Pramipexole "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pramipexole "Orion" 1,57 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 1,57 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Pramipexole "Orion" 1,57 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 59462
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

16. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Pramipexole "Orion", depottabletter

0.

D.SP.NR.

30751

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pramipexole "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Pramipexole "Orion" 0,26

mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 0,375 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til

0,26 mg pramipexol.

Pramipexole "Orion" 0,52

mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 0,75 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til

0,52 mg pramipexol.

Pramipexole "Orion" 1,05

mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 1,5 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til

1,05 mg pramipexol.

Pramipexole "Orion" 1,57

mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 2,25 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til

1,57 mg pramipexol.

Pramipexole "Orion" 2,1

mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 3 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til

2,1 mg pramipexol.

Pramipexole "Orion" 2,62

mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 3,75 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til

2,62 mg pramipexol.

Pramipexole "Orion" 3,15

mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 4,5 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat svarende til

3,15 mg pramipexol.

Bemærk:

I litteraturen refereres til doser af pramipexol i saltformen. Derfor er doseringen anført

både som pramipexolbase og som pramipexolsalt (i parentes).

59462_spc.docx

Side 1 af 15

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Pramipexole "Orion" 0,26

mg depottabletter

Hvide eller næsten hvide, runde tabletter med flad overflade og skrå kanter præget med

026 på den ene side. Diameteren af tabletten er 9 mm.

Pramipexole "Orion" 0,52

mg depottabletter

Hvide eller næsten hvide, runde og bikonvekse tabletter præget med 052 på den ene side.

Diameteren af tabletten er 10 mm.

Pramipexole "Orion" 1,05

mg depottabletter

Hvide eller næsten hvide, runde og bikonvekse tabletter præget med 105 på den ene side.

Diameteren af tabletten er 10 mm.

Pramipexole "Orion" 1,57

mg depottabletter

Hvide eller næsten hvide, runde og bikonvekse tabletter præget med 157 på den ene side.

Diameteren af tabletten er 10 mm.

Pramipexole "Orion" 2,1

mg depottabletter

Hvide eller næsten hvide, runde og bikonvekse tabletter præget med 210 på den ene side.

Diameteren af tabletten er 10 mm.

Pramipexole "Orion" 2,62

mg depottabletter

Hvide eller næsten hvide, runde og bikonvekse tabletter præget med 262 på den ene side.

Diameteren af tabletten er 10 mm.

Pramipexole "Orion" 3,15

mg depottabletter

Hvide eller næsten hvide, runde tabletter med flad overflade og skrå kanter præget med

315 på den ene side. Diameteren af tabletten er 11 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pramipexole "Orion" er indiceret til voksne til behandling af tegn og symptomer på

idiopatisk Parkinsons sygdom. Pramipexole "Orion" kan gives, som monoterapi (uden

levodopa) eller i kombination med levodopa under hele sygdomsforløbet og igennem de

sene stadier, når virkningen af levodopa klinger af eller bliver ustabil, og svingninger i den

terapeutiske virkning opstår (end-of-dose eller "on off" fluktuationer).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Pramipexole "Orion" depottabletter er en en-gang-daglig oral formulering af pramipexol.

Initialdosis

59462_spc.docx

Side 2 af 15

Dosis skal øges gradvist hver 5.–7. dag fra en startdosis på 0,26 mg base (0,375 mg

salt)/døgn. Forudsat at patienten ikke får uacceptable bivirkninger, skal dosis titreres indtil

den maksimale terapeutiske virkning.

Skema for øgning af dosis for Pramipexole "Orion" depottabletter

Døgndosis (mg base)

Døgndosis (mg salt)

0,26

0,375

0,52

0,75

1,05

Hvis en yderligere øgning af den daglige dosis er nødvendig, bør denne øges med 0,52 mg

base (0,75 mg salt) ugentligt op til maksimal døgndosis på 3,15 mg base (4,5 mg salt). Man

skal være opmærksom på, at hyppigheden af døsighed øges ved doser højere end 1,05 mg

base (1,5 mg salt)/dag (se pkt. 4.8).

Patienter, der i forvejen tager Pramipexole "Orion" tabletter, kan fra dag til dag skifte til

den samme daglige dosis af Pramipexole "Orion" depottabletter. Afhængigt af patientens

terapeutiske respons kan dosis af Pramipexole "Orion" depottabletter justeres efterfølgende

(se pkt. 5.1).

Vedligeholdelsesbehandling

Den daglige dosis af prampipexol bør være mellem 0,26 mg base (0,375 mg salt) og

3,15 mg base (4,5 mg salt). I kliniske optrapningsforsøg sås en virkning allerede ved en

daglig dosis på 1,05 mg base (1,5 mg salt). Yderligere dosisjusteringer bør foretages på

basis af klinisk respons og forekomst af bivirkninger. Ca. 5 % af patienterne i de kliniske

forsøg blev behandlet med doser mindre end 1,05 mg base (1,5 mg salt). For patienter med

fremskreden Parkinsons sygdom, og hvor en reduktion af levodopadosis er tilsigtet, kan

pramipexoldoser højere end 1,05 mg base (1,5 mg salt) i døgnet være nyttig. Det kan

anbefales, at levodopadosis reduceres både under dosisstigning og vedligeholdelses-

behandling med Pramipexole "Orion", afhængigt af den enkelte patients reaktioner (se pkt.

4.5).

Manglende dosis

Hvis patienten glemmer en dosis, bør Pramipexole "Orion" depottabletter tages indenfor

12 timer fra det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 12 timer skal patienten ikke

tage den glemte dosis. Den næste dosis skal tages på det sædvanlige tidspunkt den næste

dag.

Behandlingsophør

Pludseligt ophør med dopamin-behandling kan føre til udvikling af malignt neuroleptika-

syndrom. Pramipexoldosis bør reduceres med 0,52 mg base (0,75 mg salt) per dag, indtil

den daglige dosis er reduceret til 0,52 mg base (0,75 mg salt). Derefter bør dosis reduceres

med 0,26 mg base (0,375 mg salt) per dag (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Følgende dosisregimer

anbefales:

Ved kreatininclearance over 50 ml/min er reduktion af dosis eller doseringshyppighed ikke

nødvendig.

59462_spc.docx

Side 3 af 15

Ved kreatininclearance mellem 30 og 50 ml/min bør behandlingen starte med 0,26 mg

Pramipexole "Orion" depottabletter hver anden dag. Forsigtighed bør udvises, og

omhyggelig vurdering af den terapeutiske respons samt tolerabilitet bør foretages inden

dosis optrappes til dosering hver dag efter 1 uge. Hvis yderligere dosisøgning er

nødvendig, bør dosis øges med 0,26 mg pramipexolbase/uge op til en maksimal dosis på

1,57 mg pramipexolbase (2,25 mg salt) per dag.

Ved kreatininclearance mindre end 30 ml/min anbefales det ikke at anvende Pramipexole

"Orion" depottabletter, da der ikke findes data for denne patientpopulation. Anvendelse af

Pramipexole "Orion" tabletter bør overvejes i stedet.

Hvis nyrefunktionen aftager under vedligeholdelsesbehandlingen, bør ovennævnte

anbefalinger følges.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er sandsynligvis ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion, da

omkring 90 % af det absorberede aktive stof udskilles via nyrerne. Den potentielle

indflydelse af nedsat leverfunktion på Pramipexole "Orion"s farmakokinetik kendes ikke.

Pædiatrisk population

Pramipexole "Orion"s sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Det er

ikke relevant at anvende Pramipexole "Orion" depottabletter hos den pædiatriske

population ved indikationen Parkinsons sygdom.

Administration

Tabletterne bør synkes hele med vand og må ikke tygges, deles eller knuses. Tabletterne

kan både tages sammen med mad og alene. De bør indtages på samme tidspunkt af dagen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med Parkinsons sygdom og nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, se pkt.

4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienterne bør informeres om, at hallucinationer (hyppigst visuelle) kan forekomme.

Dyskinesi

Ved fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optitreringsfasen med

Pramipexole "Orion", når det gives i kombination med levodopa. I disse tilfælde bør dosis

af levodopa reduceres.

Dystoni

Der er en gang imellem rapporteret om aksial dystoni, herunder antecollis, camptocormia

og pleurothotonus (Pisa-syndrom) hos patienter med Parkinsons sygdom efter

påbegyndelse af behandling med eller efter gradvis dosisøgning af pramipexol. Selvom

dystoni kan være et symptom på Parkinsons sygdom, er symptomerne hos disse patienter

blevet mildere efter reduktion eller seponering af pramipexol. Hvis der opstår dystoni, bør

59462_spc.docx

Side 4 af 15

det dopaminerge medicineringsregime gennemgås og en justering af pramipexol-dosen

overvejes.

Pludseligt opståede søvnanfald og somnolens

Pramipexol er blevet forbundet med somnolens (søvnlignende bevidsthedssvækkelse) og

episoder med pludseligt opståede søvnanfald, især hos patienter med Parkinsons sygdom.

Tilfælde af pludseligt opstået søvn under daglige aktiviteter, i nogle tilfælde uden nogen

form for advarsel, har været rapporteret. Patienterne bør informeres om dette, og rådes til

forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner under behandlingen med Pramipexole

"Orion". Patienter, som har oplevet somnolens og/eller en episode med pludseligt opstået

søvn, må ikke køre bil eller betjene maskiner. En reduktion af dosis eller ophør med

behandling kan overvejes. På grund af en mulig additiv virkning bør forsigtighed udvises,

når patienter tager andre sedative lægemidler eller alkohol i kombination med pramipexol

(se pkt. 4.5, 4.7 og 4.8).

Manglende impulskontrol

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af manglende impulskontrol.

Patienter og pårørende bør informeres om, at adfærdsmæssige symptomer på manglende

impulskontrol, herunder ludomani, forøget libido, hyperseksualitet, tvangshandlinger, der

fører til overdrevent indkøbsmønster og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan

forekomme hos patienter i behandling med dopaminagonister, herunder Pramipexole

"Orion". Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne symptomer

opstår.

Dopamin-dysregulationssyndrom

Dopamin-dysregulationssyndrom (DDS) er et afhængighedssyndrom, der medfører

overdreven brug af produktet, hvilket ses hos visse patienter, der behandles med

dopaminer. Patienter og behandlere skal advares om de potentielle risici for at udvikle

DDS, inden initiering af behandlingen.

Mani og delirium

Patienter bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium. Patienter og

pårørende bør informeres om, at mani og delirium kan forekomme hos patienter i

behandling med pramipexol. Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis

sådanne symptomer opstår.

Patienter med psykotiske lidelser

Patienter, som lider af psykotiske lidelser, bør kun behandles med dopaminagonister, hvis

de potentielle fordele opvejer risikoen. Samtidig behandling med antipsykotiske

lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt. 4.5).

Oftalmologisk monitorering

Der anbefales oftalmologisk undersøgelse med regelmæssige mellemrum, eller hvis der

opstår synsabnormaliteter.

59462_spc.docx

Side 5 af 15

Alvorlig kardiovaskulær sygdom

Forsigtighed tilrådes i tilfælde af alvorlig kardiovaskulær sygdom. Det anbefales at

monitorere blodtrykket, særlig i starten af behandlingen, pga. risikoen for hypotension i

forbindelse med dopaminbehandling.

Malignt neuroleptikasyndrom

Symptomer, der ligner malignt neuroleptikasyndrom, har været set i forbindelse med

pludseligt ophør med dopaminbehandling (se pkt. 4.2).

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Pramipexol bør nedtrappes ved ophør af behandling hos patienter med Parkinsons sygdom

(se pkt. 4.2). Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når behandling med

dopaminagonister (inklusive pramipexol) nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter

apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Patienter

skal informeres herom inden nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres

regelmæssigt derefter. Det kan være nødvendigt at øge pramipexol-dosen midlertidigt, hvis

symptomerne er vedvarende (se pkt. 4.8).

Rester i fæces

Nogle patienter har rapporteret om forekomst af rester i fæces, der kan ligne intakte

pramipexol depottabletter. Hvis patienter rapporterer en sådan observation, skal lægen

revurdere patientens respons på behandlingen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Plasmaproteinbinding

Pramipexol er kun i ringe udstrækning bundet til plasmaproteiner (<20 %), og der er kun

set beskeden biotransformation hos mennesker. Derfor er interaktioner med andre

lægemidler, der påvirker plasmaproteinbinding eller elimination ved biotransformation,

usandsynlig. Da antikolinergika hovedsageligt elimineres via biotransformation, er den

potentielle risiko for interaktion begrænset, selvom interaktion med antikolinergika ikke er

blevet undersøgt. Der er ingen farmakokinetisk interaktion med selegelin og levodopa.

Inhibitorer/kompetitiv hæmmere af den renale eliminationsvej

Cimetidin reducerer den renale clearance af pramipexol med ca. 34 %, antagelig ved en

hæmning af det kationiske sekretionstransportsystem i de renale tubuli. Lægemidler, der

hæmmer den aktive, renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin,

amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid, kan være årsag til inter-

aktioner, resulterende i nedsat clearance af pramipexol. Det bør overvejes at nedsætte

pramipexoldosis i tilfælde, hvor disse lægemidler administreres samtidigt med pramipexol.

Kombination med levodopa

Når Pramipexole "Orion" gives i kombination med levodopa, anbefales det at reducere

levodopadosis og at holde dosis af andre antiparkinson-lægemidler konstant, mens dosis af

Pramipexole "Orion" øges.

På grund af en mulig additiv virkning bør forsigtighed udvises, når patienter tager andre

sedative lægemidler eller alkohol i kombination med pramipexol (se pkt. 4.4, 4.7 og 4.8).

59462_spc.docx

Side 6 af 15

Antipsykotiske lægemidler

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.4), f.eks. i tilfælde hvor en antagonistisk virkning kan forventes.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Virkningen på graviditet og amning hos mennesker er ikke kendt. Pramipexol er ikke

teratogent i rotter og kaniner, men er embryotoksisk i rotter ved maternotoksiske doser (se

pkt. 5.3). Pramipexol bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er strengt

nødvendigt og fordelene opvejer den potentielle risiko for fostret.

Amning

Da pramipexol hæmmer sekretionen af prolaktin hos mennesker, forventes amningen også

at blive hæmmet. Udskillelsen af pramipexol i modermælken er ikke undersøgt hos

kvinder. Hos rotter var koncentrationen af lægemidlet højere i modermælken end i plasma.

Pga. mangel på humane data må Pramipexole "Orion" ikke anvendes under amning.

Amningen bør ophøre, hvis anvendelsen af pramipexol er uundgåeligt.

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier over påvirkningen af human fertilitet. I dyrestudier

påvirkede pramipexol brunstperioden og nedsatte fertiliteten hos hunner som forventet for

en dopaminagonist. Disse studier viste ikke tegn på direkte eller indirekte skadelig

virkning på fertiliteten hos hanner.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Pramipexole "Orion" kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Der kan opstå hallucinationer, døsighed eller somnolens.

Patienter, som bliver behandlet med Pramipexole "Orion", og som har oplevet døsighed,

somnolens og/eller episoder med pludseligt opstået søvn, bør informeres om, at de skal

afstå fra at køre bil eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller

andre for alvorlig fare eller død (f.eks. betjening af maskiner) indtil sådanne

tilbagevendende episoder, døsighed og/eller somnolens er ophørt (se også pkt. 4.4, 4.5 og

4.8).

4.8

Bivirkninger

En analyse af poolede placebokontrollerede kliniske forsøg, omfattende 1.778 patienter

med Parkinson’s i behandling med pramipexol og 1.297 patienter i placebobehandling

viste, at rapportering af bivirkninger var hyppigt forekommende i begge grupper. 67 % af

patienterne i pramipexolbehandling og 54 % af patienterne i placebobehandling

rapporterede mindst én bivirkning.

Hovedparten af bivirkningerne starter sædvanligvis tidligt i behandlingen, og de fleste har

tendens til at forsvinde, også selv ved fortsat behandling.

59462_spc.docx

Side 7 af 15

Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og hyppighed (antal patienter, der

forventes, at opleve en bivirkning) ved brug af følgende kategorier: Meget almindelig

(≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000).

De mest almindeligt (≥5 %) rapporterede bivirkninger hos patienter med Parkinsons

sygdom, som oftere ses efter behandling med pramipexol end efter behandling med

placebo er kvalme, dyskinesi, hypotension, svimmelhed, døsighed, søvnløshed,

forstoppelse, hallucinationer, hovedpine og træthed. Forekomsten af døsighed var større

ved doser højere end 1,5 mg pramipexol salt/dag (se pkt. 4.2). Dyskinesi ses hyppigere i

kombination med levodopa. Hypotension kan forekomme i begyndelsen af behandlingen,

specielt hvis pramipexol optitreres for hurtigt.

Systemorgankl

asse

Meget

almindel

ig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.00

0 til

<1/1.000)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Pneumoni

Det endokrine

system

Uhensigtsmæs

sig udskillelse

af antidiuretisk

hormon

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Hallucination

Unormale

drømme

Konfusion

Usædvanlig

adfærd med

symptomer

manglende

impulskontro

l og

tvangshandli

nger

Overdrevent

indkøbsmønste

Ludomani.

Rastløshed

Hyperseksualit

Vrangforestilli

nger

Ændring af

libido

Paranoia

Delirium

Uhæmmet

fødeindtagelse

Hyperfagi

Mani

Nervesystemet

Somnole

Svimmel

Dyskines

Hovedpine

Pludseligt

opstået søvn

Amnesi

Hyperkinesi

Synkope

Øjne

Nedsat syn

herunder

diplopi

Sløret syn og

nedsat

synsskarphed

Hjerte

Hjertesvigt

59462_spc.docx

Side 8 af 15

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø, hikke

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Forstoppelse

Opkastning

Hud og

subkutane væv

Overfølsomhe

Pruritus

Udslæt

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationss

tedet

Træthed

Perifere

ødemer

Dopaminagonist-

abstinenssyndrom

inklusive apati, angst,

depression, træthed,

svedtendens og smerter

Undersøgelser

Vægttab

samt nedsat

appetit

Vægtøgning

Denne bivirkning er observeret efter markedsføring. Med 95 % sandsynlighed er

frekvenskategorien ikke højere end "ikke almindelig" og kan være lavere. En præcis estimering af

hyppigheden er ikke mulig, da bivirkningerne ikke blev observeret i kliniske forsøg med 2.762

patienter med Parkinsons sygdom, behandlet med pramipexol.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Somnolens

Det er almindeligt, at pramipexolbehandling er forbundet med døsighed, men det er ikke

almindeligt, at det er forbundet med somnolens i dagtimerne og pludseligt opståede

søvnepisoder (se også pkt. 4.4).

Ændring af libido

Pramipexol kan i ikke almindelige tilfælde være forbundet med ændringer i libido (øget

eller nedsat).

Manglende impulskontrol

Ludomani, forøget libido, hyperseksualitet og tvangshandlinger, der fører til overdrevent

indkøbsmønster og uhæmmet og overdreven madindtagelse, kan forekomme hos patienter i

behandling med dopaminagonister, herunder pramipexol (se pkt. 4.4).

I en retrospektiv screening og case-kontrol studie med 3.090 patienter med Parkinsons

sygdom fik 13,6 % af alle patienter behandlet med dopaminerge eller non-dopaminerge

lægemidler symptomer på unormal adfærd i løbet af de sidste 6 måneders behandling.

Observerede manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent

indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og hyperseksualitet. De mulige uafhængige

risikofaktorer for unormal adfærd omfatter dopaminbehandling, højere doser af

dopaminbehandling, en yngre alder (≤65 år), at være ugift og at have arvelig ludomani.

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når behandling med dopaminagonister

(inklusive pramipexol) nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst,

depression, træthed, svedtendens og smerter (se pkt. 4.4).

Hjertesvigt

59462_spc.docx

Side 9 af 15

Hjertesvigt er rapporteret hos pramipexolbehandlede patienter i kliniske forsøg og

eftermarkedsføring. I et farmakoepidemiologisk forsøg var brug af pramipexol associeret

med en øget risiko for hjertesvigt sammenlignet med ikke-brug af pramipexol (observeret

risikoratio 1,86; 95 % CI 1,21-2,85).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering. De forventede bivirkninger vil

relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist herunder kvalme,

opkastning, hyperkinesi, hallucinationer, agitation og hypotension. Der er ingen kendt

antidot ved overdosering af dopaminagonister. I tilfælde af, at centralnervesystemet synes

at være stimuleret, kan et neuroleptisk middel anvendes. Behandling af overdosering kan

kræve generel understøttende behandling med udpumpning, intravenøst drop, indgivelse af

aktivt kul og elektrokardiografisk overvågning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 04 BC 05. Anti-Parkinsonmidler, dopaminreceptoragonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pramipexol er en dopaminreceptoragonist. Det bindes med høj selektivitet og specificitet

til undergruppen dopamin D2 receptorerne og har primært affinitet til D3 receptorer. Det

har fuld intrinsic aktivitet.

Pramipexol lindrer det motoriske underskud forbundet med Parkinsons sygdom ved

stimulation af dopaminreceptorer i corpus striatum. Dyrestudier har vist, at pramipexol

hæmmer dopaminsyntese, -frigørelse og -omsætning.

Farmakodynamisk virkning

Hos frivillige forsøgspersoner fandt man et dosisafhængigt fald i prolaktin. I et klinisk

studie med raske, frivillige forsøgspersoner, hvor dosisjustering af pramipexol

depottabletter var hurtigere (hver 3. dag) end anbefalet, op til 3,15 mg pramipexolbase/dag

(4,5 mg salt), blev der observeret en stigning i blodtrykket samt en forøgelse af

hjerterytmen. Der er ikke set en tilsvarende virkning i patientstudier.

59462_spc.docx

Side 10 af 15

Klinisk virkning og sikkerhed ved Parkinsons sygdom

Hos patienter reducerer pramipexol tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Placebokontrollerede kliniske undersøgelser inkluderede ca. 1.800 patienter på Hoehn &

Yahr stadier I-V behandlet med pramipexol. Ud af disse var ca. 1.000 på mere avancerede

stadier, de fik ledsagende levodopaterapi og led af motoriske komplikationer.

Ved tidlig og fremskreden Parkinsons sygdom blev virkningen af pramipexol i de

kontrollerede kliniske undersøgelser bevaret i ca. 6 måneder. I fortsatte, åbne

undersøgelser over mere end 3 år var der ikke tegn på aftagende virkning.

I en kontrolleret dobbeltblind klinisk undersøgelse af 2 års varighed forsinkede initial

behandling med pramipexol signifikant fremkomsten af motoriske komplikationer, og

reducerede deres forekomst sammenlignet med initial behandling med levodopa. Denne

forsinkelse af motoriske komplikationer med pramipexol skal opvejes imod en større

bedring af den motoriske funktion med levodopa (målt ved den gennemsnitlige ændring i

UPDRS-score). Den samlede incidens af hallucinationer og døsighed var generelt højere i

optitreringsfase for pramipexol gruppen. Imidlertid var der ingen signifikant forskel i

vedligeholdelsesfasen. Disse punkter skal overvejes ved initiering af pramipexol

behandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Pramipexol depottabletters sikkerhed og virkning, i behandlingen af Parkinsons sygdom,

blev evalueret i et multinationalt studieprogram bestående af tre randomiserede,

kontrollerede forsøg. To studier blev udført hos patienter med tidlig Parkinsons sygdom og

et forsøg blev udført hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom.

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie med 539 patienter med tidlig Parkinsons

sygdom viste, at pramipexol depottabletter havde en bedre virkning (superior) end placebo

efter 18 ugers behandling på både det primære (UPDRS del II+III score) og vigtigste

sekundære (CGI-I og PGI-I responderhastigheder) endepunkter. Virkningen blev påvist

bevaret hos patienter behandlet i 33 uger. Pramipexol depottabletter var non-inferior i

forhold til pramipexol tabletter vurderet ud fra UPDRS del II+III score ved uge 33.

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie med 517 patienter med fremskreden

Parkinsons sygdom, som samtidig blev behandlet med levodopa, viste, at pramipexol

depottabletter havde en bedre virkning (superior) end placebo efter 18 ugers behandling på

både det primære (UPDRS del II+III) og vigtigste sekundære (off-time) endepunkter.

Virkningen og tolerabiliteten hos patienter, som fra dag til dag skiftede behandling fra

pramipexol tabletter til pramipexol depottabletter, blev undersøgt i et dobbelblindt klinisk

studie hos patienter med tidlig udvikling af Parkinsons sygdom. Virkningen blev bevaret

hos 87 ud af 103 patienter, som skiftede til pramipexol depottabletter. Ud af disse 87

patienter, havde 82,8 % uændret dosis, 13,8 % fik forøget dosis og 3,4 % fik nedsat dosis.

Hos halvdelen af de 16 patienter, som ikke opfyldte kriteriet for vedvarende virkning i

UPDRS del II+III-score, blev ændringen fra baseline betragtet som ikke klinisk relevant.

Kun en patient, som skiftede til pramipexol depottabletter, fik en lægemiddelrelateret

bivirkning, der medførte seponering.

Pædiatrisk population

59462_spc.docx

Side 11 af 15

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med referencelægemidlet, som indeholder pramipexol, i en eller flere undergrupper

af den pædiatriske population med Parkinsons syndrom (se pkt. 4.2 vedrørende

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pramipexol absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral administration. Den absolutte

biotilgængelighed er større end 90 %.

Et fase-I studie, hvor pramipexol tabletter blev sammenlignet med pramipexol

depottabletter, viste ækvivalens mellem den samme døgndosis af pramipexol depottabletter

givet en gang daglig og pramipexol tabletter givet 3 gange daglig for C

og AUC.

Der er set færre svingninger i plasmakoncentrationen for pramipexol i løbet af 24 timer for

pramipexol depottabletter givet en gang daglig end for pramipexol tabletter givet 3 gange

daglig.

Den maksimale plasmakoncentration opnås ca. 6 timer efter administration af Pramipexole

"Orion" depottabletter givet en gang dagligt. Steady-state koncentration opnås senest

5 dage efter kontinuerlig dosering.

Samtidig indtagelse af mad påvirker generelt ikke biotilgængeligheden af pramipexol. Ved

indtagelse af fedtholdige måltider hos raske frivillige forsøgspersoner er der set en stigning

i plasmakoncentrationen (C

) på ca. 24 % efter administration af en enkelt dosis og ca. 20

% efter flere doser. C

blev desuden forsinket ca. 2 timer. Det samlede AUC blev ikke

påvirket ved samtidig fødeindtagelse. Stigningen i C

vurderes ikke at være klinisk

relevant. I de fase-III forsøg, hvor sikkerhed og virkning af pramipexol depottabletter blev

undersøgt, blev patienterne instrueret i at tage studiemedicinen uden hensyntagen til

fødeindtagelse.

AUC bliver ikke påvirket af kropsvægten, men det gør fordelingsvolumen og dermed C

Et vægtab på 30 kg viste en C

-stigning på 45 %. I fase-III studier hos Parkinsons

patienter blev det ikke observeret, at kropsvægt har nogen klinisk relevant påvirkning på

den terapeutiske virkning og tolerabiliteten af pramipexol depottabletter.

Pramipexol udviser lineær kinetik og kun en lille interpatient variation i plasmaniveauet.

Fordeling

Hos mennesket er proteinbindingen af pramipexol meget lav (<20 %) og

fordelingsvoluminet stort (400 l). Høj koncentration i hjernevæv blev observeret hos rotter

(omkring 8 gange sammenlignet med plasma).

Biotransformation

Pramipexol metaboliseres kun i ringe omfang hos mennesket.

Elimination

Den væsentligste eliminationsvej er renal udskillelse af ikke-metaboliseret pramipexol. Ca.

90 % af en

C-mærket dosis udskilles via nyrerne og mindre end 2 % via fæces. Den totale

clearance for pramipexol er omkring 500 ml/min og den renale clearance er omkring

59462_spc.docx

Side 12 af 15

400 ml/min. Eliminationens halveringstid (t½) varierer mellem 8 timer hos yngre og

12 timer hos ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne doser viser, at pramipexol udøver funktionelle virkninger,

som hovedsagelig involverer CNS og det kvindelige reproduktionssystem, antagelig

stammende fra en overdreven farmakodynamisk virkning af lægemidlet.

Fald i det diastoliske og systoliske blodtryk og hjerterytmen blev fundet i minigrise, og en

tendens til en hypotensiv virkning blev set i aber.

Den potentielle virkning af pramipexol på den reproduktive funktion er blevet undersøgt i

rotter og kaniner. Pramipexol var ikke teratogen i rotter og kaniner, men var embryotoksisk

i rotter ved maternotoksiske doser. På grund af de valgte dyrearter og det begrænsede antal

undersøgte parametre er pramipexols bivirkninger i forbindelse med graviditet og mandlig

fertilitet ikke fuldt belyst.

Forsinket kønsudvikling er observeret hos rotter (dvs. forsinket præputial separation og

forsinket vaginalåbning). Relevansen for mennesker er ukendt.

Pramipexol var ikke genotoksisk. I et karcinogenitets-studie udviklede hanrotter Leydig-

celle-hyperplasi og adenomer, pga. pramipexols prolaktinhæmmende virkning. Dette fund

er ikke klinisk relevant for mennesket. Samme studie viste tillige, i albinorotter, der fik

doser på 2 mg/kg (salt) pramipexol og derover, en sammenhæng med retinal degeneration.

Sidstnævnte fund blev hverken observeret i pigmenterede rotter eller i albinomus i et

karcinogenitetsstudie over 2 år eller hos nogen anden undersøgt dyreart.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hypromellose

Calciumhydrogenphosphat

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/OPA-aluminium-PVC-blister.

Pakningsstørrelser: 10, 30 og 100 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

59462_spc.docx

Side 13 af 15

59462_spc.docx

Side 14 af 15

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,26 mg:

59459

0,52 mg:

59460

1,05 mg:

59461

1,57 mg:

59462

2,1 mg:

59463

2,62 mg:

59464

3,15 mg:

59465

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. februar 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

59462_spc.docx

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety