Pramipexol "Teva Pharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pramipexol "Teva Pharma" 1,05 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 1,05 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Pramipexol "Teva Pharma" 1,05 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 53437
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

10. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Pramipexol "Teva Pharma", depottabletter

0.

D.SP.NR.

29064

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pramipexol "Teva Pharma"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pramipexol ”Teva Pharma” 0,26 mg

Hver depottablet indeholder 0,375 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til

0,26 mg pramipexol.

Pramipexol ”Teva Pharma”

0,52 mg

Hver depottablet indeholder 0,75 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til

0,52 mg pramipexol.

Pramipexol ”Teva Pharma”

1,05 mg

Hver depottablet indeholder 1,5 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til

1,05 mg pramipexol.

Pramipexol ”Teva Pharma”

1,57 mg

Hver depottablet indeholder 2,25mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til

1,57 mg pramipexol.

Pramipexol ”Teva Pharma”

2,1 mg

Hver depottablet indeholder 3 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til

2,1mg pramipexol.

Pramipexol ”Teva Pharma”

2,62 mg

Hver depottablet indeholder 3,75 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til

2,62 mg pramipexol.

Pramipexol ”Teva Pharma”

3,15 mg

Hver depottablet indeholder 4,5 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til

3,15 mg pramipexol.

53437_spc.docx

Side 1 af 13

Bemærk

Da der i litteraturen refereres til doser af pramipexol i saltformen, er doseringen anført

både som pramipexolbase og som pramipexolsalt (i parentes).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Pramipexol ”Teva Pharma”

0,26 mg

Tabletterne er 9 mm og hvide eller næsten hvide, har en glat overflade med skrå kanter og

er præget med 026 på den ene side.

Pramipexol ”Teva Pharma”

0,52 mg

Tabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide, bikonvekse og er præget med 052 på

den ene side.

Pramipexol ”Teva Pharma”

1,05 mg

Tabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide, bikonvekse og er præget med 105 på

den ene side.

Pramipexol ”Teva Pharma”

1,57 mg

Tabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide, bikonvekse og er præget med 157 på

den ene side.

Pramipexol ”Teva Pharma”

2,1 mg

Tabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide, bikonvekse og er præget med 210 på

den ene side.

Pramipexol ”Teva Pharma”

2,62 mg

Tabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide, bikonvekse og er præget med 262 på

den ene side.

Pramipexol ”Teva Pharma”

3,15 mg

Tabletterne er 11 mm og hvide eller næsten hvide, har en glat overflade med skrå kanter og

er præget med 315 på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pramipexol "Teva Pharma" er indiceret til voksne til behandling af tegn og symptomer på

idiopatisk Parkinsons sygdom. Pramipexol "Teva Pharma" kan gives som monoterapi

(uden levodopa) eller i kombination med levodopa i hele sygdomsforløbet herunder i de

sene stadier, når effekten af levodopa klinger af eller bliver ustabil, og svingninger i den

terapeutiske effekt opstår (”end of dose” eller ”on off”-svingninger).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Pramipexol "Teva Pharma" depottabletter er oral formulering af pramipexol, som skal

tages en gang om dagen.

53437_spc.docx

Side 2 af 13

Initialdosis

Dosis skal øges gradvist hver 5.-7. dag fra en startdosis på 0,26 mg base (0,375 mg

salt)/døgn. Forudsat at patienten ikke får uacceptable bivirkninger, skal dosis titreres indtil

den maksimale terapeutiske effekt.

Skema for øgning af dosis for Pramipexol "Teva Pharma" depottabletter

Uge

Daglig dosis (mg base)

Daglig dosis (mg salt)

0,26

0,375

0,52

0,75

1,05

Hvis en yderligere øgning af den daglige dosis er nødvendig, bør denne øges med 0,52 mg

base (0,75 mg salt) ugentligt op til maksimal døgndosis på 3,15 mg base (4,5 mg salt).

Man skal være opmærksom på, at hyppigheden af døsighed øges ved doser højere end 1,05

mg base (1,5 mg salt)/dag (se pkt. 4.8).

Patienter, der i forvejen tager pramipexol-tabletter, kan fra dag til dag skifte til den samme

daglige dosis af Pramipexol "Teva Pharma" depottabletter. Afhængigt af patientens

terapeutiske respons kan dosis af Pramipexol "Teva Pharma" depottabletter justeres

efterfølgende (se pkt. 5.1).

Vedligeholdelsesdosis

Den daglige dosis af pramipexol bør være mellem 0,26 mg base (0,375 mg salt) og 3,15

mg base (4,5 mg salt). I kliniske titreringsforsøg sås en effekt allerede ved en daglig dosis

på 1,05 mg base (1,5 mg salt). Yderligere dosisjusteringer bør foretages på basis af klinisk

respons og forekomst af bivirkninger. Ca. 5 % af patienterne i de kliniske forsøg blev

behandlet med doser mindre end 1,05 mg base (1,5 mg salt). For patienter med

fremskreden Parkinsons sygdom, og hvor en reduktion af levodopadosis er tilsigtet, kan

pramipexol-doser højere end 1,05 mg base (1,5 mg salt) i døgnet være nyttig. Afhængigt af

den enkelte patients respons på behandlingen kan det anbefales, at levodopadosis reduceres

både under dosisstigning og vedligeholdelsesbehandling med Pramipexol "Teva Pharma"

(se pkt. 4.5).

Glemt dosis

Hvis patienten glemmer en dosis, bør Pramipexol "Teva Pharma" depottabletter tages

inden for 12 timer fra det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 12 timer, skal

patienten ikke tage den glemte dosis. Den næste dosis skal tages på det sædvanlige

tidspunkt den næste dag.

Behandlingsophør

Pludseligt ophør med dopaminbehandling kan føre til udvikling af malignt

neuroleptikasyndrom. Pramipexoldosis bør reduceres med 0,52 mg base (0,75 mg salt) pr.

dag, indtil den daglige dosis er reduceret til 0,52 mg base (0,75 mg salt). Derefter bør dosis

reduceres med 0,26 mg base (0,375 mg salt) pr. dag (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Afhængig af patientens

nyrefunktion foreslås et af følgende dosisregimer som begyndelsesterapi: Ved

kreatininclearance over 50 ml/min er reduktion af dosis eller doseringshyppighed ikke

nødvendig.

53437_spc.docx

Side 3 af 13

Ved kreatininclearance mellem 30 og 50 ml/min bør behandlingen starte med 0,26 mg

Pramipexol "Teva Pharma" depottabletter hver anden dag. Forsigtighed bør udvises, og

omhyggelig vurdering af det terapeutiske respons samt tolerabilitet bør foretages inden

dosis optrappes til dosering hver dag efter 1 uge. Hvis yderligere dosisøgning er

nødvendig, bør dosis øges med 0,26 mg pramipexolbase/uge op til en maksimal dosis på

1,57 mg pramipexolbase (2,25 mg salt) daglig.

Ved kreatininclearance mindre end 30 ml/min anbefales det ikke at anvende Pramipexol

"Teva Pharma" depottabletter, da der ikke findes data for denne patientpopulation.

Anvendelse af pramipexol-tabletter bør overvejes i stedet.

Hvis nyrefunktionen aftager under vedligeholdelsesbehandlingen, bør ovennævnte

anbefalinger følges.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er sandsynligvis ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion, da

omkring 90 % af det absorberede aktive stof udskilles via nyrerne. Den potentielle

indflydelse af nedsat leverfunktion på Pramipexol "Teva Pharma"s farmakokinetik kendes

ikke.

Pædiatrisk population

Pramipexol "Teva Pharma"s sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Det er ikke relevant at bruge Pramipexol "Teva Pharma" depottabletter til indikationen

Parkinsons sygdom hos børn.

Administration

Depottabletterne bør synkes hele med vand og må ikke tygges, deles eller knuses.

Depottabletterne kan både tages sammen med mad og alene. De bør indtages på samme

tidspunkt af dagen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med Parkinsons sygdom og nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, se pkt.

4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienterne bør informeres om, at hallucinationer (hyppigst visuelle) kan forekomme.

Dyskinesi

Ved fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optitreringsfasen med

Pramipexol "Teva Pharma", når det gives i kombination med levodopa. I disse tilfælde bør

levodopa-dosis reduceres.

Pludseligt opståede søvnanfald og døsighed

Pramipexol er blevet forbundet med døsighed og episoder med pludseligt opståede

søvnanfald, især hos patienter med Parkinsons sygdom. Tilfælde af pludseligt opstået søvn

53437_spc.docx

Side 4 af 13

under daglige aktiviteter, i nogle tilfælde uden nogen form for advarsel, har været

rapporteret. Patienterne bør informeres om dette og rådes til forsigtighed ved bilkørsel og

betjening af maskiner. Patienter, som har oplevet døsighed og/eller en episode med

pludseligt opstået søvn, må ikke køre bil eller betjene maskiner. En reduktion af dosis eller

ophør med behandling kan overvejes. Pga. en mulig additiv effekt, bør forsigtighed

udvises, når patienter tager anden sedativ medicin eller alkohol i kombination med

pramipexol (se pkt. 4.5, 4.7 og 4.8).

Manglende impulskontrol

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af manglende impulskontrol.

Patienter og pårørende bør informeres om, at adfærdsmæssige symptomer på manglende

impulskontrol, herunder ludomani, forøget libido, hyperseksualitet, tvangshandlinger, der

fører til overdrevent indkøbsmønster og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan

forekomme hos patienter i behandling med dopaminagonister, herunder Pramipexol "Teva

Pharma". Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne symptomer

opstår.

Mani og delirium

Patienter bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium. Patienter og

pårørende bør informeres om, at mani og delirium kan forekomme hos patienter i

behandling med pramipexol. Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis

sådanne symptomer opstår.

Patienter med psykotiske lidelser

Patienter, som lider af psykotiske lidelser, bør kun behandles med dopaminagonister, hvis

de potentielle fordele opvejer risikoen.

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.5).

Oftalmologisk monitorering

Der anbefales oftalmologisk undersøgelse med regelmæssige mellemrum, eller hvis der

opstår synsabnormaliteter.

Alvorlig kardiovaskulær sygdom

Forsigtighed tilrådes i tilfælde af alvorlig kardiovaskulær sygdom. Det anbefales at

monitorere blodtrykket, særlig i starten af behandlingen, pga. risikoen for hypotension i

forbindelse med dopaminbehandling.

Malignt neuroleptikasyndrom

Symptomer, der ligner malignt neuroleptikasyndrom, har været set i forbindelse med

pludseligt ophør med dopaminbehandling (se pkt. 4.2).

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Pramipexol bør nedtrappes ved ophør af behandling hos patienter med Parkinsons sygdom (se

pkt. 4.2). Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når behandling med dopaminagonister

(inklusive pramipexol) nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst,

depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Patienter skal informeres

herom inden nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres regelmæssigt derefter. Det kan

være nødvendigt at øge pramipexol-dosen midlertidigt, hvis symptomerne er vedvarende (se

pkt. 4.8).

53437_spc.docx

Side 5 af 13

Rester i afføringen

Nogle patienter har rapporteret om rester i afføringen, der kan ligne intakte Pramipezol

”Teva Pharma” depottabletter. Hvis patienter indberetter sådan en observation, skal lægen

revurdere patientens behandlingsrespons.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Plasmaproteinbinding

Pramipexol er kun i ringe udstrækning bundet til plasmaproteiner (< 20 %), og der er kun

set beskeden biotransformation hos mennesker. Derfor er interaktioner med andre

lægemidler, der påvirker plasmaproteinbinding eller elimination ved biotransformation,

usandsynlig. Da antikolinergika hovedsageligt elimineres via biotransformation, er den

potentielle risiko for interaktion begrænset, selvom interaktion med antikolinergika ikke er

blevet undersøgt. Der er ingen pharmakokinetisk interaktion med selegelin og levodopa.

Inhibitorer/kompetitive hæmmere af den renale eliminationsvej

Cimetidin reducerer den renale clearance af pramipexol med ca. 34 %, antagelig ved en

hæmning af det kationiske sekretionstransportsystem i de renale tubuli. Lægemidler, der

hæmmer den aktive, renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin,

amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid, kan være årsag til

interaktioner, hvilket resulterer i nedsat clearance af pramipexol. Det bør overvejes at

nedsætte pramipexol-dosis i tilfælde, hvor disse lægemidler administreres samtidigt med

Pramipexol "Teva Pharma".

Kombination med levodopa

Når Pramipexol "Teva Pharma" gives i kombination med levodopa, anbefales det at

reducere levodopa-dosis og at holde dosis af andre antiparkinson-lægemidler konstant,

mens dosis af Pramipexol "Teva Pharma" øges.

Pga. en mulig additiv effekt ved kombination af anden sedativ medicin eller alkohol med

pramipexol bør der udvises forsigtighed i sådanne tilfælde (se pkt. 4.4, 4.7 og 4.8).

Antipsykotiske lægemidler

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.4), f.eks. i tilfælde hvor en antagonistisk virkning kan forventes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier over påvirkningen af human fertilitet. I dyrestudier

påvirkede pramipexol brunstperioden og nedsatte fertiliteten hos hunner som forventet for

en dopaminagonist. Disse studier viste ikke tegn på direkte eller indirekte skadelig

virkning på fertiliteten hos hanner.

Graviditet

Effekten på graviditet og amning hos mennesker er ikke kendt. Pramipexol er ikke

teratogent i rotter og kaniner; men er embryotoksisk i rotter ved maternotoksiske doser (se

pkt. 5.3). Pramipexol "Teva Pharma" bør ikke bruges under graviditet, medmindre det er

strengt nødvendigt, og hvis fordelene opvejer den potentielle risiko for fostret.

53437_spc.docx

Side 6 af 13

Amning

Da pramipexol hæmmer sekretionen af prolaktin hos mennesker, forventes amningen også

at blive hæmmet. Udskillelsen af pramipexol i human mælk er ikke kendt. Hos rotter var

koncentrationen af lægemidlet højere i modermælken end i plasma.

Pga. mangel på humane data bør Pramipexol "Teva Pharma" ikke anvendes til ammende

kvinder. Hvis brug af lægemidlet er uundgåeligt, bør amningen ophøre.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Pramipexol "Teva Pharma" kan have stor virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Der kan opstå hallucinationer eller døsighed.

Patienter, som bliver behandlet med Pramipexol "Teva Pharma" og som har oplevet

døsighed og/eller episoder med pludselig opstået søvn, bør informeres om, at de skal afstå

fra at køre bil eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller

andre for alvorlig fare eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil sådanne

tilbagevendende episoder og/eller døsighed er ophørt (se også pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

4.8

Bivirkninger

En analyse af poolede placebokontrollerede kliniske forsøg, omfattende 1.778 Parkinson-

patienter i behandling med pramipexol og 1.297 patienter i placebobehandling, viste, at

bivirkninger var hyppigt rapporteret i begge grupper. 67 % af patienterne i pramipexol-

behandling og 54 % af patienterne i placebobehandling rapporterede mindst én bivirkning.

Hovedparten af bivirkningerne starter sædvanligvis tidligt i behandlingen, og de fleste har

tendens til at forsvinde, også selv ved fortsat behandling

Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og hyppighed (antal patienter, der

forventes at opleve en bivirkning) ved brug af følgende kategorier: meget almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

De mest almindeligt (≥ 5 %) rapporterede bivirkninger hos patienter med Parkinsons

sygdom, som oftere ses efter behandling med pramipexol end efter behandling med

placebo, er kvalme, dyskinesi, hypotension, svimmelhed, døsighed, søvnløshed,

forstoppelse, hallucinationer, hovedpine og træthed. Forekomsten af døsighed var større

ved doser højere end 1,5 mg pramipexolsalt/dag (se pkt. 4.2). Dyskinesi ses hyppigere i

kombination med levodopa. Hypotension kan forekomme i begyndelsen af behandlingen,

specielt hvis pramipexol optitreres for hurtigt.

Systemorganklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Pneumoni

Det endokrine system

Ikke almindelig

Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Unormale drømme, usædvanlig adfærd med symptomer på

manglende impulskontrol og tvangshandlinger, konfusion,

hallucinationer, søvnløshed

Ikke almindelig

Uhæmmet fødeindtagelse

, overdrevent indkøbsmønster,

vrangforestillinger, hyperfagi

, hyperseksualitet, ændring af

53437_spc.docx

Side 7 af 13

libido, paranoia, ludomani, rastløshed, delirium

Sjælden

Mani

Nervesystemet

Meget almindelig

Svimmelhed, dyskinesi, døsighed

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Hukommelsestab, hyperkinesi, pludselig opstået søvn, synkope

Øjne

Almindelig

Synsnedsættelse herunder diplopi, sløret syn og nedsat

synsskarphed

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, hikke

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Forstoppelse, opkastning

Hu dog subkutane væv

Ikke almindelig

Overfølsomhed, pruritus, udslæt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed, perifere ødemer

Ikke kendt

Dopaminagonistabstinenssyndrom, inklusive apati, angst,

depression, træthed, svedtendens og smerter

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab samt nedsat appetit

Ikke almindelig

Vægtøgning

Bivirkningen er observeret efter markedsføring. Med 95 % sandsynlighed er

frekvenskategorien ikke højere end "ikke almindelig" og kan være lavere. En præcis

estimering af hyppigheden er ikke mulig, da bivirkningerne ikke blev observeret i kliniske

forsøg med 2.762 patienter med Parkinsons sygdom, som fik pramipexol.

Døsighed

Det er almindeligt, at pramipexol-behandling er forbundet med døsighed, men det er ikke

almindeligt, at det er forbundet med overdreven døsighed i dagtimerne og pludseligt

opståede søvnepisoder (se også pkt. 4.4).

Ændring af libido

Pramipexol kan i ikke almindelige tilfælde være forbundet med ændringer i libido (øget

eller nedsat).

Unormal adfærd

Ludomani, forøget libido, hyperseksualitet og tvangshandlinger, der fører til overdrevent

indkøbsmønster og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan forekomme hos patienter i

behandling med dopaminagonister, herunder pramipexol (se pkt. 4.4).

I et retrospektivt screenings- og case-kontrol-studie med 3.090 Parkinson-patienter fik

13,6 % af alle patienter behandlet med dopaminerge eller non-dopaminerge lægemidler

symptomer på unormal adfærd i løbet af de sidste 6 måneders behandling. Observerede

53437_spc.docx

Side 8 af 13

manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster,

uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet. De mulige uafhængige risikofaktorer for

unormal adfærd omfatter dopaminbehandling, højere doser af dopaminbehandling, en

yngre alder (≤ 65 år), at være ugift og at have arvelig ludomani.

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når dopaminagonister, inklusive pramipexol,

nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst, depression, træthed, svedtendens

og smerter (se pkt. 4.4).

Hjertesvigt

Hjertesvigt er rapporteret hos pramipexol-behandlede patienter i kliniske forsøg og efter

markedsføring. I et farmakoepidemiologisk forsøg var brug af pramipexol associeret med

en øget risiko for hjertesvigt sammenlignet med ikke-brug af pramipexol (observeret

risikoratio 1,86; 95 % CI 1,21-2,85).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering. De forventede bivirkninger vil

relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist herunder kvalme,

opkastning, hyperkinesi, hallucinationer, agitation og hypotension. Der er ingen kendt

antidot ved overdosering af dopaminagonister. I tilfælde af at centralnervesystemet synes

at være stimuleret, kan et neuroleptisk middel anvendes. Behandling af overdosering kan

kræve generel understøttende behandling med udpumpning, intravenøst drop, indgivelse af

aktivt kul og elektrokardiografisk overvågning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 04 BC 05. Anti-Parkinson midler, dopaminagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

53437_spc.docx

Side 9 af 13

Pramipexol er en dopaminreceptoragonist. Det bindes med høj selektivitet og specificitet

til undergruppen dopamin-D2-receptorerne og har primært affinitet til D3-receptorer. Det

har fuld intrinsic aktivitet. Pramipexol lindrer det motoriske underskud forbundet med

Parkinsons sygdom ved stimulation af dopaminreceptorer i corpus striatum. Dyreforsøg

har vist, at pramipexol hæmmer dopaminsyntese, -frigørelse og -omsætning.

Farmakodynamisk virkning

Der er blevet observeret et dosisafhængigt fald i prolaktin hos forsøgspersoner. I et klinisk

studie med raske frivillige forsøgspersoner, hvor dosisjustering af pramipexol

depottabletter var hurtigere (hver 3. dag) end anbefalet, op til 3,15 mg pramipexolbase/dag

(4,5 mg salt), blev der observeret en stigning i blodtrykket samt en forøgelse af

hjerterytmen. Der er ikke set en tilsvarende virkning i patientstudier.

Klinisk virkning og sikkerhed ved Parkinsons sygdom

Hos patienter reducerer pramipexol tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Placebokontrollerede kliniske undersøgelser inkluderende ca. 1.800 patienter på Hoehn &

Yahr stadier I-V behandlet med pramipexol. Ud af disse var ca. 1.000 på mere avancerede

stadier, de fik ledsagende levodopabehandling og led af motoriske komplikationer.

Ved tidlig og fremskreden Parkinsons sygdom blev effekten af pramipexol i de

kontrollerede kliniske undersøgelser bevaret i ca. 6 måneder. I fortsatte, åbne

undersøgelser over mere end 3 år var der ikke tegn på aftagende effekt.

I en kontrolleret dobbeltblind klinisk undersøgelse af 2 års varighed forsinkede initial

behandling med pramipexol signifikant fremkomsten af motoriske komplikationer og

reducerede deres forekomst sammenlignet med initial behandling med levodopa. Denne

forsinkelse af motoriske komplikationer med pramipexol skal opvejes imod en større

bedring af den motoriske funktion med levodopa (målt ved den gennemsnitlige ændring i

UPDRS-score). Den samlede incidens af hallucinationer og døsighed var generelt højere i

optitreringsfasen for pramipexol-gruppen. Imidlertid var der ingen signifikant forskel i

vedligeholdelsesfasen. Disse punkter skal overvejes ved initiering af pramipexol-

behandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Sikkerhed og effekt af pramipexol depottabletter ved behandling af Parkinsons sygdom

blev undersøgt i et multinationalt klinisk udviklingsprogram bestående af 3 randomiserede,

kontrollerede studier. 2 af studierne blev udført hos patienter med tidlig Parkinsons

sygdom, og det 3. studie blev udført hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom.

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie med 539 patienter med tidlig Parkinsons

sygdom viste, at pramipexol depottabletter havde en bedre effekt (superior) end placebo

efter 18 ugers behandling på både det primære (UPDRS del II+III score) og vigtigste

sekundære (CGI-I og PGI-I responderhastigheder) endepunkter. Effekten blev påvist

bevaret hos patienter behandlet i 33 uger. Pramipexol depottabletter var non-inferiør i

forhold til pramipexol-tabletter vurderet ud fra UPDRS del II+III score ved uge 33.

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie med 517 patienter med fremskreden

Parkinsons sygdom, som samtidig blev behandlet med levodopa, viste, at pramipexol

depottabletter havde en bedre effekt (superior) end placebo efter 18 ugers behandling på

både det primære (UPDRS del II+III) og vigtigste sekundære (off-time) endepunkter.

53437_spc.docx

Side 10 af 13

Virkningen og tolerabiliteten hos patienter, som fra dag til dag skiftede behandling fra

pramipexol tabletter til pramipexol depottabletter, blev undersøgt i et dobbelblindt klinisk

studie hos patienter med tidlig udvikling af Parkinsons sygdom.

Virkningen blev bevaret hos 87 ud af 103 patienter, som skiftede til pramipexol

depottabletter. Ud af disse 87 patienter, fik 82,8 % uændret dosis, 13,8 % fik forøget dosis

og 3,4 % fik nedsat dosis. Hos halvdelen af de 16 patienter, som ikke opfyldte kriteriet for

vedvarende virkning i UPDRS del II+III-score, blev ændringen fra baseline betragtet som

ikke klinisk relevant.

Kun en patient, som skiftede til pramipexol depottabletter, fik en lægemiddelrelateret

bivirkning, der medførte seponering.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med pramipexol i alle undergrupper af den pædiatriske population

med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pramipexol absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral administration. Den absolutte

biotilgængelighed er større end 90 %.

Et fase-I studie, hvor pramipexol tabletter blev sammenlignet med pramipexol

depottabletter hos fastende personer, viste ækvivalens mellem den samme døgndosis af

pramipexol depottabletter givet en gang daglig og pramipexol tabletter givet 3 gange

daglig for C

og AUC.

Der er set færre svingninger i plasmakoncentrationen for pramipexol i løbet af 24 timer for

pramipexol depottabletter givet en gang daglig end for pramipexol tabletter givet 3 gange

daglig.

Den maksimale plasmakoncentration opnås ca. 6 timer efter administration af pramipexol

depottabletter givet en gang daglig. Steady state-koncentration opnås senest 5 dage efter

kontinuerlig dosering.

Samtidig indtagelse af føde påvirker generelt ikke biotilgængeligheden af pramipexol. Ved

indtagelse af fedtholdige måltider hos raske frivillige forsøgspersoner er der set en stigning

i plasmakoncentrationen (C

) på ca. 24 % efter administration af en enkelt dosis og ca. 20

% efter flere doser. C

blev desuden forsinket 2 timer. Det samlede AUC blev ikke

påvirket ved samtidig fødeindtagelse. Stigningen i C

vurderes ikke at være klinisk

relevant. I de fase-III forsøg, hvor sikkerhed og virkning af pramipexol depottabletter blev

undersøgt, blev patienterne instrueret i at tage studiemedicinen uden hensyntagen til

fødeindtagelse.

AUC bliver ikke påvirket af kropsvægten, men det gør fordelingsvolumen og dermed C

Et vægttab på 30 kg viste en C

-stigning på 45 %. I fase-III studier hos Parkinsons

patienter blev det ikke observeret, at kropsvægt har nogen klinisk relevant påvirkning på

den terapeutiske virkning og tolerabiliteten af pramipexol depottabletter.

Pramipexol udviser lineær kinetik og kun en lille interpatient variation i plasmaniveauet.

53437_spc.docx

Side 11 af 13

Fordeling

Hos mennesket er proteinbindingen af pramipexol meget lav (< 20 %) og

distributionsvolumet stort (400 l). Høj koncentration i hjernevæv blev observeret hos rotter

(omkring 8 gange sammenlignet med plasma).

Biotransformation

Pramipexol metaboliseres kun i ringe omfang hos mennesket.

Elimination

Den væsentligste eliminationsvej er renal udskillelse af ikke-metaboliseret pramipexol. Ca.

90 % af en

C-mærket dosis udskilles via nyrerne og mindre end 2 % via fæces. Den totale

clearance for pramipexol er omkring 500 ml/min og den renale clearance er omkring 400

ml/min. Eliminationens halveringstid (t½) varierer mellem 8 timer hos yngre og 12 timer

hos ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagen dosering viser, at pramipexol udøver funktionelle

virkninger, som hovedsagelig involverer CNS og det kvindelige reproduktionssystem,

antagelig stammende fra en overdreven farmakodynamisk virkning af lægemidlet.

Fald i det diastoliske og systoliske blodtryk og hjerterytmen blev fundet i minigrise, og en

tendens til en hypotensiv virkning blev set i aber.

Den potentielle virkning af pramipexol på den reproduktive funktion er blevet undersøgt i

rotter og kaniner. Pramipexol var ikke teratogen i rotter og kaniner, men var embryotoksisk

i rotter ved maternotoksiske doser.

Pga. de valgte dyrearter og det begrænsede antal undersøgte parametre er pramipexols

bivirkninger i forbindelse med graviditet og mandlig fertilitet ikke fuldt belyst.

Forsinket kønsudvikling er observeret hos rotter (dvs. forsinket præputial separation og

forsinket vaginalåbning). Relevansen for mennesker er ukendt.

Pramipexol var ikke genotoksisk. I et karcinogenitets-studie udviklede hanrotter Leydig-

celle-hyperplasi og adenomer pga. pramipexols prolaktinhæmmende effekt. Dette fund er

ikke klinisk relevant for mennesket. Samme studie viste tillige i albinorotter, der fik doser

på 2 mg/kg (salt) pramipexol og derover, en sammenhæng med retinal degeneration.

Sidstnævnte fund blev hverken observeret i pigmenterede rotter eller i albinomus i et

karcinogenitetsstudie over 2 år eller hos nogen anden undersøgt dyreart.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hypromellose

Vandfri calciumhydrogenphosphat

Magnesiumstearat

Kolloid vandfri silica

6.2

Uforligeligheder

53437_spc.docx

Side 12 af 13

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

OPA-Al-PVC/Al-blister.

Pakningsstørrelser: 10, 30 og 100 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,26 mg:

53435

0,52 mg:

53436

1,05 mg:

53437

1,57 mg:

53438

2,1 mg:

53439

2,62 mg:

53440

3,15 mg:

53441

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. januar 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. november 2017

53437_spc.docx

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

15-6-2017

Teva Pharmaceuticals, USA Extends Voluntary Nationwide Recall to Consumer/User Level for One Lot of Paliperidone Extended-Release Tablets, 3mg, 90 Count Bottles Distributed Under the Actavis Pharma Inc. Label Due to Dissolution Test Failure

Teva Pharmaceuticals, USA Extends Voluntary Nationwide Recall to Consumer/User Level for One Lot of Paliperidone Extended-Release Tablets, 3mg, 90 Count Bottles Distributed Under the Actavis Pharma Inc. Label Due to Dissolution Test Failure

Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (Teva) initiated a voluntary recall to retail-level on 05/31/2017 for one lot of Paliperidone Extended-Release Tablets, 3mg, 90 count bottles that was distributed under the Actavis Pharma Inc. label. In coordination with FDA, Teva is extending this recall to the CONSUMER/USER level.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Rising Health, LLC]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-2-2018

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-12-2017

MACROBID (Nitrofurantoin Monohydrate/Macrocrystalline) Capsule [Almatica Pharma Inc.]

MACROBID (Nitrofurantoin Monohydrate/Macrocrystalline) Capsule [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017) 8618 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8597 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/094/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

NITROFURANTOIN MONOHYDRATE MACROCRYSTALS Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Sun Pharma Global FZE]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Sun Pharma Global FZE]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

EU/3/17/1888 (Advicenne Pharma SA)

EU/3/17/1888 (Advicenne Pharma SA)

EU/3/17/1888 (Active substance: Tripotassium citrate monohydrate and potassium hydrogen carbonate) - Orphan designation - Commission Decision (2017)4374 of Thu, 22 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/016/17

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2017

Clopidogrel Teva Pharma (Teva B.V.)

Clopidogrel Teva Pharma (Teva B.V.)

Clopidogrel Teva Pharma (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2017)4264 of Mon, 19 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

7-6-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed