Pinemol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pinemol 1000 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1000 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Pinemol 1000 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50447
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pinemol 1000 mg filmovertrukne tabletter

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinemol

3. Sådan skal du tage Pinemol

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pinemol virker smertestillende og febernedsættende.

Du kan tage Pinemol mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og

ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinemol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Pinemol,

hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pinemol (angivet i afsnit

hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pinemol,

hvis du har dårlig lever

hvis du har nedsat nyrefunktion

hvis du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed eller

fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.

hvis du har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end

3 dag

hvis du har en alvorlig infektion, da den kan øge risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på

metabolisk acidose inkluderer:

dyb, hurtig og besværet vejrtrækning

kvalme og opkast

appetitløshed

Kontakt din læge øjeblikkeligt, såfremt du oplever en kombination af disse symptomer.

Vær opmærksom på:

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om

overdosering, bør du straks kontakte læge.

Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol er der risiko for overdosering.

Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode kan du få

nyreskader med risiko for nyresvigt.

Hvis du tager Pinemol mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og

hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Pinemol. Det kan have betydning

for resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Pinemol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

Medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).

Medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Dolopar regelmæssigt

og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Pinemol mindst 1 time før eller

4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.

Brug af Pinemol sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Pinemol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Pinemol med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Pinemol under graviditet.

Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest

mulig tid. Kontakt lægen, hvis du ikke har fået det bedre i løbet af 3 dage og stadig har behov for at

tage Pinemol.

Amning

Du kan amme, selv om du tager Pinemol. Pinemol udskilles i modermælk, men der forventes ingen

påvirkning af det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pinemol

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Pinemol

Tag altid Pinemol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min 40 kg)

1 tablet på 1000 mg 3-4 gange dagligt. Dog aldrig mere end 4 tabletter (4000 mg) dagligt. I enkelte

tilfælde kan ½ tablet på 1000 mg 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt.

Doseringsinterval

Der bør gå minimum 4 timer mellem hver dosering.

Brug til børn

Børn 2-11 år

Dosis afhænger af barnets vægt.

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dog aldrig mere end 4 tabletter (4000 mg) dagligt.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs. ½ tablet på 1000 mg (500

mg) højst 3 gange dagligt.

Doseringsinterval

Der bør gå minimum 6 timer mellem hver dosering.

Børn under 2 år

Du må ikke bruge Pinemol til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Pinemol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pinemol tabletter, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

En større dosis Pinemol end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.

Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være

forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelsen). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være

risiko for leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om

overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen).

Symptomer på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastninger, appetitløshed, ømhed/smerter i

maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og

øjne. I værste fald kan du miste bevidstheden og dø af leversvigt.

Hvis du har glemt at tage Pinemol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige

dosis.

Hvis du holder op med at tage Pinemol

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Pinemol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber,

skal du straks kontakte lægen.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt læge.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Nældefeber.

Forhøjede levertal.

Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Allergisk

eksem

(overfølsomhedsreaktion

inklusiv

udslæt

(nældefeber)

hævelser.)

være

alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring

112.

Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du

kontakte læge.

Der har været rapporter om sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner.

Indberetning af bivirkninger:

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Pinemol utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pinemol efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pinemol indeholder:

Aktivt stof: Paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret stivelse, majsstivelse, povidon, stearinsyre, talcum

Filmovertræk: Opadry White (Y-1-7000): Hypromellose, macrogol, titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pinemol 1000 mg er hvide, filmovertrukne, ovale, bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

30 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 ApS

Tømrervej 9

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

Fremstiller

2care4 ApS

Tømrervej 9

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2017

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia