Pramipexol "neuraxpharm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pramipexol "neuraxpharm" 1,1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1,1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Pramipexol "neuraxpharm" 1,1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 44365
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

6. marts 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Pramipexol "neuraxpharm", tabletter

0.

D.SP.NR.

26386

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pramipexol "neuraxpharm"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

0,088 mg

En tablet indeholder 0,088 mg pramipexol (som 0,125 mg dihydrochloridmonohydrat).

0,18 mg

En tablet indeholder 0,18 mg pramipexol (som 0,25 mg dihydrochloridmonohydrat).

0,35 mg

En tablet indeholder 0,35 mg pramipexol (som 0,5 mg dihydrochloridmonohydrat).

0,7 mg

En tablet indeholder 0,7 mg pramipexol (som 1,0 mg dihydrochloridmonohydrat).

1,1 mg

En tablet indeholder 1,1 mg pramipexol (som 1,5 mg dihydrochloridmonohydrat).

Bemærk:

Da der i litteraturen refereres til doser af pramipexol i saltformen, er doseringen anført

både som pramipexolbase og som pramipexolsalt (i parentes).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

44365_spc.doc

Side 1 af 16

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Styrke

Udseende

0,088 mg

Hvid, flad, rund (diameter: 6,0-6,2 mm), uden delekærv

0,18 mg

Hvid, flad, rund (diameter: 6,0-6,2 mm), med delekærv på den ene side

0,35 mg

Hvid, flad, oval (størrelse: 10,7-10,9 mm × 7,7-7,9 mm) med delekærv på

begge sider

0,7 mg

Hvid, flad, rund (diameter: 9,0-9,2 mm), med krydskærver på den ene side

1,1 mg

Hvid, flad, oval (størrelse: 16,1-16,3 mm × 6,0-6,2 mm) med to delekærver på

begge sider

Tabletterne kan deles i lige store dele (med undtagelse af 0,088/0,125 mg tabletten).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pramipexol er indiceret til voksne til behandling af tegn og symptomer på idiopatisk

Parkinsons sygdom. Pramipexol kan gives som monoterapi eller i kombination med

levodopa i hele sygdomsforløbet, herunder i de sene stadier, når virkningen af levodopa

klinger af eller bliver ustabil og svingninger i den terapeutiske virkning opstår.

Pramipexol er indiceret til voksne til symptomatisk behandling af moderat til svær

idiopatisk restless legs-syndrom i doser op til 0,54 mg base (0,75 mg salt) (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Parkinsons sygdom

Døgndosis bør indtages ligeligt fordelt på 3 daglige doser.

Initialdosis

Dosis skal øges gradvist hver 5.-7. dag fra en startdosis på 0,264 mg base (0,375 mg

salt)/døgn. Forudsat at patienten ikke får uacceptable bivirkninger, skal dosis titreres, indtil

den maksimale terapeutiske virkning.

Skema for dosisøgning af pramipexol

Dosis

(mg base)

Total døgndosis

(mg base)

Dosis

(mg salt)

Total døgndosis

(mg salt)

3 × 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 × 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 × 0,35

3 x 0,5

1,50

Hvis en yderligere øgning af den daglige dosis er nødvendig, bør denne øges med 0,54 mg

base (0,75 mg salt) ugentligt op til maksimal døgndosis på 3,3 mg base (4,5 mg salt).

Man skal være opmærksom på, at hyppigheden af døsighed øges ved doser højere end 1,5

mg (salt)/dag (se pkt. 4.8).

44365_spc.doc

Side 2 af 16

Vedligeholdelsesdosis

Den daglige dosis af pramipexol bør være mellem 0,264 mg base (0,375 mg salt) og 3,3

mg base (4,5 mg salt). I kliniske optrapningsforsøg sås en virkning allerede ved en daglig

dosis på 1,1 mg base (1,5 mg salt). Yderligere dosisjusteringer bør foretages på basis af

klinisk respons og forekomst af bivirkninger. Ca. 5 % af patienterne i de kliniske forsøg

blev behandlet med doser mindre end 1,1 mg (1,5 mg salt). For patienter med fremskreden

Parkinsons sygdom, og hvor en reduktion af levodopa-dosis er tilsigtet, kan

pramipexoldoser højere end 1,1 mg base (1,5 mg salt) i døgnet være nyttig. Det kan

anbefales, at levodopadosis reduceres både under dosisstigning og

vedligeholdelsesbehandling med pramipexol afhængigt af den enkelte patients reaktioner

(se pkt. 4.5).

Behandlingsophør

Pludseligt ophør med dopaminbehandling kan føre til udvikling af malignt

neuroleptikasyndrom. Pramipexoldosis bør reduceres med 0,54 mg base (0,75 mg salt) per

dag, indtil den daglige dosis er reduceret til 0,54 mg base (0,75 mg salt). Derefter bør dosis

reduceres med 0,264 mg base (0,375 mg salt) per dag (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Afhængig af patientens

nyrefunktion foreslås et af følgende doseringsregimer som begyndelsesterapi:

Ved kreatininclearance over 50 ml/min er reduktion af dosis eller doseringshyppighed

ikke nødvendig.

Ved kreatininclearance mellem 20 og 50 ml/min bør initialdosis af pramipexol fordeles

på 2 daglige doser begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) to gange daglig

svarende til 0,176 mg base (0,25 mg salt) per døgn. En maksimal daglig dosis på 1,57

mg pramipexolbase (2,25 mg salt) bør ikke overskrides.

Ved kreatininclearance mindre end 20 ml/min bør pramipexol gives som en enkeltdosis

begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) per døgn. En maksimal daglig dosis på

1,1 mg pramipexolbase (1,5 mg salt) bør ikke overskrides.

Hvis nyrefunktionen bliver nedsat under vedligeholdelsesbehandling med pramipexol,

bør dosis reduceres med samme procent, som faldet i kreatininclearance. Dvs. hvis

f.eks. kreatininclearance reduceres med 30 %, så reduceres den daglige dosis tilsvarende

med 30 %. Den daglige dosis kan fordeles på 2 daglige doser, hvis kreatininclearance er

mellem 20 og 50 ml/min og gives om en enkeltdosis, hvis kreatininclearance er under

20 ml/min.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er sandsynligvis ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion, da

omkring 90 % af det absorberede aktive stof udskilles via nyrerne. Den potentielle

indflydelse af nedsat leverfunktion på pramipexols farmakokinetik kendes ikke.

Pædiatrisk population

Pramipexols sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Det er ikke

relevant at

anvende pramipexol hos den pædiatriske population ved indikationen Parkinsons

sygdom

Restless legs-syndrom

Den anbefalede startdosis for pramipexol er 0,088 mg base (0,125 mg salt), som tages 1

gang daglig 2-3 timer før sengetid. For patienter som behøver yderligere symptomatisk

44365_spc.doc

Side 3 af 16

lindring, kan dosis øges hver 4.-7. dag til et maksimum på 0,54 mg base (0,75 mg salt)

daglig, som vist i tabellen nedenfor.

Skema til øgning af dosis for pramipexol

Titreringstrin

1 gang daglig - aftendosis

(mg af base)

1 gang daglig - aftendosis

(mg af salt)

0,088

0,125

0,18

0,25

0,35

0,50

0,54

0,75

Behandlingens virkning hos restless legs-syndrom patienten og den fortsatte behandling

bør evalueres efter 3 måneders brug. Hvis behandlingen afbrydes i flere dage, skal den

initieres på ny, med dosistitrering som ovenfor beskrevet.

Behandlingsophør

Pramipexol kan ved behandling af restless legs-syndrom (RLS) seponeres uden aftrapning,

idet den daglige dosis ikke vil overstige 0,54 mg base (0,75 mg salt). I et 26 ugers

placebokontrolleret forsøg blev der hos 10 % af patienterne (14 ud af 135) observeret

rebound af RLS-symptomer (forværring af symptomer i forhold til baseline) efter

pludseligt behandlingsophør. Denne indvirkning blev fundet at være uafhængig af dosis.

Nedsat nyrefunktion

Udskillelse af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Patienter med en

kreatininclearance over 20 ml/min behøver ingen reduktion i den daglige dosis.

Brugen af pramipexol har ikke været undersøgt hos hæmolysepatienter eller hos patienter

med svært nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leversvigt er dosisjustering ikke nødvendig, da ca. 90 % af det

absorberede aktive stof bliver udskilt via nyrerne.

Pædiatrisk population

Pramipexol anbefales ikke til børn og unge under 18 år pga. manglende dokumentation for

sikkerhed og virkning.

Tourettes sygdom

Pædiatrisk population

Pramipexol anbefales ikke til børn og unge under 18 år, da sikkerhed og virkning ikke er

klarlagt hos denne population. Pramipexol bør ikke anvendes til børn og unge med

Tourettes sygdom på grund af en negativ balance mellem fordele og ulemper ved denne

sygdom (se pkt. 5.1).

Administration

Tabletterne kan både indtages sammen med mad og alene og indtages oralt sammen med

vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, anført

i pkt. 6.1.

44365_spc.doc

Side 4 af 16

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med Parkinsons sygdom og nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, se pkt.

4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienterne bør informeres om, at hallucinationer (hyppigst visuelle) kan forekomme.

Dyskinesi

Ved fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optitreringsfasen med

pramipexol, når det gives i kombination med levodopa. I disse tilfælde bør levodopadosis

reduceres.

Dystoni

Der er en gang imellem rapporteret om aksial dystoni, herunder antecollis, camptocormia

og pleurothotonus (Pisa-syndrom) hos patienter med Parkinsons sygdom efter

påbegyndelse af behandling med eller efter gradvis dosisøgning af pramipexol. Selvom

dystoni kan være et symptom på Parkinsons sygdom, er symptomerne hos disse patienter

blevet mildere efter reduktion eller seponering af pramipexol. Hvis der opstår dystoni, bør

det dopaminerge medicineringsregime gennemgås og en justering af pramipexol-dosen

overvejes.

Pludseligt opståede søvnanfald, døsighed og somnolens

Pramipexol er blevet forbundet med døsighed, somnolens (søvnlignende

bevidsthedssvækkelse) og episoder med pludseligt opståede søvnanfald, især hos patienter

med Parkinsons sygdom. Tilfælde af pludseligt opstået søvn under daglige aktiviteter, i

nogle tilfælde uden nogen form for advarsel, har været rapporteret. Patienterne bør

informeres om dette, og rådes til forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner.

Patienter, som har oplevet døsighed, somnolens og/eller en episode med pludseligt opstået

søvn, må ikke køre bil eller betjene maskiner. En reduktion af dosis eller ophør med

behandling kan overvejes. På grund af en mulig additiv virkning bør forsigtighed udvises,

når patienter tager andre sedative lægemidler eller alkohol i kombination med pramipexol

(se pkt. 4.5, 4.7 og 4.8).

Manglende impulskontrol

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af manglende impulskontrol.

Patienter og pårørende bør informeres om, at adfærdsmæssige symptomer på manglende

impulskontrol, herunder ludomani, forøget libido, hyperseksualitet, tvangshandlinger, der

fører til overdrevent indkøbsmønster og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan

forekomme hos patienter i behandling med dopaminagonister, herunder pramipexol.

Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne symptomer opstår.

Mani og delirium

Patienter bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium. Patienter og

pårørende bør informeres om, at mani og delirium kan forekomme hos patienter i

behandling med pramipexol. Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis

sådanne symptomer opstår.

Patienter med psykotiske lidelser

44365_spc.doc

Side 5 af 16

Patienter, som lider af psykotiske lidelser, bør kun behandles med dopaminagonister, hvis

de potentielle fordele opvejer risikoen.

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.5).

Oftalmologisk monitorering

Der anbefales oftalmologisk undersøgelse med regelmæssige mellemrum, eller hvis der

opstår synsabnormaliteter.

Alvorlig kardiovaskulær sygdom

Forsigtighed tilrådes i tilfælde af alvorlig kardiovaskulær sygdom. Det anbefales at

monitorere blodtrykket, særlig i starten af behandlingen, pga. risikoen for hypotention i

forbindelse med dopaminbehandling.

Malignt neuroleptikasyndrom

Symptomer, der ligner malignt neuroleptikasyndrom, har været set i forbindelse med

pludseligt ophør med dopaminbehandling (se pkt. 4.2).

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Pramipexol bør nedtrappes ved ophør af behandling hos patienter med Parkinsons sygdom

(se pkt. 4.2). Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når behandling med

dopaminagonister (inklusive pramipexol) nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter

apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Patienter

skal informeres herom inden nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres

regelmæssigt derefter. Det kan være nødvendigt at øge pramipexol-dosen midlertidigt, hvis

symptomerne er vedvarende (se pkt. 4.8).

Augmentation

Litteraturen rapporterer, at behandling af restless legs-syndrom med dopaminerge

lægemidler kan resultere i augmentation.

Således kan symptomerne optræde tidligt på aftenen (eller tilmed om eftermiddagen), og

symptomerne kan forværres og kan involvere andre ekstremiteter. Augmentation blev

specielt undersøgt i et kontrolleret klinisk forsøg på 26 uger. Augmentation blev observeret

hos 11,8 % af patienterne i pramipexolgruppen (N = 152) og hos 9,4 % af patienterne i

placebogruppen (N = 149). Kaplan-Meier-analyse af tid til augmentation viste ingen

signifikant forskel mellem pramipexol- og placebogruppen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Plasmaproteinbinding

Pramipexol er kun i ringe udstrækning bundet til plasmaproteiner (< 20 %), og der er kun

set beskeden biotransformation hos mennesker. Derfor er interaktioner med andre

lægemidler, der påvirker plasmaproteinbinding eller elimination ved biotransformation,

usandsynlig. Da antikolinergika hovedsageligt elimineres via biotransformation, er den

potentielle risiko for interaktion begrænset, selvom interaktion med antikolinergika ikke er

blevet undersøgt. Der er ingen farmakokinetisk interaktion med selegelin og levodopa.

Inhibitorer/kompetitiv-hæmmere af den renale eliminationsvej

Cimetidin reducerer den renale clearance af pramipexol med ca. 34 %, antagelig ved en

hæmning af det kationiske sekretionstransportsystem i de renale tubuli. Lægemidler, der

44365_spc.doc

Side 6 af 16

hæmmer den aktive, renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin,

amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid, kan være årsag til

interaktioner, resulterende i nedsat clearance af pramipexol. Det bør overvejes at nedsætte

pramipexoldosis i tilfælde, hvor disse lægemidler administreres samtidigt med Pramipexol.

Kombination med levodopa

Når pramipexol gives i kombination med levodopa, anbefales det at reducere

levodopadosis og at holde dosis af andre antiparkinson-lægemidler konstant, mens dosis af

pramipexol øges.

På grund af en mulig additiv virkning ved kombination af andre sedative lægemidler eller

alkohol med pramipexol bør der udvises forsigtighed i sådanne tilfælde (se pkt. 4.4, 4.7 og

4.8).

Antipsykotiske lægemidler

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.4), f.eks. i tilfælde hvor en antagonistisk virkning kan forventes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier over påvirkningen af human fertilitet. I dyrestudier

påvirkede pramipexol brunstperioden og nedsatte fertiliteten hos hunner som forventet for

en dopaminagonist. Disse studier viste ikke tegn på direkte eller indirekte skadelig

virkning på fertiliteten hos hanner.

Graviditet

Virkningen på graviditet og amning hos mennesker er ikke kendt. Pramipexol er ikke

teratogent i rotter og kaniner, men er embryotoksisk i rotter ved maternotoksiske doser (se

pkt. 5.3). Pramipexol bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er strengt

nødvendigt og fordelene opvejer den potentielle risiko for fostret.

Amning

Da pramipexol hæmmer sekretionen af prolaktin hos mennesker, forventes amningen også

at blive hæmmet. Udskillelsen af pramipexol i human mælk er ikke kendt. Hos rotter var

koncentrationen af lægemidlet højere i modermælken end i plasma.

På grund af mangel på humane data må pramipexol ikke anvendes under amning.

Amningen bør ophøre, hvis der gives pramipexol.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Pramipexol kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Der kan opstå hallucinationer, døsighed eller somnolens.

Patienter, som bliver behandlet med pramipexol, og som har oplevet døsighed, somnolens

og/eller episoder med pludseligt opstået søvn, bør informeres om, at de skal afstå fra at

køre bil eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller andre for

alvorlig fare eller død (f.eks. betjening af maskiner) indtil sådanne tilbagevendende

episoder, døsighed og/eller somnolens er ophørt (se også pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

44365_spc.doc

Side 7 af 16

4.8

Bivirkninger

En analyse af poolede placebokontrollerede kliniske forsøg, omfattende 1.923 patienter i

behandling med pramipexol og 1.354 patienter i placebobehandling viste, at rapportering

af bivirkninger var hyppigt forekommende i begge grupper. 63% af patienterne i

pramipexolbehandling og 52% af patienterne i placebobehandling rapporterede mindst én

bivirkning.

Hovedparten af bivirkningerne starter sædvanligvis tidligt i behandlingen, og de fleste har

tendens til at forsvinde, også selv ved fortsat behandling.

Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og hyppighed (antal patienter, der

forventes, at opleve en bivirkning) ved brug af følgende kategorier: Meget almindelig

(≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Almindeligste bivirkninger ved Parkinsons sygdom

De mest almindeligt (≥ 5%) rapportede bivirkninger hos patienter med Parkinsons sygdom,

som oftere ses efter behandling med pramipexol end efter behandling med placebo er

kvalme, dyskinesi, hypotension, svimmelhed, døsighed, søvnløshed, forstoppelse,

hallucinationer, hovedpine og træthed. Forekomsten af døsighed var større ved doser

højere end 1,5 mg pramipexol salt /dag (se pkt. 4.2). Dyskinesi ses hyppigere i

kombination med levodopa. Hypotension kan forekomme i begyndelsen af behandlingen,

specielt hvis pramipexol optitreres for hurtigt.

Tabel 1: Parkinsons sygdom

Organklasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til

<1/1.000)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Pneumoni

Det endokrine

system

Uhensigtsmæssig

udskillelse af

antidiuretisk hormon

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed,

hallucinationer,

unormale

drømme,

konfusion

Usædvanlig

adfærd med

symptomer på

manglende

impulskontrol og

tvangshandlinger

Overdrevent

indkøbsmønster,

ludomani, rastløshed,

hyperseksualitet,

vrangforestillinger,

ændring af libido,

paranoia, delirium,

uhæmmet

fødeindtagelse

hyperfagi

Mani

Nervesystemet

Døsighed,

svimmelhed,

dyskinesi

Hovedpine

Somnolens

(søvnlignende

bevidsthedssvækkelse),

pludselig opstået søvn,

44365_spc.doc

Side 8 af 16

hukommelsestab,

hyperkinesi, synkope

Øjne

Synsnedsættelse

herunder diplopi,

sløret syn og

nedsat

synsskarphed

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø, hikke

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Forstoppelse,

opkastning

Hud og

subkutane væv

Overfølsomhed,

pruritus, udslæt

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Træthed, perifere

ødemer

Dopamin-

agonist-

abstinens-

syndrom

inklusive

apati, angst,

depression,

træthed,

svedtendens

og smerter

Undersøgelser

Vægttab samt

nedsat appetit

Vægtøgning

Denne bivirkning er observeret efter markedsføring. Med 95% sikkerhed er frekvenskategorien

ikke højere end "ikke almindelig" og kan være lavere. En præcis estimering af frekvens er ikke

mulig, da bivirkningen ikke fandtes i en database med data for kliniske forsøg med 2.762 patienter

med Parkinsons sygdom behandlet med pramipexol.

Almindeligste bivirkninger ved

restless legs

syndrom

De mest almindeligt (≥ 5%) rapporterede bivirkninger hos patienter med restless legs

syndrom, er kvalme, hovedpine, svimmelhed og træthed. Kvalme og træthed blev oftere

rapporteret hos kvindelige patienter behandlet med Pramipexol (henholdsvis 20,8% og

10,5%) sammenlignet med mandlige patienter (henholdsvis 6,7% og 7,3%).

Tabel 2: Restless legs

syndrom

Organklasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Pneumoni

Det endokrine

system

Uhensigtsmæssig

udskillelse af

antidiuretisk hormon

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed,

unormale drømme,

Rastløshed, konfusion,

hallucinationer,

ændring af libido,

vrangsforestillinger

hyperfagi

, paranoia

44365_spc.doc

Side 9 af 16

mani

, delirium

usædvanlig adfærd

med symptomer på

manglende

impulskontrol og

tvangshandlinger

(såsom overdrevent

indkøbsmønster,

ludomani,

hyperseksualitet,

uhæmmet

fødeindtagelse)

Nervesystemet

Døsighed,

hovedpine,

svimmelhed,

Somnolens

(søvnlignende

bevidsthedssvækkelse),

pludseligt opstået søvn,

synkope, dyskinesi,

amnesi

, hyperkinesi

Øjne

Synsnedsættelse

herunder nedsat

synsskarphed, diplopi,

sløret syn

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø, hikke

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Forstoppelse,

opkastning

Hud og subkutane

væv

Overfølsomhed,

pruritus, udslæt

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Perifere ødemer

Dopaminagonist-

abstinenssyndrom

inklusive apati,

angst, depression,

træthed,

svedtendens og

smerter

Undersøgelser

Vægttab samt nedsat

appetit, vægtøgning

Denne bivirkning er observeret efter markedsføring. Med 95% sikkerhed er frekvenskategorien ikke

højere end "ikke almindelig" og kan være lavere. En præcis estimering af frekvens er ikke mulig, da

bivirkningen ikke fandtes i en database med data for kliniske forsøg med 1.395 patienter med

Restless Legs syndrom behandlet med pramipexol.

Beskrivelse af udvalgt bivirkninger

Døsighed/somnolens

Det er almindeligt, at pramipexolbehandling er forbundet med døsighed, men det er ikke

almindeligt, at det er forbundet med somnolens i dagtimerne og pludseligt opståede

søvnepisoder (se også pkt. 4.4).

Ændring af libido

44365_spc.doc

Side 10 af 16

Pramipexol kan i ikke almindelige tilfælde være forbundet med ændringer i libido (øget

eller nedsat).

44365_spc.doc

Side 11 af 16

Unormal adfærd

Ludomani, forøget libido, hyperseksualitet og tvangshandlinger, der fører til overdrevent

indkøbsmønster og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan forekomme hos patienter i

behandling med dopaminagonister, herunder pramipexol (se pkt. 4.4).

I et retrospektivt screening og case-kontrol studie med 3.090 Parkinsonpatienter fik 13,6%

af alle patienter behandlet med dopaminerge eller non-dopaminerge lægemidler

symptomer på unormal adfærd i løbet af de sidste 6 måneders behandling. Observerede

manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster,

uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet. De mulige uafhængige risikofaktorer for

unormal adfærd omfatter dopaminbehandling, højere doser af dopaminbehandling, en

yngre alder (≤ 65 år), at være ugift og at have arvelig ludomani.

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når dopaminagonister, inklusive pramipexol,

nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst, depression, træthed,

svedtendens og smerter (se pkt. 4.4).

Hjertesvigt

Hjertesvigt er rapporteret hos pramipexolbehandlede patienter i kliniske forsøg og efter

markedsføring. I et farmakoepidemiologisk forsøg var brug af pramipexol associeret med

en øget risiko for hjertesvigt sammenlignet med ikke-brug af pramipexol (observeret

risikoratio 1,86; 95% CI

1,21-2,85).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering. De forventede bivirkninger vil

relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist herunder kvalme,

opkastning, hyperkinesi, hallucinationer, agitation og hypotension. Der er ingen kendt

antidot ved overdosering af dopaminagonister. I tilfælde af, at centralnervesystemet synes

at være stimuleret, kan et neuroleptisk middel anvendes. Behandling af overdosering kan

kræve generel understøttende behandling med udpumpning, intravenøst drop, indgivelse af

aktivt kul og elektrokardiografisk overvågning.

4.10

Udlevering

44365_spc.doc

Side 12 af 16

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 04 BC 05. Anti-Parkinsonmidler. Dopaminreceptoragonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pramipexol er en dopaminreceptoragonist. Det bindes med høj selektivitet og specificitet

til undergruppen dopamin D2 receptorerne og har primært affinitet til D3 receptorer. Det

har fuld intrinsic aktivitet.

Pramipexol lindrer det motoriske underskud forbundet med Parkinsons sygdom ved

stimulation af dopaminreceptorer i corpus striatum. Dyrestudier har vist, at pramipexol

hæmmer dopaminsyntese, -frigørelse og -omsætning.

Virkningsmekanismen for prampipexol til behandling af restless legs-syndrom er ukendt.

Neurofarmakologisk evidens foreslår primært involvering af det dopaminerge system.

Farmakodynamisk virkning

Hos frivillige forsøgspersoner fandt man et dosisafhængigt fald i prolaktin. I et klinisk

studie med raske, frivillige forsøgspersoner, hvor dosisjustering af Sifrol depottabletter var

hurtigere (hver 3. dag) end anbefalet, op til 3,15 mg pramipexolbase/dag (4,5 mg salt), blev

der observeret en stigning i blodtrykket samt en forøgelse af hjerterytmen. Der er ikke set

en tilsvarende virkning i patientstudier.

Klinisk virkning og sikkerhed ved Parkinsons sygdom

Hos patienter reducerer pramipexol tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Placebokontrollerede kliniske undersøgelser inkluderede ca. 1.800 patienter på Hoehn &

Yahr stadier I-V behandlet med pramipexol. Ud af disse var ca. 1.000 på mere avancerede

stadier, de fik ledsagende levodopaterapi og led af motoriske komplikationer.

Ved tidlig og fremskreden Parkinsons sygdom blev virkningen af pramipexol i de

kontrollerede kliniske undersøgelser bevaret i ca. 6 måneder. I fortsatte, åbne

undersøgelser over mere end 3 år var der ikke tegn på aftagende virkning.

I en kontrolleret dobbeltblind klinisk undersøgelse af 2 års varighed forsinkede initial

behandling med pramipexol signifikant fremkomsten af motoriske komplikationer, og

reducerede deres forekomst sammenlignet med initial behandling med levodopa. Denne

forsinkelse af motoriske komplikationer med pramipexol skal opvejes imod en større

bedring af den motoriske funktion med levodopa (målt ved den gennemsnitlige ændring i

UPDRS-score). Den samlede incidens af hallucinationer og døsighed var generelt højere i

optitreringsfase for pramipexol gruppen. Imidlertid var der ingen signifikant forskel i

vedligeholdelsesfasen. Disse punkter skal overvejes ved initiering af pramipexol

behandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med referencelægemidlet, som indeholder pramipexol, i alle

undergrupper af den pædiatriske population med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

44365_spc.doc

Side 13 af 16

Kliniske virkning og sikkerhed ved restless legs-syndrom

Virkningen af pramipexol er blevet evalueret i fire placebokontrollerede kliniske forsøg

hos cirka 1.000 patienter med moderat til meget svær idiopatisk restless legs-syndrom.

De primære virkningsparametre var gennemsnitsændringen fra baseline af restless legs-

syndrom Rating Scale (IRLS) og Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I). For

begge primære endpoints er statistiske signifikante forskelle set for pramipexol doserne

0,25 mg, 0,5 mg og 0,75 mg (salt) sammenlignet med placebo. Efter 12 ugers behandling

var baseline IRLS scoren forbedret fra 23,5 til 14,1 point for placebo og fra 23,4 til 9,4

point for pramipexol (kombinerede doser). Den justerede gennemsnitsforskel var -4,3 point

(CI 95 % -6,4; -2,1 procent, p-værdi <0,0001). CGI-I svarrater (forbedret, meget forbedret)

var henholdsvis 51,2 % og 72,0 % for placebo og pramipexol (forskel 20 % CI 95 %: 8,1

%; 31,8 %, p<0,0005). Virkning blev set ved 0,088 mg base (0,125 mg salt) pr. dag efter

den første uges behandling.

I et placebokontrolleret polysomnografi-studie over 3 uger reducerede pramipexol

signifikant antallet af periodiske benbevægelser, mens forsøgspersonerne var

sengeliggende.

Langtidsvirkningen blev evalueret i et placebokontrolleret klinisk forsøg. Efter 26 ugers

behandling var der en gennemsnitlig justeret reduktion i IRLS total-score på mindst 13,7

og 11,1 point i henholdsvis pramipexol- og placebogruppen med en statistisk signifikant (p

= 0,008) gennemsnitlig behandlingsforskel på -2,6. CGI-I-responsraten (meget forbedret,

rigtig meget forbedret) var 50,3 % (80/159) og 68,5 % (111/162) for henholdsvis placebo

og pramipexol (p = 0,001), svarende til "number needed to treat" (NNT) på 6 patienter (95

% CI: 3,5, 13,4).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med referencelægemidlet, som indeholder Pramipexol, i en eller flere undergrupper

af den pædiatriske population med restless legs-syndrom (se pkt. 4.2 vedrørende

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Klinisk virkning og sikkerhed ved Tourettes sygdom

Virkningen af pramipexol (0,0625-0,5 mg/dag) hos pædiatriske patienter mellem 6-17 år

med Tourettes sygdom blev evalueret i et 6-ugers, dobbeltblind, randomiseret,

placebokontrolleret fleksibelt dosis-studie. I alt blev 63 patienter randomiseret (43 til

pramipexol, 20 til placebo). Det primære endepunkt var ændring fra baseline i Total Tic

Score (TTS) på Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). Der blev ikke observeret nogen

forskel på pramipexol og placebo for hverken det primære endepunkt eller for nogen af de

sekundære endepunkter inklusive YGTSS total score, Patient Global Impression of

Improvement (PGI-I), Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I) eller Clinical

Global Impressions of Severity of Illness (CGI-S). Der forekom bivirkninger hos mindst 5

% af patienterne i pramipexolgruppen. Følgende bivirkninger var mere almindelige hos de

pramipexolbehandlede patienter end hos de placebobehandlede patienter: Hovedpine (27,9

%, placebo 25,0 %), døsighed (7,0 %, placebo 5,0 %), kvalme (18,6 %, placebo 10,0 %),

opkastning (11,6 %, placebo 0,0 %), øvre abdominalsmerter (7,0 %, placebo 5,0 %),

ortostatisk hypotension (9,3 %, placebo 5,0 %), myalgi (9,3 %, placebo 5,0 %),

søvnforstyrrelser (7,0 %, placebo 0,0 %), dyspnø (7,0 %, placebo 0,0 %) og infektion i de

øvre luftveje (7,0 %, placebo 5,0 %). Andre signifikante bivirkninger, der førte til

44365_spc.doc

Side 14 af 16

seponering af forsøgsmedicinen hos de patienter, der fik pramipexol, var

konfusionstilstand, taleforstyrrelse og forværret tilstand (se pkt. 4.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pramipexol absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral administration. Den absolutte

biotilgængelighed er større end 90 %, og maksimal plasmakoncentration opnås efter 1-3

timer. Absorptionshastigheden reduceres ved samtidig indtagelse af et måltid, men

påvirker ikke den samlede optagelse af pramipexol. Pramipexol udviser lineær kinetik og

kun en lille interpatient variation i plasmaniveauet.

Fordeling

Hos mennesket er proteinbindingen af pramipexol meget lav (< 20 %) og

fordelingsvolumet stort (400 l). Høj koncentration i hjernevæv blev observeret hos rotter

(omkring 8 gange sammenlignet med plasma).

Biotransformation

Pramipexol metaboliseres kun i ringe omfang hos mennesket.

Elimination

Den væsentligste eliminationsvej er renal udskillelse af ikke-metaboliseret pramipexol. Ca.

90 % af en 14C-mærket dosis udskilles via nyrerne og mindre end 2 % via fæces. Den

totale clearance for pramipexol er omkring 500 ml/min og den renale clearance er omkring

400 ml/min. Eliminationens halveringstid (t½) varierer mellem 8 timer hos yngre og 12

timer hos ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne doser viser, at pramipexol udøver funktionelle virkninger,

som hovedsagelig involverer CNS og det kvindelige reproduktionssystem, antagelig

stammende fra en overdreven farmakodynamisk virkning af lægemidlet.

Fald i det diastoliske og systoliske blodtryk og hjerterytmen blev fundet i minigrise, og en

tendens til en hypotensiv virkning blev set i aber.

Den potentielle virkning af pramipexol på den reproduktive funktion er blevet undersøgt i

rotter og kaniner. Pramipexol var ikke teratogen i rotter og kaniner, men var embryotoksisk

i rotter ved maternotoksiske doser. Pga. de valgte dyrearter og det begrænsede antal

undersøgte parametre er pramipexols bivirkninger i forbindelse med graviditet og mandlig

fertilitet ikke fuldt belyst.

Forsinket kønsudvikling er observeret hos rotter (dvs. forsinket præputial separation og

forsinket vaginalåbning).

Relevansen for mennesker er ukendt.

Pramipexol var ikke genotoksisk. I et karcinogenitets-studie udviklede hanrotter Leydig-

celle-hyperplasi og adenomer, pga. pramipexols prolaktinhæmmende virkning. Dette fund

er ikke klinisk relevant for mennesket. Samme studie viste tillige, i albinorotter, der fik

doser på 2 mg/kg (salt) pramipexol og derover, en sammenhæng med retinal degeneration.

Sidstnævnte fund blev hverken observeret i pigmenterede rotter eller i albinomus i et

karcinogenitetsstudie over 2 år eller hos nogen anden undersøgt dyreart.

44365_spc.doc

Side 15 af 16

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Majsstivelse

Pregelatineret majsstivelse

Silica, kolloid vandfri

Povidon K 25

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium-aluminium blister.

Pakningsstørrelser

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200, 300 (hospitalspakning) og 1000 (hospitalspakning) stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 23

40764 Langenfeld

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,088 mg:

44361

0,18 mg:

44362

0,35 mg:

44363

0,7 mg:

44364

1,1 mg:

44365

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. februar 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. marts 2018

44365_spc.doc

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-2-2019

Mirapexin (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Mirapexin (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Mirapexin (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)1037 of Fri, 08 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety