Phenergan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49753
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Phenergan

®

25 mg filmovertrukne tabletter

Promethazinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Phenergan

3. Sådan skal du tage Phenergan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Phenergan indeholder et antihistamin.

Phenergan anvendes til voksne og børn i alderen

15 år og derover til behandling af symptomer på

allergi, herunder nældefeber, høfeber og irriterede

næseslimhinder, samt mod transportsyge.

Phenergan kan anvendes til voksne til behandling

af søvnløshed.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Phenergan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Phenergan

– hvis du er allergisk over for promethazin eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Phenergan (angivet

i punkt 6).

Phenergan må ikke anvendes til børn under 2 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

En meget alvorlig og til tider dødelig tilstand kaldet

malignt neuroleptikasyndrom, kan opstå. Stands

behandlingen og ring straks til din læge, hvis du har

høj feber, muskelkramper eller -stivhed, svimmelhed,

meget alvorlig hovedpine, hurtig puls, forvirring,

ophidselse, hallucinationer eller sveder meget.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Phenergan:

– hvis du har grøn stær eller for højt tryk i øjet

– hvis du har mavesår

– hvis du har forsnævring af tolvfingertarmen

– hvis du har vandladningsbesvær på grund

af forstørret blærehalskirtel (prostata) eller

forsnævret blærehals

– hvis du lider af søvnapnø (kortvarige perioder

om natten, hvor du ikke trækker vejret)

– hvis du har astma, bronkitis eller udvidelse

af bronkierne

– hvis du har alvorlig hjertearteriesygdom

– hvis du har epilepsi

– hvis du har lever- eller nyresvigt

– hvis du har abnorm muskeltræthed

(myasthenia gravis)

– hvis du har nedsat aktivitet i centralnervesystemet.

Hvis du skal have lavet en hudpriktest (allergitest),

skal du ikke anvende Phenergan i mindst 48 timer

inden testen på grund af risiko for falsk

negativt resultat.

3. Sådan skal du tage Phenergan

Tag altid Phenergan nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Mod allergi

Voksne og børn over 15 år: 1 tablet 2-4 gange daglig.

Mod transportsyge

Voksne og børn over 15 år: 1 tablet 30-60 minutter

før afrejse.

Mod søvnløshed

Voksne: 1 tablet til natten.

Brug til børn

Phenergan må ikke anvendes til børn under 2 år

grundet risiko for svækket vejrtrækning med risiko for

dødeligt udfald.

Phenergan må ikke anvendes til behandling af

søvnløshed hos børn.

Phenergan tabletter 25 mg kan ikke anvendes til

børn fra 2-14 år, idet tabletterne ikke kan deles, så

den nøjagtige dosis opnås. Du kan i stedet anvende

Phenergan oral opløsning 1 mg/ml. Tal med din læge.

Hvis du har taget for mange Phenergan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere Phenergan, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Symptomer på alvorlig overdosering er forskellige.

Kontakt lægen eller ring 112.

Hos børn er symptomerne:

Usikre bevægelser, manglende koordination,

langsomme vridende bevægelser særligt af hænderne,

hallucinationer og kramper.

Hos voksne er symptomerne:

Døsighed, koma og kramper.

Derudover kan der opstå hurtig puls (takykardi),

shock, svimmelhed, udvidelse af pupillerne,

mundtørhed, angst og uro.

Hvis du har glemt at tage Phenergan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Phenergan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

– Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud

og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og

08-2017

P165176-6

Phenergan kan give nedsat tåreflod og dermed

problemer for kontaktlinsebrugere.

Du skal undgå stærkt sollys, så længe du

tager Phenergan.

Der har været rapporteret tilfælde af medicinmisbrug

med promethazin.

Risikoen for misbrug er større hos patienter med

tidligere medicinmisbrug.

Børn og unge

Phenergan må ikke anvendes til børn under 2 år

grundet risiko for svækket vejrtrækning med risiko

for dødeligt udfald. Må ikke anvendes til børn og

unge med tegn og symptomer på Reye’s syndrom

(akut hjernelidelse af ukendt årsag).

Brug af anden medicin sammen med Phenergan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Du kan tage Phenergan sammen med anden medicin,

men tal først med lægen, hvis du er i behandling med:

– Medicin mod angst, spænding og uro

– Nervemedicin

– Sovemedicin

– Medicin mod depression (MAO-hæmmere, cykliske

antidepressiva).

Brug af Phenergan sammen med mad,

drikke og alkohol

Du kan anvende Phenergan sammen med mad og

drikke. Vær opmærksom på, at Phenergan kan

forstærke virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Hvis du tager Phenergan, kan det indvirke på

uringraviditetstests og give falsk negativt eller falsk

positivt resultat.

Graviditet

Du kan tage Phenergan under graviditet, men ikke i

de sidste 2 uger inden fødslen på grund af risiko for

irritabilitet og ophidselse hos den nyfødte.

Amning

Promethazin bør ikke anvendes i ammeperioden.

Udskillensen i modermælk er ubetydelig, men der kan

dog være risiko for irritabilitet og ophidselse hos det

ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Phenergan virker sløvende, og at

det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken. Du må derfor ikke køre bil,

motorcykel eller cykel, og du må heller ikke arbejde

med værktøj eller maskiner.

Phenergan tabletter indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

feber pga. forandringer i blodet (for få røde og

hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge

eller skadestue.

– Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge

eller skadestue.

– Gulsot, ofte med hudkløe.

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

– Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data):

– Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens,

sløret bevidsthed (malignt neuroleptikasyndrom).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter):

– Døsighed.

– Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Phenergan i mere end 2-3

uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du

ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

– Forstoppelse.

– Tørre øjne.

– Nedsat evne til at se skarpt.

– Svimmelhed, rastløshed, hovedpine, træthed,

mareridt og desorientering.

– Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

– Sløret syn.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

– Allergiske reaktioner omfattende nældefeber,

udslæt, kløe.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data):

– Hjertebanken.

– Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

– Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra

liggende til siddende eller fra siddende til

stående stilling pga. lavt blodtryk.

– Appetitmangel/madlede.

– Maveirritation.

– Øget lysfølsomhed i huden.

– Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

– Muskelkramper og ufrivillige, lynhurtige

muskeltrækninger i hoved og ansigt.

Småbørn er modtagelige for Phenergans effekt på

nervesystemet, mens andre børn kan blive hyperaktive.

Ældre er specielt modtagelige for bivirkninger fra

nervesystemet og for at opleve forvirring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C. Opbevares i original

emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står

på pakningen efter EXP

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Phenergan indeholder:

– Aktivt stof:

25 mg promethazinhydrochlorid.

– Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon,

magnesiumstearat, polyethylenglycol, titandioxid

(E171), indigotin (E132), hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser

Phenergan filmovertrukne tabletter er runde, lyseblå

og hvælvede, mærket ”PN 25” på den ene side.

Phenergan tabletter 25 mg forhandles i

blisterpakninger med 112 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Phenergan

er et registreret varemærke, der tilhører

SANOFI.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

august 2017.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

4-4-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Major Pharmaceuticals]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Carilion Materials Management]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Liberty Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Liberty Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Actavis Pharma, Inc.]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

PROMETHAZINE HCL (Promethazine Hydrochloride) Injection [Wockhardt USA LLC.]

PROMETHAZINE HCL (Promethazine Hydrochloride) Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Proficient Rx LP]

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [BluePoint Laboratories]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

PROMETHAZINE (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceutical Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Clinical Solutions Wholesale]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Proficient Rx LP]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed