Pinex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pinex 500 mg brusetabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • brusetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pinex 500 mg brusetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11954
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pinex

500 mg brusetabletter

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet,, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex

Sådan skal du tage Pinex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning pg anvendelse

Pinex virker smertestillende og febernedsættende.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine,

muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex

Tag ikke Pinex:

hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pinex

(angivet i punkt 6).

hvis du har dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Advarsel

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er

mistanke om overdosering, bør du straks kontakte læge.

Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko

for overdosering.

Tal med lægen inden du tager Pinex, hvis:

du har dårlig lever.

du har nedsat nyrefunktion.

du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed

(anoreksi) eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan

tage skade.

har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse), eller hvis smerterne varer

længere end 3 dage.

Vær opmærksom på følgende

Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere

periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.

Hvis du tager Pinex mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive

værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige

hovedpineanfald.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Pinex. Det kan

have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Pinex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).

medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Pinex

regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Pinex mindst 1

time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.

Brug af Pinex sammen med mad og drikke

Du kan tage Pinex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Pinex under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du tager Pinex.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pinex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Pinex indeholder sorbitol og natrium

Pinex brusetabletter indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Pinex brusetabletter indeholder 394 mg natrium (18 mmol) pr. tablet. Hvis du er på

natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. Forsigtighed ved hjertesygdom.

3. Sådan skal du tage Pinex

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal opløse Pinex, brusetabletter i et halvt til et helt glas vand.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

2 tabletter 3-4 gange dagligt. Højst 8 tabletter (4000 mg) dagligt. I enkelte tilfælde kan 1

tablet 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt.

Brug til børn og unge

Dosis afhænger af barnets vægt.

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs. 1 tablet højst

3 gange dagligt.

Børn under 2 år

Du må kun bruge Pinex, tabletter til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Pinex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pinex, brusetabletter,

end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

En større dosis Pinex end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og

knoglemarven.

Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage).

Selv om du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.

Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst

inden 10 timer efter indtagelsen).

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven,

utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af

hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt.

Hvis du har glemt at tage Pinex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med

den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.

Alvorligt vejrtrækningsbesvær med hivende og hvæsende åndedræt. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig nyreskade med aftagende urindannelse. Kontakt læge.

Hævelse af tunge, læber og ansigt. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.

Bleghed, træthed og gulsot pga. alvorlig blodmangel. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Hududslæt.

Pinex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren.

I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om alvorlige hudreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk,

med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved

at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbvaring

Opbevar Pinex utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Pinex ved almindelig temperatur.

Brug ikke Pinex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pinex 500 mg brusetabletter indeholder

Aktivt stof: paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E420), natriumcarbonat, citronsyre, saccharinnatrium,

povidon, docusatnatrium, natriumbenzoat, natriumhydrogencarbonat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pinex er runde, hvide brusetabletter med delekærv.

Pakningsstørrelser

60 brusetabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group hf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Fremstiller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2014

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia