Piggidox Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Piggidox Vet. 400 mg/g pulver til opløsning i drikkevand
 • Dosering:
 • 400 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til opløsning i drikkevand
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Piggidox Vet. 400 mg/g pulver til opløsning i drikkevand
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 34999
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. maj 2009

PRODUKTRESUMÉ

for

Piggidox Vet., pulver til opløsning i drikkevand

0.

D.SP.NR

21875

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Piggidox Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g indeholder:

Aktivt stof: Doxycyclinhyclat 400 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til opløsning i drikkevand.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af respiratoriske, intestinale og systemiske infektioner forårsaget af doxycyclin

følsomme mikroorganismer.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for tetracycliner.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af præparatet bør baseres på følsomhedstest og tage hensyn til officiel og lokal

antibiotikapolitik.

Side 1 af 4

Uhensigtsmæssig brug af produktet, f.eks. underdosering, kan øge prævalensen af

bakterier, der er resistente over for tetracykliner, og kan reducere effekten af behandling

med macrolider på grund af muligheden for co-resistens i nogle target patogener.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Det anbefales at anvende handsker ved håndtering af præparatet. Undgå at pulveret

kommer i berøring med hud, øjne og slimhinder. Vask hænder efter håndtering af

præparatet. Medicinrester på hud eller i øjne skylles omgående med vand.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Som for alle tetracycliner kan allergiske reaktioner eller fotosensitivisering forekomme.

Gulfarvning af knogler og tænder samt emaljehypoplasi kan ses efter anvendelse til unge

dyr.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Studier på laboratoriedyr (rotte, kanin) viste ingen teratogenitet, embryotoksisk eller

maternotoksisk effekt af doxycyclin. Sikkerheden hos drægtige og diegivende søer samt

virkning på forplantningsevnen blev ikke undersøgt.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

15 mg doxycyclinhyclat pr. kg kropsvægt pr. døgn i 5 dage.

1 g Piggidox Vet. pulver svarer til én dags behandling af 26,7 kg gris.

1 strøget målebæger indeholder 45 g Piggidox Vet. pulver.

Administreres oralt via drikkevandet. Mængden af pulver, der skal tilsættes drikkevandet,

er afhængig af kropsvægten og vandindtagelsen.

Opløsningen må ikke laves eller opbevares i metalbeholder.

I behandlingsperioden bør det medicinerede drikkevand være det eneste tilgængelige for de

behandlede dyr.

4.10

Overdosering

I sikkerhedsstudier på svin og kyllinger med dosis på 3 gange det anbefalede terapeutiske

niveau og behandlingsvarighed på op til 2 gange det anbefalede blev der ikke observeret

bivirkninger.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 3 døgn

Piggidox Vet., pulver til opløsning i drikkevand 400 mg/g

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antibakterika, tetracycliner, til systemisk brug

ATCvet-kode: QJ 01 AA 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Piggidox Vet. er et bredspektret antibiotikum indeholdende doxycyclin som aktivt stof.

Doxycyclin, der er et tetracyclinderivat, er virksomt mod aerobe og anerobe grampositive og

gramnegative bakterier, rickettsia, chlamydia, mycoplasma, spirocheter og protozooer.

Doxycyclin optages i mikroorganismerne ved aktiv transport. Doxycyclin bindes herefter til

ribosomernes 30S subunit, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virkningen er bakteriostatisk.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

På grund af højere lipidopløselighed er absorption og efterfølgende fordeling i kropsvæv

væsentlig bedre for doxycyclin end for første generations tetracycliner.

Hos grise resulterer en doxycyclin dosis på 10,5-13 mg/kg/dag (svarende til 12-15 mg

doxycyclinhyclat/kg/dag) administreret oralt via drikkevandet eller i foderet i steady-state

plasma koncentrationer mellem 0,8

g/ml og 1,3

g/ml. Forholdet imellem vævs og

plasma koncentrationen er for lunger 1,3 og for nasal mucosa 2,3. Ved infektion forårsaget

af respiratoriske patogener opnås således steady-state doxycyclin koncentrationer på

infektionsstedet, som er højere end den generelle MIC-værdi for disse agens (0,125-1

g/ml).

Doxycyclin metaboliseres stort set ikke. Udskillelse sker via fæces og urin.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyremonohydrat

Glucose, vandfri

6.2

Uforligeligheder

Doxycyclin kan danne uopløselige komplekser med divalente metalioner, særlig jern.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år

Efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder

Efter opløsning i drikkevand: 24 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage, tæt tillukket.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Piggidox Vet., pulver til opløsning i drikkevand 400 mg/g

Side 3 af 4

6.5

Emballage

Polypropylen målebæger ilagt spand med indvendig LDPE pose.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

34999

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. juni 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. maj 2009

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

Piggidox Vet., pulver til opløsning i drikkevand 400 mg/g

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [JG Pharma Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [JG Pharma Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Larken Laboratories, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Larken Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE (Doxycycline) Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE (Doxycycline) Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

DOXYCYCLINE Capsule [H.J. Harkins Co., Inc.]

DOXYCYCLINE Capsule [H.J. Harkins Co., Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

DOXYCYCLINE Capsule [Mayne Pharma Inc.]

DOXYCYCLINE Capsule [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DOXYCYCLINE Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

DOXYCYCLINE Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [McKesson Corporation]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-2-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DOXYCYCLINE Capsule [Par Pharmaceutical, Inc.]

DOXYCYCLINE Capsule [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

MORGIDOX (Doxycycline Hyclate) Capsule [Medimetriks Pharmaceuticals, Inc.]

MORGIDOX (Doxycycline Hyclate) Capsule [Medimetriks Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Proficient Rx LP]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TARGADOX (Doxycycline Hyclate) Tablet [Journey Medical Corporation]

TARGADOX (Doxycycline Hyclate) Tablet [Journey Medical Corporation]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [PuraCap Laboratories LLC Dba Blu Pharmaceuticals]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [PuraCap Laboratories LLC Dba Blu Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2017

Doxycycline vs. Tetracycline

Doxycycline vs. Tetracycline

Title: Doxycycline vs. TetracyclineCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-12-2017

DOXYCYCLINE Capsule [Proficient Rx LP]

DOXYCYCLINE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

DORYX (Doxycycline Hyclate) Tablet, Delayed Release [Mayne Pharma Inc.]

DORYX (Doxycycline Hyclate) Tablet, Delayed Release [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DOXYCYCLINE Tablet [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DOXYCYCLINE Capsule [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Epic Pharma, LLC]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

DOXYCYCLINE Capsule [Prasco Laboratories]

DOXYCYCLINE Capsule [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

ACTICLATE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [Aqua Pharmaceuticals]

ACTICLATE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [Aqua Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed