Pirouette

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pirouette Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 4 g/l paclobutrazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pirouette Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering

af prydplanter i væksthuse

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

Vækstreguleringmiddel nr. 544-3

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2008

Opbevares frostfrit

Indeholder 1.2-Benzisothiazolin-3-one

(BIT). Kan udløse allergisk reaktion

(EUH 208).

Indhold: 5 Liter

Midlet er et suspensionkoncentrat

Produktions nr.: Se emballagen

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato,

Se emballage

ANALYSE

Paclobutrazol 4 g/l (0,39% w/w)

Vægtfylde: 1,02

Brugsanvisningen skal følges for

ikke at bringe menneskers sundhed

og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med

langvarige virkninger (H411).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at

Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til

vækstregulering af prydplanter i

væksthuse.

Brugsanvisningens doserings-

angivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet

med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn

(P102).

Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Førstehjælp:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks

grundigt med koldt vand, og læge

kontaktes

Ved brand

Sluk med vandtåge, pulver eller CO

Undgå enhver forurening af afløb

og jord.

Registreringsindehaver:

FINE AGROCHEMICALS LTD

Hill End House Whittington

Worcester WR5 2RQ UK

www.fine.eu

Distributør:

Cillus A/S

Taastrup Hovedgade 121

DK-2630 Taastrup

Telefon 4491 6055

Pirouette er registeret varemærke af

Fine Agrochemicals Limited

PIR/DK/5L/16

Productname

Pirouette

Country

Denmark

Package size

Label code

PIR/DK/5L/16 - label

Label dimensions

150x130 (hxw)

Name

Fred v/d Spek

Label date

Dec 2015

Draft

Version 2

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering

af prydplanter i væksthuse

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

Vækstreguleringmiddel nr. 544-3

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2008

Opbevares frostfrit

Indeholder 1.2-Benzisothiazolin-3-one

(BIT). Kan udløse allergisk reaktion

(EUH 208).

Indhold: 5 Liter

Midlet er et suspensionkoncentrat

Produktions nr.: Se emballagen

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato,

Se emballage

ANALYSE

Paclobutrazol 4 g/l (0,39% w/w)

Vægtfylde: 1,02

Brugsanvisningen skal følges for

ikke at bringe menneskers sundhed

og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med

langvarige virkninger (H411).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at

Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til

vækstregulering af prydplanter i

væksthuse.

Brugsanvisningens doserings-

angivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet

med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn

(P102).

Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Førstehjælp:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks

grundigt med koldt vand, og læge

kontaktes

Ved brand

Sluk med vandtåge, pulver eller CO

Undgå enhver forurening af afløb

og jord.

Registreringsindehaver:

FINE AGROCHEMICALS LTD

Hill End House Whittington

Worcester WR5 2RQ UK

www.fine.eu

Distributør:

Cillus A/S

Taastrup Hovedgade 121

DK-2630 Taastrup

Telefon 4491 6055

Pirouette er registeret varemærke af

Fine Agrochemicals Limited

PIR/DK/5L/16

Productname

Pirouette

Country

Denmark

Package size

Label code

PIR/DK/5L/16 - leaflet

Label dimensions

150x130 (hxw)

Name

Fred v/d Spek

Label date

Dec 2015

Draft

Version 2

PIROUETTE

®

BRUGSANVISNING

Pirouette er et systemisk middel til vækstregulering af prydplanter i væksthuse. Det optages i planten gennem blade,

stængel og rødder.

Planterne får herved et mere kompakt udseende, mere mørkegrønne blade og øget knopsætning.

Sprøjte- eller udvandingstidspunktet fremgår af doseringsskemaet.

Når planterne behandles skal de være i god vækst.

Væskemængde

Der udsprøjtes ca. 200 ml væske pr. m2 ved fuldt plantedække (~ til begyndende afdrypning). Planterne må ikke være

våde, når der sprøjtes. Ved udvanding bruges 50 ml væske pr. 10 cm potte Der skal gå 24 timer fra behandling med

Pirouette til der topvandes.

Opblanding af væsken

Efter bestemmelse af den nødvendige dosering af Pirouette, tilføres den beregnede mængde til ca. halvdelen af vand-

mængden under moderat omrøring, hvorefter resten af vandet tilsættes. Efterlad ikke sprøjtevæsken i tanken i længere

perioder (f.eks. under middagspause eller over natten). Rens sprøjtetanken 3 gange med rent vand og udsprøjt væsken

over det behandlede område.

Ved opblanding af Pirouette i vand og ved udsprøjtning skal der udvises stor omhyggelighed, så væsken ikke forurener

borde, beton og jord under bordene, da efterfølgende kulturer kan være meget følsomme overfor selv lave koncentratio-

ner af Pirouette. Beholder/tank rengøres grundigt efter brug.

Tankblanding

Pirouette må ikke tankblandes med andre produkter.

Behandling med biologiske produkter

Det er ikke belyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse. Biologiske prædatorer vil de fleste tilfælde kunne

anvendes, men spørg altid leverandøren af nyttedyrene for udsætning, så forenelighed sikres.

Vær opmærksom på:

Snitblomster bør ikke behandles, hvis der skæres flere gange. Det anbefales at prøvesprøjte nogle enkelte planter, når

der skiftes fra en sort til en anden, eller hvis kulturforholdene ændres, inden hele partiet behandles. Jord og andre vækst-

medier må ikke genanvendes til efterfølgende kulturer. Efter sprøjtning med Pirouette skal bladene være tørre, inden

planterne håndteres. De første 3 dage efter behandling bør der anvendes egnede handsker ved håndtering af planterne.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501)

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylle-

vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse ud over det i brugsanvis-

ningen eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturbetingelser.

Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I øvrigt henvises til

bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne.

Dosering og behandlingstidspunkt.

Generelt

Kultur

Behandling

Dosering

Bemærkninger

Udbrings-

metode

Tidspunkt for

behandling

Max antal

behandlinger

(interval)

a) per behandling

b) per kultur

Koncentration

ml/l

a) max pr

behandling

b) max per kultur

Vandmængde

(l/ha)

min - max

Prydplanter

dyrket i

væksthus

Sprøjtning

Afhænger af

kulturen

a) 5 (4-14 dage)

b) 5

a) 25 ml

b) 60 ml

1000-2000

Maksimal mængde pr.

behandling: 40 l/ha

Maksimal mængde pr. kultur:

120 l/ha

Udvanding

Rodede

planter

a) 1

b) 1

a) 10 ml

b) 10 ml

Afhænger af

pottestørrelse

Væskemængde pr potte:

10 cm potte: 50 ml

15 cm potte: 100 ml

20 cm potte: 200 ml

For en række arter specifikke arter gælder efterfølgende specifikke vejledninger. Ved anvendelse i andre arter, skal der

prøvesprøjtes på et mindre areal for at bestemme korrekt dosering, tidspunkt og interval inden der behandles på et større

areal. De anvendte doseringer og antal behandlinger skal dog være inden for den generelle godkendelse af Pirouette.

Artsspecifikke vejledninger:

Kultur

Dosering

ml/l

Antal

behandlinger

Min. interval mellem

behandlinger

Udviklingstrin ved

1. behandling

Ved udsprøjtning

Azalea

25 eller

12,5

8 dage

3-7 cm lange skud

Potteroser

10-20

7 dage

1-4 cm lange skud

Pelargonium

4 dage

2-3 uger efter potning

eller når nyvækst er

4-5 cm.

Julestjerner

2,5-5

14 dage

5 cm lange skud

Kalanchoe

8 dage

2-3 uger efter potning

Krysantemum

25 eller

12,5

14 dage

5 cm lange skud

Udplantningsplanter

- Lobelia

- Petunia

- Salvie

- Verbena

- Viola

0,625-1,25

2,5-5

5-10

5-10

2,5-5

4 dage

4 dage

4 dage

4 dage

2-3 uger efter potning

Ved udvanding

Liljer

1,15-10

3-5 cm høje planter

Krysantemum

0,25-2

Efter rodning

Exacum

2-8 cm høje planter

Petunia

0,25-0,5

Efter rodning

Salvie

0,25-0,5

Efter rodning