Piggidox Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Piggidox Vet. 400 mg/g pulver til opløsning i drikkevand
 • Dosering:
 • 400 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til opløsning i drikkevand
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Piggidox Vet. 400 mg/g pulver til opløsning i drikkevand
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 34999
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Piggidox Vet., pulver til opløsning i drikkevand

0.

D.SP.NR

21875

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Piggidox Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g indeholder:

Aktivt stof: Doxycyclinhyclat 400 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til opløsning i drikkevand.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af respiratoriske, intestinale og systemiske infektioner forårsaget af doxycyclin

følsomme mikroorganismer.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for tetracycliner.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af præparatet bør baseres på følsomhedstest og tage hensyn til officiel og lokal

antibiotikapolitik.

Side 1 af 4

Uhensigtsmæssig brug af produktet, f.eks. underdosering, kan øge prævalensen af

bakterier, der er resistente over for tetracykliner, og kan reducere effekten af behandling

med macrolider på grund af muligheden for co-resistens i nogle target patogener.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Det anbefales at anvende handsker ved håndtering af præparatet. Undgå at pulveret

kommer i berøring med hud, øjne og slimhinder. Vask hænder efter håndtering af

præparatet. Medicinrester på hud eller i øjne skylles omgående med vand.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Som for alle tetracycliner kan allergiske reaktioner eller fotosensitivisering forekomme.

Gulfarvning af knogler og tænder samt emaljehypoplasi kan ses efter anvendelse til unge

dyr.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Studier på laboratoriedyr (rotte, kanin) viste ingen teratogenitet, embryotoksisk eller

maternotoksisk effekt af doxycyclin. Sikkerheden hos drægtige og diegivende søer samt

virkning på forplantningsevnen blev ikke undersøgt.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

15 mg doxycyclinhyclat pr. kg kropsvægt pr. døgn i 5 dage.

1 g Piggidox Vet. pulver svarer til én dags behandling af 26,7 kg gris.

1 strøget målebæger indeholder 45 g Piggidox Vet. pulver.

Administreres oralt via drikkevandet. Mængden af pulver, der skal tilsættes drikkevandet,

er afhængig af kropsvægten og vandindtagelsen.

Opløsningen må ikke laves eller opbevares i metalbeholder.

I behandlingsperioden bør det medicinerede drikkevand være det eneste tilgængelige for de

behandlede dyr.

4.10

Overdosering

I sikkerhedsstudier på svin og kyllinger med dosis på 3 gange det anbefalede terapeutiske

niveau og behandlingsvarighed på op til 2 gange det anbefalede blev der ikke observeret

bivirkninger.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 3 døgn

Piggidox Vet., pulver til opløsning i drikkevand 400 mg/g

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antibakterika, tetracycliner, til systemisk brug

ATCvet-kode: QJ 01 AA 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Piggidox Vet. er et bredspektret antibiotikum indeholdende doxycyclin som aktivt stof.

Doxycyclin, der er et tetracyclinderivat, er virksomt mod aerobe og anerobe grampositive og

gramnegative bakterier, rickettsia, chlamydia, mycoplasma, spirocheter og protozooer.

Doxycyclin optages i mikroorganismerne ved aktiv transport. Doxycyclin bindes herefter til

ribosomernes 30S subunit, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virkningen er bakteriostatisk.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

På grund af højere lipidopløselighed er absorption og efterfølgende fordeling i kropsvæv

væsentlig bedre for doxycyclin end for første generations tetracycliner.

Hos grise resulterer en doxycyclin dosis på 10,5-13 mg/kg/dag (svarende til 12-15 mg

doxycyclinhyclat/kg/dag) administreret oralt via drikkevandet eller i foderet i steady-state

plasma koncentrationer mellem 0,8

g/ml og 1,3

g/ml. Forholdet imellem vævs og

plasma koncentrationen er for lunger 1,3 og for nasal mucosa 2,3. Ved infektion forårsaget

af respiratoriske patogener opnås således steady-state doxycyclin koncentrationer på

infektionsstedet, som er højere end den generelle MIC-værdi for disse agens (0,125-1

g/ml).

Doxycyclin metaboliseres stort set ikke. Udskillelse sker via fæces og urin.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyremonohydrat

Glucose, vandfri

6.2

Uforligeligheder

Doxycyclin kan danne uopløselige komplekser med divalente metalioner, særlig jern.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år

Efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder

Efter opløsning i drikkevand: 24 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage, tæt tillukket.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Piggidox Vet., pulver til opløsning i drikkevand 400 mg/g

Side 3 af 4

6.5

Emballage

Polypropylen målebæger ilagt spand med indvendig LDPE pose.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

34999

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. juni 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

Piggidox Vet., pulver til opløsning i drikkevand 400 mg/g

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.