Porcilis Ery Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Porcilis Ery Vet. injektionsvæske, suspension
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Porcilis Ery Vet. injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 19405
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Porcilis Ery Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

9903

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Porcilis Ery Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Antigen koncentrat

100 mg

indeholdende

25 IU. E. rhusiopathiae antigen)

Adjuvans:

dl-

-tocopherolacetat

Hjælpestof:

Konserveringsmiddel: Formalin (delvist i antigen konc.)

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af svin mod rødsyge.

4.3

Kontraindikationer

Kun raske dyr bør vaccineres.

Vaccination af avlsaktive orner er ikke undersøgt.

19405_spc.doc

Side 1 af 3

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Vaccinen skal have stuetemperatur (15-25

C) før vaccination påbegyndes. Omrystes før

og under brug.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Efter vaccination kan let, forbigående stigning af kropstemperatur samt forbigående

hævelse på injektionsstedet forekomme. Allergiske reaktioner kan ses.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen Kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Svin:

Dosis pr. gris er 2 ml, som gives dybt intramuskulært bag øret. Vaccination af

grise kan ske fra 12 ugers alderen. Vaccination foretages 2 gange med 4 ugers

mellemrum. Revaccination bør sker hver 5 måned.

4.10

Overdosering

Ingen særlige symptomer ved dobbelt dosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn

5.

IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

ATC-vetkode: QI 09 AB 03

5.1

Immunologiske egenskaber

Den aktive substans er et cellelysat af E. rhusiopathiae stamme M2 (serotype 2), som

inducerer immunitet overfor rødsyge hos svin. Antigenerne findes i en tocopherol

emulsion, der virker som adjuvans.

5.2

Miljømæssige forhold

19405_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

-tocopherolacetat. Polysorbat 80. Simethicon. NaCL.

Tris(hydroxymethyl)aminomethan. Formalin. Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

24 måneder

Efter anbrud: 10 timer ved 15-25 °C

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2-8

6.5

Emballage

PET-flasker (polyethylenterephtalat: PET) eller hætteglas af type I (Ph. Eur.) glas lukket

med en halogenobutyl gummiprop (Ph. Eur.) og forseglet med en kodet aluminiumkappe.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

MTnr.: 19405

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. marts 2000

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20.november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

19405_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-7-2018

ERYSENG (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG (Active substance: Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4523 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Active substance: Inactivated porcine parvovirus, strain NADL-2 / Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4354 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety