Pinex Junior

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pinex Junior 125 mg suppositorier
 • Dosering:
 • 125 mg
 • Lægemiddelform:
 • suppositorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Pinex Junior 125 mg suppositorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30544
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pinex Junior

125 og 250 mg suppositorier

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel

eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet

af 2-3 dage.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pinex Junior

Sådan skal du bruge Pinex Junior

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pinex Junior virker smertestillende og febernedsættende.

Du kan tage Pinex Junior mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter,

tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 dage.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex Junior

Tag ikke Pinex Junior:

hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pinex Junior

(angivet i punkt 6).

hvis du har dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Advarsel

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er

mistanke om overdosering, bør du straks kontakte læge.

Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko

for overdosering.

Tal med lægen inden du tager Pinex Junior, hvis:

du har dårlig lever.

du har nedsat nyrefunktion.

du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed

(anoreksi) eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan

tage skade.

har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse), eller hvis smerterne varer

længere end 3 dage.

Vær opmærksom på følgende

Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere

periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.

Hvis du tager Pinex Junior mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine

blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige

hovedpineanfald.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Pinex Junior. Det

kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Pinex Junior

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).

medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Pinex

Junior regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Pinex Junior

mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Pinex Junior under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du tager Pinex Junior.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pinex Junior påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Pinex Junior

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal indføre suppositorien i endetarmen med den flade ende først.

Den anbefalede dosis er:

Børn

Dosis afhænger af barnets vægt.

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dog aldrig mere end 4000 mg dagligt.

Eksempler:

Barn på 10 kg må maksimalt få 500 mg i døgnet, dvs. 1 suppositorie på 125 mg højst 4

gange dagligt.

Barn på 20 kg må maksimalt få 1000 mg i døgnet, dvs. 1 suppositorie på 250 mg højst

4 gange dagligt.

Barn på 30 kg må maksimalt få 1500 mg i døgnet, dvs. 2 suppositorier på 250 mg højst

3 gange dagligt.

Du må kun bruge Pinex Junior til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Hvis du har indført for mange Pinex Junior, suppositorier

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har indført flere Pinex Junior,

suppositorier, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

En større dosis Pinex Junior end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og

knoglemarven.

Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage).

Selv om du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.

Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst

inden 10 timer efter indtagelsen).

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven,

utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af

hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt.

Hvis du har glemt at tage Pinex Junior

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med

den sædvanlige dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.

Alvorligt vejrtrækningsbesvær med hivende og hvæsende åndedræt. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig nyreskade med aftagende urindannelse. Kontakt læge.

Hævelse af tunge, læber og ansigt. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.

Bleghed, træthed og gulsot pga. alvorlig blodmangel. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Irritation ved endetarmen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Hududslæt.

Pinex Junior kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren.

I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om alvorlige hudreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk,

med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved

at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Pinex Junior utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Pinex Junior suppositorier ved temperaturer over 25 ºC.

Brug ikke Pinex Junior efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pinex Junior 125 og 250 mg suppositorier indeholder:

Aktivt stof: paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: Hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pinex Junior er hvide til elfensbenfarvede, torpedoformede suppositorier.

Pakningsstørrelse:

10 suppositorier

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group hf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Fremstiller

bene-Arzneimittel GmbH , Herterichstr. 1-3, 81479 München, Tyskland

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2014

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia