Pico 750 WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pico 750 WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg picolinafen
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pico 750 WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Kopi

4 0 1 4 3 4 8

5 5 4 7 9 4

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Pico 750 WG

Analyse: Picolinafen 750 g/l

Ukrudtsmiddel nr. 19-171 Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftigt for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning

samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Miljøfarlig

® = Reg. varemærke for BASF

81029235DK001787-Denmark

ANERKENDELSE

Efterår

Brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, lugtløs kamille, burresnerre,

agerstedmoder, rød tvetand, mark ærenpris og storkronet ærenpris i vinterhvede

med 0.133 kg/ha i stadie 11 – 12 efterår.

Forår

Fuglegræs, hyrdetaske, agerstedmoder, rød tvetand, mark ærenpris og

storkronet ærenpris i vinterhvede med 0.133 kg/ha i stadie 25 – 29 forår

FORSIGTIG

FØRSTEHJÆLP

Indånding: Bring den forgiftede i frisk luft.

Huden: Fjern forurenet tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene skylles rigeligt med vand (mindst 15 minutter). Ved fortsat

irritation kontakt øjenlæge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald læge.

FORGIFTNINGSSYMPTOMER:

Indånding: Kan give øget spytafsondring og forbigående åndenød.

Huden: Svag irritation.

Øjnene: Forbigående irritation.

Indtagelse: Kan irritere halsen, øge spytafsondring og forårsage sløvhed og nedsat ånding.

Fabr.nr.: Se emballagen

Fabr.dato.: Se emballagen

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Indhold:

0,2 kg

Producent:

BASF AGRO BV

Arnhem NL

Wädenswill Branch

Importør:

BASF A/S

Ved stadsgraven 15

Tlf. 32 66 07 00

www.agro.basf.dk

Nødsituation:

Telefon: 0049 180 2273 112

Kopi

VIRKNING:

Det aktive stof i Pico 750 WG er picolinafen, med 750 k/kg, formuleret som et vandopløseligt

granulat. Pico 750 WG virker som et bredspektret kontaktmiddel mod tokimbladet frøukrudt

i vintersæd om efteråret i afgrødens st. 11-12, eller om foråret i st. 25-29.

Pico 750 WG har god effekt på en række af de mest almindeligt forekomne ukrudtsarter

som agerstedmoder, agersennep, brandbæger, burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, lugtløs

kamille, rød tvetand, mark ærenpris og storkronet ærenpris.

Pico 750 WG optages primært igennem ukrudtets blade, hvor der sker en afblegning/hvid-

farvning af ukrudtet.

En synlig virkning ses allerede 2 uger efter behandling.

De behandlede ukrudtsplanter om efteråret dør i løbet af efteråret og vinteren, hvorimod

ukrudtsplanter efter en forårsbehandling kan stå længe i afgrøden med hvide plantedele.

2 uger efter behandling med Pico 750 WG kan der især i vinterbyg ses momentane

lyse pletter, der dog hurtigt forsvinder igen, - og ikke har indflydelse på udbyttet.

Undgå at behandle stærkt stressede afgrøder, som fx ved manganmangel.

Der er ingen restriktioner .

ANVENDELSESTIDSPUNKT OG DOSERING:

Pico 750 WG anvendes alene og i blanding med både jord- og bladmidler f.eks. Stomp

midler eller bladmidler som Oxitril CM.

Pico 750 WG kan anvendes i vintersæd (hvede, rug, triticale og byg) om efteråret eller om

foråret.

Om efteråret anvendes Pico 750 WG efter fremspiring, på fugtig jord og efter evt. tromling

i vintersædens stadie 11 – 12, dvs. fra ukrudtet har kimblade og frem til der er 2-4 blivende

blade.

Om foråret anvendes Pico 750 WG i vintersædens stadie 25 – 29, dvs. frem til afsluttende

buskning.

Normaldoseringen for Pico 750 WG er 133 g produkt pr ha, svarende til BI på 1,00.

PICO 750 WG er godkendt til brug i vintersæd i nedenstående doser og kombinationer.

Afgrøde

Sprøjtetidspunkter

Ukrudtsarter

Dosering

Vinterhvede,

vinterbyg,

vinterrug og

vintertriticale

Efterår

Afgrødestadium

BBCH 11-12

Agersennep, alm.

brandbæger, alm. fuglegræs,

hyrdetaske, lugtløs kamille,

burresnerre, agerstedmoder,

rød tvetand, markærenpris,

storkronet ærenpris, vedbend-

ærenpris

Agersennep, alm.

brandbæger, alm. fuglegræs,

hyrdetaske, lugtløs kamille,

burresnerre, agerstedmoder,

kornvalmue, rød tvetand,

markærenpris, storkronet

ærenpris, vedbendærenpris.

0,133 kg/ha Pico

750 WG

0,053 kg/ha Pico

750 WG + 0,5

l/ha Oxitril CM

Forårsanvendelse

Vinterhvede,

vinterbyg,

vinterrug og

vintertriticale

Forår

Afgrødestadium

BBCH 25-29

Agersennep, alm. fuglegræs,

hyrdetaske, agerstedmoder,

rød tvetand, markærenpris,

storkronet ærenpris,

vedbendærenpris

Agersennep, alm. fuglegræs,

hyrdetaske, lugtløs kamille,

burresnerre, agerstedmoder,

kornvalmue, rød tvetand,

markærenpris, storkronet

ærenpris, vedbend-ærenpris

0,133 kg/ha Pico

750 WG

0,053 kg/ha Pico

750 WG + 1,0

l/ha Oxitril CM

PICO 750 WG + STOMP Pentagon /STOMP

25 g PICO 750 WG + 2,5 l STOMP Pentagon/STOMP pr ha.

I blanding med STOMP Pentagon eller STOMP (SC400) giver Pico 750 WG en forstærket

effekt på især agerstedmoder og burresnerre.

UDBRINGNING OG SPRØJTETEKNIK:

For at opnå en god effekt af sprøjtemidlet skal det uanset afgrødens størrelse sikres, at

sprøjtevæsken dækker planterne så godt som muligt. Det enkelte sprøjteudstyr, opgaven

samt vind- og vejrforhold bestemmer hvordan dette bedst kan lade sig gøre.

Vinddrift til nabomarker med følsomme afgrøder skal undgås. På grund af virkemåden

af Pico 750 WG, skal der udvises stor opmærksomhed overfor bredbladede afgrøder og

beplantninger, da sprøjtetåge med små dråber nemt giver en synlig påvirkning på bladene.

Husk altid at overholde det for produktet angivne afstandskrav på 2 meter til søer og

vandløb.

Anbefalet væskemængde: 150 –300 ltr. pr. ha.

Dyseforslag til ISO-fladdyser

Dysestørrelse

Ydelse (l/min)

Hastighed (km/t)

Væskemængde (l/ha)

Hvor der er risiko for afdrift, bør overnævnte fladsprededyser erstattes af lavdrift dyser, der

reducerer antallet af små dråber væsentligt, dog med risiko for nedsat effekt.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Efter endt sprøjtning rengøres sprøjten grundigt umiddelbart efter både ind- og udvendigt.

Dette bør kun ske på et bevokset areal, et biobed eller hvor opsamling af skyllevand er mulig,

og altid i god afstand til brønde og boringer.

Til rengøring brug en sodaopløsning til tank, bom, slanger, pumpe og ventiler og skyl mindst

to gange. Dyser og filtre rengøres separat med samme opløsning.

Blandinger

Pico 750 WG kan blandes med Stomp, Stomp Pentagon, Boxer EC, Oxitril CM samt SU

produkter.

Om foråret kan der tilsættes Cycocel produkter til Pico 750 WG blandinger.

Kopi

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

LAGRING

Pico 750 WG bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet

mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i

minimum 2 år fra produktionsdatoen.

_____________

Mange

forskellige,

især

lokalt

regionalt

betingede

faktorer

påvirke

produktets

virkning.

Herunder

hører

f.eks.

vejr

jordforhold,

kulturplantesorter,

sædskifte,

behandlingstidspunkter,

doseringer,

blandinger

andre

produkter,

forekomst

organismer,

resistente

overfor

aktive

stof,

sprøjteteknik

osv.

Under

særlig

ugunstige betingelser kan en ændring i midlets virkning eller beskadigelse af kulturplanterne

derfor

ikke

udelukkes.

Fabrikanten

eller

forhandleren

fraskriver

ethvert

ansvar

sådanne følger.

Leverandørbrugsanvisning

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 15.08.2007

Version: 1.0

Produkt: PICO 750 WG

700 00 H

(30357547/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 15.08.200715.08.2007

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

PICO

Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel

PR-nr.: 19-171

Firma:

BASF Aktiengesellschaft

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontaktadresse:

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

Telefax-nummer: +45 32 5-72804

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

Nødsituation:

Telefon: +49 180 2273-112

Telefax-nummer: +49 621 60-92664

2. Fareidentifikation

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel, vanddispergerbart granulat

Farlige indholdsstoffer

picolinafen

Indhold (W/W):

75 %

CAS-nummer:

137641-05-5

Faresymbol(er): N

R-Sætning(er):

50/53

metakiselsyre

Indhold (W/W):

CAS-nummer:

7699-41-4

Faresymbol(er): Xi

R-Sætning(er):

36/38

Hvis farlige indholdsstoffer er nævnt, er ordlyden af faresymbolet og R-sætningerne spe-

cificeret i afsnit 16.

Kopi

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj fjernes. Ved besvær: Gå til læ-

gen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Efter indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Ved irritation

– søg læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjen-

læge.

Ved indtagelse:

Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden

at have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv

noget oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed eller har krampeanfald.

Bemærkninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik

modgift kendes.

5. Brandbekæmpelse

Egnet slukningsmiddel:

vandforstøvningsstråle, skum, tørt slukningsmiddel, kuldioxid

Særlige farer:

carbonmonoxid, hydrogenfluorid, kuldioxid, nitrogenoxid, svovloxider

De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Beholdere udsat for ild afkøles med

vand. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller

spildevand. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse

med de lokale myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Må ikke komme i undergrunden/

jorden.

Forholdsregler ved rengøring/opsamling:

Ved små mængder: Mekanisk opsamling.

Ved store mængder: Mekanisk opsamling.

Undgå støvudvikling. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets

bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar affald seperat i velegnede beholdere, der

er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med vand

og vaskemiddel under overholdelse af miljøforskrifter.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Undgå støvudvikling. Undgå støvaflejring. Støv kan danne eksplosionsfarlige blandinger

med luft. Træf foranstaltninger mod elektrostatisk opladning – holdes borte fra antændelse-

skilder – ildslukker skal være klar til brug.

Opbevaring

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod

fugtighed. Beskyttes mod direkte solpåvirkning.

Lagerstabilitet:

lagringstid: 24 md

Beskyttes mod temperaturer over: 40 °C

Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere peri-

ode ved en temperatur højere end den tilrådede.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn ved støvudvikling. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning. Partikelfilter

med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type

P2 eller FFP2).

Beskyttelse af hænder:

Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), også ved langvarig direkte

kontakt (Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i hen-

hold til EN 374): f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm)

og andre.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde,

beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:

brug

plantebeskyttelsesmidler

følges

emballagens

brugsanvisning

beskyt-

telsesudstyr. Gælder kun for plantebeskyttelsesmidler. Undgå berøring med hud, øjne og

beklædning. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Forurenet tøj fjernes. Opbevar

arbejdstøj adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Hænder og/eller ansigt

vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk form:

granulat

Farve:

brun

Lugt:

muggen

pH-værdi:

9 – 10

(1 %(m), 20 °C)

(som suspension)

Kopi

smeltestart:

> 90 °C

Flammepunkt:

Ingen eksisterende data.

Pakkefylde:

600 – 700 kg/m

(20 °C)

Opløselighed i vand:

dispergerbart

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:

temperatur: > 85 °C

Termisk

nedbrydning:

Ingen

nedbrydning,

når

forskrifter/henvisninger

vedr.

lagring

håndtering overholdes.

Materialer, der skal undgås:

Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås

Farlige reaktioner:

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut toksicitet

rotte (oral):

> 5.000 mg/kg

rotte (inhalativ):

> 3,83 mg/l 4 h

rotte (dermal):

> 4.000 mg/kg

Irritation

Primær hudirritation kanin: ikke irriterende

Primær slimhindeirritation kanin: ikke irriterende

Sensibilisering

marsvin: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Andre relevante infomationer om toksicitet

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

12. Miljøoplysninger

Økotoksikologi

Fisketoksicitet:

(96 h) 0,376 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Ingen toksisk virkning indenfor området for vandopløselighed.

Akvatiske hvirvelløse dyr:

(48 h) 0,819 mg/l, Daphnia magna

Ingen toksisk virkning indenfor området for vandopløselighed.

Vandplante:

EC50 (72 h) 0,159 µg/l (biomasse), Selenastrum capricornutum

Persistens og nedbrydelighed

Oplysninger om eliminerbarhed:

ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet.

13. Bortskaffelse

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet

anlæg.

Forurenet emballage:

Beholder eller indlæg skylles som påkrævet for bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtetanken.

Fuldstændigt tømt emballage kan behandles som husholdningsaffald.

14. Transportoplysninger

Landtransport

ADR

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3077

Fareseddel:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG FAST STOF, N.O.S. (indeholder PICOLINAFEN

75%)

RID

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3077

Fareseddel:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG FAST STOF, N.O.S. (indeholder PICOLINAFEN

75%)

Indenrigssøtransport

ADNR

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3077

Fareseddel:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG FAST STOF, N.O.S. (indeholder PICOLINAFEN

75%)

Sea transport

IMDG

Hazard class:

Packing group:

ID number:

UN 3077

Hazard label:

Marine pollutant:

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

SUBSTANCE,

SOLID,

N.O.S. (contains PICOLINAFEN 75%)

Kopi

Søtransport

IMDG

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3077

Fareseddel:

Marin forureningsfaktor:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG FAST STOF, N.O.S. (indeholder PICOLINAFEN

75%)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:

Packing group:

ID number:

UN 3077

Hazard label:

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

SUBSTANCE,

SOLID,

N.O.S. (contains PICOLINAFEN 75%)

Lufttransport

IATA/ICAO

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3077

Fareseddel:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG FAST STOF, N.O.S. (indeholder PICOLINAFEN

75%)

15. Oplysninger om regulering

Forskrifter i henhold til EU (Etikettering) / Nationale forskrifter

Klassificering/mærkning i henhold til dansk lovgivning.:

Faresymbol(er)

N Miljøfarlig.

R-Sætning(er)

R50/53

Meget

giftig

organismer,

lever

vand;

forårsage

uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Stof(fer), der udløser klassificering – til etikketering: picolinafen

Øvrig regulering

For anvenderen af dette plantebeskyttelsesmiddel gælder:‘For at nedsætte risikoen for men-

nesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje‘ (Direktiv 1999/45/EF, Artikel 10, nr.1.2)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den

eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står

for sprøjtning, skal være i besiddelse af et Sprøjtecertifikat.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produk-

tet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

16. Andre oplysninger

Fuldstændig ordlyd af faresymboler og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 3 under ‘Farlige ind-

holdsstoffer’:

Miljøfarlig.

Lokalirriterende.

50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirk-

ninger i vandmiljøet.

36/38

Irriterer øjnene og huden.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

Hvis De har spørgsmål til denne LBA, dens indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante

spørgsmål, bedes De skrive til følgende e-mailadresse: product-safety-north@basf.com

De oplysninger, som er i leverandørbrugsanvisningen, er baseret på vores nuværende

viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav.

Oplysningerne

beskriver

ikke

produktets

egenskaber

(produktspecifikation).

aftalt

beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes

af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder

samt eksisterende love og bestemmelser.

Kopi

4 0 1 4 3 4 8

5 5 4 7 9 4

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Pico 750 WG

Analyse: Picolinafen 750 g/l

Ukrudtsmiddel nr. 19-171 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftigt for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning

samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Miljøfarlig

® = Reg. varemærke for BASF

81029235DK001787-Denmark

ANERKENDELSE

Efterår

Brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, lugtløs kamille, burresnerre,

agerstedmoder, rød tvetand, mark ærenpris og storkronet ærenpris i vinterhvede

med 0.133 kg/ha i stadie 11 – 12 efterår.

Forår

Fuglegræs, hyrdetaske, agerstedmoder, rød tvetand, mark ærenpris og

storkronet ærenpris i vinterhvede med 0.133 kg/ha i stadie 25 – 29 forår

FORSIGTIG

FØRSTEHJÆLP

Indånding: Bring den forgiftede i frisk luft.

Huden: Fjern forurenet tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene skylles rigeligt med vand (mindst 15 minutter). Ved fortsat

irritation kontakt øjenlæge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald læge.

FORGIFTNINGSSYMPTOMER:

Indånding: Kan give øget spytafsondring og forbigående åndenød.

Huden: Svag irritation.

Øjnene: Forbigående irritation.

Indtagelse: Kan irritere halsen, øge spytafsondring og forårsage sløvhed og nedsat ånding.

Fabr.nr.: Se emballagen

Fabr.dato.: Se emballagen

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og

veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Indhold:

0,2 kg

Producent:

BASF AGRO BV

Arnhem NL

Wädenswill Branch

Importør:

BASF A/S

Ved stadsgraven 15

Tlf. 32 66 07 00

www.agro.basf.dk

Nødsituation:

Telefon: 0049 180 2273 112

17-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The applicant BASF Agro B.V. submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for picolinafen in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new validated analytical method for enforcement of the residue in dry/high starch‐, high water content‐, high acid content‐ and high oil content commodities ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-2-2019

EU/3/05/296 (Diurnal Europe B.V.)

EU/3/05/296 (Diurnal Europe B.V.)

EU/3/05/296 (Active substance: Hydrocortisone (modified release tablet)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)1358 of Thu, 14 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002750

Europe -DG Health and Food Safety

15-1-2019

EU/3/18/2127 (Therapicon Srl)

EU/3/18/2127 (Therapicon Srl)

EU/3/18/2127 (Active substance: Melatonin) - Orphan designation - Commission Decision (2019)223 of Tue, 15 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000001921

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

Melatonin (haemorrhage) (Therapicon Srl)

Melatonin (haemorrhage) (Therapicon Srl)

Melatonin (haemorrhage) (Active substance: Melatonin) - Refusal of orphan designation - Commission Decision (2018)2410 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/127/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1996 (Therapicon Srl)

EU/3/18/1996 (Therapicon Srl)

EU/3/18/1996 (Active substance: Melatonin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1885 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/227/17

Europe -DG Health and Food Safety

15-3-2018

Melatonin (burns) (Therapicon Srl)

Melatonin (burns) (Therapicon Srl)

Melatonin (burns) (Active substance: Melatonin) - Refusal of orphan designation - Commission Decision (2018)1643 of Thu, 15 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/039/17

Europe -DG Health and Food Safety