Pneumovax

Primær information

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pneumovax injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31769
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pneumovax injektionsvæske, opløsning i et hætteglas

pneumokokpolysaccharidvaccine

Til voksne og børn på 2 år og derover.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn bliver vaccineret, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pneumovax til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give

vaccinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du eller dit barn får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at bruge Pneumovax

Sådan skal du bruge Pneumovax

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pneumovax er en pneumokokvaccine. Vaccinen bruges til at beskytte dig eller dit barn imod

infektionssygdomme. Din læge har anbefalet, at du eller dit barn (to år gammelt eller mere) får

vaccinen for at hjælpe med at beskytte imod alvorlige infektioner forårsaget af bakterier, som kaldes

pneumokokker.

Pneumokokker kan forårsage infektioner i lungerne (særligt lungebetændelse) og i hjerne- og

rygmarvshinden (meningitis) og i blodet (bakteriæmi eller septikæmi). Vaccinen vil kun kunne yde

beskyttelse for dig eller dit barn imod pneumokokinfektioner, som skyldes de bakterietyper, der er

inkluderet i vaccinen. De 23 pneumokoktyper i vaccinen inkluderer dem, som er årsag til næsten alle

(omkring ni ud af ti) infektioner forårsaget af pneumokokker.

Når vaccinen gives til dig eller dit barn, vil kroppens naturlige forsvar begynde at producere

antistoffer, som hjælper med at beskytte imod pneumokokinfektioner.

Pneumokokinfektioner forekommer over hele verden og kan ramme hvem som helst uanset alder, men

ses hyppigst hos:

ældre mennesker

personer, som har mistet deres milt, eller hvis milt ikke fungerer

personer, som har lav modstandskraft over for infektioner på grund af langvarig sygdom eller

infektioner (som f.eks. hjertesygdom. lungesygdom, diabetes mellitus (sukkersyge),

nyresygdom, leversygdom eller hiv-infektion)

personer, som har lav modstandskraft over for infektioner på grund af behandling for en

lidelse (som f.eks. kræft).

Pneumokokinfektioner af hjerne- og rygmarvshinden (meningitis) forekommer af og til efter

tilskadekomst og kraniebrud og meget sjældent efter visse operative indgreb. Vaccinen kan muligvis

ikke beskytte imod alle disse infektioner.

Pneumokokinfektioner kan også forekomme i bihulerne, ørerne og andre dele af kroppen. Det er ikke

sandsynligt, at vaccinen vil beskytte dig eller dit barn imod disse mindre alvorlige infektioner.

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at bruge Pneumovax

Pneumovax er alene beregnet til anvendelse til personer, som er mindst to år gamle. Dette skyldes, at

børn på under to år ikke reagerer forudsigeligt på vaccinen.

For at sikre, at vaccinen er egnet til dig eller dit barn, er det vigtigt, at du fortæller det til din læge eller

sygeplejerske, hvis nogle af nedenstående punkter er gældende for dig eller dit barn. Hvis der er noget,

du ikke forstår, eller hvis du er i tvivl om noget, skal du bede din læge eller sygeplejerske om en

forklaring. Som med andre vacciner vil Pneumovax ikke nødvendigvis beskytte alle dem, der får den.

Brug ikke Pneumovax

hvis du eller dit barn er allergisk over for pneumokok polysaccharid vaccine

eller et af de øvrige indholdsstoffer, som er anført under punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før vaccinationen, hvis:

du eller dit barn har en infektion med høj feber, da vaccinationen måske skal udskydes, indtil

du eller dit barn er blevet raskt.

Du bør også fortælle lægen, om:

du eller dit barn har lav modstandskraft imod infektioner på grund af en igangværende

behandling (som f.eks. lægemidler eller strålebehandling for kræft)

du eller dit barn har en langvarig sygdom eller infektion, som kan have nedsat

modstandskraften imod pneumokokinfektioner.

I disse tilfælde skal vaccinationen måske udskydes og selv da vil den muligvis ikke beskytte dig eller

dit barn lige så godt som den beskytter helt raske personer.

Personer på 65 år eller ældre tåler af og til medicinsk behandling dårligere end yngre personer. Derfor

kan det ikke udelukkes at flere og/eller alvorligere reaktioner kan forekomme hos ældre personer.

Brug af anden medicin sammen med Pneumovax

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Pneumovax kan gives samtidig med influenzavaccine, så længe der anvendes forskellige

injektionssteder. De fleste personer er i stand til at reagere på begge vacciner samtidig, således at de

kan være beskyttet imod begge infektioner.

Pneumovax bør ikke gives samtidig med Zostavax. Tal med din læge eller andet sundhedspersonale

for yderlig informationer vedrørende disse vacciner, eftersom det kan være bedre at få vaccinerne med

et tidsinterval på mindst fire uger.

Hvis du eller dit barn allerede tager antibiotika for at forebygge pneumokokinfektion, skal denne

behandling ikke stoppes efter vaccination. Det er ligeledes stadig vigtigt, også efter at være blevet

vaccineret, at du går til lægen og hurtigt får behandling med antibiotika, hvis du tror, at du eller dit

barn kan have en infektion og har fået at vide, at du eller dit barn har en høj risiko for at få en

pneumokokinfektion (for eksempel hvis du mangler milten, eller din milt ikke fungerer ordentligt).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid eller

amme skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før vaccination.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen oplysninger, der tyder på, at vaccinen vil påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

3. Sådan skal du bruge Pneumovax

Vaccinationen skal gives af en læge eller sygeplejerske, som er blevet uddannet i brugen af vaccinen.

Vaccinationen skal ske på et hospital eller en klinik, fordi der er adgang til udstyr til behandling af

eventuelle sjældne allergiske reaktioner på injektionen.

Brug altid denne vaccine nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vaccinen gives som en injektion i en muskel eller dybt under huden på overarmen. Din læge eller

sygeplejerske vil undgå at give dig eller dit barn injektionen i huden eller i et blodkar.

Vaccinen gives til tider før (normalt mindst to uger før) den dag, hvor det er planlagt at fjerne milten,

eller før en særlig kræftbehandling påbegyndes. Hvis du eller dit barn allerede har påbegyndt eller

afsluttet særlige behandlinger, kan vaccinationen udsættes i omkring tre måneder.

Når vaccinen gives til personer, som er hiv-positive, sker det normalt så snart testresultatet kendes.

Du eller dit barn vil modtage én dosis af vaccinen. Der gives normalt ikke en anden dosis af vaccinen

før tidligst tre år efter den første dosis. Raske personer har normalt ikke behov for endnu en dosis. I

tilfælde af personer, som er udsat for en øget risiko for alvorlig pneumokokinfektion (som f.eks.

personer, hvis milt er blevet fjernet eller ikke fungerer ordentligt) kan yderligere doser af vaccinen

imidlertid være anbefalet, som regel mellem 3 og 5 år efter den første dosis. Det anbefales normalt

ikke at gentage dosering inden for 3 år efter den første dosis på grund af forøget risiko for

bivirkninger.

Din læge eller sygeplejerske vil kunne beslutte, om og hvornår du eller dit barn har behov for endnu en

dosis af vaccinen.

Hvis du har brugt for meget Pneumovax

Der har ikke været indberettet tilfælde af overdosering af vaccinen. Overdosering er særdeles

usandsynlig fordi vaccinen leveres i enkeltdosishætteglas og gives af en læge eller sygeplejerske.

4. Bivirkninger

Denne vaccine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Søg øjeblikkeligt lægehjælp hvis du eller dit barn efter vaccinationen oplever nogle af de

nedenfor anførte symptomer eller andre alvorlige symptomer.

besværet vejrtrækning, blå misfarvning af tungen eller læberne,

lavt blodtryk (som giver svimmelhed) og kollaps,

feber, generel følelse af utilpashed med smerter eller endog betændelse og hævelse af leddene

og muskelsmerter,

hævelser i ansigtet, læberne, tungen, og/eller halsen og nakken,

hævelser af hænder, fødder eller ankler,

nældefeber (røde hævelser på huden) og udslæt.

Hvis alvorlige allergiske reaktioner opstår, sker det ofte meget hurtigt efter injektionen, mens du stadig

er hos lægen.

Bivirkninger

De mest almindelige reaktioner, (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) der er blevet

indberettet, er ømhed, smerte, rødme, følelse af varme, hævelse og hårdhed på injektionsstedet og

feber. Disse reaktioner synes at være mere udbredt efter den anden dosis af vaccinen, end efter den

første.

Andre bivirkninger er:

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

hævelse af den arm/det ben, som injektionen blev givet i,

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

nedsat bevægelse i den arm/ben, som injektionen blev givet i,

træthedsfornemmelse,

generel følelse af utilpashed,

ukontrollable kulderystelser,

følelse af at være syg,

hævede og/eller betændte kirtler,

smerter, betændelse og hævelser i led og muskelsmerter

et fald i antallet af visse typer celler i blodet kaldet blodplader hos personer som allerede har et

nedsat antal af disse på grund af en anden sygdom, som kaldes ITP. Dette medfører en højere

risiko for blødning og blodudtrædninger,

hovedpine, ændret hudfølsomhed eller prikkende fornemmelse i huden, nedsat bevægelighed

af arme og ben, følelsesløshed og svaghed i ben og arme (herunder en sygdom som kaldes

Guillain-Barrés syndrom),

en forhøjet værdi i en blodprøve, som tjener til at måle betændelsestilstande i kroppen (C-

reaktivt protein (CRP)).

patienter, som har haft blodsygdomme, kan udvikle en tilstand med destruktion af røde

blodlegemer, hvilket kan medføre et utilstrækkeligt antal røde blodlegemer (hæmolytisk

anæmi),

en stigning i antallet af visse typer af hvide blodlegemer,

krampe i forbindelse med høj feber

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevare denne vaccine utilgængeligt for børn.

Brug ikke denne vaccine efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Vaccinen skal opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke udsættes for frost.

Lægen eller sygeplejersken vil kontrollere, at væsken er klar og farveløs, og at der ikke er partikler i

den, før de vaccinerer dig eller dit barn.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pneumovax indeholder:

En dosis på 0,5 milliliter indeholder følgende:

Aktivt stof: 25 mikrogram (en meget lille mængde) af hver af 23 polysaccharidtyper fra

bakterier, der er kendt som pneumokokker. De 23 typer af pneumokok polysaccharider i

vaccinen er typerne 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F,

19A, 20, 22F, 23F og 33F.

Øvrige indholdsstoffer: phenol, natriumklorid og vand til injektionsvæsker.

Vaccinen indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. den er så godt som ”natrium-

fri”.

Pneumovax's udseende og pakningsstørrelse

Den leveres som injektionsvæske i et hætteglas (0,5 ml).

Den fås i en pakning med 1, 10 eller 20 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sanofi Pasteur MSD, Airport Plaza

Building Montreal, Leonardo da Vincilaan 19, B-1831 Diegem, Belgien

Fremstiller:

Merck Sharp and Dohme B.V., Merck Manufacturing Division, Waarderweg 39, PO Box 581, 2003

PC Haarlem, Holland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Pneumovax 23

België/Belgique/Belgien; Ελλάδα; España;

Deutschland; Luxembourg/Luxemburg;

Nederland; Østrig; Portugal; Ireland.

Pneumovax

Danmark; France; Ísland; Italien; Norge;

Suomi/Finland; Sverige

Pneumococcal Polysaccharide

Vaccine Sanofi Pasteur MSD

Denne indlægsseddel blev senest ændret 26. oktober 2016.