Pramipexole "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pramipexole "Sandoz" 1,57 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 1,57 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pramipexole "Sandoz" 1,57 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52973
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pramipexole Sandoz 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg, 3,15 mg depottabletter

pramipexol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet (eller sundhedspersonalet/sygeplejersken), hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet (eller sundhedspersonalet/sygeplejersken), hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pramipexole Sandoz

Sådan skal du tage Pramipexole Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pramipexole Sandoz tillhører en gruppe af lægemidler, der kaldes dopaminagonister, som stimulerer

specielle receptorer i hjernen (dopaminreceptorerne). Stimulering af dopaminreceptorerne påvirker

nerveimpulser i hjernen, som hjælper med til at kontrollere kroppens bevægelser.

Pramipexole Sandoz bruges til behandling af voksne patienter med symptomer på Parkinsons sygdom.

Pramipexole Sandoz kan tages alene eller i kombination med levodopa (anden medicin til behandling

af Parkinsons sygdom).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pramipexole Sandoz

Tag ikke Pramipexole Sandoz:

hvis du er allergisk over for pramipexol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Pramipexole Sandoz. Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft

nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande:

- nyresygdomme.

- hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, som ikke er der). De fleste hallucinationer er syns-

hallucinationer.

- ufrivillige bevægelser af arme og ben (dyskinesi.) Hvis du har Parkinsons sygdom i fremskreden

grad og samtidig behandles med levodopa, kan der være risiko for udvikling af ufrivillige bevægelser

(dyskinesi), når Pramipexole Sandoz-dosis øges.

- søvnighed og episoder med pludseligt indsættende søvn.

- psykoser (f.eks. som ved symptomer på skizofreni).

- synsnedsættelse. Så længe du er i behandling med Pramipexole Sandoz, anbefales det at få øjnene

undersøgt regelmæssigt.

- alvorlige hjerte- eller karsygdomme. I starten af behandlingen kan der opstå et blodtryksfald, der kan

opleves som svimmelhed, når du for eksempel rejser dig fra en stol. Du bør derfor få blodtrykket målt

regelmæssigt.

-overdreven brug og trang til produktet

Fortæl det til din læge, hvis du eller din familie/pårørende bemærker, at du er ved at udvikle trang til at

opføre dig på måder, der er usædvanlige for dig, og du ikke kan modstå trangen eller fristelsen til at

udføre visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og

kan omfatte adfærd som ludomani, overdreven madindtagelse eller trang til indkøb, en unormal stor

sexlyst eller sex-interesse med seksuelle tanker eller følelser. Din læge skal muligvis justere din dosis

eller afbryde behandlingen.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/pårørende bemærker, at du er ved at udvikle mani (føle sig

oprørt, opstemt eller ophidset) eller delirium (nedsat bevidsthed, forvirring eller manglende

realitetsopfattelse). Din læge skal muligvis justere din behandling.

Fortæl din læge, hvis du oplever symptomer såsom depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller

smerter,

efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis

i din Pramipexole Sandoz

behandling

Hvis problemet varer længere end et par uger, skal din læge muligvis justere din behandling.

Pramipexole Sandoz depottabletter er specielt udformede tabletter, hvorfra det aktive stof frigives

gradvist efter indtagelse af tabletten. Dele af tabletterne kan undertiden ses i afføringen (fæces) og kan

se ud som hele tabletter. Kontakt lægen, hvis du finder tabletstykker i din afføring.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke bruge Pramipexole Sandoz.

Brug af anden medicin sammen med Pramipexole Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Medicin mod psykiske lidelser (antipsykotika) må ikke tages sammen med Pramipexole Sandoz.

Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin:

- Cimetidin (medicin mod meget mavesyre og mavesår)

- Amantadin (medicin mod Parkinsons sygdom)

- Mexiletin (medicin mod uregelmæssig hjerterytme, en tilstand kaldet ventrikulær arytmi)

- Zidovudin (medicin mod aids (erhvervet immundefekt syndrom), en sygdom i immunsystemet)

- Cisplatin (medicin mod forskellige typer kræft)

- Quinin (medicin til forebyggelse af smertefulde natlige kramper i benene og til behandling af en

malariatype kendt som falciparum malaria (ondartet malaria))

- Procainamid (medicin mod uregelmæssig hjerterytme).

Hvis du tager levodopa (medicin mod Parkinsons sygdom), bør dosis nedsættes, når du starter

behandling med Pramipexole Sandoz.

Hvis du tager beroligende medicin eller drikker alkohol, kan Pramipexole Sandoz påvirke din evne til

at køre bil og betjene maskiner.

Brug af Pramipexole Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Ved behandling med Pramipexole Sandoz skal du være forsigtig med indtagelse af alkohol.

Pramipexole Sandoz kan enten tages sammen med mad eller alene.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil tale med dig om, hvorvidt du skal fortsætte med at tage Pramipexole Sandoz.

Man ved ikke, hvilken virkning Pramipexole Sandoz kan have på det ufødte barn. Derfor bør du ikke

tage Pramipexole Sandoz, hvis du er gravid, medmindre din læge anbefaler dig at gøre det.

Pramipexole Sandoz bør ikke bruges i ammeperioden. Pramipexole Sandoz kan nedsætte

mælkeproduktionen og kan også overføres til dit barn via brystmælk. Hvis du ikke kan undvære

Pramipexole Sandoz, bør amningen stoppe.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pramipexole Sandoz kan give hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, der ikke er der). Hvis du

oplever disse bivirkninger, skal du afstå fra at køre bil, motorcykel eller cykel og lade være med at

betjene maskiner.

Bivirkninger som søvnighed og pludselig indsættende søvn er set med Pramipexole Sandoz, især for

Parkinsonpatienter. Du skal afstå fra at køre bil, motorcykel eller cykel og lade være med at arbejde

med værktøj eller maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger. Du bør fortælle din læge, hvis dette

sker.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pramipexole Sandoz kan give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Pramipexole Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage.

Pramipexole Sandoz depottabletter skal tages en gang dagligt. Du skal tilstræbe at tage medicinen på

samme tidspunkt hver dag.

Pramipexole Sandoz depottabletter skal synkes hele med vand. Du kan både tage dem sammen med

mad og alene.

Du må ikke tygge, dele eller knuse depottabletten. Hvis du gør

det, er der risiko for overdosering, da medicinen derved kan

blive frigivet for hurtigt i kroppen.

I den første uge er den sædvanlige daglige dosis 0,26 mg pramipexol. Lægen vil normalt anføre, at den

daglige dosis øges hver 5.-7. dag, indtil symptomerne er under kontrol (vedligeholdelsesdosis).

Skema for stigende doser af Pramipexole Sandoz depottabletter

Daglig dosis (mg)

Antal tabletter

0,26

En Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottablet.

0,52

En Pramipexole Sandoz 0,52 mg depottablet,

ELLER

To Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottabletter.

1,05

En Pramipexole Sandoz 1,05 mg depottablet,

ELLER

To Pramipexole Sandoz 0,52 mg depottabletter,

ELLER

Fire Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottabletter.

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 1,05 mg dagligt. Lægen kan dog vælge at give dig en højere

dosis. Om nødvendigt kan lægen øge dosis til højst 3,15 mg pramipexol dagligt. Det er også muligt

med en lavere vedligeholdelsesdosis med én Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottablet dagligt.

Patienter med nyresygdomme

Hvis du har en nyresygdom, vil din læge eventuelt anbefale dig at tage den sædvanlige startdosis på

0,26 mg depottablet hver anden dag den første uge. Derefter vil din læge muligvis øge dosis til én 0,26

mg depottablet hver dag. Hvis yderligere dosisøgning er nødvendig, vil din læge øge dosis trinvist

med 0,26 mg pramipexol.

Hvis du har en alvorlig nyresygdom, skal du muligvis behandles med en anden type

pramipexolmedicin. Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever en forværring af din

nyresygdom under behandling med Pramipexole Sandoz.

Hvis du skifter fra almindelige Pramipexole Sandoz tabletter

Din læge vil basere din dosis af Pramipexole Sandoz depottabletter på den dosis af almindelige

Pramipexole Sandoz tabletter, som du hidtil har taget.

Skiftet fra almindelige Pramipexole Sandoz tabletter til Pramipexole Sandoz depottabletter sker fra

den ene dag til den anden. Tag dine almindelige Pramipexole Sandoz tabletter som normalt dagen før,

du skifter. Tag Pramipexole Sandoz depottabletter den næste morgen, og tag så ikke flere almindelige

Pramipexole Sandoz tabletter.

Hvis du har taget for meget Pramipexole Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pramipexole Sandoz, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tegn på overdosering kan blandt andet være opkastning, rastløshed eller nogle af de andre

bivirkninger, der er anført i afsnit 4 ”Bivirkninger”.

Hvis du har glemt at tage Pramipexole Sandoz

Hvis du har glemt at tage en Pramipexole Sandoz-dosis, men kommer i tanke om det indenfor 12 timer

fra det sædvanlige tidspunkt, hvor du skulle have taget en dosis, skal du tage den sædvanlige dosis.

Herefter fortsætter du med at tage den næste dosis på sædvanligt tidspunkt.

Hvis der er gået mere end 12 timer, skal du ikke tage den glemte dosis, men blot tage næste dosis på

det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Pramipexole Sandoz

Du må ikke ophøre behandlingen med Pramipexole Sandoz uden at spørge din læge til råds. Hvis det

er nødvendigt at stoppe behandlingen, nedsætter lægen gradvis din dosis. Dette mindsker risikoen for,

at symptomerne forværres.

Hvis du har Parkinsons sygdom, bør du ikke stoppe behandlingen med Pramipexole Sandoz pludseligt,

da det kan medføre en sygelig tilstand, der udgør en alvorlig helbredsrisiko (malignt

neuroleptikasyndrom). Symptomerne er blandt andet:

- nedsat evne til at bevæge sig, dvs. tab af muskelbevægelighed (akinesi)

- muskelstivhed

- feber

- ustabilt blodtryk

- øget hjerterytme (takykardi)

- forvirring

- påvirket bevidsthedstilstand (f.eks. koma).

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet/sygeplejersken, hvis der er noget, du er i

tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne kan forekomme med en given hyppighed, som defineres på følgende måde:

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede

Almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Ikke kendt

Frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data

Du kan få følgende bivirkninger:

Meget almindelige:

- Unormale, ufrivillige bevægelser (dyskinesi)

- Søvnighed

- Svimmelhed

- Kvalme

Almindelige:

- Trang til unormal adfærd

- Hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, som ikke er der)

- Forvirring

- Træthed (udmattelse)

- Søvnløshed (insomi)

- Væskeophobning, sædvanligvis i benene (perifert ødem)

- Hovedpine

- Lavt blodtryk (hypotension)

- Unormale drømme

- Forstoppelse

- Synsnedsættelse

- Opkastning

- Vægttab samt nedsat appetit

Ikke almindelige:

- Paranoia (såsom overdreven frygt for sit helbred)

- Vrangforestillinger

- Udtalt træthed om dagen og episoder med pludselig indsættende søvn

- Hukommelsestab (amnesi)

- Øget muskelaktivitet med ufrivillige bevægelser (hyperkinesi)

- Vægtforøgelse

- Allergiske reaktioner (f.eks. udslæt, kløe, overfølsomhed)

- Besvimelse

- Hjertesvigt (hjerteproblemer, der kan forårsage åndenød eller hævede ankler)*

- Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon*

- Rastløshed

- Åndenød (dyspnø)

- Hikke

- Lungebetændelse

- Manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være skadelig

for dig selv eller andre, og som kan omfatte:

Stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige

konsekvenser.

Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller andre,

for eksempel en øget seksualdrift.

Ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug.

Uhæmmet madindtagelse (du spiser store mængder mad i en kort periode) eller tvangsspisning

(du spiser mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække sulten)*

Delirium (nedsat bevidsthed, forvirring, manglende realitetsopfattelse).

Sjælden:

Mani (du føler dig oprørt, opstemt eller ophidset).

Ikke kendt:

Efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din Pramipexole Sandoz-behandling:

Depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller smerter kan forekomme (kaldet

dopaminagonist-abstinenssyndrom eller

dopamine agonist withddrawal syndrome – DAWS

Fortæl det til din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; din læge vil drøfte måder til

at håndtere eller mindske symptomerne.

For de bivirkninger, der er markeret med *, er en præcis vurdering af hyppigheden ikke mulig, da

disse bivirkninger ikke blev set i kliniske studier med 2.762 patienter behandlet med pramipexol.

Hyppighedskategorien er formentlig ikke større end "ikke almindelig".

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske/sundhedspersonale eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pramipexole Sandoz indeholder:

Aktivt stof: pramipexol

Hver depottablet indeholder 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg eller 3,15 mg

pramipexol som henholdsvis 0,375 mg, 0,75 mg, 1,5 mg, 2,25 mg, 3 mg, 3,75 mg eller 4,5 mg

pramipexoldihydrochloridmonohydrat.

Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, vandfri calciumhydrogenphosphat, magnesiumstearat,

kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Pramipexole Sandoz 0,26 mg depottabletter: Depottabletterne er 9 mm og hvide eller næsten hvide,

cylindriske, plane med facetslebne kanter og er præget med 026 på den ene side.

Pramipexole Sandoz 0,52 mg depottabletter: Depottabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide,

cylindriske, bikonvekse og er præget med 052 på den ene side.

Pramipexole Sandoz 1,05 mg depottabletter: Depottabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide,

cylindriske, bikonvekse og er præget med 105 på den ene side.

Pramipexole Sandoz 1,57 mg depottabletter: Depottabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide,

cylindriske, bikonvekse og er præget med 157 på den ene side.

Pramipexole Sandoz 2,1 mg depottabletter: Depottabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide,

cylindriske, bikonvekse og er præget med 210 på den ene side.

Pramipexole Sandoz 2,62 mg depottabletter: Depottabletterne er 10 mm og hvide eller næsten hvide,

cylindriske, bikonvekse og er præget med 262 på den ene side.

Pramipexole Sandoz 3,15 mg depottabletter: Depottabletterne er 11 mm og hvide eller næsten hvide,

cylindriske, plane med facetslebne kanter og er præget med 315 på den ene side.

Blisterpakninger OPA-Al-PVC/Al: 10, 30 eller 100 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 1. december 2017

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety