Pantoprazol "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pantoprazol "Orion" 20 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Pantoprazol "Orion" 20 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58616
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Pantoprazol "Orion", enterotabletter 20 mg > 28 stk.

0.

D.SP.NR.

30514

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Pantoprazol "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enterotablet indeholder pantoprazolnatriumsesquihydrat svarende til 20 mg

pantoprazol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Enterotabletter

Lysegule, ovale, bikonvekse tabletter 8,7 mm×4,5 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne og unge over 12

- Symptomatisk gastro-øsofageal reflukssygdom.

- Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagefald af refluksøsofagitis.

Voksne

Forebyggelse af gastroduodenale sår forårsaget af non-selektive nonsteroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID) hos risikopatienter, som har behov for kontinuerlig

NSAID-behandling (se pkt. 4.4).

58616_spc.docx

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og unge over 12

Symptomatisk gastro-øsofageal reflukssygdom

Den anbefalede dosis er en 20 mg tablet dagligt. Symptomlindring opnås i almindelighed

inden for 2-4 uger. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, vil symptomlindring sædvanligvis

opnås inden for yderligere 4 ugers behandling. Når symptomlindring er opnået, kan

tilbagevendende symptomer om nødvendigt behandles med en daglig dosis på 20 mg ved

behov (p.n.). Skift til kontinuerlig behandling bør overvejes, hvis tilfredsstillende

symptomkontrol ikke kan opnås ved p.n. behandling.

Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagefald af refluksøsofagitis

Til langtidsbehandling anbefales en vedligeholdelsesdosis på en 20 mg tablet daglig,

stigende til 40 mg daglig ved tilbagefald. Hertil findes Pantoprazol Orion tabletter på

40 mg. Når opheling har fundet sted, kan dosis igen reduceres til 20 mg tablet.

Voksne

Forebyggelse af gastroduodenale sår forårsaget af non-selektive nonsteroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID) hos risikopatienter, som har behov for kontinuerlig

NSAID-behandling

Den anbefalede dosis er en 20 mg tablet dagligt.

Særlige populationer

Patienter med nedsat leverfunktion

En daglig dosis på 20 mg pantoprazol bør ikke overskrides til patienter med stærkt nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Pantoprazol Orion bør ikke anvendes til børn under 12 år på grund af utilstrækkelig

dokumentation for sikkerhed og virkning i denne aldersgruppe (se pkt. 5.2).

Administration

Oral anvendelse.

Tabletterne må ikke tygges eller knuses og skal sluges hele med vand en time før et måltid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, substituerede benzimidazoler eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

58616_spc.docx

Side 2 af 13

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med svært nedsat leverfunktion bør leverenzymerne monitoreres

regelmæssigt under behandling med pantoprazol, især ved langtidsbehandling. I tilfælde af

stigning i leverenzymværdierne bør behandlingen med pantoprazol afbrydes (se pkt. 4.2).

Samtidig behandling med NSAID

Brugen af Pantropazole Orion 20 mg som profylakse mod nonsteroide antiinflammatoriske

lægemiddel-inducerede gastroduodenale ulcera bør forbeholdes patienter, der behøver

fortsat behandling med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) og som har

øget risiko for at udvikle gastrointestinale komplikationer. Den øgede risiko bør vurderes i

henhold til individuelle risikofaktorer, som f.eks. høj alder (>65 år), tidligere ventrikel-

eller duodenalsår eller øvre gastrointestinal blødning.

Gastrisk malignitet

Symptomatisk reaktion på pantoprazol kan maskere symptomerne på gastrisk malignitet og

kan forsinke diagnosen. Hvis der, samtidig med mistænkt eller kendt ulcus, ses et eller

flere alarmsymptomer (f. eks. signifikant utilsigtet vægttab, tilbagevendende opkastning,

dysfagi, hæmatemese, anæmi eller melæna), bør malign sygdom udelukkes.

Ved persisterende symptomer på trods af adækvat behandling bør yderligere undersøgelser

overvejes.

Samtidig behandling med HIV protease-hæmmere

Samtidig administration af HIV protease-hæmmere, hvis absorption er afhængig af

intragastrisk pH (som atazanavir) og pantoprazol, frarådes grundet en signifikant reduktion

af disses biotilgængelighed (se pkt. 4.5).

Påvirkning af absorptionen af vitamin B

Pantoprazol kan som alle syreblokerende præparater, reducere absorptionen af vitamin B

(cyanocobalamin), hvilket skyldes hypo- eller aklorhydri. Dette bør tages i betragtning,

hvis de pågældende kliniske symptomer observeres hos patienter, som har et lille depot af

cyanocobalamin,eller risikofaktorer for nedsat cyanocobalamin-absorption ved

langtidsbehandling, eller hvis der observeres relevante kliniske symptomer.

Langtidsbehandling

Patienter, der er i langtidsbehandling, bør kontrolleres regelmæssigt, specielt når

behandlingsvarigheden er over 1 år.

Gastrointestinale infektioner forårsaget af bakterier

Pantoprazol kan som alle andre protonpumpehæmmere (PPI) forventes at øge antallet af

bakterier, der normal er til stede i den øvre del af gastrointestinalkanalen. Behandling med

pantoprazol kan medføre en let forøget risiko for gastrointestinale infektioner forårsaget af

bakterier som f.eks. Salmonella, Campylobacter og Clostridium difficile.

Hypomagnesiæmi

Alvorlig hypomagnesiæmi har være rapporteret hos patienter behandlet med PPI’er, såsom

pantoprazol, i mindst tre måneder og i de fleste tilfælde i et år. Alvorlige manifestationer af

hypomagnesiæmi som træthed, tetani, delirium, kramper, svimmelhed og ventrikulær

58616_spc.docx

Side 3 af 13

arytmi kan forekomme, men kan begynde stille og blive overset. Tilstanden forbedres hos

de fleste patienter efter magnesium erstatning og seponering af PPI.

Det bør overvejes at måle serummagnesium før opstart af PPI behandling og regelmæssigt

under behandlingen hos patienter, der forventes at være i langvarig behandling eller tager

PPI’er samtidigt med digoxin eller andre lægemidler, der kan forårsage hypomagnesiæmi

(f.eks. diuretika).

Knoglefrakturer

Protonpumpehæmmere kan øge risikoen for hofte-, håndleds- og rygfrakturer,

hovedsageligt beskedent, hovedsageligt hos ældre eller ved tilstedeværelse af andre kendte

risikofaktorer, især hvis det bruges i høje doser og i lange behandlingsperioder (> 1 år).

Observationsstudier antyder, at protonpumpehæmmere kan øge den overordnede risiko for

fraktur med 10-40 %. Noget af denne øgning kan skyldes andre risikofaktorer. Patienter

med risiko for osteoporose bør modtage behandling i henhold til gældende kliniske

guidelines, og de bør have et tilstrækkeligt indtag af vitamin D og calcium.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpehæmmere er forbundet med meget sjældne tilfælde af SCLE. Hvis læsioner

forekomme, især i sol-udsatte områder af huden, og hvis de ledsages af arthralgi, bør

patienten omgående søge lægehjælp, og den sundhedsprofessionelle bør overveje at stoppe

behandlingen med pantoprazol. SCLE efter tidligere behandling med en

protonpumpehæmmer kan øge risikoen for SCLE med andre protonpumpehæmmere.

Interferens med laboratorieundersøgelser

Forhøjet chromogranin A (CgA) kan interferere med undersøgelser for neuroendokrine

tumorer. For at undgå interferens, bør Pantoprazol "Orion" behandlingen seponeres mindst

5 dage inden måling af CgA (se pkt. 5.1). Hvis indholdet af CgA og gastrin ikke er

returneret til referenceintervallet ved den første måling, bør målingen gentages 14 dage

efter seponering af protonpumpehæmmeren.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler med pH-afhængig arbsorptionsfarmakokinetik

På grund af den markante og langvarige hæmming af mavesyresekretionen, kan

pantroprazol påvirke absorptionen af andre lægemidler, hvis biotilgængelighed er pH-

afhængig, dette gælder f.eks. nogle azol-svampemidler som ketoconazol, itraconazol,

posaconazol og anden medicin som erlotinib.

HIV protease-hæmmere

Samtidig administration af HIV protease-hæmmere, hvis absorption er afhængig af

intragastrisk pH (som atazanavir) og pantoprazol, frarådes grundet en signifikant reduktion

af disses biotilgængelighed (se pkt. 4.4).

Hvis kombinationen af HIV protease-hæmmere og en protonpumpehæmmer vurderes at

være uundgåelig, anbefales tæt klinisk monitorering (f.eks. Virusbelastning). En daglig

pantoprazol dosis på 20 mg bør ikke overskrides. Det kan være nødvendigt at justere dosis

af HIV protease-hæmmeren.

58616_spc.docx

Side 4 af 13

Koumarinantikoagulantia (phenprocoumon eller warfarin)

Samtidig administration af pantoprazol og warfarin eller phenprocoumon påvirkede ikke

pharmakokinetikken af warfarin, phenprocoumon eller INR. Der har dog været rapporter

om øget INR og protrombintid hos patienter, der modtog PPIer og warfarin eller

phenprocoumon samtidigt. Stigninger i INR og protrombintid kan føre til unormal

blødning, og endda død. Hos patienter, der behandles med pantoprazol og warfarin eller

phenprocoumon kan det være nødvendigt at overvåge for stigninger i INR og

protrombintid.

Methotrexat

Samtidig anvendelse af høje doser methotrexat (dvs. 300 mg) og protonpumpehæmmere er

blevet rapporteret at øge methotrexatniveauet hos nogle patienter. Derfor kan det, hvor

højdosis methotrexat anvendes, f.eks. ved cancer og psoriasis, være nødvendigt at overveje

en midlertidig seponering af pantoprazol.

Andre interaktionsstudier

Pantoprazol metaboliseres i leveren via cytokrom P450-enzymsystemet. Den vigtigste

metaboliseringsvej er demethylering via CYP2C19 og andre metaboliseringsveje

inkluderer oxidation via CYP3A4.

Interaktionsstudier med lægemidler metaboliseret ad denne vej som f.eks. carbamazepin,

diazepam, glibenclamid, nifedipin og orale contraceptive produkter som levonorgestrol og

ethinyløstradiol udviser ingen klinisk signifikante interaktioner.

En interaktion mellem pantoprazol og andre lægemidler eller forbindelser, der

metaboliseres af de samme enzymsystem, kan ikke udelukkes.

Resultater fra en række interaktionsforsøg viser, at pantoprazol ikke påvirker

metaboliseringen af aktive stoffer, som metaboliseres af CYP1A2 (såsom koffein,

theophyllin), CYP2C9 (såsom piroxicam, diclofenac, naproxen), CYP2D6 (såsom

metoprolol), CYP2E1 (såsom ethanol), eller ikke forstyrrer p-glycoprotein relateret

absorption af digoxin.

Der er ikke fundet interaktioner med samtidigt indgivne antacida.

Interaktionsstudier er blevet udført, idet der blev indgivet pantoprazol samtidigt med de

respektive antibiotika (clarithromycin, metronidazol og amoxicillin). Der blev ikke fundet

klinisk relevante interaktioner.

Lægemidler, der hæmmer eller inducerer CYP2C19

Hæmmere af CYP2C19 såsom fluvoxamin kan øge den systemiske eksponering af

pantoprazol. En reduktion af dosis kan overvejes til patienter, der er i langvarig behandling

med høje doser af pantoprazol, eller har nedsat leverfunktion.

Enzyminducere, der påvirker CYP2C19 og CYP3A4, såsom rifampicin og prikbladet

perikum (Hypericum perforatum) kan reducere plasmakoncentrationerne af PPI, der

metaboliseres via disse enzymsystemer.

58616_spc.docx

Side 5 af 13

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

En moderat mængde data om gravide kvinder (mellem 300-1000 graviditeter) indikerer

ingen misdannelser eller føtal / neonatal toksicitet af pantoprazol.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Som en sikkerhedsforanstaltning, er det at foretrække at undgå brug af pantoprazol under

graviditet.

Amning

Dyreforesøg har vist, at pantoprazol udskilles i modermælk. Det er uvist, om pantoprazol

udskilles i modermælk hos mennesker, men det er rapporteret. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Beslutningen om enten at afslutte amning eller at

afslutte/afstå fra pantoprazol behandling, skal vurderes ved at opgøre fordelen ved amning

for barnet overfor fordelen af pantoprazol behandling for kvinden.

Fertilitet

Der var ingen tegn på nedsat fertilitet efter administration af pantoprazol i dyreforsøg (se

pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Pantoprazol "Orion" påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner.

Der kan forekomme bivirkninger som f.eks. svimmelhed og synsforstyrrelser (se pkt. 4.8).

Patienter, der påvirkes af disse, må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Det forventes, at der i gennemsnit er 5 % af patienterne, som oplever bivirkninger. De mest

almindeligt rapporterede bivirkninger er diaré og hovedpine, som begge forekommer hos

ca. 1 % af patienterne.

For bivirkninger, der er rapporteret ved post-marketing erfaring, er det ikke muligt at

anvende en bivirkningsfrekvens, og derfor er frekvensen for disse anført som

"

ikke kendt

"

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet således at de alvorligste

står først.

58616_spc.docx

Side 6 af 13

Tabel 1. Bivirkninger, der er observeret ved brug af pantoprazol i kliniske studier og efter

markedsføringen.

Hyppighed

Almindelig

1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

Hyppigheden

kan ikke

estimeres ud

forhåndenvæ-

rende data.

Systemorgan-

klasse

Blod og

lymfesystem

Agranulocytose

Trombocyto-

peni,

leukopeni,

pancytopeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

(inklusive

anafylaktiske

reaktioner og

anafylaktisk

shock)

Metabolisme og

ernæring

Hyperlipidæmi og

forhøjede lipider

(triglycerider,

cholesterol),

ændring i

kropsvægt

Hyponatræmi,

hypomagnesiæ

mi (se pkt.

4.4 ),

hypokalcæmi

hypokalæmi

Psykiske

forstyrrelser

Søvnforstyrrelser

Depression (og

forværring af

allerede

eksisterende

symptomer)

Desoriente-

ring (og

forværring af

allerede

eksisterende

symptomer)

Hallucinatio-

ner, konfusion

(især hos

prædisponere-

de patienter

samt

forværring af

allerede

eksisterende

symptomer)

Nervesystemet

Hovedpine;

svimmelhed

Smagsforstyrrel-

Paræstesi

Øjne

Synsforstyrrel-

ser/sløret syn

Mave-tarm-

kanalen

Polypper på

fundus

(godartede)

Diarré

kvalme/opkast-

ning, udspilet

abdomen og

oppustethed,

forstoppelse,

tørhed i munden,

abdominale

smerter og

ubehag

Lever og

galdeveje

Forhøjede

leverenzymer

(transaminaser,

γ-GT)

Forhøjet bilirubin

Hepatocellulær

skade, gulsot,

leversvigt

58616_spc.docx

Side 7 af 13

Hyppighed

Almindelig

1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

Hyppigheden

kan ikke

estimeres ud

Systemorgan-

klasse

Hud og

subkutane væv

Udslæt/eksantem/

eruptioner, kløe

Urticaria,

angioødem

Stevens-

Johnson's

syndrom,

Lyell's syn-

drom,

erythema

multiforme,

fotosensibili-

tet, subakut

kutan lupus

erythematosus

(se pkt. 4.4)

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Fraktur på hofte,

håndled eller

rygrad (se pkt.

4.4)

Artralgi, myalgi

Muskelkram-

Nyrer og

urinveje

Interstitiel

nefritis (med

risiko for

progression til

nyresvigt)

reproduktive

system og

mammae

Gynækomasti

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Asteni; træthed

og utilpashed

Forhøjet

legemstemperatur,

perifert ødem

Hypokalcæmi associeret med hypomagnesiæmi

Muskelkramper som konsekvens af elektrolytforstyrrelser

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heidesgade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:dkma@dkma.dk

58616_spc.docx

Side 8 af 13

4.9

Overdosering

Der er ingen kendte symptomer på overdosering hos mennesker.

Doser op til 240 mg indgivet i.v. over 2 minutter er fundet veltolereret.

Da pantoprazol i stor udstrækning er proteinbundet, er det ikke let dialyserbart.

I tilfælde af overdosering med kliniske tegn på forgiftning, kan der ikke gives nogle

specifikke terapeutiske anbefalinger, bortset fra symptomatisk og understøttende

behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: A 02 BC 02. Protonpumpehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pantoprazol er en substitueret benzimidazol, som hæmmer sekretionen af saltsyre i maven

ved en specifik blokade af parietalcellernes protonpumper.

Pantoprazol omdannes til dets aktive form i det sure miljø i parietalcellerne, hvor det

hæmmer H+/K+-ATPase-enzymet, dvs. det sidste stadie i produktionen af saltsyre i

maven. Hæmningen er dosisafhængig og indvirker både på den basale og den stimulerede

syresekretion. De fleste patienter vil opnå symptomfrihed inden for to uger. Som for andre

protonpumpe-hæmmere og H2-receptorantagonister nedsætter behandling med pantoprazol

surhedsgraden i maven og øger derved gastrin proportionalt med reduktionen af

surhedsgrad. Øgningen af gastrin er reversibel. Da pantoprazol bindes til enzymet distalt

for cellereceptorniveauet, kan stoffet hæmme saltsyresekretionen uafhængigt af

stimulationen fra andre stoffer (acetylcholin, histamin, gastrin). Virkningen er den samme,

uanset om det aktive stof gives oralt eller intravenøst.

Farmakodynamiske virkninger

Fastende gastrinværdier stiger under pantoprazolbehandling. Ved anvendelse af

pantoprazol i kort tid overskrider gastrinværdierne i de fleste tilfælde ikke den øvre grænse

i normalområdet. Under langtidsbehandling fordobles gastrinværdierne i de fleste tilfælde.

En usædvanlig stor forøgelse forekommer imidlertid kun i enkeltstående tilfælde. Som

resultat heraf er en let til moderat forøgelse af antallet af specifikke endokrine (ECL) celler

i maven set hos et mindretal af patienterne under langtidsbehandling (simpel til

adenomatoid hyperplasi). Dannelse af karcinoide forstadier (atypisk hyperplasi) og

ventrikelkarcinoider, som er fundet i dyreforsøg, er imidlertid ikke set hos mennesker i

langtidsbehandling i de hidtil udførte forsøg (se pkt. 5.3).

58616_spc.docx

Side 9 af 13

På baggrund af resultaterne fra dyreforsøg kan det ikke helt udelukkes, at

langtidsbehandling med pantoprazol over 1 år kan have indflydelse på skjoldbruskkirtlens

endokrine parametre.

Under behandling med sekretionshæmmende lægemidler stiger indholdet af gastrin i serum

som reaktion på den nedsatte syresekretion. Også indholdet af CgA stiger på grund af den

nedsatte gastriske aciditet Det forhøjede indhold af CgA kan interferere med undersøgelser

for neuroendokrine tumorer.

Den foreliggende publicerede dokumentation antyder, at protonpumpehæmmere bør

seponeres mellem 5 dage og 2 uger før måling af CgA. Dette er for at eventuelle falskt

forhøjede værdier af CgA i forbindelse med behandling med protonpumpehæmmere kan

vende tilbage til referenceområdet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pantoprazol absorberes hurtigt, og der opnås maksimal plasmakoncentration selv efter en

enkelt oral dosis på 20 mg (40 mg). I gennemsnit opnås maksimal serumkoncentration på

1-1,5 μg/ml (2-3 µg/ml) ca. 2-2,5 time (2,5 timer) efter indtagelsen, og disse værdier

forbliver konstante ved gentagen dosering. De farmakokinetiske parametre er ens efter

enkelt eller gentagen administration. Inden for dosisintervallet 10-80 mg er pantoprazols

plasmakinetik lineær efter både oral og intravenøs administration.

Den absolutte biotilgængelighed er fundet til at være omkring 77 %. Samtidig

fødeindtagelse har ingen indvirkning på AUC eller den maksimale serumkoncentration og

således heller ikke på biotilgængeligheden. Kun variationen i lag-time forøges ved

samtidig fødeindtagelse.

Fordeling

Pantoprazols serumproteinbinding er ca. 98 %. Fordelingsvolumenet er på omkring

0,15 l/kg.

Biotransformation

Stoffet metaboliseres næsten udelukkende i leveren Den vigtigste metaboliseringsvej er

demethylering via CYP2C19 med efterfølgende sulfatkonjugation, andre

metaboliseringsveje inkluderer oxidation via CYP3A4.

Elimination

Den terminale halveringstid er ca. 1 time, og clearance er ca. 0,1 l/time/kg. I enkelte

tilfælde var udskillelsen forlænget. På grund af den specifikke binding af pantoprazol til

protonpumperne i parietalcellerne svarer halveringstiden for udskillelsen ikke til den meget

længere virkningsvarighed (hæmning af syresekretionen).

Renal elimination repræsenterer den vigtigste udskillelsesvej (omkring 80 %) for

pantoprazols metabolitter, mens resten udskilles med fæces. Hovedmetabolitten i både

serum og urin er desmethylpantoprazol, der er bundet til sulfat. Hovedmetabolitternes

halveringstid (ca. 1,5 time) er ikke meget længere end pantoprazols.

58616_spc.docx

Side 10 af 13

Særlige populationer

Langsomme omsættere

Omkring 3 % af den europæiske population mangler et funktionsdygtigt CYP2C19-enzym

og kaldes poor metabolisers (langsomme omsættere). Hos disse individer er

metaboliseringen af pantoprazol formodentlig hovedsagelig katalyseret via CYP3A4. Efter

administration af en enkelt dosis på 40 mg pantoprazol var gennemsnitsarealet under

plasmakoncentrationskurven omkring 6 gange højere for poor metabolisers end for

individer med et funktionsdygtigt CYP2C19-enzym (hurtige omsættere). Gennemsnitlig

maksimal plasmakoncentration blev øget med omkring 60 %. Disse fund har ingen

betydning for doseringen af pantoprazol.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion anbefales ikke, når pantoprazol gives til patienter med nedsat nyrefunktion

(inkl. dialysepatienter). Som hos raske forsøgspersoner er pantoprazols halveringstid kort.

Kun ganske små mængder pantoprazol dialyseres. Skønt hovedmetabolitten har en moderat

forlænget halveringstid (2-3 timer), er udskillelsen stadig hurtig, og akkumulation finder

således ikke sted.

Nedsat leverfunktion

Selvom halveringstiden øgedes til mellem 3 og 6 timer (7-9 timer), og AUC-værdierne steg

med faktor 3-5 (5-7) hos patienter med levercirrose (klasse A og B ifølge Child), steg den

maksimale serumkoncentration kun let med faktor 1,3 (1,5) i forhold til raske

forsøgspersoner.

Ældre

En beskeden stigning i AUC og C

hos ældre forsøgspersoner sammenlignet med yngre

har heller ingen klinisk betydning.

Pædiatrisk population

Efter administration af enkelt dosis på 20 eller 40 mg pantoprazol til børn mellem 5-16 år

svarer AUC og C

til de værdier, der ses hos voksne.

Efter administration af enkeltdosis på 0,8 eller 1,6 mg pantoprazol/kg legemsvægt i.v. til

børn mellem 2 og 16 år sås ikke signifikant sammenhæng mellem pantoprazolclearance og

børnenes alder og vægt. AUC og fordelingsvolumen svarer til værdierne set hos voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

I et toårigt karcinogenicitetsforsøg på rotter fandt man neuroendokrine neoplasmer.

Desuden blev der fundet planocellulære papillomer i formaven på rotter. Den mekanisme,

der fører til, at substituerede benzimidazoler giver ventrikelcancer, er undersøgt nøje, og

konklusionen er, at ventrikelcancer er en sekundær reaktion til den kraftige forøgelse af

serumgastrinniveauet hos rotter i kronisk højdosisbehandling. I toårs-forsøgene med

gnavere blev der observeret et øget antal levertumorer hos rotter og hos hunmus, hvilket

blev tolket til at være en konsekvens af, at pantoprazol i udstrakt grad metaboliseres i

leveren.

58616_spc.docx

Side 11 af 13

En beskeden forøgelse af neoplastiske forandringer i thyreoidea blev set i den gruppe

rotter, der fik den højeste dosis (200 mg/kg). Forekomsten af disse neoplasmer hænger

sammen med de pantoprazol-inducerede forandringer i nedbrydningen af thyroxin i

rotteleveren. Der forventes ingen skadelige virkninger på skjoldbruskkirtlen, da den

terapeutiske dosis hos mennesker er lav.

I reproduktionsforsøg på dyr blev der observeret tegn på embryotoksicitet ved doser over

5 mg/kg.

Undersøgelserne viste intet tegn på nedsat fertilitet eller teratogen effekt.

Passagen over placenta blev undersøgt hos rotter og blev fundet at stige ved fremskreden

drægtighed. Som en konsekvens heraf øgedes koncentrationen af pantoprazol i fosteret kort

før fødslen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kerne

Mannitol (E421)

Crospovidon

Natriumcarbonat, vandfri

Hydroxypropylcellulose

Calciumstearat

Overtræk

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1)

Hypromellose

Triethylcitrat

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Polyamid/Alu/PVC/Alu blisterpakning

Pakningsstørrelser: 30, 56, 60, 98, 100 og 500 stk.

HDPE-beholder med polypropylen tillukning med forseglingsforing

Pakningsstørrelser: 56, 60, 98, 100, 280 og 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

58616_spc.docx

Side 12 af 13

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58616

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. februar 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58616_spc.docx

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety