Pentasa

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pentasa 500 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pentasa 500 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46186
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pentasa

®

500 mg depottabletter

Mesalazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette læge middel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit

e den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pentasa

Sådan skal du tage Pentasa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pentasa depottabletter virker mod kronisk, blødende betændelse i endetarmen og mod Crohn’s sygdom.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du b egynder at tage Pentasa

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning

og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Pentasa hvis du

er allergisk over for mesalazin, salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pentasa (angivet i afsnit 6).

har en alvorlig lever- eller nyresygdom.

har mavesår eller sår på tolvfingert armen.

har tendens til blødning fra hud- eller slimhinder udover blødning fra tarmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pentasa hvis

du er overfølsom over for sulfasalazin.

din lever ikke fungerer normalt.

dine nyrer ikke fungerer normalt.

du tager medicin mod gigt eller smerter (NSAID).

du tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin, 6-mercaptopurin, thioguanin).

du har en dårlig lungefunktion (astma).

du pludselig får kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt.

du får almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).

Ved akutte symptomer såsom kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt, skal du straks holde op med at

tage Pentasa. Det er vigtigt, at du er i kontrol hos din læge, når du tager Pentasa.

Brug af anden medicin sammen med Pentasa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du øger risikoen for blodsygdomme, hvis du samtidig med Pentasa tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin, 6-

mercaptopurin, thioguanin). Tal med din læge.

Vær opmærksom på at Pentasa kan nedsætte den blodfortyndende virkning af warfarin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Pentasa efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Pentasa efter aftale med lægen.

Pentasa går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Hvis spædbarnet udvikler diarré,

bør amning stoppes. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pentasa påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Pentasa

Tag altid Pentasa nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Aktiv sygdom

Betændelse i tyktarmen: Op til 8 depottabletter (4 g mesalazin) en gang dagligt eller fordelt på flere doser.

Morbus Crohn: Op til 9 depottabletter

(4,5 g mesalazin) dagligt fordelt på flere doser.

Vedligeholdelsesdosis

Betændelse i tyktarmen: Normal dosis er 4 tabletter (2 g mesalazin) én gang dagligt. Morbus Crohn: Normal dosis er op til

9 tabletter (4,5 g mesalazin) dagligt fordelt på flere doser.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge over 6 år

Aktiv sygdom: Start med 30-50 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på flere doser. Maksimal dosering er 75 mg/kg

legemsvægt/dag fordelt på flere doser. Total daglig dosering må ikke overskride 4 g. Vedligeholdelsesdosis: Start med 15-

30 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på flere doser. Total daglig dosering må ikke overskride 2 g.

Generelt anbefales halv voksen dosis til børn under 40 kg og normal voksendosis til børn over 40 kg. Følg altid lægens

anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Pentasa

bør ikke anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis din Morbus Crohn sygdom ikke bliver bedre i løbet af 6 uger, eller du får det værre, mens du er i

langtidsbehandling.

Du må ikke tygge depottabletten. Du kan dele depottabletten eller røre den ud i vand eller juice lige før du tager den. Det

er vigtigt, at du tager depottabletterne regelmæssigt og uden at springe en dosis over for at få den bedste virkning. Følg

altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad de enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i

samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Pentasa

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pentasa, end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Pentasa

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Pentasa

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirk ninger, men ikke alle får bivirkninger.

Flere af bivirkningerne kan skyldes den oprindelige tarmsygdom.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Betændelse i hjertemusklen, smerter i brystet, feber, åndenød. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Alvorlig påvirkning af blodet: Blødninger, blå mærker efter stød, småblødninger i huden, træthed, feber, vedvarende

halsbetændelse eller andre former for betændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Påvirkning af leveren: Gulsot, træthed, forhøjede levertal. Kontakt lægen.

Hoste med eller uden opspyt, feber og åndenød pga. lungebetændelse. Kontakt lægen.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt

læge eller skadestue.

Forhøjet hjernetryk: Voldsom hovedpine, kvalme, opkastninger, langsom puls (set hos unge i puperteten). Kontakt læge

eller skadestue omgående.

Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Feber, træthed, smerter og hævelse af led, muskelsmerter, udslæt på grund af bindevævssygdom. Kontakt lægen.

Forværring af tarmsygdommen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning.

Nældefeber, udslæt (evt. med rødmen).

Hovedpine.

Luftafgang fra tarmen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Øget følsomhed af huden for sollys.

Svimmelhed.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Feber pga. overfølsomhed mod Pentasa.

Føleforstyrrelser i arme og ben.

Forbigående hårtab.

Smerter i muskler og led.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan

det være livsfarligt. Ring 112.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få

hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.

Sæd med lavt antal sædceller (kaldet oligospermi, forbigående).

Pentasa kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, f.eks. lever- og galdefunktionstest, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Pentasa utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Pentasa ved almindelig temperatur.

Tag ikke Pentasa efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pentasa indeholder:

Aktivt stof: 500 mg mesalazin.

Øvrige indholdsstoffer: Povidon, ethylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pentasa er lysegrå til lysebrune, spættede runde tabletter med delekærv, mærket ”500 mg” på den ene side og ”Pentasa”

på den anden.

Pakningsstørrelser

Pentasa fås i pakningsstørrelser á 100 og 300 depottabletter i blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Pentasa

er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V.

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2018.