Phenergan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58660
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Phenergan til dig person­

ligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Phenergan

3. Sådan skal du bruge Phenergan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Phenergan indeholder et antihistamin.

Phenergan anvendes til voksne og børn i alderen

15 år og derover til behandling af symptomer på

allergi, herunder nældefeber, høfeber og irriterede

næseslimhinder, samt mod transportsyge.

Phenergan kan anvendes til voksne til behandling

af søvnløshed.

Phenergan filmovertrukne tabletter skal ikke

anvendes til børn under 15 år.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE PHENERGAN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Phenergan:

• hvis du er allergisk over for promethazin eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Phenergan

(angivet i punkt 6).

Phenergan må ikke anvendes til børn under 2 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

En meget alvorlig og til tider dødelig tilstand

kaldet malignt neuroleptikasyndrom kan opstå.

Stands behandlingen og ring straks til din læge,

hvis du har høj feber, muskelkramper eller

­stivhed, svimmelhed, meget alvorlig hovedpine,

hurtig puls, forvirring, ophidselse, hallucinationer

eller sveder meget.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Phenergan:

• hvis du har grøn stær eller for højt tryk i øjet.

• hvis du har mavesår.

• hvis du har forsnævring af tolvfingertarmen.

• hvis du har vandladningsbesvær på grund af

forstørret blærehalskirtel (prostata) eller

forsnævret blærehals.

• hvis du lider af søvnapnø (kortvarige perioder

om natten, hvor du ikke trækker vejret).

• hvis du har astma, bronkitis eller udvidelse af

bronkierne.

• hvis du har alvorlig hjertearteriesygdom.

• hvis du har epilepsi.

• hvis du har lever­ eller nyresvigt.

• hvis du har abnorm muskeltræthed

(myasthenia gravis).

• hvis du har nedsat aktivitet i centralnerve­

systemet.

Hvis du skal have lavet en hudpriktest

(allergitest), skal du ikke anvende Phenergan i

mindst 48 timer inden testen på grund af risiko

for falsk negativt resultat.

Phenergan kan give nedsat tåreflod og dermed

problemer for kontaktlinsebrugere.

Du skal undgå stærkt sollys, så længe du tager

Phenergan.

Børn og unge

Phenergan må ikke anvendes til børn under 2 år

grundet risiko for svækket vejrtrækning med

risiko for dødeligt udfald. Må ikke anvendes til

børn og unge med tegn og symptomer på Reye’s

syndrom (akut hjernelidelse af ukendt årsag).

Brug af anden medicin sammen med Phenergan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Du kan tage Phenergan sammen med anden

medicin, men tal først med lægen, hvis du er i

behandling med:

• medicin mod angst, spænding og uro.

• nervemedicin.

• sovemedicin.

• medicin mod depression (MAO­hæmmere,

cykliske antidepressiva).

Brug af Phenergan sammen med mad, drikke

og alkohol

Du kan anvende Phenergan sammen med mad

og drikke. Vær opmærksom på, at Phenergan

kan forstærke virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du tager Phenergan, kan det indvirke på

uringraviditetstests og give falsk negativt eller

falsk positivt resultat.

Graviditet

Du kan tage Phenergan under graviditet, men ikke

i de sidste 2 uger inden fødslen på grund af risiko

for irritabilitet og ophidselse hos den nyfødte.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Phenergan.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarsels­

trekant. Det betyder, at Phenergan virker

sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikker­

heden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du må derfor ikke køre bil, motorcykel eller

cykel, og du må heller ikke arbejde med værktøj

eller maskiner.

Phenergan tabletter indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PHENERGAN

Tag altid Phenergan nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug kun dette lægemiddel som anbefalet. Du

må ikke overskride den anbefalede dosis. Der

har været rapporteret tilfælde af promethazin­

misbrug.

Den sædvanlige dosis er:

Mod allergi

Voksne og børn over 15 år: 1 tablet 2­4 gange

daglig.

Mod transportsyge

Voksne og børn over 15 år: 1 tablet 30­60 minut­

ter før afrejse.

Mod søvnløshed

Voksne: 1 tablet til natten.

Brug til børn

Phenergan må ikke anvendes til børn under 2 år

grundet risiko for svækket vejrtrækning med

risiko for dødeligt udfald.

Phenergan må ikke anvendes til behandling af

søvnløshed hos børn.

Phenergan filmovertrukne tabletter kan ikke

anvendes til børn fra 2­14 år, idet tabletterne

ikke kan deles, så den nøjagtige dosis opnås. Du

kan i stedet anvende Phenergan oral opløsning

1 mg/ml. Tal med din læge.

Hvis du har taget for mange Phenergan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteks­

personalet, hvis du har taget flere Phenergan

tabletter, end der står i denne indlægsseddel,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler

dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være døsighed,

svimmelhed og ved højere doser overstadighed.

Desuden desorientering, bevidsthedssløring,

hallucinationer, angst, hurtig puls, udvidelse af

pupillerne, mundtørhed, uro, shock og kramper.

Hvis du har glemt at tage Phenergan

Har du glemt at tage Phenergan, fortsætter du

blot med at tage næste dosis. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Phenergan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Phenergan

25 mg filmovertrukne tabletter

promethazinhydrochlorid

385057P001

04/2017

Phenergan

er et registreret varemærke,

der tilhører Sanofi.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og

slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. forandringer i blodet (for få røde

og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge

eller skadestue.

• Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens,

sløret bevidsthed (malignt neuroleptika­

syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Døsighed.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller

i tænderne. Hvis du tager Phenergan i mere

end 2­3 uger, skal du passe på din mund­

hygiejne, så du ikke får huller i tænderne.

Tal med din tandlæge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Forstoppelse.

• Tørre øjne.

• Nedsat evne til at se skarpt.

• Svimmelhed, rastløshed, hovedpine, træthed,

mareridt, desorientering og forvirring.

• Besvær med at lade vandet, evt. vandladnings­

stop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Sløret syn.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Allergiske reaktioner omfattende nældefeber,

udslæt, kløe.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Hjertebanken.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra

liggende til siddende eller fra siddende til

stående stilling pga. lavt blodtryk.

• Appetitmangel/madlede.

• Maveirritation.

• Øget lysfølsomhed i huden.

• Meget langsomme ufrivillige, vridende

bevægelser.

• Muskelkramper og ufrivillige, lynhurtige

muskeltrækninger i hoved og ansigt.

Småbørn er modtagelige for Phenergans effekt

på nervesystemet, mens andre børn kan blive

hyperaktive. Ældre er specielt modtagelige for

bivirkninger fra nervesystemet og for at opleve

forvirring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Phenergan utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over

• Opbevar tabletterne i original emballage for at

beskytte mod lys.

• Brug ikke Phenergan efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Phenergan indeholder:

­

Aktivt stof: Promethazinhydrochlorid 25 mg.

­

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

majsstivelse, povidon, magnesiumstearat,

macrogol 200, hypromellose, indigotin (E132)

og titaniumdioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelse

Phenergan filmovertrukne tabletter er runde,

lyseblå og hvælvede, mærket ”PN 25” på den

ene side.

Phenergan filmovertrukne tabletter fås i

pakninger med 112 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

februar 2017.

04/2017