Plendil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Plendil 2,5 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Plendil 2,5 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14629
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

541809-A01

27-09-16

PS08966

AZL4004A

7980

Plendil 5mg/10mg Leaflet:

Patient DK

Black

Technical Info

Profile

Body text size

9.0 pt

Smallest text size

6.0 pt

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Plendil

Sådan skal du tage Plendil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Plendil indeholder det aktive stof felodipin. Det tilhører en lægemiddelgruppe

kaldet calciumantagonister. Det sænker blodtrykket ved at udvide små blodkar.

Det har ingen negativ virkning på hjertet.

Plendil anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og hjerte- og

brystsmerter (angina pectoris), der for eksempel er udløst af motion eller stress.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Plendil

Tag ikke Plendil

hvis du er gravid. Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du bliver gravid,

mens du tager denne medicin.

hvis du er allergisk over for felodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du lider af ubehandlet hjertesvigt.

hvis du har akut myokardieinfarkt (hjerteanfald).

hvis du har smerter i brystet, som er begyndt for nylig, eller hvis du har angina

pectoris, som varer længere end 15 minutter eller mere, eller hvis anfaldet er

voldsommere end normalt.

hvis du har en sygdom i en hjerteklap eller i hjertemusklen. Tal først med lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

I sjældne tilfælde kan Plendil, ligesom andre blodtrykssænkende lægemidler,

medføre udtalt lavt blodtryk, som hos nogle patienter kan betyde, at der ikke føres

tilstrækkeligt blod til hjertet. Symptomer på meget lavt blodtryk og utilstrækkelig

blodtilførsel til selve hjertet omfatter ofte svimmelhed og smerter i brystet. Hvis du

har disse symptomer, skal du straks søge læge eller skadestue.

Tal med lægen, inden du tager Plendil, især hvis du har problemer med leveren.

Dit tandkød kan hæve under behandling med Plendil. Sørg for god mundhygiejne

for at undgå, at dit tandkød hæver (se punkt 4).

Børn

Plendil anbefales ikke til børn.

Brug af anden medicin sammen med Plendil

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle lægemidler/naturlægemidler kan påvirke behandlingen med Plendil, for

eksempel:

cimetidin (medicin til behandling af mavesår)

erythromycin (medicin til behandling af infektioner)

itraconazol (medicin til behandling af svamp)

ketoconazol (medicin til behandling af svamp)

medicin til behandling af hiv-infektion (såsom efavirenz, nevirapin og

proteasehæmmere f.eks. ritonavir)

phenytoin (medicin til behandling af epilepsi)

carbamazepin (medicin til behandling af epilepsi)

rifampicin (medicin til behandling af infektioner)

barbitursyrederivater (medicin til behandling af angst, søvnproblemer og

epilepsi)

tacrolimus (medicin, der anvendes ved organtransplantation)

Medicin, der indeholder perikon (Hypericum perforatum) (naturlægemiddel til

behandling af depression) kan nedsætte virkningen af Plendil og bør derfor undgås.

Brug af Plendil sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, hvis du får Plendil, da det kan forstærke

Plendils virkning og øge risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Graviditet

Du må ikke tage Plendil, hvis du er gravid.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal begynde med at amme. Plendil

anbefales ikke til mødre, som ammer, og din læge kan vælge en anden behandling

til dig, hvis du ønsker at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Plendil kan have mindre eller moderat indflydelse på din evne til at køre bil og

betjene maskiner. Hvis du får hovedpine eller kvalme eller bliver svimmel eller

træt, kan din reaktionsevne blive nedsat. Det anbefales at være forsigtig, især

i begyndelsen af behandlingen.

Plendil indeholder lactose og ricinusolie

Plendil indeholder lactose, der er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Plendil indeholder ricinusolie, der kan give mavebesvær og diarré.

3. Sådan skal du tage Plendil

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Plendil depottabletter skal tages om morgenen og synkes med vand. Tabletten

må ikke deles, knuses eller tygges. Denne medicin kan tages uden mad eller efter

et let måltid, som ikke har et højt indhold af fedt eller kulhydrater.

Forhøjet blodtryk

Behandlingen skal indledes med 5 mg én gang dagligt. Om nødvendigt kan din

læge øge dosis eller tillægge et andet blodtrykssænkende lægemiddel. Den

sædvanlige dosis ved langvarig behandling af hypertension er 5-10 mg én gang

dagligt. Hos ældre patienter kan det overvejes at starte med en dosis på 2,5 mg.

Stabil angina pectoris

Behandlingen skal indledes med 5 mg én gang dagligt, og om nødvendigt kan din

læge øge dosis til 10 mg én gang dagligt.

Hvis du har leverproblemer

Niveauet af felodipin i dit blod kan være øget. Lægen kan nedsætte dosis.

Ældre

Lægen kan indlede behandlingen med lavest mulige dosis.

Hvis du har taget for meget Plendil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Plendil, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du tager flere end det anbefalede antal Plendil-tabletter, kan du få meget lavt

blodtryk og sommetider hjertebanken, høj puls eller i sjældne tilfælde langsom

puls. Derfor er det meget vigtigt, at du tager den dosis, som din læge har ordineret.

Hvis du oplever symptomer, såsom at du bliver svimmel eller føler, at du skal

besvime, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Plendil

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du springe den dosis helt over. Tag

din næste dosis på det rigtige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Plendil

Hvis du holder op med at tage dette lægemiddel, kan din sygdom vende tilbage.

Kontakt lægen og få rådgivning, inden du holder op med at tage Plendil. Din læge

kan fortælle dig, hvor længe du skal tage din medicin.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Hvis noget af følgende sker for dig, skal du stoppe med at tage Plendil og

straks kontakte lægen:

Overfølsomhed og allergiske reaktioner. Tegnene kan omfatte hævede

områder på huden eller hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller hals.

Nedenstående bivirkninger er set. De fleste af disse reaktioner ses i starten af

behandlingen eller efter, dosis er sat op. Hvis sådanne bivirkninger opstår, er de

sædvanligvis kortvarige og bliver mindre udtalte med tiden. Hvis du oplever nogen

af følgende symptomer, og de varer ved, skal du fortælle det til lægen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Plendil

2,5 mg depottabletter

Plendil

5 mg depottabletter

Plendil

10 mg depottabletter

felodipin

PS08966

541809-A01

27-09-16

PS08966

AZL4004A

7980

Plendil 5mg/10mg Leaflet:

Patient DK

Black

Technical Info

Profile

Body text size

9.0 pt

Smallest text size

6.0 pt

Der er rapporteret om lettere fortykkelse af tandkødet hos patienter med

betændelse i munden (tandkødsbetændelse/parodontose). Fortykkelsen kan

undgås, eller den kan forsvinde, hvis du sørger for omhyggelig mundhygiejne.

Meget almindelig: forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter

Hævede ankler

Almindelig: forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter

Hovedpine

Ansigtsrødme

Ikke almindelig: forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter

Unormalt hurtig puls

Hjertebanken

For lavt blodtryk (hypotension)

Kvalme

Mavesmerter

Brændende/prikkende fornemmelse i huden/følelsesløshed

Udslæt eller kløe

Træthed

Svimmelhed

Sjælden: forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter

Besvimelse

Opkastning

Nældefeber

Ledsmerter

Muskelsmerter

Impotens/seksuelle forstyrrelser

Meget sjælden: forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter

Tandkødsbetændelse (hævet tandkød)

Forhøjede leverenzymer

Hudreaktioner på grund af øget følsomhed for sollys

Betændelseslignende reaktion (inflammation) i små blodkar i huden

Behov for ofte at lade vandet

Overfølsomhedsreaktioner såsom feber eller hævelse af læber og tunge

Der kan forekomme andre bivirkninger. Hvis du får nogen generende eller

usædvanlige bivirkninger, mens du tager Plendil, skal du straks tale med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, blisterpakningen

og flasken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at pakningen er beskadiget.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Plendil indeholder:

Aktivt stof: felodipin. Hver tablet indeholder 2,5 mg (eller 5 mg eller 10 mg)

felodipin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Hydroxypropylcellulose

Hypromellose 50 mPa·s

Hypromellose 10000 mPa·s

Lactose, vandfri

Polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie

Mikrokrystallinsk cellulose

Propylgallat

Natriumaluminiumsilikat

Natriumstearylfumarat

Tabletovertræk:

Carnaubavoks

Jernoxid, rødbrun (E172) (Bruges kun til Plendil 5 mg og 10 mg)

Jernoxid, gul (E172)

Hypromellose 6 mPa·s

Macrogol 6000

Titandioxid (E 171)

Udseende og pakningsstørrelser

Plendil 2,5 mg depottablet er gul, cirkelrund, bikonveks, præget med A/FL på den

ene side og 2.5 på den anden side og med en diameter på 8,5 mm.

Plendil 5 mg depottablet er lyserød, cirkelrund, bikonveks, præget A/Fm på den

ene side og 5 på den anden side med en diameter på 9 mm.

Plendil 10 mg depottablet er rødbrun, cirkelrund, bikonveks, præget A/FE på den

ene side og 10 på den anden side med en diameter på 9 mm.

Pakningsstørrelser for 2,5 mg depottabletter

20 tabletter (blisterpakning)

28 tabletter (blisterpakning med ugedage påtrykt)

30 tabletter (blisterpakning og plastikflaske)

50 tabletter (enkeltdosispakning)

98 tabletter (blisterpakning med ugedage påtrykt)

100 tabletter (blisterpakning og plastikflaske)

500 tabletter (plastikflaske til dosisdispensering)

Pakningsstørrelser for 5 mg depottabletter

14 tabletter (blisterpakning med ugedage påtrykt)

20 tabletter (blisterpakning)

28 tabletter (blisterpakning med ugedage påtrykt)

30 tabletter (blisterpakning og plastikflaske)

50 tabletter (enkeltdosispakning)

90 tabletter (blisterpakning)

98 tabletter (blisterpakning med ugedage påtrykt)

100 tabletter (blisterpakning og plastikflaske)

500 tabletter (plastikflaske til dosisdispensering)

Pakningsstørrelser for 10 mg depottabletter

14 tabletter (blisterpakning med ugedage påtrykt)

20 tabletter (blisterpakning)

28 tabletter (blisterpakning med ugedage påtrykt)

30 tabletter (blisterpakning og plastikflaske)

50 tabletter (enkeltdosispakning)

90 tabletter (blisterpakning)

98 tabletter (blisterpakning med ugedage påtrykt)

100 tabletter (blisterpakning, plastikflaske og plastikflaske til dosisdispensering)

500 tabletter (plastikflaske til dosisdispensering)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Fremstiller

AstraZeneca AB

Södertälje

Sverige.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Holland,

Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge,

Polen, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Den Tjekkiske

republik, Ungarn, Østrig: Plendil

Frankrig: Flodil

Portugal: Preslow

Tyskland: Modip

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2016

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.dkma.dk.

© AstraZeneca 2016

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.