Penomax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Penomax 400 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Penomax 400 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55034
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Penomax 200 mg og 400 mg filmovertrukne tabletter

pivmecillinamhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Penomax til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax

Sådan skal du tage Penomax

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Penomax, pivmecillinam, er et antibiotikum, der tilhører gruppen af lægemidler, som

kaldes penicilliner. Penomax virker ved at dræbe de bakterier, der forårsager infektionerne. Hvis

infektionen ikke behandles, kan bakterien fortsætte med at formere sig i kroppen.

Penomax bruges til behandling af infektion i urinvejene.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Penomax

hvis du er allergisk over for pivmecillinam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Penomax (angivet

i punkt 6).

hvis du er allergisk over for penicillin eller antibiotika af typen cephalosporiner

hvis du har en kendt forsnævring af spiserøret, og/eller hvis der er noget i din mave-tarm-kanal,

der forhindrer normal passage

hvis du har en kendt arvelig stofskifteforstyrrelse såsom en tilstand, der kan nedsætte mængden af

et stof, der hedder carnitin i din krop.

hvis du har en kendt arvelig stofskifteforstyrrelse, hvor du har for meget syre i dit blod (acidæmi)

eller i urinen (aciduri).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Penomax:

du ved, du har porfyri (en sjælden stofskiftesygdom)

du ved, du har mangel på carnitin (en aminosyre)

du har en ustabil sukkersyge eller en unormalt lille muskelmasse

du får kraftig diarré under behandlingen med Penomax.

Brug af anden medicin sammen med Penomax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Penomax og/eller Penomax kan påvirke virkningen af anden

medicin.

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager noget af følgende:

methotrexat (til behandling af gigt, kræft og psoriasis)

probenecid (til behandling af urinsur gigt)

valproinsyre eller valproat (anvendes til behandling af epilepsi)

enhver anden antibiotika (til behandling af infektioner såsom erythromycin eller tetracyklin)

Brug af Penomax sammen med mad og drikke

Penomax tabletter skal synkes hele med mindst et halvt glas væske, enten stående eller siddende (se

punkt 3” Sådan skal du tage Penomax”). Det er vigtigt at du tager din medicin sammen med rigeligt

væske. Det vil forhindre at du får betændelse i spiserøret. Læs venligst punkt 4 i denne indlœgsseddel

så du kan opdage hvis dette sker for dig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Penomax.

Graviditet:

Penomax kan anvendes under graviditet, hvis din læge anser det nødvendigt.

Amning:

Du kan tage Penomax, selvom du ammer.

Fertilitet

Der er ikke udført kliniske studier vedrørende fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Penomax har ingen eller ubetydelig, evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Kontakt din

læge hvis du oplever en bivirkning som kan forhindre dig i at køre eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Penomax

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Brug til børn og unge

Den anbefalede dosis til

voksne og unge

200-400 mg 3 gange dagligt.

Den anbefalede dosis til

børn over 5 år

200 mg 3 gange dagligt.

Du skal tage tabletterne enten i siddende eller stående stilling. Drik mindst et halvt glas vand eller

anden væske, når du tager tabletten. Tag helst tabletten sammen med et måltid for at undgå

mavegener.

Brugsanvisning for tabletterne, som er pakket i strips:

Tryk ikke tabletten ud af tabletlommen (fig. 1).

Bøj strippen og riv en tabletlomme af langs med den stiplede linje (fig. 2).

Fjern forsigtigt folien, begynd i det hjørne, der er markeret med en pil (fig.3 ).

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Hvis du har taget for mange Penomax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Penomax, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

En meget stor dosis kan medføre kvalme, opkastning og mavekatar (gastritis).

Hvis du har glemt at tage Penomax

Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Vent herefter 4 timer inden du tager næste

dosis, så mængden af medicin i din krop forbliver ensartet. Herefter skal du fortsætte med medicinen,

som sædvanlig. Husk at tage medicinen regelmæssigt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Penomax

Tag tabletterne i så lang tid, som din læge har sagt. Det er vigtigt, at du overholder hele

behandlingsforløbet, selvom du føler dig bedre tilpas efter nogle dage. Hvis du holder op med at tage

tabletterne for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivrkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Vigtige bivirkninger, som du skal være opmærksom på

Du skal straks søge lægehjælp, hvis du får et eller flere af følgende symptomer. De kan være tegn på

en allergisk reaktion meget sjælden bivirkning, kan påvirke op til 1 ud af 10 000 personer) :

hvis du får vejrtrækningsbesvær

hvis dit ansigt eller svælg hæver op

hvis du får et alvorligt udslæt eller områder med pludselige hævelser i huden.

Du skal straks søge lægehjælp, hvis du får følgende symptom:

kraftig diarré. Dette kan være forårsaget af betændelse i tyktarmen.

Andre mulige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

kan påvirke op til 1 ud af 10 personer

kvalme

opkastning

diarré

Ikke almindelige bivirkninger:

kan påvirke op til 1 ud af 100 personer

udslæt

Sjældne bivirkninger

kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer

nældefeber

nedsat koncentration af aminosyren carnitin i kroppen (hvilket kan medføre træthed eller

muskelsvaghed).

Meget sjældne bivirkninger:

kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer

ændringer i blodtællingen (nedsat antal hvide blodlegemer eller blodplader, øget antal eosinofile

celler i blodet)

betændelse i spiserøret

forstyrrelser i leverfunktionen

drug fever (feber, der skyldes behandlingen)

svær infektion med svampen candida.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte tilLægemiddelstyrelsen:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (EXP), der står på blister, strippen, æsken og

tabletbeholderen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Tabletbeholder: Hold tabletbeholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Blister/strip: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Penomax indeholder:

Aktivt stof: Pivmecillinamhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg eller 400

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: Mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.

Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket: Hypromellose og triacetin.

Udseende og pakningsstørrelser

Penomax 200 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide til råhvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter, præget med ”F” på den ene side og ”48”

på den anden side.

Penomax 400 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide til råhvide, kapselformede,hvælvede, filmovertrukne tabletter, præget med ”T” på den ene side

og ”64” på den anden side.

Pakningsstørrelser:

200 mg filmovertrukne tabletter:

Blister/strip: 9, 14, 15, 20, 30 og 40 tabletter.

Tabletbeholder: 9, 14, 15, 20, 30, 40 og 100 tabletter. Tabletbeholderen indeholder et tørremiddel

(silicagel brev).

400 mg filmovertrukne tabletter:

Blister: 10, 15 og 20 tabletter.

Tabletbeholder: 10, 15 og 20 tabletter. Tabletbeholderen indeholder et tørremiddel (silicagel brev).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo, Finland

Dansk repræsentant:

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island: Penomax

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018