Phenergan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Phenergan 1 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Phenergan 1 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52657
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Phenergan.

3. Sådan skal du tage Phenergan.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Phenergan indeholder et antihistamin som virker mod symptomer

på allergi, især nældefeber, høfeber og allergisk snue samt mod

transportsyge og søvnløshed.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplynin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Phenergan

Tag ikke Phenergan

• hvis du er overfølsom over for promethazin, eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6.).

• Phenergan må ikke bruges til børn under 2 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Phenergan

• hvis du har grøn stær eller for højt tryk i øjet

• hvis du har mavesår

• hvis du har forsnævring af tolvfingertarmen

• hvis du har vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehals-

kirtel (prostata) eller forsnævret blærehals

• hvis du lider af kortvarige perioder om natten, hvor du ikke træk-

ker vejret (søvnapnø)

• hvis du har har astma, bronkitis eller udposninger og arvævsdan-

nelse i luftvejene (bronkietaksi)

• hvis du lider af alvorlig hjertearteriesygdom

• hvis du har har epilepsi

• hvis du har lever- eller nyresvigt

• hvis du lider af abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis)

• hvis du har nedsat aktivitet af centralnervesystemet.

Phenergan må ikke anvendes til børn og unge med tegn og symp-

tomer på Reye’s syndrom herunder feber, mavesmerter, opkastning,

sløret bevidsthed, bevidstløshed, evt. koma og kramper.

Hvis du skal have lavet en hudpriktest (allergitest), skal du ikke

anvende Phenergan i mindst 48 timer inden testen, på grund af risiko

for falsk negativt resultat.

Phenergan kan give nedsat tåreflod og problemer for kontaktlinse-

brugere.

Brug af anden medicin sammen med Phenergan

Tal med din læge, hvis du er i behandling med:

• medicin mod angst, spænding og uro

• medicin mod psykose.

• sovemedicin

• medicin mod depression (MAO-hæmmere).

• medicin som er kolinesterasehæmmende.

Phenergan kan påvirke en graviditetstest og give falsk negativt eller

positivt resultat.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Phenergan sammen med mad, drikke og alkohol

• Du kan tage Phenergan i forbindelse med et måltid, men det er

ikke nødvendigt.

• Du skal være opmærksom på, at Phenergan kan forstærke den slø-

vende virkning af alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid kan du tage Phenergan. Du må ikke tage Phener-

gan i de sidste 2 uger før forventet fødsel. Tal med lægen.

Amning:

• Du må ikke tage Phenergan, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at

Phenergan virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel

og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Phenergan

• Denne medicin indeholder maltitol, flydende (glukose). Hvis din

læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt

lægen inden du tager Phenergan.

• Denne medicin indeholder natriummetabisulfit (E 223) og natrium-

sulfit (E 221), som i sjældne tilfælde kan medføre overfølsomheds-

reaktioner og vejrtrækningsbesvær.

• Denne medicin indeholder 8 mmol (175 mg) natrium pr. dosis (25 ml

Phenergan) hhv. 3,2 mmol (70 mg) natrium pr. dosis (10 ml Phener-

gan). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hen-

syn hertil.

3. Sådan skal du tage Phenergan

Tag altid Phenergan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Dosis ved transportsyge:

Voksne og børn over 15 år: 25 ml 30-60 minutter før afrejse.

Børn 6-14 år: 10-20 ml 30-60 minutter før afrejse.

Børn 2-5 år: 10 ml 30-60 minutter før afrejse

Må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Dosis ved allergiske sygdomme:

Voksne og børn over 15 år: 25 ml 2-4 gange daglig.

Børn 6-14 år: 10-20 ml 2 gange daglig.

Børn 2-5 år: 5-10 ml 2 gange daglig.

Må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Dosis ved søvnløshed:

Voksne: 25 ml til natten.

Må ikke anvendes til børn.

Du må ikke anvende Phenergan i mere end 7 dage uden at kontakte

lægen.

Brugervejledning

Efter anvendelse tørres flaskens munding af med en ren fugtig klud

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PHENERGAN

®

1 mg/ml oral opløsning

Promethazinhydrochlorid

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægss-

edlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Phen-

ergan til dig personligt. lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symp-

tomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

www.indlaegsseddel.dk

93914-001-01

for at fjerne alle lægemiddelrester. Når mundingen er helt ren sættes

proppen på igen.

Hvis du har taget for meget Phenergan

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget mere

Phenergan, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Døsighed, svimmelhed og ved højere doser overstadighed. Forvirring,

bevidsthedssløring, hallucinationer eller angst. Hurtig puls, udvidelse

af pupillerne, mundtørhed, uro, shock, kramper.

Hvis du har glemt at tage Phenergan

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Phenergan

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå

mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetæn-

delse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

• Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Døsighed.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du

tager Phenergan i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhy-

giejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen.

• Svimmelhed, rastløshed, hovedpine, mareridt, træthed og desorien-

tering/forvirring.

• Øjentørhed.

• Nedsat evne til at se skarpt.

• Forstoppelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Sløret syn.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Allergiske reaktioner omfattende nældefeber, udslæt og kløe.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Bivirkninger fra nervesystemet hos småbørn.

• Besvær med at udføre visse bevægelser hos børn.

• Bivirkninger fra nervesystemet og forvirring hos ældre.

• Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser (ekstrapyrami-

dale bivirkninger, parkisonisme, ufrivillige muskelbevægelser, ejen-

dommelige bevægelser).

• Muskelkramper, tic-lignende trækninger i hoved og ansigt.

• Hjertebanken.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• Appetitmangel/madlede.

• Maveirritation.

• Overfølsomhed af huden overfor lys. Stærkt sollys bør undgås

under behandling.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Phenergan utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Phenergan efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Phenergan ved temperaturer over 25 °C.

• Opbevar Phenergan i ydre karton, da det er følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Phenergan, 1 mg/ml oral opløsning indeholder:

Aktivt stof:

Promethazinhydrochlorid 1 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer:

Flydende maltitol, natriumbenzoat E 211, natriummetabisulfit E 223,

natriumsulfit E 221, ascorbinsyre, citronsyre, natriumcitrat, karamel E

150, acesulfamkalium, orange juice smag og renset vand.

Pakningsstørrelser:

Phenergan fås i:

Phenergan 1 mg/ml i pakninger med 100 ml oral opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2015.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

4-4-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Major Pharmaceuticals]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Carilion Materials Management]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Liberty Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Liberty Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Actavis Pharma, Inc.]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

PROMETHAZINE HCL (Promethazine Hydrochloride) Injection [Wockhardt USA LLC.]

PROMETHAZINE HCL (Promethazine Hydrochloride) Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Proficient Rx LP]

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [BluePoint Laboratories]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

PROMETHAZINE (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceutical Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Clinical Solutions Wholesale]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Proficient Rx LP]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed