Pramithon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pramithon 0,088 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,088 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Pramithon 0,088 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 44866
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

1. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Pramithon, tabletter

0.

D.SP.NR.

26589

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pramithon

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet

0,125 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til 0,088 mg

pramipexol

Hver tablet indeholder

0,25 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til 0,18 mg

pramipexol

Hver tablet indeholder

0,5 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til 0,35 mg

pramipexol

Hver tablet indeholder

1 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til 0,7 mg

pramipexol

Bemærk:

Da der i litteraturen refereres til doser af pramipexol i saltformen, er doseringen anført

både som pramipexolbase og som pramipexolsalt (i parentes).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Styrke (mg base)

Udseende

0,088

Hvide, runde tabletter mærket med P9AL 0,088 på

den ene side og glat på den anden side.

0,18

Hvide, aflange tabletter præget med P9AL 0,18 og en

smal delekærv på den ene side og en bred delekærv på

den anden side. Tabletterne kan deles i lige halvdele.

0,35

Hvide, aflange tabletter præget med P9AL 0,35 og en

smal delekærv på den ene side og en bred delekærv på

den anden side.

Tabletterne kan deles i lige halvdele.

Hvide, runde tabletter præget med P9AL 0,7 og en

44866_spc.doc

Side 1 af 11

Styrke (mg base)

Udseende

smal delekærv på den ene side og en bred delekærv på

den anden side.

Tabletterne kan deles i lige halvdele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pramithon er indiceret til voksne til behandling af tegn og symptomer på idiopatisk

Parkinsons sygdom.

Pramithon kan gives, som monoterapi eller i kombination med levodopa i hele

sygdomsforløbet herunder i de sene stadier, når effekten af levodopa klinger af eller bliver

ustabil, og svingninger i den terapeutiske effekt opstår.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Parkinsons sygdom

Døgndosis bør indtages ligeligt fordelt på 3 daglige doser.

Initialdosis

Dosis skal øges gradvist hver 5.-7. dag fra en startdosis på 0,264 mg base (0,375 mg

salt)/døgn.

Forudsat at patienten ikke får uacceptable bivirkninger, skal dosis titreres indtil den

maksimale terapeutiske effekt.

Skema for dosisøgning af Pramithon

Dosis

(mg base)

Total døgndosis

(mg base)

Dosis

(mg salt)

Total døgndosis

(mg salt)

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 x 0,35

3 x 0,5

1,50

Hvis en yderligere øgning af den daglige dosis er nødvendig, bør denne øges med 0,54 mg

base (0,75 mg salt) ugentligt op til maksimal døgndosis på 3,3 mg base (4,5 mg salt).

Man skal være opmærksom på, at hyppigheden af døsighed øges ved doser højere end 1,5

mg (salt)/dag (se pkt. 4.8).

Vedligeholdelsesdosis

Den daglige dosis af pramipexol bør være mellem 0,264 mg base (0,375 mg salt) og 3,3

mg base (4,5 mg salt). I kliniske optrapningsforsøg sås en effekt allerede ved en daglig

dosis på 1,1 mg base (1,5 mg salt). Yderligere dosisjusteringer bør foretages på basis af

klinisk respons og forekomst af bivirkninger. Ca. 5 % af patienterne i de kliniske forsøg

blev behandlet med doser mindre end 1,1 mg (1,5 mg salt). For patienter med fremskreden

Parkinsons sygdom, og hvor en reduktion af levodopadosis er tilsigtet, kan

pramipexoldoser højere end 1,1 mg base (1,5 mg salt) i døgnet være nyttig. Det kan

anbefales, at levodopadosis reduceres både under dosisstigning og

vedligeholdelsesbehandling med Pramithon, afhængigt af den enkelte patients reaktioner

(se pkt. 4.5).

44866_spc.doc

Side 2 af 11

Behandlingsophør

Pludseligt ophør af dopaminbehandling kan føre til udvikling af neuroleptisk malignt

syndrom.

Pramipexoldosis bør reduceres med 0,54 mg base (0,75 mg salt) per dag, indtil den daglige

dosis er reduceret til 0,54 mg base (0,75 mg salt). Derefter bør dosis reduceres med 0,264

mg base (0,375 salt) per dag (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Afhængig af patientens

nyrefunktion foreslås et af følgende doseringsregimer som begyndelsesterapi:

Ved kreatininclearance over 50 ml/min er reduktion af dosis eller doseringshyppighed

ikke nødvendig.

Ved kreatininclearance mellem 20 og 50 ml/min bør initialdosis af Pramithon fordeles

på 2 daglige doser begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) to gange dagligt

svarende til 0,176 mg base (0,25 mg salt) per døgn. En maksimal daglig dosis på 1,57

mg pramipexolbase (2,25 mg salt) bør ikke overskrides.

Ved kreatininclearance mindre end 20 ml/min bør Pramithon gives som en enkeltdosis

begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) per døgn. En maksimal daglig dosis

på 1,1 mg pramipexolbase (1,5 mg salt) bør ikke overskrides.

Hvis nyrefunktionen bliver nedsat under vedligeholdelsesbehandling med Pramithon,

bør dosis reduceres med samme procent, som faldet i kreatininclearance. Dvs. hvis

f.eks. kreatininclearance reduceres med 30 %, så reduceres den daglige dosis

tilsvarende med 30 %. Den daglige dosis kan fordeles på 2 daglige doser, hvis

kreatininclearance er mellem 20 og 50 ml/min og gives som en enkeltdosis, hvis

kreatininclearance er under 20 ml/min.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er sandsynligvis ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion, da

omkring 90 % af det absorberede aktive stof udskilles via nyrerne. Den potentielle

indflydelse af nedsat leverfunktion på Pramithons farmakokinetik kendes ikke.

Pædiatrisk population

Pramithons sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Det er ikke

relevant at bruge Pramithon til behandling af Parkinsons sygdom hos børn.

Indgivelsesmåde

Tabletterne kan både indtages sammen med mad og alene og indtages oralt sammen med

vand.

Administration

Tabletterne kan både indtages sammen med mad og alene og indtages oralt sammen med vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført

i pkt. 6.1

44866_spc.doc

Side 3 af 11

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med Parkinsons sygdom og nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, se pkt.

4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienterne bør informeres om, at hallucinationer (hyppigst visuelle) kan forekomme.

Dyskinesi

Ved fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optitreringsfasen med

Pramithon, når det gives i kombination med levodopa. I disse tilfælde bør levodopa-dosis

reduceres.

Dystoni

Der er en gang imellem rapporteret om aksial dystoni, herunder antecollis, camptocormia

og pleurothotonus (Pisa-syndrom) hos patienter med Parkinsons sygdom efter

påbegyndelse af behandling med eller efter gradvis dosisøgning af pramipexol. Selvom

dystoni kan være et symptom på Parkinsons sygdom, er symptomerne hos disse patienter

blevet mildere efter reduktion eller seponering af pramipexol. Hvis der opstår dystoni, bør

det dopaminerge medicineringsregime gennemgås og en justering af pramipexol-dosen

overvejes.

Pludseligt opståede søvnanfald, døsighed og somnolens

Pramipexol er blevet forbundet med døsighed, somnolens (søvnlignende

bevidsthedssvækkelse) og episoder med pludseligt opståede søvnanfald, især hos patienter

med Parkinsons sygdom. Tilfælde af pludseligt opstået søvn under daglige aktiviteter, i

nogle tilfælde uden nogen form for advarsel, har været rapporteret. Patienterne bør

informeres om dette, og rådes til forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner.

Patienter, som har oplevet døsighed, somnolens og/eller en episode med pludseligt opstået

søvn, må ikke køre bil eller betjene maskiner. En reduktion af dosis eller ophør med

behandling kan overvejes. Pga. en mulig additiv effekt, bør forsigtighed udvises, når

patienter tager anden sedativ medicin eller alkohol i kombination med pramipexol (se pkt.

4.5, 4.7 og 4.8).

Manglende impulskontrol

Ludomani, forøget libido og hyperseksualitet er set hos patienter, som blev behandlet med

dopaminagonister for Parkinsons sygdom herunder Pramithon. Patienter og pårørende bør

være opmærksomme på, at adfærdsmønsteret kan ændre sig (symptomer på manglende

impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse og tvangshandling, der

fører til overdrevent indkøbsmønster). Dosisreduktion/gradvis ophør bør overvejes.

Mani og delirium

Patienter bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium. Patienter og

pårørende bør informeres om, at mani og delirium kan forekomme hos patienter i

behandling med pramipexol. Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis

sådanne symptomer opstår.

Patienter med psykotiske lidelser

Patienter, som lider af psykotiske lidelser, bør kun behandles med dopaminagonister, hvis

de potentielle fordele opvejer risikoen.

44866_spc.doc

Side 4 af 11

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.5).

Oftalmologisk monitorering

Der anbefales oftalmologisk undersøgelse med regelmæssige mellemrum eller hvis der

opstår synsabnormaliteter.

Alvorlig kardiovaskulær sygdom

Forsigtighed tilrådes i tilfælde af alvorlig kardiovaskulær sygdom. Det anbefales at

monitorere blodtrykket, særlig i starten af behandlingen, pga. risikoen for hypotention i

forbindelse med dopaminbehandling.

Neuroleptisk malignt syndrom

Symptomer, der ligner neuroleptisk malignt syndrom, har været set i forbindelse med

pludseligt ophør med dopaminbehandling (se pkt. 4.2).

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Pramipexol bør nedtrappes ved ophør af behandling hos patienter med Parkinsons sygdom

(se pkt. 4.2). Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når behandling med

dopaminagonister (inklusive pramipexol) nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter

apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Patienter

skal informeres herom inden nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres

regelmæssigt derefter. Det kan være nødvendigt at øge pramipexol-dosen midlertidigt, hvis

symptomerne er vedvarende (se pkt. 4.8).

Augmentation

Litteraturen rapporterer, at behandling af Restless legs syndrom med dopaminerge

lægemidler kan resultere i augmentation. Således kan symptomerne optræde tidligere på

aftenen (eller tilmed om eftermiddagen), og symptomerne kan forværres og kan involvere

andre ekstremiteter. Augmentation blev specielt undersøgt i et kontrolleret klinisk forsøg

på 26 uger. Augmentation blev observeret hos 11,8 % af patienterne i pramipexolgruppen

(N = 152) og hos 9,4 % af patienterne i placebogruppen (N = 149). Kaplan-Meier-analyse

af tid til augmentation viste ingen signifikant forskel mellem pramipexol- og

placebogruppen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Plasmaproteinbinding

Pramipexol er kun i ringe udstrækning bundet til plasmaproteiner (< 20 %), og der er kun

set beskeden biotransformation hos mennesker. Derfor er interaktioner med andre

lægemidler, der påvirker plasmaproteinbinding eller elimination ved biotransformation,

usandsynlig. Da antikolinergika hovedsageligt elimineres via biotransformation, er den

potentielle risiko for interaktion begrænset, selvom interaktion med antikolinergika ikke er

blevet undersøgt. Der er ingen farmakokinetisk interaktion med selegelin og levodopa.

Inhibitorer/kompetitiv hæmmere af den renale eliminationsvej

Cimetidin reducerer den renale clearance af pramipexol med ca. 34 %, antagelig ved en

hæmning af det kationiske sekretionstransportsystem i de renale tubuli. Lægemidler, der

hæmmer den aktive, renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin,

amantadin, mexiletin,

zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid,

kan være årsag til

interaktioner, resulterende i reduceret clearance af et eller begge lægemidler. Det bør

overvejes at reducere pramipexoldosis i tilfælde, hvor disse lægemidler administreres

samtidigt med Pramithon.

44866_spc.doc

Side 5 af 11

Kombination med levodopa

Når Pramithon gives i kombination med levodopa, anbefales det at reducere levodopadosis

og at holde dosis af andre antiparkinson-lægemidler konstant, mens dosis af Pramithon

øges.

Pga. en mulig additiv effekt ved kombination af anden sedativ medicin eller alkohol med

pramipexol bør der udvises forsigtighed i sådanne tilfælde (se pkt. 4.4, 4.7 og 4.8).

Antipsykotiske lægemidler

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.4), f.eks. i tilfælde hvor en antagonistisk virkning kan forventes.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Effekten på graviditet og amning hos mennesker er ikke kendt. Pramipexol er ikke

teratogent i rotter og kaniner; men er embryotoksisk i rotter ved maternotoksiske doser (se

pkt. 5.3). Pramithon bør ikke bruges under graviditet, medmindre det er strengt

nødvendigt, og hvis fordelene opvejer den potentielle risiko for fostret.

Amning

Da pramipexol hæmmer sekretionen af prolaktin hos mennesker, forventes amningen også

at blive hæmmet. Udskillelsen af pramipexol i human mælk er ikke kendt. Hos rotter var

koncentrationen af lægemidlet højere i modermælken end i plasma.

Pga. mangel på humane data bør Pramithon ikke anvendes til ammende kvinder.

Amningen bør ophøre, hvis der gives Pramithon.

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier over påvirkningen af human fertilitet. I dyrestudier påvirkede

pramipexol brunstperioden og nedsatte fertiliteten hos hunner som forventet for en

dopaminagonist. Disse studier viste ikke tegn på direkte eller indirekte skadelig virkning på

fertiliteten hos hanner.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Pramithon kan have stor virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Der kan opstå hallucinationer, døsighed eller somnolens.

Patienter, som bliver behandlet med Pramithon, og som har oplevet døsighed, somnolens

og/eller episoder med pludseligt opstået søvn, bør informeres om, at de skal afstå fra at

køre bil eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller andre for

alvorlig fare eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil sådanne tilbagevendende

episoder, døsighed og/eller somnolens er ophørt (se også pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

4.8

Bivirkninger

En analyse af poolede placebokontrollerede kliniske forsøg, omfattende 1.923 patienter i

behandling med pramipexol og 1.354 patienter i placebobehandling viste, at rapportering

af bivirkninger var hyppigt forekommende i begge grupper. 63 % af patienterne i

pramipexolbehandling og 52 % af patienterne i placebobehandling rapporterede mindst én

bivirkning.

44866_spc.doc

Side 6 af 11

Hovedparten af bivirkningerne starter sædvanligvis tidligt i behandlingen, og de fleste har

tendens til at forsvinde, også selv ved fortsat behandling.

Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og hyppighed (antal patienter, der

forventes, at opleve en bivirkning) ved brug af følgende kategorier: Meget almindelig

(≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Mest almindelige bivirkninger ved Parkinsons sygdom

De mest almindeligt (≥ 5 %) rapporterede bivirkninger hos patienter med Parkinsons

sygdom, som oftere ses efter behandling med pramipexol end efter behandling med

placebo er kvalme, dyskinesi, hypotension, svimmelhed, døsighed, søvnløshed,

forstoppelse, hallucinationer, hovedpine og træthed.

Forekomsten af døsighed var større ved doser højere end 1,5 mg pramipexol salt /dag (se

pkt. 4.2).

Dyskinesi ses hyppigere i kombination med levodopa. Hypotension kan forekomme i

begyndelsen af behandlingen, specielt hvis pramipexol optitreres for hurtigt.

Tabel 1: Parkinsons sygdom

Systemorganklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Pneumoni

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Unormale drømme, usædvanlig adfærd med

symptomer på manglende impulskontrol og

tvangshandlinger, konfusion,

hallucinationer, søvnløshed, rastløshed,

delirium

Sjælden

Mani

Ikke almindelig

Tvangshandling, der fører til overdrevent

indkøbsmønster, vrangforestillinger,

hyperseksualitet, ændring af libido,

paranoia,

ludomani

Ikke kendt

Uhæmmet madindtagelse, hyperfagi

Nervesystemet

Meget almindelig

Svimmelhed, dyskinesi, døsighed

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Hukommelsestab, hyperkinesi, somnolens

(søvnlignende bevidsthedssvækkelse),

pludseligt opstået søvn, synkope

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelse, sløret syn og nedsat

synsskarphed

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø

44866_spc.doc

Side 7 af 11

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Forstoppelse, opkastning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Overfølsomhed, pruritus, udslæt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed, perifere ødemer

Ikke kendt

Dopamin-agonist-abstinens-syndrom

inklusive apati, angst, depression, træthed,

svedtendens og smerter

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab

Ikke almindelig

Vægtøgning

Bivirkninger observeret efter markedsføring. Med 95% sandsynlighed er frekvenskategorien

ikke højere end "ikke almindelig" og kan være lavere. En præcis estimering af hyppigheden er

ikke mulig, da bivirkningerne ikke blev observeret i kliniske forsøg med 2.762 patienter med

Parkinsons sygdom, som fik pramipexol.

Døsighed/somnolens

Det er almindeligt, at pramipexolbehandling er forbundet med døsighed, men det er ikke

almindeligt, at det er forbundet med somnolens i dagtimerne og pludseligt opståede

søvnepisoder (se også pkt. 4.4).

Ændring af libido

Pramipexol kan i ikke almindelige tilfælde være forbundet med ændringer i libido (øget

eller nedsat).

Unormal adfærd

Ludomani, forøget libido og hyperseksualitet er set hos Parkinson-patienter i behandling

med dopaminagonister specielt i høje doser. Disse tilstande er sædvanligvis reversible ved

dosisreduktion eller seponering (se også pkt. 4.4).

I et retrospektivt screening og case-kontrol studie med 3.090 Parkinsonpatienter fik 13,6%

af alle patienter behandlet med dopaminerge eller non-dopaminerge lægemidler

symptomer på unormal adfærd i løbet af de sidste 6 måneders behandling. Observerede

manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster,

uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet. De mulige uafhængige risikofaktorer for

unormal adfærd omfatter dopaminbehandling, højere doser af dopaminbehandling, en

yngre alder (≤ 65 år), at være ugift og at have arvelig ludomani.

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når dopaminagonister, inklusive pramipexol,

nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst, depression, træthed, svedtendens

og smerter (se pkt. 4.4).

Hjertesvigt

Hjertesvigt er rapporteret hos pramipexolbehandlede patienter i kliniske forsøg og efter

markedsføring. I et farmakoepidemiologisk forsøg var brug af pramipexol associeret med en

øget risiko for hjertesvigt sammenlignet med ikke-brug af pramipexol (observeret risikoratio

1,86; 95% CI 1,21-2,85).

44866_spc.doc

Side 8 af 11

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering. De forventede bivirkninger vil

relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist herunder kvalme,

opkastning, hyperkinesi, hallucinationer, agitation og hypotension. Der er ingen kendt

antidot ved overdosering af dopaminagonister. I tilfælde af, at centralnervesystemet synes

at være stimuleret, kan et neuroleptisk middel anvendes. Behandling af overdosering kan

kræve generel understøttende behandling med udpumpning, intravenøst drop, indgivelse af

aktivt kul og elektrokardiografisk overvågning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 04 BC 05. Anti-Parkinson lægemiddel, dopaminreceptoragonist.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pramipexol er en dopaminreceptoragonist. Det bindes med høj selektivitet og specificitet

til undergruppen dopamin D2 receptorerne og har primært affinitet til D3 receptorer. Det

har fuld intrinsic aktivitet.

Pramipexol lindrer det motoriske underskud forbundet med Parkinsons sygdom ved

stimulation af dopaminreceptorer i corpus striatum. Dyreforsøg har vist, at pramipexol

hæmmer dopaminsyntese, -frigørelse og -omsætning.

Virkningsmekanismen for prampipexol til behandling af Restless legs syndrom er ukendt.

Neurofarmakologisk evidens foreslår primært involvering af det dopaminerge system.

Farmakodynamisk virkning

Hos frivillige forsøgspersoner fandt man et dosisafhængigt fald i prolaktin. I et klinisk

studie med raske, frivillige forsøgspersoner, hvor dosisjustering af Pramithondepottabletter

var hurtigere (hver 3. dag) end anbefalet, op til 3,15 mg pramipexolbase/dag (4,5 mg salt),

blev der observeret en stigning i blodtrykket samt en forøgelse af hjerterytmen. Der er ikke

set en tilsvarende virkning i patientstudier.

Kliniske

virkning og sikkerhed

ved Parkinsons sygdom

Hos patienter reducerer pramipexol tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Placebokontrollerede kliniske undersøgelser inkluderede ca. 1.800 patienter på Hoehn &

Yahr stadier I-V behandlet med pramipexol. Ud af disse var ca. 1.000 på mere avancerede

stadier, de fik ledsagende levodopaterapi og led af motoriske komplikationer.

Ved tidlig og fremskreden Parkinsons sygdom blev effekten af pramipexol i de

kontrollerede kliniske undersøgelser bevaret i ca. 6 måneder. I fortsatte, åbne

undersøgelser over mere end 3 år var der ikke tegn på aftagende effekt.

I en kontrolleret dobbeltblind klinisk undersøgelse af 2 års varighed, forsinkede initial

behandling med pramipexole signifikant fremkomsten af motoriske komplikationer, og

reducerede deres forekomst sammenlignet med initial behandling med levodopa. Denne

forsinkelse af motoriske komplikationer med pramipexol skal opvejes imod en større

44866_spc.doc

Side 9 af 11

bedring af den motoriske funktion med levodopa (målt ved den gennemsnitlige ændring i

UPDRS-score). Den samlede incidens af hallucinationer og døsighed var generelt højere i

optitreringsfase for pramipexol gruppen. Imidlertid var der ingen signifikant forskel i

vedligeholdelsesfasen. Disse punkter skal overvejes ved initiering af pramipexol-

behandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med Pramipexol i alle undergrupper af den pædiatriske population

med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 med oplysninger oplysningerom pædiatrisk

anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pramipexol absorberes hurtigt og fuldstændigt efter peroral administration. Den absolutte

biotilgængelighed er større end 90 %, og maksimal plasmakoncentration opnås efter 1-3

timer.

Absorptionshastigheden reduceres ved samtidig indtagelse af et måltid, men påvirker ikke

den samlede optagelse af pramipexol. Pramipexol udviser lineær kinetik og kun en lille

interpatient variation i plasmaniveauet.

Distribution

Hos mennesket er proteinbindingen af pramipexol meget lav (< 20 %) og

distributionsvolumet stort (400 l). Høj koncentration i hjernevæv blev observeret hos rotter

(omkring 8 gange sammenlignet med plasma).

Biotransformation

Pramipexol metaboliseres kun i ringe omfang hos mennesket.

Elimination

Den væsentligste eliminationsvej er renal udskillelse af ikke-metaboliseret pramipexol. Ca.

90 % af en 14C-mærket dosis udskilles via nyrerne og mindre end 2 % via fæces. Den

totale clearance for pramipexol er omkring 500 ml/min og den renale clearance er omkring

400 ml/min. Eliminationens halveringstid (t½) varierer mellem 8 timer hos yngre og 12

timer hos ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagen dosering viser, at pramipexol udøver funktionelle

virkninger, som hovedsagelig involverer CNS og det kvindelige reproduktionssystem,

antagelig stammende fra en overdreven farmakodynamisk virkning af lægemidlet.

Fald i det diastoliske og systoliske blodtryk og hjerterytmen blev fundet i minigrise, og en

tendens til en hypotensiv virkning blev set i aber.

Den potentielle virkning af pramipexol på den reproduktive funktion er blevet undersøgt i

rotter og kaniner. Pramipexol var ikke teratogen i rotter og kaniner, men var embryotoksisk

i rotter ved maternotoksiske doser. Pga. de valgte dyrearter og det begrænsede antal

undersøgte parametre er pramipexols bivirkninger i forbindelse med graviditet og mandlig

fertilitet ikke fuldt belyst.

Forsinket kønsudvikling er observeret hos rotter (dvs. forsinket præputial separation og

forsinket vaginalåbning).

Relevansen for mennesker er ukendt.

44866_spc.doc

Side 10 af 11

Pramipexol var ikke genotoksisk. I et karcinogenitets-studie udviklede hanrotter Leydig-

cellehyperplasi og adenomer, pga. pramipexols prolaktinhæmmende effekt. Dette fund er

ikke klinisk relevant for mennesket. Samme studie viste tillige, i albinorotter, der fik doser

på 2 mg/kg (salt) pramipexol og derover, en sammenhæng med retinal degeneration.

Sidstnævnte fund blev hverken observeret i pigmenterede rotter eller i albinomus i et

karcinogenitetsstudie over 2 år eller hos nogen anden undersøgt dyreart.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol,

majsstivelse,

kolloid vandfri silica,

povidon K 29/32,

magnesiumstearat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-aluminium blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,088 mg:

44866

0,018 mg:

44867

0,35 mg:

44868

0,7 mg:

44869

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. august 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. februar 2018

44866_spc.doc

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-2-2019

Mirapexin (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Mirapexin (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Mirapexin (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)1037 of Fri, 08 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-1-2019


Orphan designation: glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine, Treatment

Orphan designation: glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine, Treatment

Orphan designation: glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine, Treatment of maple syrup urine disease, 26/10/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/10/760 (TESARO Bio Netherlands B.V.)

EU/3/10/760 (TESARO Bio Netherlands B.V.)

EU/3/10/760 (Active substance: (3S)-3-{4-[7-(aminocarbonyl)-2H-indazol-2-yl] phenyl} piperidine tosylate monohydrate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8636 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002385

Europe -DG Health and Food Safety

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Potassium citrate monohydrated,potassium hydrogen carbonate (ADV7103), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0214/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Potassium citrate monohydrated,potassium hydrogen carbonate (ADV7103), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0214/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Potassium citrate monohydrated,potassium hydrogen carbonate (ADV7103), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0214/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Active substance: N-acetyl-D-mannosamine monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5053 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/228/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety