Paracetamol "Alternova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Paracetamol "Alternova" 500 mg tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Paracetamol "Alternova" 500 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45367
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side 1 af 5

dk-pl-142arx_04112015

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Paracetamol Alternova, 500 mg tabletter

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Paracetamol Alternova til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paracetamol Alternova

3. Sådan skal du tage Paracetamol Alternova

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Paracetamol Alternova virker smertestillende og febernedsættende.

Du kan tage Paracetamol Alternova mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter,

tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE PARACETAMOL

ALTERNOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Paracetamol Alternova:

Hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Paracetamol

Alternova (angivet i afsnit 6).

Hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Paracetamol Alternova hvis:

Du har dårlig lever.

Du har nedsat nyrefunktion.

Du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi)

eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.

Du har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3

dage.

Side 2 af 5

dk-pl-142arx_04112015

Advarsel

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om

overdosering, bør du straks kontakte læge.

Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for

overdosering.

Vær opmærksom på følgende

Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du

få nyreskader med risiko for nyresvigt.

Hvis du tager Paracetamol Alternova mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive

værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Paracetamol Alternova. Det

kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Paracetamol Alternova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

Medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).

Medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Paracetamol

Alternova regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Paracetamol Alternova

mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.

Brug af Paracetamol Alternova sammen med mad og drikke

Du kan tage Paracetamol Alternova i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Paracetamol Alternova tabletter med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Paracetamol Alternova kan anvendes under graviditet. Du skal tage den lavest mulige dosis, for at

mindske dine smerter og/eller feber, og anvende lægemidlet i kortest mulig tid. Tal med din læge eller

din jordemoder, hvis smerten og/eller feberen ikke bliver mindsket, eller hvis du har behov for at tage

lægemidlet oftere.

Amning

Du kan tage Paracetamol Alternova, selvom du ammer.

Side 3 af 5

dk-pl-142arx_04112015

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paracetamol Alternova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Paracetamol Alternova indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE PARACETAMOL ALTERNOVA

Tag altid Paracetamol Alternova nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne

2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 3-4 gange dagligt. Højst 8 tabletter (4000 mg) dagligt. I enkelte

tilfælde kan 1 tablet på 500 mg 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt.

Børn

Dosis afhænger af barnets vægt.

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dog aldrig mere end 8 tabletter (4000 mg) dagligt.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs. 1 tablet på 500 mg

højst 3 gange dagligt.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Børn under 2 år

Du må kun bruge Paracetamol Alternova tabletter til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Hvis du har taget for mange Paracetamol Alternova tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Paracetamol Alternova , end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

En større dosis Paracetamol Alternova end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.

Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selvom du

ikke mærker nogen symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.

Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10

timer efter indtagelsen).

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed,

gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste

fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt.

Hvis du har glemt at tage Paracetamol Alternova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Side 4 af 5

dk-pl-142arx_04112015

Alvorlige bivirkninger

De følgende bivirkninger er meget alvorlige, og du kan have brug for øjeblikkelig behandling.

Hvis du oplever nogen af de følgende bivirkninger, skal du straks holde op med at tage

medicinen og omgående søge læge.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige hudreaktioner.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer

i blodet (for få hvide blodlegemer).

Alvorligt vejrtrækningsbesvær med hivende og hvæsende åndedræt.

Alvorlig nyreskade med aftagende urindannelse (ved langtidsbehandling).

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Alvorlig blodmangel med gulsot.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber.

Øvrige bivirkninger

Hvis en af følgende bivirkninger forekommer, skal du søge læge så hurtigt som muligt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Nældefeber.

Forhøjede levertal.

Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusivt udslæt (nældefeber) og hævelser). Kan være

alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Side 5 af 5

dk-pl-142arx_04112015

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Paracetamol Alternova indeholder:

Aktivt stof: Paracetamol

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat; povidon; majsstivelse; natriumstivelsesglycolat (Type

A); magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Paracetamol Alternova 500 mg er hvide, kapselformede tabletter med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

PVC/Aluminium blister: 48, 60 og 96 stk.

Tabletbeholder med låg (HDPE): 50, 100, 300, 500 og 1.000 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Fremstiller

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Denne indlægsseddel er senest revideret 04.11.2015

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia