Paracetamol "Fresenius Kabi"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Paracetamol "Fresenius Kabi" 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Paracetamol "Fresenius Kabi" 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45499
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Paracetamol Fresenius Kabi

Sådan bliver du behandlet med Paracetamol Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Paracetamol Fresenius Kabi er et analgetika (smertestillende) og et antipyretika (febernedsættende).

Det anvendes til:

Kortvarig behandling af moderate smerter, specielt efter operation.

Kortvarig behandling af feber.

Lægen kan give dig Paracetamol Fresenius Kabi for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal du vide om Paracetamol Fresenius Kabi

Du må ikke få Paracetamol Fresenius Kabi:

Hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Paracetamol

Fresenius Kabi (angivet i afsnit 6).

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for propacetamol (et andet smertestillende middel, som er et

forstadium til paracetamol).

Hvis du lider af en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Paracetamol Fresenius Kabi.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Paracetamol

Fresenius Kabi

Hvis du lider af en lever- eller nyresygdom, eller af alkoholmisbrug.

Hvis du lider af en arvelig leverfunktionsforstyrrelse, som kaldes Gilbert-Meulengrachts syndrom.

Hvis du lider af mangel på glucose-6-phosphatdehydrogenase.

Hvis du har taget anden medicin, der indeholder paracetamol.

Hvis du lider af alvorlig mangel på ernæring (malnutrition) eller får ernæring via blodbanen.

Informer din læge før behandlingen, hvis nogle af ovenstående forhold gælder for dig.

Du skal skifte til smertestillende tabletter eller opløsning i stedet for Paracetamol Fresenius Kabi, så snart det

er muligt.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om noget.

Brug af anden medicin sammen med Paracetamol Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

For ikke at overskride den anbefalede daglige dosis (se næste afsnit), skal du ikke tage anden medicin

indeholdende paracetamol, hvis du får Paracetamol Fresenius Kabi. Informer din læge, hvis du tager anden

medicin, der indeholder paracetamol.

Hvis du får Probenecid (et lægemiddel til behandling af gigt), skal din læge overveje at reducere din dosis af

Paracetamol Fresenius Kabi, idet probenecid kan forøge niveauet af paracetamol i dit blod.

Salicylamid (et andet smertestillende lægemiddel) kan øge niveauet af paracetamol i dit blod og kan derfor

øge risikoen for toksiske virkninger.

Rifampicin (et antibiotika), barbiturater (beroligende midler), tricykliske antidepressiva og medicin til

behandling af epileptiske kramper (antiepileptika så som carbamazepin, phenytoin, phenobarbital,

primidon) kan reducere den smertestillende og febernedsættende effekt af paracetamol og kan øge, som

alkohol, paracetamols toksiske effekt på leveren.

Tages paracetamol og chloramfenikol (et antibiotika) samtidig kan det forlænge virkningen af

chloramfenikol.

Fortæl din læge eller sundhedspersonalet, hvis du anvender oral prævention, da disse kan forkorte

virkningen af paracetamol.

Tages paracetamol og zidovudin (et lægemiddel til behandling af HIV) samtidig, kan det føre til en øget

risiko for en reduktion i antallet af en bestemt type hvide blodlegemer (neutropeni). Dette forøger risikoen

for at få infektioner.

Fortæl din læge eller sundhedspersonalet, hvis du tager orale antikoagulantia (lægemidler, der forsinker

størkning af blodet). Flere checkpunkter for at vurdere effekten af antikoagulanten kan være nødvendig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Paracetamol Fresenius Kabi kan anvendes under graviditet. Den laveste mulige dosis, der kan reducere dine

smerter og/eller din feber, skal anvendes og medicinen skal gives i den korteste mulige periode. Kontakt din

læge, hvis smerterne og/eller feberen ikke reduceres eller hvis du har behov for at få medicinen oftere.

Amning

Paracetamol Fresenius Kabi kan anvendes, når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paracetamol Fresenius Kabi påvirker ikke din evne til at køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner.

3.

Sådan bliver du behandlet med Paracetamol Fresenius Kabi

Dette lægemiddel er til intravenøs anvendelse.

Din læge vil give dig Paracetamol Fresenius Kabi. Det gives via et drop (infusion).

100 ml hætteglasset eller posen er begrænset til anvendelse til voksne, unge og børn, der vejer mere end 33

kg (ca. 11 år gamle).

50 ml hætteglasset eller posen er begrænset til anvendelse til fuldbårne nyfødte, spædbørn, småbørn og børn,

der vejer mindre end 33 kg.

Din læge vil overvåge dig nøje henimod slutningen af infusionen for at undgå, at der kommer luft ind i din

vene.

Dosering

Dosering er baseret på patientens vægt (jævnfør nedenstående doseringstabel):

Patientens vægt

Dosis pr.

administration

Volumen pr.

administration

Maksimum

volumen af

Paracetamol

Fresenius Kabi 10

mg/ml

infusionsvæske,

opløsning pr.

administration

baseret på de øvre

vægtgrænser i

denne gruppe

(ml)***

Maksimal daglig

dosis**

≤ 10 kg*

7,5 mg/kg

0,75 ml/kg

7,5 ml

30 mg/kg

> 10 kg til ≤ 33 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

49,5 ml

60 mg/kg, må ikke

overskride 2 g.

> 33 kg til ≤ 50 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

75 ml

60 mg/kg, må ikke

overskride 3 g.

> 50 kg og med

yderligere

risikofaktorer for

hepatotoksicitet

100 ml

100 ml

> 50 kg og ingen

yderligere

risikofaktorer for

hepatotoksicitet

100 ml

100 ml

* For tidligt fødte børn: Ingen sikkerheds- og effektdata er tilgængelige for præmature nyfødte børn

** Maksimal daglig dosis: Den maksimale daglige dosis, som anført i ovenstående tabel, er til patienter,

som ikke får andre produkter indeholdende paracetamol og skal justeres tilsvarende ved at tage sådanne

produkter i betragtning.

*** Patienter, som vejer mindre, vil kræve mindre volumen.

Minimumsintervallet mellem hver administration skal være mindst 4 timer.

Minimumsintervallet mellem hver administration til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion skal

være mindst 6 timer.

Den maksimale daglige dosis må ikke overskride 3 g (se afsnit 4.4) til voksne med nedsat

leverfunktion, kronisk alkoholisme, kronisk fejlernæring (lave reserver af hepatisk glutathion),

væskemangel.

Ikke mere end 4 doser må gives på 24 timer.

Hvordan gives Paracetamol Fresenius Kabi

RISIKO RISIKO FOR MEDICINERINGSFEJL

Vær forsigtig for at undgå doseringsfejl forårsaget af forveksling mellem milligram (mg) og

milliliter (ml), som kan resultere i utilsigtet overdosering og død.

Vær

Paracetamol Fresenius Kabi gives som en infusion (via et drop) ind i din vene over 15 minutter. Der bør

være et interval på mindst 4 timer imellem hver indgivelse.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Paracetamol Fresenius Kabi er for stærk eller for svag, skal du tale

med din læge.

Hvis du har fået for meget Paracetamol Fresenius Kabi

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Paracetamol Fresenius

Kabi.

I tilfælde af overdosering, vil symptomerne generelt opstå indenfor de første 24 timer og omfatte: kvalme,

opkastning, tab af appetit, bleghed og mavesmerter. Øjeblikkelig medicinsk rådgivning er nødvendig i

tilfælde af overdosering på grund af risikoen for vedvarende leverskade.

Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af produktet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter)

Ændringer i resultater af laboratorieundersøgelser (unormale høje niveauer af leverenzymer i

blodprøver). Hvis dette forekommer, bør du informere din læge, eftersom regelmæssige blodprøver

kan være påkrævet.

Lavt blodtryk (hypotension)

Følelse af utilpashed

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)

Reduceret antal af visse blodceller (blodplader, visse hvide blodlegemer), der muligvis kan medføre

blødning fra næsen eller gummerne og kan øge risikoen for infektioner. Hvis dette forekommer, bør

du informere din læge, eftersom regelmæssige blodprøver kan være påkrævet.

Allergiske reaktioner, som kan være lige fra simpelt huduslæt eller nældefeber til alvorlige allergiske

reaktioner (anafylaktisk chok). Mulige symptomer er opsvulmet ansigt, læber, tunge eller andre dele

af kroppen. Stakåndethed, hvæsen og svært ved at trække vejret, midlertidig indsnævring af

luftvejene ind til lungerne (bronkospasme).

Hvis du tror, at Paracetamol Fresenius Kabi har forårsaget en allergisk reaktion, skal du straks

fortælle det til din læge.

Meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner er blevet indberettet.

Isolerede rapporter (det er ikke kendt, hvor almindelige disse er)

Hurtig hjerterytme (takykardi).

Rødme af huden, rødmen, kløe.

Effekt på laboratorieundersøgelser

Behandling med Paracetamol Fresenius Kabi kan ændre resultaterne af nogle laboratorieundersøgelser for

urinsyre såvel som for blodsukker.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Paracetamol Fresenius Kabi efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter

udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Før indgivelsen skal produktet visuelt inspiceres. Brug ikke Paracetamol Fresenius Kabi, hvis du bemærker

nogle partikler i opløsningen eller misfarvning andet end let gullig.

Din læge eller sundhedspersonalet vil normalt opbevare Paracetamol Fresenius Kabi, og de er ansvarlige for

kvaliteten af produktet, når det er åbnet, og hvis det ikke anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, skal

det dog almindeligvis ikke opbevares i mere end 24 timer. Efter fortynding skal opløsningen ikke opbevares i

mere end 6 timer (inklusive infusionstiden). Sundhedspersonalet er også ansvarlig for at bortskaffe ubrugt

Paracetamol Fresenius Kabi korrekt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Paracetamol Fresenius Kabi indeholder:

Det aktive stof er paracetamol. 1 ml indeholder 10 mg paracetamol.

Hvert 50 ml hætteglas eller pose indeholder 500 mg paracetamol.

Hvert 100 ml hætteglas eller pose indeholder 1000 mg paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: cystein, mannitol (E421), vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning er en klar og let gullig infusionsopløsning.

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning er tilgængelig i 50 ml eller 100 ml

hætteglas lukket med propper og flip-off kapsler af aluminium/plastik og 50 ml og 100 ml poser lukket med

propper og en plastik forsegling.

Pakningsstørrelser:

Hætteglas:

1 hætteglas

10 hætteglas

12 hætteglas

20 hætteglas

Poser:

20 poser

50 poser

60 poser

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstillere:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Plant Friedberg

Freseniusstr. 1, 61169 Friedberg

Tyskland

eller

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstr. 36 A, 8055 Graz

Østrig

eller

Fresenius Kabi France

6, Rue de Rempart

27400 Louviers

Frankrig

eller

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80,

1788 Halden

Norge

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2015.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Håndtering

Kun til engangsbrug. Ubrugt opløsning skal kasseres.

Før indgivelse skal produktet inspiceres visuelt for partikler og/eller misfarvning.

100 ml hætteglasset eller posen er begrænset til anvendelse til voksne, unge og børn, der vejer mere end 33

50 ml hætteglasset eller posen er begrænset til anvendelse til fuldbårne nyfødte, spædbørn, småbørn og børn,

der vejer op til 33 kg.

Som for alle infusionsopløsninger i hætteglas eller poser, bør det huskes, at tæt monitorering er nødvendig,

særligt ved infusionens afslutning uanset infusionsvej. Denne monitorering ved slutningen af infusionen

gælder særligt for centrale infusioner med henblik på at undgå luftemboli.

Forligelighed

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning kan fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9%) eller 50 mg/ml glucose (5%) op til en tiendedel (1 volumen Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml

infusionsvæske, opløsning i 9 volumener diluent). I dette tilfælde skal den fortyndede opløsning anvendes

indenfor 6 timer efter præparationen (inklusive infusionstiden).

Den fortyndede opløsning skal visuelt inspiceres og skal ikke anvendes ved forekomst af

opaliserende, synlige partikler eller udfældninger.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

1-10-2018

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt op de eerste dag van de week van de toegankelijkheid met een reeks maatregelen om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24-9-2018

Tegemoetkoming Q-koorts

Tegemoetkoming Q-koorts

Het kabinet stelt € 14,5 miljoen beschikbaar als tegemoetkoming voor mensen met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of met een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het regeerakkoord. In de nota, die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voor 3 overkoepelende thema’s – vraagstukken rond het begin van het leven, medisch-wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken rond het einde van het leven – de agenda voor de komende jaren geschetst.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen biedt voor het kabinet concrete handvatten voor de uitwerking van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten het wietteeltexperiment zodanig op te zetten dat het effect goed te meten is op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. Daarom moeten mensen meer kansen krijgen: om zich te ontwikkelen, op de arbeidsmarkt, en om hun eigen omgeving te beïnvloeden. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14-6-2018

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia

10-7-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4472 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3895/T/7

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3060 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety