Pharmalgen Albumin-diluent

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pharmalgen Albumin-diluent solvens til parenteral anvendelse
 • Lægemiddelform:
 • solvens til parenteral anvendelse
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Pharmalgen Albumin-diluent solvens til parenteral anvendelse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 10578
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

4. oktober 2010

4-

PRODUKTRESUMÉ

for

Pharmalgen Albumin-diluent, solvens til parenteral anvendelse

0.

D.SP.NR.

6505

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pharmalgen Albumin-diluent.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Serumalbumin, normalt, human 0,3 mg/ml.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Solvens til parenteral anvendelse.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til genopløsning og fortynding af Pharmalgen, pulver til injektionsvæske.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Ifølge instruktionerne på produktet der skal genopløses.

Administrationsvej: Subcutan.

4.3

Kontraindikationer

Som for det genopløste injektionspræparat.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som for det genopløste injektionspræparat.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Som for det genopløste injektionspræparat.

4.6

Graviditet og amning

Som for det genopløste injektionspræparat.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Som for det genopløste injektionspræparat.

4.8

Bivirkninger

10578_spc.doc

Side 1 af 3

Som for det genopløste injektionspræparat.

4.9

Overdosering

Som for det genopløste injektionspræparat.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

V 07 AB

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ikke relevant.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke relevant.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid. Phenol. Saltsyre, konc., Sterilt vand, vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Som for det genopløste injektionspræparat.

6.3

Opbevaringstid

36 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Skal opbevares ved 2

C til 8

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Pharmalgen Albumin-diluent leveres til genopløsning og fortynding af injektionspræparat.

Håndtering ifølge instruktionerne på produktet der skal genopløses.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm

10578_spc.doc

Side 2 af 3

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

10578

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. november 1980

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. oktober 2010

10578_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden.



 • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.