Paracillin Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Paracillin Vet. 800 mg/g granulat til anvendelse i drikkevand
 • Dosering:
 • 800 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • granulat til anvendelse i drikkevand
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Paracillin Vet. 800 mg/g granulat til anvendelse i drikkevand
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Fjerkræ, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 19467
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Paracillin Vet., granulat til anvendelse i drikkevand

0.

D.SP.NR

9933

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Paracillin Vet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g indeholder:

Aktivt stof:

Amoxicillin 697 mg svarende til amoxicillin trihydrat

800 mg

Hjælpestoffer:

Macrogol 6000

50 mg

Natriumglycincarbonat

138 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Granulat til anvendelse i drikkevand

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin. Høns.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier:

Svin:

Ondartet lungesyge, meningitis.

Høns:

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier (ikke-ß-laktamase-producerende

stammer), herunder infektioner forårsaget af Escherichia coli (coliseptikæmi).

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til små planteædere såsom marsvin, hamstere og kaniner.

Bør ikke anvendes ved mistanke om bakterier, der producerer beta-lactamase.

Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for penicillin og andre stoffer i

beta-lactam-gruppen.

Bør ikke anvendes til høns, der leverer æg til konsum.

19467_spc.doc

Side 1 af 5

4.4

Særlige advarsler

Se pkt. 4.3.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Brug af produktet bør baseres på følsomhedstest, og der skal tages højde for officielle

og lokale retningslinjer vedrørende antimikrobielle stoffer.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer, som er allergiske over for penicillin eller cefalosporiner, bør undgå kontakt

med præparatet. Undgå inhalation og direkte kontakt med huden under

administrationen.

Hvis der udvikles symptomer efter eksponering såsom hududslæt, bør der søges

lægehjælp og indlægssedlen bør vises til lægen. Hævelse af ansigt, læber eller øjne eller

åndedrætsbesvær er mere alvorlige symptomer og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Amoxicillin kan forårsage overfølsomhed efter injektion, indånding, indtagelse eller

hudkontakt. Overfølsomhed over for amoxicillin kan medføre krydsreaktioner over for

cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner over for disse stoffer er i enkelte

tilfælde alvorlige.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Svin:

Kan anvendes under drægtighed og diegivning.

Høns:

Kan anvendes under æglægning, dog ikke til høns, der leverer æg til konsum.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Amoxicillin er et baktericidt antibiotika, der virker ved at hæmme bakteriel

cellevægssyntese under opformering af mikroorganismer. Det er derfor uforeneligt med

bakteriostatiske antibiotika (tetracykliner, chloramphenicol), som hæmmer opformering

af bakterier. Der kan opstå synergi med andre antibiotika i beta-lactam-gruppen og

aminoglykosider.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Svin:

Anbefalet dosis er 20 mg Paracillin Vet. pr. kg kropsvægt pr. dag, svarende til 1 g/50 kg

kropsvægt. pr. dag. Paracillin Vet. gives i drikkevandet i 3-5 sammenhængende dage.

Bolusdosering:

Det anbefales at administrere Paracillin Vet. en gang dagligt via drikkevandet i et

begrænset tidsrum. Drikkevandssystemet lukkes i ca. 2 timer (kortere tid i varmt vejr)

op til medicineringen. Den beregnede daglige mængde granulat drysses på overfladen af

5-10 liter vand. Der blandes grundigt, til granulatet er opløst. Denne opløsning blandes

under omrøring i den mængde drikkevand, som vil blive drukket indenfor ca. 2-3 timer.

19467_spc.doc

Side 2 af 5

Kontinuerlig behandling:

Nedenstående viser retningslinjerne for administration af Paracillin Vet. ved et forbrug

på 100 liter drikkevand om dagen:

Grise under 4 måneder:

20 g granulat/100 liter/dag

Grise over 4 måneder:

30 g granulat/100 liter/dag

Ved kontinuerlig behandling skal det medicinerede vand udskiftes to gange dagligt.

En måleske er ilagt pakningen. En strøget måleske svarer til ca. 10 g Paracillin Vet.

Man skal sikre sig, at dyrene ikke har adgang til ikke-medicineret vand, i den periode

det medicinerede vand gives. Når alt medicineret vand er drukket, tændes der igen for

drikkevandssystemet. Overskydende medicineret vand skal kasseres efter 12 timer.

Paracillin Vet. kan også gives i foderet. I så fald skal Paracillin Vet. tilsættes straks

inden fodring. Som vejledende norm kan anvendes 20 g i 50 kg foder pr. dag for grise

under 4 måneder og 30 g for grise over 4 måneder.

Høns:

Anbefalet dosis er 10-20 mg Paracillin Vet. pr. kg kropsvægt pr. dag administreret via

drikkevandet. Højeste dosering anbefales ved behandling af alvorlige infektioner. Der

bør behandles i 3-5 sammenhængende dage. Nedenstående formel kan anvendes til

beregning af den nødvendige mængde Paracillin Vet. pr. dag:

gram Paracillin Vet. pr. dag

antal fugle x gennemsnitlig vægt (kg)

50 (for 20 mg/kg) eller 100 (for 10 mg/kg)

Hvis den nødvendige mængde Paracillin Vet. beregnes ud fra det totale daglige

vandindtag, kan følgende anvendes som retningslinje:

Fugle fra 0 til 4 uger:

6-12

g ParacilParacillin Vet./100 l vand/dag

Fugle over 4 uger:

10-20

g ParacPParacillin Vet./100 l vand/dag

En måleske er ilagt pakningen. En strøget måleske svarer til ca. 10 g Paracillin Vet.

Det anbefales at administrere Paracillin Vet. en gang dagligt via drikkevandet i et

begrænset tidsrum. Det anbefales at begrænse tilgangen til drikkevand ca. 2 timer

(kortere tid i varmt vejr) før medicineringen. Den beregnede daglige mængde granulat

drysses på overfladen af 5-10 liter vand, og der blandes grundigt, til granulatet er opløst.

Denne opløsning blandes under omrøring i den mængde drikkevand, som vil blive

drukket indenfor ca. 2 timer.

Ved kontinuerlig behandling skal det medicinerede vand udskiftes mindst to gange

dagligt.

Man skal sikre sig, at dyrene ikke har adgang til ikke-medicineret vand, i den periode

det medicinerede vand gives. Når alt medicineret vand er drukket, gives der igen adgang

til vand ad libitum. Overskydende medicineret vand skal kasseres efter 12 timer.

4.10

Overdosering

Ingen kendte.

19467_spc.doc

Side 3 af 5

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Svin:

2 døgn efter behandlingens ophør

Høns:

1 døgn efter behandlingens ophør

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

ATCvet-kode: QJ 01 CA 04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amoxicillin er et

-lactam-antibiotikum med baktericid effekt over for et bredt

spektrum af grampositive og gramnegative bakterier; Actinobacillus spp, Actinomyces

pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E.

coli, Pasteurella spp., Salmonella spp., Clostridium spp., Haemophilus paragallinarum

og Ornithobacterium rhinotracheale.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Macrogol 6000

Natriumglycincarbonat

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år.

Efter første åbning af den indre emballage: 12 måneder

Efter fortynding eller rekonstituering ifølge anvisning: 12 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C

6.5

Emballage

Polyethylen-beholder forseglet med aluminium/polyethylen-folie og lukket med låg af

polyethylen.

I pakningen er der lagt en måleske af polyethylen.

En strøget måleske svarer til ca.10 g Paracillin vet.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

19467_spc.doc

Side 4 af 5

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

19467

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. november 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

19467_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.