Penicillinprokain "Rosco" Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Penicillinprokain "Rosco" Vet. 300.000 IE/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 300.000 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Penicillinprokain "Rosco" Vet. 300.000 IE/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Ged, Hest, Hund, Kat, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 10121
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

25. marts 2013

PRODUKTRESUMÉ

for

Penicillinprokain ”Rosco” Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

1279

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Penicillinprokain ”Rosco” Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder: Benzylpenicillinprocain 300 mg (300.000 IE).

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får. Ged. Hest. Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier.

4.3

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. Må ikke anvendes intravenøst.

4.4

Særlige advarsler

Må ikke anvendes til gnavere og kaniner.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Brug af præparatet bør baseres på følsomhedstest og tage hensyn til officiel og lokal

antibiotikapolitik.

Omrystes før brug og injiceres intramuskulært.

10121_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer med allergi over for penicillin, bør ikke håndtere dette produkt.

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter injektion,

inhalering, indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed over for penicilliner kan

føre til kryds-følsomhed over for cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner

forårsaget af disse stoffer kan lejlighedsvis være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er

blevet frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle

fornødne forholdsregler for at undgå eksponering.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som

hududslæt, bør du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt,

læber eller øjne, åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig

lægehjælp.

Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene, skylles øjeblikkeligt med

rigelige mængder vand. Utilsigtet spild på huden bør øjeblikkeligt vaskes af med sæbe og

vand. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.”

Andre forsigtighedsregler

Se pkt. 4.3.

4.6

Bivirkninger

Gastrointestinale gener kan forekomme.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning hæmmes ved samtidig indgift med bakteriostatisk virkende

lægemidler, f.eks. tetracyclin, chloramphenicol, erythromycin og lincomycin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

10.000 IE/kg legemsvægt (1 ml/30 kg).

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

15 døgn.

Mælk:

3 døgn.

Æg:

10 døgn.

10121_spc.doc

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

ATC kode

QJ 01 CE 09

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Penicillinprocain er procainsaltet af benzylpenicillin, og hører til betalactam antibiotika, er

penicillinasefølsomt, ikke syrestabilt. Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese og virker bedst

i bakteriernes logaritmiske vækstfase. Virker baktericidt på mange både aerobe og anaerobe

grampositive (undtagen penicillinasedannende) samt visse gramnegative bakterier (f.eks.

Pasteurella, Hæmophilus). Benzylpenicillin virker generelt ikke over for gramnegative

bakterier ved den anbefalede dosering. Bakteriel resistens er velkendt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption fra injektionsstedet sker langsommere end for de letopløselige salte. Terapeutisk

serumkoncentration opnås inden for 1 time efter injektion og holder sig i ca. 1 døgn.

Fordeling i mælk, synovial, pleura- og peritonealvæske samt CNS, øges ved betændelses-

tilstande i disse områder.

5.3

Miljømæssige forhold

Ikke relevant.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Procainhydrochlorid,

Methylparahydroxybenzoat (E 218),

Propylparahydroxybenzoat (E 216).

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2-8

6.5

Emballage

Farveløse hætteglas:

Type I glass, Ph. Eur.

Farveløse hætteglas:

PET, Ph. Eur.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

10121_spc.doc

Side 3 af 4

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10121

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. marts 1969

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. marts 2013

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

10121_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.