebyggelse

"West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS)" var et randomiseret, dobbelt-

blind, placebo-kontrolleret forsøg blandt 6.595 mandlige patienter i alderen 45 – 64 år med

34799_spc.doc

Side 10 af 16

moderat til svær hyperkolesterolæmi (LDL-C: 155-232 mg/dl [4,0-6,0 mmol/l]) og uden

myokardieinfarkt i anamnesen, som blev behandlet i gennemsnitligt 4,8 år med enten en

daglig dosis på 40 mg pravastatin eller placebo som supplement til diæt. Hos patienter,

behandlet med pravastatin, viste resultaterne:

Et fald i mortalitetsrisikoen som følge af koronar sygdom og af ikke-fatal

myokardieinfarkt (relativ risikoreduktion RRR var 31 %; p = 0,0001 med en absolut

risiko på 7,9 % i placebogruppen og 5,5 % hos patienter, som blev behandlet med

pravastatin), idet virkningerne på disse kumulative kardiovaskulære hændelses-

forekomster manifesterede sig så tidligt som efter 6 måneders behandling.

Et fald i det totale antal døde som følge af en kardiovaskulær hændelse (RRR 32 %;

p = 0,03);

Når der blev taget hensyn til risikofaktorer, blev der desuden observeret en RRR på 24

% (p = 0,039) i total mortalitet blandt patienter, som blev behandlet med pravastatin;

Et fald i den relative risiko for at skulle gennemgå myokardiale revaskulariserings-

procedurer (CABG (coronary artery bypass grafting) eller koronar angioplastik) med

37 % (p = 0,009) og koronar angiografi med 31 % (p = 0,007).

Fordelen ved behandlingen på de ovenstående kriterier kendes ikke hos patienter, som er

fyldt 65 år, idet de ikke kunne inkluderes i undersøgelsen.

I fravær af data om patienter med hyperkolesterolæmi i forbindelse med et

triglyceridniveau på over 6 mmol/L (5,3 g/L) efter 8 ugers diæt i denne undersøgelse er

fordelen ved pravastatinbehandling ikke påvist for denne type patienter.

Sekundær forebyggelse

"Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease (LIPID)" var en multi-

center, randomiseret, dobbelt-blind, placebo-kontrolleret undersøgelse, der sammenlignede

virkningerne af pravastatin (40 mg OD) med placebo hos 9.014 patienter i alderen 31 – 75

år i en gennemsnitlig varighed på 5,6 år med normale til forhøjede serumkolesterol-

niveauer (totalkolesterol ved baseline = 155 – 271 mg/dl [4,0-7,0 mmol/l], gennemsnitlig

totalkolesterol = 219 mg/dl [5,66 mmol/l]) og med variable triglyceridniveauer på op til

443 mg/dl [5,0 mmol/l] samt med myokardieinfarkt eller ustabil angina pectoris i

anamnesen i de foregående 3 – 36 måneder. Behandling med pravastatin reducerede

signifikant den relative risiko for fatal CHD med 24 % (p = 0,0004) med en absolut risiko

på 6,4 % i placebogruppen og 5,3 % hos patienter, som blev behandlet med pravastatin),

den relative risiko for koronare sygdomme (enten fatal CHD eller ikke-fatal

myokardieinfarkt) med 24 % (p < 0,0001) og den relative risiko for fatal eller ikke-fatal

myokardieinfarkt med 29 % (p < 0,0001). Hos patienter, som blev behandlet med

pravastatin, viste resultaterne:

En reduktion i den relative risiko for total mortalitet med 23 % (p < 0,0001) og

kardiovaskulær mortalitet med 25 % (p < 0,0001);

En reduktion i den relative risiko for at skulle gennemgå myokardiale

revaskulariseringsprocedurer (CABG (coronary artery bypass grafting) eller perkutan

transluminal koronar angioplastik) med 20 % (p < 0,0001);

En reduktion i den relative risiko for slagtilfælde med 19 % (p = 0,048).

"Cholesterol and Recurrent Events (CARE)"-undersøgelsen var en randomiseret, dobbelt-

blind, placebo-kontrolleret undersøgelse, der sammenlignede virkningerne af pravastatin

(40 mg OD) på fatale koronare hjertesygdomme og ikke-fatal myokardieinfarkt i

34799_spc.doc

Side 11 af 16

gennemsnitligt 4,9 år hos 4.159 patienter i alderen 21 til 75 år med normale

totalkolesterolniveauer (gennemsnitlig totalkolesterol ved baseline < 240 mg/dl), som

havde haft et myokardieinfarkt i de foregående 3 - 20 måneder. Behandling med

pravastatin reducerede signifikant:

Forekomsten af en recidiverende koronar sygdom (enten fatal koronar hjertesygdom

eller ikke-fatal myokardieinfarkt) med 24 % (p = 0,003, placebo 13,3 %, pravastatin

10,4 %);

Den relative risiko for at skulle gennemgå revaskulariseringsprocedurer (CABG

(coronary artery bypass grafting) eller perkutan transluminal koronar angioplastik)

med 27 % (p < 0,001);

Den relative risiko for slagtilfælde blev også reduceret med 32 % (p = 0,032) samt

slagtilfælde eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) med kombineret 27 % (p = 0,02).

Fordelen ved behandlingen på de ovenstående kriterier kendes ikke hos patienter, som er

fyldt 75 år, der ikke kunne inkluderes i CARE- og LIPID-undersøgelserne.

I fravær af data om patienter med hyperkolesterolæmi i forbindelse med et

triglyceridniveau på over 4 mmol/L (3,5 g/l) eller over 5 mmol/l (4,45 g/l) efter 4 eller 8

ugers diæt i hhv. CARE- og LIPID-undersøgelserne er fordelen ved pravastatinbehandling

ikke påvist for denne type patienter.

I CARE- og LIPID-undersøgelserne havde ca. 80 % af patienter fået acetylsalicylsyre som

en del af deres behandlingsplan.

Hjerte- og nyretransplantation

Virkningen af pravastatin hos patienter, som er i immunosupressiv behandling efter:

Hjertetransplantation blev vurderet i en prospektiv, randomiseret, kontrolleret

undersøgelse (n = 97). Patienterne blev samtidig behandlet med enten pravastatin (20 -

40 mg) eller ej og en immunosuppressiv standardplan med ciclosporin, prednison og

aziathioprin. Behandling med pravastatin reducerede signifikant forekomsten af

afstødning af hjertet med hæmodynamisk kompromis efter ét år, forbedrede

overlevelsen efter ét år (p = 0,025) samt reducerede risikoen for koronar vaskulopati

hos den transplanterede, bestemt ved angiografi og obduktion (p = 0,049).

Nyretransplantation blev vurderet i en prospektiv, ikke-kontrolleret, ikke-randomiseret

undersøgelse (n = 48) af 4 måneders varighed. Patienterne blev samtidig behandlet

med enten pravastatin (20 mg) eller ej og en immunosuppressiv standardplan med

cyclosporin og prednison. Hos patienter efter nyretransplantation reducerede

pravastatin signifikant både forekomsten af multiple afstødningsepisoder og

forekomsten af biopsi-påviste akutte afstødningsepisoder samt brugen af

pulsinjektioner af både prednisolon og Muromonab-CD3.

Pædiatrisk population

Børn og unge (8-18 år)

Et dobbeltblindet placebo-kontrolleret studie med 214 pædiatriske patienter med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi blev udført i en periode på 2 år. Børn (8-13 år)

blev randomiseret til placebo behandling (n=63) eller 20 mg pravastatin daglig (n=65), og

34799_spc.doc

Side 12 af 16

de unge (14-18 år) blev randomiseret til placebo behandling(n=45) eller 40 mg pravastatin

daglig (n=41).

Inklusion i studiet krævede at den ene forælder havde enten klinisk eller molekylær

diagnostisk familiær hyperkolesterolæmi. Den gennemsnitlige baseline af LDL

koncentration var henholdsvis 239 mg/dl (6.2 mmol/l) for pravastatingruppen (interval

151-405 mg/dl [3.9-10.5 mmol/l]) og 237 mg/dl (6.1 mmol/l) for placebogruppen (interval

154-375 mg/dl [4.0-9.7 mmol/l]). Der var en signifikant gennemsnitlig reduktion i LDL

koncentrationen på -22,9 % og også af total kolesterol (-17,2 %) fra den samlede data

analyse for både børn og unge, svarende til den påviste effekt hos voksne med 20 mg

pravastatin.

Effekten af pravastatin behandlingen i de to aldersgrupper var den samme. Den

gennemsnitlige opnåede LDL koncentration var 186 mg/dl (4.8 mmol/l) (interval:

67-363 mg/dl [1.7-9.4 mmol/l]) i pravastatingruppen sammenlignet med 236 mg/dl

(6.1 mmol/l) (interval: 105-438 mg/dl [2.7-11.3 mmol/l]) i placebogruppen. Hos patienter,

der fik pravastatin blev der ikke set ændringer i de monitorerede endokrine parameter

[ACTH, kortisol, DHEAS, FSH, LH, TSH, estradiol (piger) eller testosteron (drenge)]

sammenlignet med placebo. Der blev ikke observeret udviklingsmæssige forskelle,

testikulære volumenændringer eller Tanner score forskelle sammenlignet med placebo.

Styrken af dette studie mht. at finde forskel mellem disse to grupper var lav.

Langtidsvirkningen af pravastatin behandling i barndommen hvad angår reduktion af

morbiditet og mortalitet er ikke fastslået.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pravastatin gives oralt i den aktive form. Det absorberes hurtigt, og peak serumkoncentra-

tioner opnås 1 – 1,5 timer efter indtagelse. Der absorberes i gennemsnit 34 % af den oralt

indgivne dosis med en absolut biotilgængelighed på 17 %.

Forekomsten af mad i gastrointestinalkanalen medfører en reduktion af

biotilgængeligheden, men pravastatins kolesterolsænkende virkning er den samme, hvad

enten det tages sammen med eller uden mad.

Efter absorption gennemgår 66 % af pravastatin en første-passage-udvinding i leveren, der

er dets primære virkningssted og det primære sted for kolesterolsyntesen og clearance af

LDL-kolesterol. In vitro-undersøgelser har vist, at pravastatin transporteres til hepatocytter

og i væsentligt mindre grad til andre celler.

I betragtning af denne væsentlige første passage gennem leveren har

plasmakoncentrationer af pravastatin kun begrænset værdi ved forudsigelse af den

lipidsænkende virkning.

Plasmakoncentrationerne er proportionelle med de givne doser.

Fordeling

Ca. 50 % af det cirkulerende pravastatin er bundet til plasmaproteiner.

Fordelingsvolumenet er ca. 0,5 l/kg.

En lille mængde pravastatin overføres til modermælken.

34799_spc.doc

Side 13 af 16

Biotransformation og elimination

Pravastatin metaboliseres ikke væsentligt af cytochrom P450 og synes heller ikke at være

et substrat eller en hæmmer af P-glycoprotein, men snarere et substrat af andre

transportproteiner.

Efter oral indgivelse udskilles 20 % af initialdosis i urinen og 70 % i fæces. Plasma

halveringstiden til ekskretion er 1,5 til 2 timer.

Efter intravenøs indgivelse udskilles 47 % af dosis via nyrerne og 53 % via galden og

biotransformation. Størstedelen af pravastatins nedbrydelsesprodukt er den isomeriske

metabolit 3-α-hydroxy. Denne metabolit har 1/10 til 1/40 af moderstoffet HMG-CoA-

reduktasehæmmerens aktivitet.

Pravastatins systemiske clearance er 0,81 l/H/kg, og den renale clearance er 0,38 l/H/kg,

hvilket angiver tubulær sekretion.

Risikopopulationer

Pædiatriske patienter

Gennemsnitlig pravastatin C

og AUC hos pædiatriske patienter samlet på tværs af alder

og køn er de samme som værdierne hos voksne efter 20 mg oral dosis.

Leversvigt

Systemisk eksponering for pravastatin og metabolitter hos patienter med alkoholforårsaget

cirrhosis forstærkes med ca. 50 % i forhold til patienter med en normal leverfunktion.

Nyredysfunktion

Ingen signifikante ændringer blev iagttaget hos patienter med let nyredysfunktion. Men

svær og moderat nyreinsufficiens kan medføre en fordobling af den systemiske

eksponering for pravastatin og metabolitter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Baseret på konventionelle sikkerhedsfarmakologiske undersøgelser, gentagen

dosistoksicitet samt toksicitet over for reproduktion er der ikke andre risici for patienten

end dem, der forventes som følge af den farmakologiske virkningsmekanisme.

Gentagne dosis-undersøgelser antyder, at pravastatin kan fremkalde forskellige grader af

hepatotoksicitet og myopati. Generelt var betydelige virkninger på dette væv åbenbare ved

doser, der var 50 gange eller mere end den maksimale humane mg/kg dosis.

In vitro og in vivo genetiske toksikologiundersøgelser har ikke påvist noget mutagent

potentiale.

Hos mus viser en 2-årig carcinogenicitetsundersøgelse med pravastatin i doser på 250 og

500 mg/kg/dag (≥ 310 gange den maksimale humane mg/kg dosis) statistisk signifikante

stigninger i forekomsten af hepatocellulært carcinom hos hanner og hunner samt

lungeadenom hos hunner. Hos rotter viser en 2-årig carcinogenicitetsundersøgelse ved en

dosis på 100 mg/kg/dag (125 gange den maksimale humane mg/kg/dosis) kun en statistisk

signifikant stigning i forekomsten af hepatocellulært carcinom hos hanner.

Ved administration af 5 til 45 mg/kg/dag til unge rotter (fra dag 4 til og med dag 80 efter

fødslen) blev der set udtynding af corpus callosum ved serumpravastatinniveauer, der var

34799_spc.doc

Side 14 af 16

ca. ≥ 1 gange højere (AUC) end ved den maksimale dosis på 40 mg til børn og unge. Ved

pravastatinniveauer, der var ca. ≥ 2 gange højere (AUC) end ved den humane dosis på 40

mg, blev der set ændringer i nerveadfærden (øget forskrækkelsesrespons og flere

indlæringsfejl i vandlabyrint). Der blev ikke set udtynding af corpus callosum hos rotter,

der fik administreret pravastatin (≥ 250 mg/kg/dag) i 3 måneder fra dag 35 efter fødslen,

hvilket tyder på en øget følsomhed hos yngre rotter. Årsagen til og betydningen af

udtyndet corpus callosum og nerveadfærdsmæssige effekter hos unge rotter kendes ikke.

Der blev set ændrede sæd-endepunkter og nedsat fertilitet hos handyr ved niveauer, der var

335 gange højere (AUC) end ved den humane dosis. Niveauerne uden observeret effekt på

de reproduktive endepunkter var 1 (hanner) og 2 (hunner) gange højere (AUC) end ved den

humane dosis på 40 mg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kolloid vandfri silica

Lactosemonohydrat

Povidon K 25

Natriumlaurylsulfat

Croscarmellosenatrium

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Natriumfosfat

Jernoxid (brun) E172

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Pravastatin "Hexal" 10 mg tabletter

Alu/Alu blisterpakninger i kartoner med 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 98, 100 og

100x1 tabletter.

Pravastatin "Hexal" 20 mg tabletter

Alu/Alu blisterpakninger i kartoner med 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 98, 100 og

100x1 tabletter.

Pravastatin "Hexal" 40 mg tabletter

Alu/Alu blisterpakninger i kartoner med 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 98, 100 og

100x1 tabletter.

34799_spc.doc

Side 15 af 16

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 34798

20 mg: 34799

40 mg: 34800

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. februar 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. august 2016

34799_spc.doc

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-2-2019

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) announced that it’s wholly owned subsidiary, Dr Reddy’s Laboratories, Inc is continuing its voluntary nationwide recall of lot ABD807 of Levetiracetram in 0.54% Sodium Chloride Injection, 1,500 mg/100 mL (15 mg/mL) single-dose infusion bags to the hospital level in U.S.A.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2018

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Published on: Tue, 18 Dec 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on vitamin B2 in the form of riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt as an additive for all animal species for use in water for drinking. The additive under assessment is obtained from ■■■■■ a source of riboflavin produced by Ashbya gossypii. No information was provided on the identity and character...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Zeftera (previously Zevtera),Ceftobiprole medocaril (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0406/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Zeftera (previously Zevtera),Ceftobiprole medocaril (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0406/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Zeftera (previously Zevtera),Ceftobiprole medocaril (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0406/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Rabeprazole (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0401/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Rabeprazole (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0401/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Rabeprazole (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0401/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-2-2019

EU/3/08/554 (IDEA Innovative Drug European Associates (Ireland) Limited)

EU/3/08/554 (IDEA Innovative Drug European Associates (Ireland) Limited)

EU/3/08/554 (Active substance: Beraprost sodium (modified release tablet)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)1354 of Thu, 14 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003232

Europe -DG Health and Food Safety

4-2-2019

Elmiron (bene-Arzneimittel GmbH)

Elmiron (bene-Arzneimittel GmbH)

Elmiron (Active substance: pentosan polysulfate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)848 of Mon, 04 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sodium thiosulfate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0312/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sodium thiosulfate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0312/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sodium thiosulfate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0312/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-1-2019


Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-1-2019

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names (Active substance: Diclofenac sodium) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2019)589 of Mon, 21 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1467

Europe -DG Health and Food Safety

17-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Inclisiran sodium, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0321/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Inclisiran sodium, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0321/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Inclisiran sodium, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0321/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-12-2018

Macugen (PharmaSwiss CeskA republika s.r.o.)

Macugen (PharmaSwiss CeskA republika s.r.o.)

Macugen (Active substance: pegaptanib sodium) - Withdrawal - Commission Decision (2018)9064 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018

EU/3/18/2121 (Ability Pharmaceuticals SL)

EU/3/18/2121 (Ability Pharmaceuticals SL)

EU/3/18/2121 (Active substance: Sodium 2-hydroxylinoleate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)9036 of Tue, 18 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/142/18

Europe -DG Health and Food Safety

17-12-2018


Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (Active substance: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1?3)-beta-D-galactopyranoside) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8628 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/048/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

3-12-2018


Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-11-2018

EU/3/13/1184 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/13/1184 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/13/1184 (Active substance: (1R,3R,4R,5S)-3-O-[2-O-benzoyl-3-O-(sodium(2S)-3-cyclohexyl-propanoate-2-yl)-beta-D-galactopyranosyl]-4-O-(a-L-fucopyranosyl)-5-orothylamido-cyclohexane-1-carboxylic acid ethyl-2-amidyl-ethyloxy-2-acetyl-(8-amino-1,3,6-naphthalene-tris sodium sulfonate) amide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7836 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

19-11-2018


Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5766 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety