Pramipexol "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pramipexol "Mylan" 0,7 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,7 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Pramipexol "Mylan" 0,7 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 45003
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. marts 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Pramipexol "Mylan", tabletter

0.

D.SP.NR.

26626

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pramipexol "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 0,125 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til 0,088

mg pramipexol.

En tablet indeholder 0,25 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til 0,18 mg

pramipexol.

En tablet indeholder 0,5 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til 0,35 mg

pramipexol.

En tablet indeholder 1,0 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat svarende til 0,7 mg

pramipexol.

Bemærk venligst:

I litteraturen refereres til doser af pramipexol i saltformen.

Doserne udtrykkes derfor her både som pramipexolbase og som pramipexolsalt (i

parentes).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Styrke (mg salt)

Udseende

0,125

Hvide til offwhite, runde, flade tabletter med

en diameter på 6,35 mm og mærket med

"PX1" på den ene side og "M" på den anden

side

0,25

Hvide til offwhite, bikonvekse ovale

tabletter (9,0 mm x 4,5 mm) mærket med

"PX2" på den ene side og "M" på den ene

side af delekærven på tablettens anden side

45003_spc.doc

Side 1 af 13

Hvide til offwhite, bikonvekse ovale

tabletter (8,0 mm x 5,1 mm) mærket med

PX3" på den ene side og "M" på den ene

side af delekærven på tablettens anden side

Hvide til offwhite, runde, flade tabletter med

en diameter på 8,0 mm og mærket med "M"

og "PX4" på den ene side og en delekærv på

den anden side

Tabletterne kan deles i to lige store doser (undtagen 0,088/0,125 mg tabletten).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pramipexol "Mylan" er indiceret til voksne til behandling af tegn og symptomer på

idiopatisk Parkinsons sygdom, som monoterapi (uden levodopa) eller i kombination med

levodopa, dvs. i hele sygdomsforløbet, herunder i de sene stadier, når effekten af levodopa

klinger af eller bliver ustabil, og svingninger i den terapeutiske effekt opstår.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Parkinsons sygdom

Døgndosis bør indtages ligeligt fordelt på tre daglige doser.

Initial dosis

Dosis skal øges gradvist hver 5.-7. dag fra en startdosis på 0,264 mg base (0,375 mg

salt)/døgn. Forudsat at patienten ikke får uacceptable bivirkninger, skal dosis titreres indtil

den maksimale terapeutiske effekt.

Skema for øgning af dosis for Pramipexol "Mylan"

Dosis

(mg base)

Total døgndosis

(mg base)

Dosis

(mg salt)

Total døgndosis

(mg salt)

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 x 0,35

3 x 0,5

1,50

Hvis en yderligere øgning af den daglige dosis er nødvendig, bør denne øges med 0,54 mg

base (0,75 mg salt) ugentligt op til maksimal døgndosis på 3,3 mg base (4,5 mg salt).

Man skal være opmærksom på, at hyppigheden af somnolens øges ved doser højere end 1,5

mg (salt)/dag (se pkt. 4.8).

Vedligeholdelsesdosis

Den daglige dosis af pramipexol bør være mellem 0,264 mg base (0,375 mg salt) og 3,3

mg base (4,5 mg salt). I kliniske optrapningsforsøg sås en effekt allerede ved en daglig

dosis på 1,1 mg base (1,5 mg salt). Yderligere dosisjusteringer bør foretages på basis af

klinisk respons og forekomst af bivirkninger. Ca. 5 % af patienterne i de kliniske forsøg

blev behandlet med doser mindre end 1,1 mg base (1,5 mg salt). For patienter med

45003_spc.doc

Side 2 af 13

fremskreden Parkinsons sygdom, og hvor en reduktion af levodopadosis er tilsigtet, kan

pramipexoldoser højere end 1,1 mg base (1,5 mg salt) i døgnet være nyttig. Det kan

anbefales, at levodopadosis reduceres både under dosisstigning og vedligeholdelses-

behandling med pramipexol, afhængigt af den enkelte patients reaktioner (se pkt. 4.5).

Behandlingsophør

Pludseligt ophør af dopaminbehandling kan føre til udvikling af neuroleptisk malignt

syndrom. Pramipexoldosis bør reduceres med 0,54 mg base (0,75 mg salt) per dag, indtil

den daglige dosis er reduceret til 0,54 mg base (0,75 mg salt). Derefter bør dosis reduceres

med 0,264 mg base (0,375 salt) per dag (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Eliminationen af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Afhængigt af patientens

nyrefunktion foreslås et af følgende doseringsregimer som begyndelsesterapi:

Ved kreatininclearance over 50 ml/min. er en dosisreduktion ikke nødvendig.

Ved kreatininclearance mellem 20 og 50 ml/min. bør initialdosis af pramipexol fordeles på

to daglige doser begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) to gange dagligt svarende

til 0,176 mg base (0,25 mg salt) per døgn. En maksimal daglig dosis på 1,57 mg

pramipexol base (2,25 mg salt) bør ikke overskrides.

Ved kreatininclearance mindre end 20 ml/min. bør initialdosis af pramipexol gives som en

enkeltdosis begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) per døgn. En maksimal daglig

dosis på 1,1 mg pramipexol base (1,5 mg salt) bør ikke overskrides.

Hvis nyrefunktionen bliver nedsat under vedligeholdelsesbehandling med pramipexol, bør

dosis reduceres med samme procent som faldet i kreatininclearance. Dvs. hvis f.eks.

kreatininclearance reduceres med 30 %, så reduceres den daglige dosis tilsvarende med 30

%. Den daglige dosis kan fordeles på to daglige doser, hvis kreatininclearance er mellem

20 og 50 ml/min., og gives som en enkeltdosis, hvis kreatininclearance er under 20 ml/min.

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er sandsynligvis ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion, da

omkring 90 % af det absorberede aktive stof udskilles via nyrerne. Den potentielle

indflydelse af nedsat leverfunktion på pramipexols farmakokinetik kendes ikke.

Pædiatrisk population

Pramipexols sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Det er ikke

relevant at bruge Pramipexol "Mylan" til behandling af Parkinsons sygdom hos børn.

Administration

Til oral administration.

Tabletterne kan både indtages sammen med mad og alene og skal indtages oralt sammen

med vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

45003_spc.doc

Side 3 af 13

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med Parkinsons sygdom og nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, se pkt.

4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienterne bør informeres om, at hallucinationer (hyppigst visuelle) kan forekomme.

Dyskinesi

Ved fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optitreringsfasen med

pramipexol, når det gives i kombination med levodopa. I disse tilfælde bør levodopadosis

reduceres.

Dystoni

Der er en gang imellem rapporteret om aksial dystoni, herunder antecollis, camptocormia

og pleurothotonus (Pisa-syndrom) hos patienter med Parkinsons sygdom efter

påbegyndelse af behandling med eller efter gradvis dosisøgning af pramipexol. Selvom

dystoni kan være et symptom på Parkinsons sygdom, er symptomerne hos disse patienter

blevet mildere efter reduktion eller seponering af pramipexol. Hvis der opstår dystoni, bør

det dopaminerge medicineringsregime gennemgås og en justering af pramipexol-dosen

overvejes.

Pludselig opståede søvnanfald og somnolens

Pramipexol er blevet forbundet med somnolens og episoder med pludselig opståede

søvnanfald, især hos patienter med Parkinsons sygdom. Tilfælde af pludselig opstået søvn

under daglige aktiviteter, i nogle tilfælde uden nogen form for advarsel, har været

rapporteret. Patienterne bør informeres om dette og rådes til forsigtighed ved bilkørsel og

betjening af maskiner.

Patienter, som har oplevet somnolens og/eller en episode med pludselig opstået søvn, må

ikke køre bil eller betjene maskiner. En reduktion af dosis eller ophør med behandling kan

overvejes. På grund af en mulig additiv effekt bør forsigtighed udvises, når patienter tager

anden sedativ medicin eller alkohol i kombination med pramipexol (se pkt. 4.5, 4.7 og pkt.

4.8).

Manglende impulskontrol

Patienter skal regelmæssigt undersøges for udvikling af manglende impulskontrol.

Patienter og plejere bør være opmærksomme på, at adfærdssymptomer på manglende

impulskontrol såsom ludomani, forøget libido og hyperseksualitet, overdrevent

indkøbsmønster og uhæmmet madindtagelse kan forekomme hos patienter i behandling

med dopaminagonister herunder Pramipexol "Mylan". Dosisreduktion/gradvis ophør bør

overvejes, hvis sådanne symptomer udvikles.

Mani og delirium

Patienter bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium. Patienter og

pårørende bør informeres om, at mani og delirium kan forekomme hos patienter i

behandling med pramipexol.

Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne syptomer opstår.

45003_spc.doc

Side 4 af 13

Patienter med psykotiske lidelser

Patienter, som lider af psykotiske lidelser, bør kun behandles med dopaminagonister, hvis

de potentielle fordele opvejer risikoen. Samtidig behandling med antipsykotiske

lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt. 4.5).

Oftalmologisk monitorering

Der anbefales oftalmologisk undersøgelse med regelmæssige mellemrum, eller hvis der

opstår synsabnormaliteter.

Alvorlig kardiovaskulær sygdom

Forsigtighed tilrådes i tilfælde af alvorlig kardiovaskulær sygdom. Det anbefales at

monitorere blodtrykket, særlig i starten af behandlingen, på grund af risikoen for

ortostatisk hypotension i forbindelse med dopaminbehandling.

Neuroleptisk malignt syndrom

Symptomer, der ligner neuroleptisk malignt syndrom, har været set i forbindelse med

pludseligt ophør med dopaminbehandling (se pkt. 4.2).

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Pramipexol bør nedtrappes ved ophør af behandling hos patienter med Parkinsons sygdom

(se pkt. 4.2). Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når behandling med

dopaminagonister (inklusive pramipexol) nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter

apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Patienter

skal informeres herom inden nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres

regelmæssigt derefter. Det kan være nødvendigt at øge pramipexol-dosen midlertidigt, hvis

symptomerne er vedvarende (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Plasmaproteinbinding

Pramipexol er kun i ringe udstrækning bundet til plasmaproteiner (< 20 %), og der er kun

set beskeden biotransformation hos mennesker. Derfor er interaktioner med andre

lægemidler, der påvirker plasmaproteinbinding eller elimination ved biotransformation,

usandsynlig. Da antikolinergika hovedsageligt elimineres via biotransformation, er den

potentielle risiko for interaktion begrænset, selvom interaktion med antikolinergika ikke er

blevet undersøgt. Der er ingen farmakokinetisk interaktion med selegilin og levodopa.

Inhibitorer/kompetitive hæmmere af den renale eliminationsvej

Cimetidin reducerer den renale clearance af pramipexol med ca. 34 %, antagelig ved en

hæmning af det kationiske sekretionstransportsystem i de renale tubuli. Lægemidler, der

hæmmer den aktive, renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin,

amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid kan være årsag til

interaktioner resulterende i reduceret clearance af pramipexol. Det bør overvejes at

reducere pramipexoldosis i tilfælde, hvor disse lægemidler administreres samtidigt med

pramipexol.

Kombination med levodopa

Når pramipexol gives i kombination med levodopa, anbefales det at reducere

levodopadosis og at holde dosis af andre antiparkinsonlægemidler konstant, mens dosis af

pramipexol øges.

45003_spc.doc

Side 5 af 13

På grund af en mulig additiv effekt ved kombination af anden sedativ medicin eller alkohol

med pramipexol bør der udvises forsigtighed i sådanne tilfælde (se pkt. 4.4, 4.7, og 4.8).

Antipsykotiske lægemidler

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.4), f.eks. i tilfælde hvor en antagonistisk virkning kan forventes.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Effekten på graviditet og amning hos mennesker er ikke kendt. Pramipexol er ikke

teratogent i rotter og kaniner, men er embryotoksisk i rotter ved maternotoksiske doser (se

pkt. 5.3). Pramipexol bør ikke bruges under graviditet, medmindre det er strengt

nødvendigt, og hvis fordelene opvejer den potentielle risiko for fostret.

Amning

Da pramipexol hæmmer sekretionen af prolaktin hos mennesker, forventes amningen også

at blive hæmmet.

Udskillelsen af pramipexol i modermælk er ikke kendt. Hos rotter var koncentrationen af

lægemidlet højere i modermælken end i plasma.

Da der ikke foreligger data om brug under amning, bør Pramipexol "Mylan" ikke anvendes

under amning. Hvis det er nødvendigt at give Pramipexol "Mylan", bør amningen ophøre.

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier over påvirkningen af human fertilitet. I dyrestudier

påvirkede pramipexol brunstperioder og nedsatte fertiliteten hos hunner som forventet for

en dopaminagonist. Disse studier viste ikke tegn på direkte eller indirekte skadelig

virkning på fertiliteten hos hanner.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Pramipexol kan have stor virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Der kan opstå hallucinationer eller somnolens.

Patienter, som bliver behandlet med pramipexol, og som har oplevet somnolens og/eller

episoder af pludselig opstået søvn, bør informeres om, at de skal afstå fra at køre bil eller

deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller andre for alvorlig fare

eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil sådanne tilbagevendende episoder og

somnolens er ophørt (se også pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

4.8

Bivirkninger

En analyse af poolede placebokontrollerede kliniske forsøg omfattende 1.923 patienter i

behandling med pramipexol og 1.354 patienter i placebobehandling viste, at rapportering

af bivirkninger var hyppigt forekommende i begge grupper. 63 % af patienterne i

pramipexolbehandling og 52 % af patienterne i placebobehandling rapporterede mindst én

bivirkning.

Størstedelen af bivirkningerne starter som regel tidligt i behandlingen og forsvinder for det

meste ved fortsat behandling.

45003_spc.doc

Side 6 af 13

Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og hyppighed (antal patienter, der

forventes at opleve en bivirkning) ved brug af følgende kategorier: meget almindelig

(≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Mest almindelige bivirkninger ved Parkinsons sygdom

De mest almindeligt (≥ 5%) rapporterede bivirkninger hos patienter med Parkinsons

sygdom, som oftere ses efter behandling med pramipexol end efter behandling med

placebo, er kvalme, dyskinesi, hypotension, svimmelhed, somnolens, søvnløshed,

forstoppelse, hallucinationer, hovedpine og træthed. Forekomsten af somnolens var større

ved doser højere end 1,5 mg/dag (se pkt. 4.2). Dyskinesi ses hyppigere i kombination med

levodopa. Hypotension kan forekomme i begyndelsen af behandlingen, specielt hvis

pramipexol justeres for hurtigt.

Tabel 1: Parkinsons sygdom

Systemorganklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Lungebetændelse

Det endokrine system

Ikke almindelig

Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Unormale drømme, usædvanlig adfærd med symptomer

på manglende impulskontrol og tvangshandlinger,

konfusion, hallucinationer, søvnløshed, rastløshed

Ikke almindelig

Uhæmmet fødeindtagelse

, tvangsspisning, overdrevent

indkøbsmønster, vrangforestillinger, hyperfagi

hyperseksualitet, ændret libido, paranoia, ludomani,

rastløshed, delirium

Sjælden

Mani

Nervesystemet

Meget almindelig

Svimmelhed, dyskinesi, somnolens

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Hukommelsestab, hyperkinesi, pludseligt opstået søvn,

synkope

Øjne

Almindelig

Synsnedsættelse herunder diplopi, sløret syn og nedsat

synsskarphed

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, hikke

45003_spc.doc

Side 7 af 13

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Forstoppelse, opkastning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Overfølsomhed, pruritus, udslæt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed, perifere ødemer

Ikke kendt

Dopamin-agonist-abstinens-syndrom inklusive apati,

angst, depression, træthed, svedtendens og smerter

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab samt nedsat appetit

Ikke almindelig

Vægtstigning

Bivirkninger observeret efter markedsføring. Med 95% sandsynlighed er frekvens-

kategorien ikke højere end "ikke almindelig" og kan være lavere. En præcis estimering af

hyppigheden er ikke mulig, da bivirkningerne ikke blev observeret i kliniske forsøg med

2.762 patienter med Parkinsons sygdom, som fik pramipexol.

Mest almindelige bivirkninger ved andre indikationer

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger (≥ 5 %) hos patienter der blev behandlet

med pramipexol for andre indikationer, var kvalme, hovedpine, svimmelhed og træthed.

Kvalme og træthed blev oftere rapporteret hos kvinder, der blev behandlet med (20,8 % og

10,5 %) end hos mænd, der blev behandlet med pramipexol (henholdsvis 6,7 % og 7,3 %).

Tabel 2: Andre indikationer

Systemorganklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Lungebetændelse

Det endokrine system

Ikke almindelig

Uhensigtsmæssig udskillelse ad antidiuretisk hormon

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Unormale drømme, insomni

Ikke almindelig

Usædvanlig adfærd med symptomer på manglende

impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet

fødeindtagelse, tvangsspisning, overdrevent

indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani

vrangforestillinger

, hyperfagi

, paranoia

, konfusion,

hallucinationer, ændret libido, rastløshed, mani

, delirium

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, hovedpine, døsighed

Ikke almindelig

Amnesi

, dyskinesi

, hyperkinesi

, pludseligt opståede

søvnanfald, synkope

Øjne

Ikke almindelig

Synsforstyrrelse, sløret syn og nedsat synsskarphed

45003_spc.doc

Side 8 af 13

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, hikke

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Forstoppelse, opkastning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Overfølsomhed, pruritus, udslæt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed

Ikke almindelig

Perifert ødem

Ikke kendt

Dopamin-agonist-abstinens-syndrom inklusive apati,

angst, depression, træthed, svedtendens og smerter

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægttab samt nedsat appetit, vægtstigning

Bivirkninger observeret efter markedsføring. Med 95% sandsynlighed er frekvens-

kategorien ikke højere end "ikke almindelig" og kan være lavere. En præcis estimering

hyppighed er ikke mulig, da bivirkningerne ikke blev observeret i kliniske forsøgs med

1.395 patienter med andre indikationer, som fik pramipexolbehandling.

Somnolens

Det er almindeligt, at pramipexolbehandling er forbundet med somnolens og er i ikke

almindelige tilfælde blevet forbundet med overdreven somnolens i dagtimerne og

pludseligt opståede søvnepisoder (se også pkt. 4.4.).

Ændring af libido

Pramipexol kan i ikke almindelige tilfælde være forbundet med ændringer i libido (øget

eller nedsat libido).

Manglende impulskontrol

Ludomani, forøget libido og hyperseksualitet, overdrevent indkøbsmønster, uhæmmet

fødeindtagelse og tvangsspisning er set hos Parkinson-patienter i behandling med

dopaminagonister herunder Pramipexol "Mylan" (se pkt. 4.4).

I et retrospektivt screening- og casekontrolstudie med 3.090 Parkinson-patienter fik 13,6 %

de patienter, der blev behandlet med dopamin eller non-dopamine lægemidler i løbet af de

sidste 6 måneders behandling, symptomer på unormal adfærd. De observerede

manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster,

uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet. De mulige uafhængige risikofaktorer for

unormal adfærd omfatter dopaminbehandling, højere doser af dopaminbehandling, en

yngre alder (≤ 65 år), at være ugift og at have arvelig ludomani.

45003_spc.doc

Side 9 af 13

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når dopaminagonister, inklusive pramipexol,

nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst, depression, træthed,

svedtendens og smerter (se pkt. 4.4).

Hjertesvigt

Hjertesvigt er rapporteret hos pramipexolbehandlede patienter i kliniske forsøg og efter

markedsføring. I et farmakoepidemiologisk forsøg var brug af pramipexol associeret med

en øget risiko for hjertesvigt sammenlignet med ikke-brug af pramipexol (observeret

risikoratio 1,86; 95% CI 1,21-2,85).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering. De forventede bivirkninger vil

relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist, herunder kvalme,

opkastning, hyperkinesi, hallucinationer, agitation og hypotension. Der er ingen kendt

antidot ved overdosering af dopaminagonister. I tilfælde af at centralnervesystemet synes

at være stimuleret, kan et neuroleptisk middel anvendes. Behandling af overdosering kan

kræve generel understøttende behandling med udpumpning, intravenøst drop, indgivelse af

aktivt kul og elektrokardiografisk overvågning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BC 05. Anti-parkinson midler, Dopamin-agonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pramipexol er en dopaminreceptoragonist. Det bindes med høj selektivitet og specificitet

til undergruppen dopamin-D

-receptorerne og har primært affinitet til D

-receptorer. Det

har fuld intrinsic aktivitet.

Pramipexol lindrer det motoriske underskud, der er forbundet med Parkinsons sygdom ved

at stimulere dopaminreceptorer i corpus striatum. Dyreforsøg har vist, at pramipexol

hæmmer dopaminsyntese, -frigørelse og -omsætning.

45003_spc.doc

Side 10 af 13

Farmakodynamisk virkning

Hos frivillige forsøgspersoner fandt man et dosisafhængigt fald i prolaktin. I kliniske

forsøg med raske frivillige forsøgspersoner, hvor pramipexol depottabletter blev titreret

hurtigere (hver 3. dag) en anbefalet op til 3,25 mg pramipexol base (4,5 mg salt) dagligt,

blev der observeret øget blodtryk og puls. Dette blev ikke observeret i patientforsøg.

Klinisk virkning og sikkerhed ved Parkinsons sygdom

Hos patienter reducerer pramipexol tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Kontrollerede kliniske undersøgelser inkluderede ca. 2.100 patienter på Hoehn & Yahr

stadium I-IV. Ud af disse var ca. 1.000 på mere avancerede stadier, modtog ledsagende

levodopaterapi og led af motoriske komplikationer.

Ved tidlig og fremskreden Parkinsons sygdom var effekten af pramipexol i kontrollerede

kliniske undersøgelser bevaret i ca. 6 måneder. I fortsatte, åbne undersøgelser over mere

end 3 år var der ikke tegn på aftagende effekt. I en kontrolleret dobbeltblind klinisk

undersøgelse af 2 års varighed forsinkede initial behandling med pramipexol signifikant

fremkomsten af motoriske komplikationer og reducerede deres forekomst sammenlignet

med initial behandling med levodopa. Denne forsinkelse af motoriske komplikationer med

pramipexol skal opvejes imod en større bedring af den motoriske funktion med levodopa

(målt ved den gennemsnitlige ændring i UPDRS-score). Den samlede incidens af

hallucinationer og somnolens var generelt højere i optitreringsfasen for

pramipexolgruppen. Imidlertid var der ingen signifikant forskel i vedligeholdelsesfasen.

Disse punkter skal overvejes ved initiering af pramipexolbehandling hos patienter med

Parkinsons sygdom.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med pramipexol i alle undergrupper af den pædiatriske population

med Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pramipexol absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral administration. Den absolutte

biotilgængelighed er større end 90 %, og maksimal plasmakoncentration opnås efter 1-3

timer. Absorptionshastigheden reduceres ved samtidig indtagelse af et måltid, men

påvirker ikke den samlede optagelse af pramipexol. Pramipexol udviser lineær kinetik og

kun en lille interpatientvariation i plasmaniveauet.

Fordeling

Hos mennesket er proteinbindingen af pramipexol meget lav (< 20 %) og

distributionsvolumenet stort (400 l). Høj koncentration i hjernevæv blev observeret hos

rotter (omkring otte gange sammenlignet med plasma).

Biotransformation

Pramipexol metaboliseres kun i ringe omfang hos mennesket.

Elimination

Den væsentligste eliminationsvej er renal udskillelse af ikke-metaboliseret pramipexol. Ca.

90 % af en

C-mærket dosis udskilles via nyrerne og mindre end 2 % via fæces. Den totale

clearance for pramipexol er omkring 500 ml/min., og den renale clearance er omkring 400

45003_spc.doc

Side 11 af 13

ml/min. Eliminationens halveringstid (t½) varierer mellem 8 timer hos yngre og 12 timer

hos ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagen dosering viser, at pramipexol udøver funktionelle

virkninger, som hovedsagelig involverer CNS og det kvindelige reproduktionssystem,

antagelig stammende fra en overdreven farmakodynamisk virkning af lægemidlet.

Fald i det diastoliske og systoliske blodtryk og hjerterytmen blev fundet i minigrise, og en

tendens til en hypotensiv virkning blev set i aber.

Den potentielle virkning af pramipexol på den reproduktive funktion er blevet undersøgt i

rotter og kaniner. Pramipexol var ikke teratogen i rotter og kaniner, men var embryotoksisk

i rotter ved maternotoksiske doser. På grund af de valgte dyrearter og det begrænsede antal

undersøgte parametre er pramipexols bivirkninger i forbindelse med graviditet og mandlig

fertilitet ikke fuldt belyst.

Forsinket kønsudvikling er observeret hos rotter (dvs. forsinket præputial separation og

forsinket vaginalåbning).

Relevansen for mennesker er ukendt.

Pramipexol var ikke genotoksisk. I et karcinogenitetsstudie udviklede hanrotter Leydig-

cellehyperplasi og adenomer på grund af pramipexols prolaktinhæmmende effekt. Dette

fund er ikke klinisk relevant for mennesket. Samme studie viste tillige i albinorotter, der

fik doser på 2 mg/kg (salt) pramipexol og derover, en sammenhæng med retinal

degeneration. Sidstnævnte fund blev hverken observeret i pigmenterede rotter eller i

albinomus i et karcinogenitetsstudie over 2 år eller hos nogen anden undersøgt dyreart.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Majsstivelse, pregelatineret

Natriumcitrat, vandfri

Silica, kolloid, vandfri

Magnesiumstearat

Hydroxypropylcellulose

Crospovidon type A

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blisterpakning: 3 år.

Tabletbeholder: 3 år.

45003_spc.doc

Side 12 af 13

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

Blister: Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Beholder: Opbevares i original beholder, tæt tillukket for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/aluminium blisterpakning med 10, 20, 30, 60, 80, 90, 100 eller 200 tabletter.

HD-polyethylen beholder med 30, 90, 100, 200 eller 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Repræsentant

Mylan ApS

Sluseholmen 2-4

2450 København SV

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,088 mg:

45000

0,18 mg:

45001

0,35 mg:

45002

0,7 mg:

45003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. marts 2018

45003_spc.doc

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety