Poncho Beta FS 453,34

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Poncho Beta FS 453,34 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 400 g/l clothianidin; 53,3 g/l beta-cyfluthrin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Poncho Beta FS 453,34 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

200 liter

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker,

så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Dosering: 150 ml Poncho Beta FS 453,34/unit frø (60 g + 8 g a.i./unit).

Bejdsefirmaerne skal underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdset med Poncho Beta FS 453,34.

Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med nedenstående tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog:

Det bejdsede frø er bejdset med Poncho Beta FS 453,34 og indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin. Det bejdsede frø er

farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Be-

holderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal anvendes passende rad-

såningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Virkningsforhold

Clothianidin udskilles i en zone rundt om bederoefrøet og optages herfra af plantens rodsystem. Derefter transporteres

stoffet systemisk rundt i planten, hvilket sikrer en høj beskyttelse helt frem til 6-bladsstadiet.

Beta-Cyfluthrin giver en høj beskyttelse mod angreb både på frøet før fremspiring og i plantens tidlige udviklingstrin.

Virker mod:

Jordlopper (Phyllotreta sp.)

Springhaler (Collembola sp.)

Runkelroebille (Atomaria liniaris)

Smælderlarver (Agriotes spp.)

Tæger (Capsidae)

Bedebladlus (Aphis fabae)

Håndtering

Bland ikke mere væske end der skal anvendes til behandlingen. Efter afsluttet behandling rengøres udstyret med vand.

Mere omhyggelig rengøring kan derefter udføres med et alkalisk rengøringsmiddel.

Anvend altid mindst beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved rengøring af den tomme emballage og udstyr.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med

ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

8.20

® is a registrered trademark of the Bayer Group

Insektmiddel, nr. 18-487

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Analyse:

Clothianidin ……………… 400 g/l (34,2% w/w)

Beta-cyfluthrin …………… 53,34 g/l (4,6% w/w)

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2^H^-isothiazol 3-on (EF-nr. 247-500-7), blanding (3:1) med 2-methyl-2^H^-isothiazol-

3-on (EF-nr. 220 239-6).

Netto 200 liter

Flydende

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Fabr.nr. Påtrykt emballagen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato

påtrykt emballagen.

Bayer A/S

Bayer CropScience

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S.

Tlf. 45 23 50 00

www.cropscience.bayer.dk

FS 453,34

UN 3082

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af sukkerroefrø til

eksport i lukkede industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses-

middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-

mæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

-HYSPN]LKPUK[HNLSZL/

2HUMVYrYZHNLHSSLYNPZRO\KYLHR[PVU/

4LNL[NPM[PNTLKSHUN]HYPNL]PYRUPUNLYMVY]HUKSL]LUKLVYNHUPZTLY/

<UKNrPUKrUKPUNHMZWYH`7

+LYTrPRRLZWPZLZKYPRRLZLSSLYY`NLZ\UKLYIY\NLUHMKL[[LWYVK\R[7

)¤YILZR`[[LSZLZOHUKZRLY7

<UKNr\KSLKUPUN[PSTPSQ¥L[7

<KZSPWVWZHTSLZ7 

=¤YVWT¤YRZVTWrH[(YILQKZ[PSZ`UL[OHYYLNSLYMVYHYILQKLTLKVN\KZ¤[[LSZLMVYWSHU[LILZR`[[LSZLZTPKSLY3¤ZU¤YTLYL

PKL[L]LU[\LS[SV]WSPN[PNLZPRRLYOLKZKH[HISHK

6]LY[Y¤KLSZLHMULKLUZ[rLUKLZ¤YSPN[MYLTO¤]LKLMVYZRYPM[LYRHUTLKM¥YLZ[YHM!

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af sukkerroefrø til eksport i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteud-

styr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede frø er bejdset med Poncho Beta FS 453,34 som indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin. Det bejdsede

frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttel-

seshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal

anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og

minimal frigivelse af støv.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres

på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet

er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312).

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis

dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Anvendelsesområde

Poncho Beta FS 453,34 er et insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoefrø for beskyttelse mod skadedyr.

Brugsanvisning

Poncho Beta FS 453,34 er et bejdsemiddel til bederoefrø. Bejdsningen sker i specielle maskiner med lukket anlæg.

Bejdsningen udføres efter kvalitetsaftale med Bayer CropScience.

Poncho Beta FS 453,34 giver normalt bederoeplanten en god beskyttelse mod de vigtigste skadedyr frem til 4-6

bladsstadiet.

24-10-2018

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Published on: Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of HOSTAZYM® X as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets. The additive HOSTAZYM® X contains endo‐1,4‐beta‐xylanase and is available in liquid and solid formulations. This product is authorised as a feed additive for chickens for fattening, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta‐cyfluthrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta‐cyfluthrin

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Germany and co‐rapporteur Member State Hungary for the pesticide active substance beta‐cyfluthrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of b...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

18-7-2018

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

On 1 October 2010, orphan designation (EU/3/10/796) was granted by the European Commission to XOMA Ireland Ltd, Ireland, for recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody for the treatment of Behçet’s disease.

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2018

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

The objective of this document is to review available information on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in veterinary medicines in the EU, their effect on the emergence of antimicrobial resistance (AMR) and the potential impact of resistance on human and animal health. The document provides information for the risk profiling, as recommended by the Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group (AMEG) of the EMA.

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

EU/3/12/1091 (bluebird bio (Germany) GmbH)

EU/3/12/1091 (bluebird bio (Germany) GmbH)

EU/3/12/1091 (Active substance: Autologous CD34+ haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector encoding the human betaA-T87Q-globin gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5032 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/146/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Betaferon (Bayer AG)

Betaferon (Bayer AG)

Betaferon (Active substance: Interferon beta-1b) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4527 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety