Poncho Beta FS 453,34

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Poncho Beta FS 453,34 Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 400 g/l clothianidin; 53,3 g/l beta-cyfluthrin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Poncho Beta FS 453,34 Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18-487
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

200 liter

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker,

så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Dosering: 150 ml Poncho Beta FS 453,34/unit frø (60 g + 8 g a.i./unit).

Bejdsefirmaerne skal underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdset med Poncho Beta FS 453,34.

Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med nedenstående tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog:

Det bejdsede frø er bejdset med Poncho Beta FS 453,34 og indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin. Det bejdsede frø er

farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Be-

holderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal anvendes passende rad-

såningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Virkningsforhold

Clothianidin udskilles i en zone rundt om bederoefrøet og optages herfra af plantens rodsystem. Derefter transporteres

stoffet systemisk rundt i planten, hvilket sikrer en høj beskyttelse helt frem til 6-bladsstadiet.

Beta-Cyfluthrin giver en høj beskyttelse mod angreb både på frøet før fremspiring og i plantens tidlige udviklingstrin.

Virker mod:

Jordlopper (Phyllotreta sp.)

Springhaler (Collembola sp.)

Runkelroebille (Atomaria liniaris)

Smælderlarver (Agriotes spp.)

Tæger (Capsidae)

Bedebladlus (Aphis fabae)

Håndtering

Bland ikke mere væske end der skal anvendes til behandlingen. Efter afsluttet behandling rengøres udstyret med vand.

Mere omhyggelig rengøring kan derefter udføres med et alkalisk rengøringsmiddel.

Anvend altid mindst beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved rengøring af den tomme emballage og udstyr.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med

ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

8.20

® is a registrered trademark of the Bayer Group

Insektmiddel, nr. 18-487

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Analyse:

Clothianidin ……………… 400 g/l (34,2% w/w)

Beta-cyfluthrin …………… 53,34 g/l (4,6% w/w)

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2^H^-isothiazol 3-on (EF-nr. 247-500-7), blanding (3:1) med 2-methyl-2^H^-isothiazol-

3-on (EF-nr. 220 239-6).

Netto 200 liter

Flydende

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Fabr.nr. Påtrykt emballagen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato

påtrykt emballagen.

Bayer A/S

Bayer CropScience

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S.

Tlf. 45 23 50 00

www.cropscience.bayer.dk

FS 453,34

UN 3082

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af sukkerroefrø til

eksport i lukkede industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses-

middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-

mæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

-HYSPN]LKPUK[HNLSZL/

2HUMVYrYZHNLHSSLYNPZRO\KYLHR[PVU/

4LNL[NPM[PNTLKSHUN]HYPNL]PYRUPUNLYMVY]HUKSL]LUKLVYNHUPZTLY/

<UKNrPUKrUKPUNHMZWYH`7

+LYTrPRRLZWPZLZKYPRRLZLSSLYY`NLZ\UKLYIY\NLUHMKL[[LWYVK\R[7

)¤YILZR`[[LSZLZOHUKZRLY7

<UKNr\KSLKUPUN[PSTPSQ¥L[7

<KZSPWVWZHTSLZ7 

=¤YVWT¤YRZVTWrH[(YILQKZ[PSZ`UL[OHYYLNSLYMVYHYILQKLTLKVN\KZ¤[[LSZLMVYWSHU[LILZR`[[LSZLZTPKSLY3¤ZU¤YTLYL

PKL[L]LU[\LS[SV]WSPN[PNLZPRRLYOLKZKH[HISHK

6]LY[Y¤KLSZLHMULKLUZ[rLUKLZ¤YSPN[MYLTO¤]LKLMVYZRYPM[LYRHUTLKM¥YLZ[YHM!

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af sukkerroefrø til eksport i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteud-

styr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede frø er bejdset med Poncho Beta FS 453,34 som indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin. Det bejdsede

frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttel-

seshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal

anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og

minimal frigivelse af støv.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres

på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet

er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312).

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis

dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Anvendelsesområde

Poncho Beta FS 453,34 er et insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoefrø for beskyttelse mod skadedyr.

Brugsanvisning

Poncho Beta FS 453,34 er et bejdsemiddel til bederoefrø. Bejdsningen sker i specielle maskiner med lukket anlæg.

Bejdsningen udføres efter kvalitetsaftale med Bayer CropScience.

Poncho Beta FS 453,34 giver normalt bederoeplanten en god beskyttelse mod de vigtigste skadedyr frem til 4-6

bladsstadiet.

20-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA review finds no significant increase in risk of serious asthma outcomes with long-acting beta agonists (LABAs) used in combination with inhaled corticosteroids (ICS)

FDA Drug Safety Communication: FDA review finds no significant increase in risk of serious asthma outcomes with long-acting beta agonists (LABAs) used in combination with inhaled corticosteroids (ICS)

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) review of four large clinical safety trials shows that treating asthma with long-acting beta agonists (LABAs) in combination with inhaled corticosteroids (ICS) does not result in significantly more serious asthma-related side effects than treatment with ICS alone. In 2011, we required the drug companies that market LABAs to conduct these trials to evaluate the safety of LABAs when used in combination with ICS, and we reviewed the results of these recently comple...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA requires post-market safety trials for Long-Acting Beta-Agonists (LABAs)

FDA Drug Safety Communication: FDA requires post-market safety trials for Long-Acting Beta-Agonists (LABAs)

[04-15-2011] To further evaluate the safety of Long-Acting Beta-Agonists (LABAs) when used in combination with inhaled corticosteroids for the treatment of asthma, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) is requiring the manufacturers of LABAs to conduct five randomized, double-blind, controlled clinical trials comparing the addition of LABAs to inhaled corticosteroids versus inhaled corticosteroids alone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2017

Orphan designation: Murine IgM monoclonal antibody binding to alpha beta T-cell receptor, for the: Prevention of graft rejection following solid organ transplantation

Orphan designation: Murine IgM monoclonal antibody binding to alpha beta T-cell receptor, for the: Prevention of graft rejection following solid organ transplantation

On 12 March 2013, orphan designation (EU/3/13/1113) was granted by the European Commission to CTI Clinical Trial and Consulting Services, Germany, for murine IgM monoclonal antibody binding to alpha beta T-cell receptor for the prevention of graft rejection following solid organ transplantation.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-4-2018

Beta-Blockers May Raise Mortality in People With Diabetes

Beta-Blockers May Raise Mortality in People With Diabetes

Use of beta-blockers may be associated with an increased mortality risk in patients with diabetes, particularly among those who have coronary heart disease (CHD), new research suggests.

US - RxList

6-4-2018

Beta-Blockers May Be Risky With Diabetes

Beta-Blockers May Be Risky With Diabetes

Beta-Blockers May Raise Mortality in People With Diabetes

US - eMedicineHealth

29-3-2018

Beta Blockers vs. Valium

Beta Blockers vs. Valium

Title: Beta Blockers vs. ValiumCategory: MedicationsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/29/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Beta Blockers vs. Calcium Channel Blockers

Beta Blockers vs. Calcium Channel Blockers

Title: Beta Blockers vs. Calcium Channel BlockersCategory: MedicationsCreated: 3/21/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Beta Blockers vs. ARBs

Beta Blockers vs. ARBs

Title: Beta Blockers vs. ARBsCategory: MedicationsCreated: 3/21/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-1-2018

EU/3/17/1969 (University of Cambridge)

EU/3/17/1969 (University of Cambridge)

EU/3/17/1969 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2/1 encoding human beta-hexosaminidase alpha and beta subunits) - Orphan designation - Commission Decision (2018)391 of Fri, 19 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/182/17

Europe -DG Health and Food Safety

30-11-2017

Coreg vs. Lopressor

Coreg vs. Lopressor

Coreg (carvedilol) and Lopressor (metoprolol tartrate) are beta-adrenergic blocking agents (beta-blockers) used to treat heart failure, hypertension, and heart attacks. Lopressor is also used to treat angina.

US - RxList

14-8-2017

Bisoprolol

Bisoprolol

Bisoprolol is a type of antihypertensive drug called a beta-adrenergic receptor blocking agent (beta-blocker) used to treat hypertension (high blood pressure). Bisoprolol is available under the following different brand names: Monocor, and Zebeta.

US - RxList

31-7-2017

Beta-Carotene

Beta-Carotene

Beta-carotene is an over-the-counter supplement, which is converted in your body to vitamin A, an essential nutrient. It has antioxidant activity, which helps protect the cells from damage. Beta-carotene is available under the following different brand names: Lumitene, provitamin A, and Carotene.

US - RxList

19-7-2017

Dinutuximab beta Apeiron (EUSA Pharma (UK) Limited)

Dinutuximab beta Apeiron (EUSA Pharma (UK) Limited)

Dinutuximab beta Apeiron (Active substance: dinutuximab beta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017)5168 of Wed, 19 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3918/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2017

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Affairs Consulting Ltd)

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Affairs Consulting Ltd)

EU/3/17/1893 (Active substance: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1?3)-beta-D-galactopyranoside) - Orphan designation - Commission Decision (2017)5157 of Wed, 19 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/048/17

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2017

Timolol

Timolol

Timolol is used to treat hypertension (high blood pressure). Timolol is a prescription drug in a group of drugs called beta-blockers. Beta-blockers affect the heart and circulation (blood flow through arteries and veins).

US - RxList

17-5-2017

Beta Blocker Side Effects (Adverse Effects)

Beta Blocker Side Effects (Adverse Effects)

Title: Beta Blocker Side Effects (Adverse Effects)Category: MedicationsCreated: 5/17/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/17/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-5-2017

Dinutuximab beta Apeiron (APEIRON Biologics AG)

Dinutuximab beta Apeiron (APEIRON Biologics AG)

Dinutuximab beta Apeiron (Active substance: dinutuximab beta) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)3193 of Thu, 11 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3918

Europe -DG Health and Food Safety