Pantoprazol "KRKA"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pantoprazol "KRKA" 20 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pantoprazol "KRKA" 20 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39703
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægssedler for Pantoprazol Krka 20 mg

Små pakninger (pakningsstørrelser ≤ 28 stk.) i håndkøb ................................................................................... 2

Store pakninger (pakningsstørrelser > 28 stk.) på recept .................................................................................. 8

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletter

pantoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger

lægen eller apotekspersonalet har givet dig

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2 uger.

Du bør ikke tage Pantoprazol Krka i mere end 4 uger uden at kontakte lægen.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Krka

Sådan skal du tage Pantoprazol Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Pantoprazol Krka indeholder det aktive stof pantoprazol, som blokerer den ”pumpe”, der producerer

mavesyre. Dermed reduceres mængden af syre i din mave.

Pantoprazol Krka anvendes til korttidsbehandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure

opstød) hos voksne.

Refluks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan

give symptomer som smertefuld brændende fornemmelse i brystet, som stiger op i halsen (halsbrand)

og giver en sur smag i munden (sure opstød).

Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling

med Pantoprazol Krka, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring. Det kan

være nødvendigt at tage tabletter i 2-3 dage i træk for at lindre symptomerne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2 uger

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PANTOPRAZOL KRKA

Tag ikke Pantoprazol Krka:

hvis du er allergisk over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i afsnit 6)

hvis du er under 18 år

hvis du er gravid eller ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Pantoprazol Krka

Tal med lægen først:

hvis du er blevet behandlet for halsbrand eller fordøjelsesbesvær uafbrudt i mere end 4 uger

hvis du er over 55 år og dagligt tager medicin uden recept mod fordøjelsesbesvær

hvis du er over 55 år og har nye symptomer eller symptomer, der for nylig har ændret sig.

hvis du tidligere har haft et mavesår eller har fået foretaget en maveoperation

hvis du har leverproblemer eller gulsot (gulfarvning af huden og øjnene)

hvis du regelmæssigt tager til læge på grund af alvorlige sygdomme eller lidelser

hvis du skal have fortaget en kikkertundersøgelse eller en udåndingstest kaldet C-urea.

hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags

som Pantoprazol Krka, der nedsætter syreindholdet i maven.

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til

lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Pantoprazol Krka. Husk også at nævne andre

negative virkninger såsom ledsmerter.

Fortæl det straks til lægen før eller efter du har taget medicinen, hvis du oplever nogle af følgende

symptomer, som kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom:

utilsigtet vægttab (som ikke er relateret til diæt eller et motionsprogram)

opkastning, især ved gentagelse

blodigt opkast, dette kan ses som mørkt kaffegrums i dit opkast

du opdager blodig afføring, som kan være sort eller tjærefarvet

synkebesvær eller smerte i forbindelse med synkning

du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel)

brystsmerter

mavesmerter

kraftig og/eller vedvarende diarré, da Pantoprazol Krka er forbundet med en let øget risiko for

diarré, der skyldes infektion med bakterier.

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelser.

Fortæl lægen, at du tager denne medicin, hvis du skal have taget en blodprøve.

Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling

med Pantoprazol Krka, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring.

Du skal ikke tage det som en forebyggende behandling.

Hvis du gennem den seneste tid har lidt af halsbrand eller symptomer på fordøjelsesbesvær, skal du

huske at gå til læge regelmæssigt.

Børn og unge

Pantoprazol Krka bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år

Brug af anden medicin sammen med Pantoprazol Krka

Pantoprazol Krka kan medføre, at andre lægemidler ikke virker efter hensigten. Fortæl det til lægen

eller på apoteket, hvis du tager medicin, som indeholder nogle af følgende aktive stoffer:

ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges ved svampeinfektion) eller erlotinib(bruges

til visse kræft former) idet Pantoparzol Krkr kan hindre disse og andre lægemidler i at virke

optimalt

warfarin og phenprocoumon (virker blodfortyndende og forebygger blodpropper).

Du skal muligvis have taget flere blodprøver.

Atazanavir (bruges til behandling af HIV-infektion). Du må ikke tage Pantoprazol Krka, hvis

du tager atazanavir.

Methotrexat (bruges til at behandle gigt, psoriasis og kræft)

Tag ikke Pantoprazol Krka samtidigt med anden medicin, som begrænser mængden af syre i din

mave, så som andre syrepumpehæmmere (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol eller rabeprazol) eller

en H2-antagonist (f.eks. ranitidin, famotidin).

Du må gerne tage Pantoprazol Krka samtidigt med syreneutraliserende medicin (f.eks. hydrotalcit,

magaldrat, alginsyre, natriumhydrogencarbonat, aluminiumhydroxid, magnesiumcarbonat eller

kombinationer heraf), hvis det er nødvendigt.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, samt natur- eller homøopatiske lægemidler.

Brug af Pantoprazol Krka sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele med vand før et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds før du tager dette lægemiddel.

Tag ikke Pantoprazol Krka, hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, bør du ikke føre motorkøretøjer

eller betjene maskiner.

Pantoprazol Krka indeholder sorbitol, hvor advarsel er påkrævet

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE PANTOPRAZOL KRKA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tag én tablet dagligt. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis på 20 mg pantoprazol.

Du bør tage denne medicin i mindst 2-3 dage i træk. Stop med at tage Pantoprazol Krka, når du ikke

har flere symptomer. Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun

én dags behandling med Pantoprazol Krka, men denne medicin har ikke til hensigt at give øjeblikkelig

lindring.

Du skal kontakte lægen, hvis du ikke oplever symptomlindring efter 2 hele ugers behandling med

medicinen.

Tag ikke Pantoprazol Krka-tabletter i mere end 4 uger uden at kontakte lægen.

Tag tabletten på samme tid hver dag før et måltid. Tabletten skal synkes hel og med vand. Du må ikke

tygge eller knuse tabletten.

Brug til børn og unge

Pantoprazol Krka bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Pantoprazol Krka enterotabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pantoprazol Krka

enterotabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Der er ingen kendte symptomer på overdosering.

Hvis du har glemt at tage Pantoprazol Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis næste dag

til sædvanlig tid.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du får nogle af

følgende alvorlige bivirkninger. Hold straks op med at tage medicinen, men tag denne indlægsseddel

og/eller tabletterne med.

Alvorlige allergiske reaktioner (sjældne): Overfølsomhedsreaktioner, såkaldte

anafylaktiske reaktioner, anafylatisk shock og angioødem. Typiske symptomer er: Hævelse af

ansigt, læber, mund, tunge og/eller hals, hvilket kan give problemer med at synke eller trække

vejret, udslæt (nældefeber), alvorlig svimmelhed med hurtig hjertebanken og kraftige

svedeture.

Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt): Udslæt med hævelse, blæredannelse eller

afskalning af huden, nedbrydning af huden og blødning omkring øjne, næse, mund eller

kønsdele og hurtig forværring af din almene helbredstilstand, eller eksem ved udsættelse for

sollys.

Andre alvorlige reaktioner (hyppighed ikke kendt): Gulfarvning af hud og øjne (på grund

af alvorlig leverskade) eller nyreproblemer så som smertefuld vandladning og smerter i den

nedre del af ryggen, kombineret med feber.

Bivirkninger kan forekomme indenfor bestemte hyppigheder, og er defineret som følgende:

Meget almindelig: forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer

Almindelig: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer

Ikke almindelig: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer

Sjælden: forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 10.000 personer

Meget sjælden: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer

Ikke kendt: kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data

Ikke almindelige bivirkninger:

Hovedpine, svimmelhed, diarré, kvalme, opkastning, oppustethed og luftafgang fra tarmen,

forstoppelse, mundtørhed, smerter og ubehag i maven, hududslæt eller nældefeber, kløe,

svaghedsfornemmelse, udmattethed eller almen utilpashed, søvnforstyrrelser, forøgede

leverenzymer, ses i blodprøve.

Sjældne bivirkninger:

Synsforstyrrelser så som sløret syn, ledsmerter, muskelsmerter, ændringer i kropsvægt, forhøjet

kropstemperatur, hævelse af hænder og fødder, allergiske reaktioner, depression, forhøjede

værdier af galdefarvestof og fedt i blodet (kan ses i blodprøver) udvikling af bryster hos mænd,

smagsforstyrrelser, svært nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan øge forekomsten af

infektioner.

Meget sjældne bivirkninger:

Desorientering, nedsat antal blodplader i blodet, som kan medføre, at du lettere bløder eller får

blå mærker, nedsat antal hvide blodlegemer, som kan øge forekomsten af infektioner, stærkt

nedsat antal blodlegemer som kan forårsage svækkelse, blå mærker og øge forekomsten af

infektioner.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter som i forvejen har haft disse symptomer),

nedsat natriumindhold i blodet, nedsat magnesiumindhold i blodet, nedsat calciumindhold i

blodet, nedsat kaliumindhold i blodet, følelsesløshed eller snurren i hænder eller fødder,

muskelspasmer, udslæt, eventuelt med ledsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pantoprazol Krka, enterotabletter indeholder:

Aktivt stof: hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som

pantoprazolnatriumsesquihydrat).

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, crospovidon (type B), vandfrit natriumcarbonat, sorbitol

(E240), calciumstearat i tabletkernen og hypromellose, povidon (K25), titandioxid (E171),

gul jernoxid (E172), propylenglycol, methacrylsyre – ethylacrylat copolymer,

natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, macrogol 6000 og talcum i filmovertrækket.

Udseende og pakningsstørrelser

20 mg enterotabletter er let brungule, ovale og lettere hvælvede tabletter.

Pakningsstørrelser: 7, 14, 15 og 28 enterotabletter i blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Strasse 5, D-27472, Cuxhaven, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 10/2016

De følgende anbefalinger omkring livsstil og kostændringer kan også hjælpe med at lindre halsbrand

og syre-relaterede symptomer.

undgå store måltider

spis langsomt

hold op med at ryge

reducer indtaget af alkohol og koffein

vægttab (ved overvægt)

undgå tætsiddende tøj eller bælte

undgå at spise tre timer før sengetid

hæv hovedgærdet (hvis du lider af natlige symptomer)

reducer indtaget af madvarer, som kan medføre halsbrand. Det kan for eksempel være:

chokolade, pebermynte, spearmint, fed og friturestegt mad, syreholdig mad, krydret mad,

citrusfrugter, frugtjuice og tomater.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletter

pantoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen ellerapoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pantoprazol Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis en bivirkning bliver værre eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Krka

Sådan skal du tage Pantoprazol Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger.

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Pantoprazol Krka er en selektiv ”proton-pumpehæmmer”, en medicin, der nedsætter den mængde

syre, som produceres i maven. Det anvendes til behandling af syre-forbundne lidelser i maven og

tarmen.

Pantoprazol Krka anvendes til:

Voksne og børn på 12 år og derover:

behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, tilbageløb af syre, synkesmerter) i forbindelse med

reflukssygdom i mave/spiserør, der skyldes tilbageløb af syre fra maven.

langtidsbehandling af refluksesofagitis (en betændelse i spiserøret, som er ledsaget af tilbageløb

af mavesyre) og for at forebygge, at det kommer igen.

Voksne:

forebyggelse af sår i tolvfingertarmen og maven forårsaget af ikke steroid anti-inflammatorisk

medicin (NSAID’ere f.eks. ibuprofen) hos risiko-patienter, som har behov for fortsat behandling

med NSAID’ere.

Lægen kan have givet dig Pantoprazol Krka for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PANTOPRAZOL KRKA

Tag ikke Pantoprazol Krka:

hvis du er allergisk over for pantoprazol, sorbitol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (se afsnit 6).

hvis du er allergisk over for medicin, der indeholder andre syrepumpehæmmere

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Pantoprazol Krka:

hvis du har alvorlige leverproblemer. Fortæl det til din læge, hvis du tidligere har haft

leverproblemer. Lægen vil undersøge dine leverenzymer hyppigere, især hvis du tager

Pantoprazol Krka som langtidsbehandling. Behandlingen skal stoppes, hvis dine

leverenzymværdier stiger.

hvis du vedvarende har behov for at tage medicin, der kaldes NSAID’ere, og får Pantoprazol

Krka, fordi du har en øget risiko for at udvikle mave- og tarmkomplikationer. Alle øgede

ricisi vil blive vurderet i forhold til dine personlige risikofaktorer, såsom din alder (65 år eller

ældre), tidligere mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller blødning i mave eller tarm.

hvis du har mangel på eller risikofaktorer for at få mangel på vitamin B12-indhold i kroppen

og er i langtidsbehandling med pantoprazol. Ligesom andre stoffer, der reducerer

syreudskillelse, kan pantoprazol medføre nedsat optagelse af vitamin B12.

hvis du tager en medicin, der indeholder atazanavir (til behandling af HIV-infektion) på

samme tid som pantoprazol. Spørg din læge om særlig rådgivning.

hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags

som Pantoprazol Krka, der nedsætter syreindholdet i maven.

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til

lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Pantoprazol Krka. Husk også at nævne andre

negative virkninger såsom ledsmerter.

Fortæl det straks til din læge, hvis du bemærker nogle af følgende symptomer:

et utilsigtet vægttab

gentagne opkastninger

synkebesvær

blodige opkastninger

hvis du er bleg og føler dig svag (blodmangel)

hvis du bemærker blod i afføringen

alvorlig og/eller vedvarende diarré, da Pantoprazol Krka er sat i forbindelse med en lille

stigning i infektiøs diarré

Din læge vil afgøre, om det er nødvendigt med nogle prøver for at udelukke en ondartet sygdom, fordi

pantoprazol også skjuler symptomerne på kræft, hvilket kan betyde at diagnosen forsinkes. Hvis

symptomerne fortsætter på trods af behandlingen, vil lægen overveje flere undersøgelser.

Hvis du tager Pantoprazol Krka som langtidsbehandling (længere end 1 år) vil lægen sandsynligvis

kontrollere dig regelmæssigt. Du skal fortælle om nye og usædvanlige symptomer og

omstændigheder, når du er hos lægen.

Når du tager protonpumpehæmmere som Pantoprazol Krka, kan din risiko for brud på hofte, hånfled

og ryg være øget en smule, især i en periode over et år. Fortæl det til din læge hvis du har osteoporose

eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).

Børn og unge

Disse tabletter bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Pantoprazol Krka kan påvirke virkningen af anden medicin, så fortæl det til lægen, hvis du tager:

medicin som ketoconazol, itraconazol og posaconazol (anvendes til behandling af

svampeinfektioner) eller erlotinib (bruges mod visse typer af kræft), fordi Pantoprazol Krka

kan nedsætte virkningen af disse lægemidler

warfarin og phenprocoumon, som påvirker blodets evne til at størkne eller fortynder blodet.

Det kan være nødvendigt med flere undersøgelser

atazanavir (anvendes til behandling af HIV-infektion).

Methotrexate ( kemoterapi der bruges i høje doser til at behandle kræft)

Brug af Pantoprazol Krka sammen med mad og drikke

Tag tabletterne 1 time før et måltid. De skal synkes hele med vand og må ikke tygges eller knuses.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds før du tager dette lægemiddel.

Der er ikke tilstrækkelige data om anvendelse af pantoprazol til gravide. Der er berettet om udskillelse

i modermælk. Hvis du er gravid eller tror, at du kan være gravid, eller hvis du ammer, må du kun tage

denne medicin, hvis din læge har vurderet at fordelen ved behandling er større end den mulige risiko

for dit ufødte eller nyfødte barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du får bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, må du ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Pantoprazol Krka indeholder sorbitol, hvor advarsel er påkrævet

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

4.

SÅDAN SKAL DU TAGE PANTOPRAZOL KRKA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens og apoteketspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Hvornår og hvordan du skal tage Pantoprazol Krka

Tag tabletterne 1 time før et måltid uden at tygge eller knuse dem og synk dem hele med noget vand.

Med mindre din læge har fortalt dig andet, er den sædvanlige dosis:

Voksne og unge på 12 år og derover

Til behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, tilbageløb af syre, synkesmerter) i forbindelse

med reflukssygdom i mave/spiserør

Den sædvanlige dosis er én tablet dagligt.

Denne dosis lindrer sædvanligvis symptomerne inden for 2-4 uger – senest efter yderligere 4 uger.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage medicinen. Hvis symptomerne

herefter vender tilbage, kan de kontrolleres ved at tage én tablet dagligt ved behov.

Til langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagevenden af refluksesofagitis

Den sædvanlige dosis er én tablet dagligt. Hvis sygdommen vender tilbage, kan din læge fordoble

dosis. Du kan så tage Pantoprazol Krka 40 mg-tabletter, én tablet dagligt, i stedet for. Efter heling kan

du sætte dosis ned og vende tilbage til én tablet (20 mg) dagligt.

Voksne

Til forebyggelse af sår i tolvfingertarm og mave hos patienter, der har behov for vedvarende at

tage NSAID’ere

Den sædvanlige dosis er én tablet dagligt.

Særlige patientgrupper:

Hvis du har alvorlige leverproblemer, må du ikke tage mere end én tablet på 20 mg dagligt.

Brug til børn og unge

Børn under 12 år

Disse tabletter frarådes til børn under 12 år.

Hvis du har taget for mange Pantoprazol Krka enterotabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pantoprazol Krka enterotabletter, end

der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Der er ingen kendte symptomer på overdosering.

Hvis du har glemt at tage Pantoprazol Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til

sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Pantoprazol Krka

Hold ikke op med at tage disse tabletter uden først at tale med lægen eller apoteket.

Spørg lægen eller apotektspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får nogle af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage tabletterne og fortælle

det til lægen eller tage på skadestuen på nærmeste hospital:

Alvorlige allergiske reaktioner (hyppighed sjælden: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

behandlede):

hævelse af tunge og/eller svælg

synkebesvær

nældefeber

besvær med at trække vejret

allergisk hævelse af ansigtet (Quinckes ødem/angioødem)

udtalt svimmelhed med meget hurtig puls og kraftige svedudbrud

Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra

tilgængelige data):

blærer på huden og hurtig forværring af din almentilstand

erosion (inklusive let blødning) i øjne, næse, mund/læber eller kønsdele (Stevens-Johnson

syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme)

overfølsomhed over for sollys

Andre alvorlige tilstande (hyppighed ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra

tilgængelige data):

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (alvorlig skade på levercellerne, gulsot)

feber

udslæt

forstørrede nyrer, til tider med smertefuld vandladning og smerter i den nederste del af ryggen

(alvorlig betændelse i nyrerne, som kan føre til nyresvigt)

Hvis du tager pantoprazol i mere end tre måneder kan koncentrationen af magnesium i dit blod falde.

Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger,

desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer skal du

omgående lontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium-

eller calcium koncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på

dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen.

Andre bivirkninger er:

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

hovedpine

svimmelhed

diarré

kvalme, opkastning

opsvulmet mave og luft i maven

forstoppelse

tør mund

smerter og ubehag i maven

hududslæt, afskalning

kløe

brud på hofte, håndled eller ryg

svaghedsfølelse, ophidselse eller almen utilpashed

søvnforstyrrelser

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

synsforstyrrelser som sløret syn

nældefeber

ledsmerter

muskelsmerter

vægtændringer

øget legemstemperatur

hævelse af arme og ben (perifere ødemer)

allergiske reaktioner

depression

forstørrede bryster hos mænd

smagsforstyrrelser

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

desorientering

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):

hallucination

forvirring (især hos patienter, der tidligere har haft disse symptomer)

nedsat natriumindhold i blodet

nedsat calciumindhold i blodet

nedsat kaliumindhold i blodet

følelsesløshed eller snurren i hænder eller fødder

muskelspasmer

udslæt, eventuelt med ledsmerter

Bivirkninger, som ses i blodprøver:

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

en stigning i leverenzymerne

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

en stigning i galdefarvestof

øget fedtindhold i blodet

alvorligt fald i antallet af hvide blodlegemer i blodet, medførende øget infektions risiko

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

nedsat antal blodplader, som kan medføre, at du bløder eller får blå mærker oftere end

normalt

nedsat antal hvide blodlegemer, som kan medføre hyppigere infektioner

betydelig nedsat antal blodlegemer, som kan forårsage svækkelse blå mærker og gøre

infektioner mere sandsynlige

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er til den

sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Blisterpakning: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Beholder: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Holdbarhed efter åbning af beholderen er 3 måneder.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletter indeholder:

Aktivt stof: pantoprazol. Hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som

pantoprazolnatriumsesquihydrat).

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, crospovidon (type B), vandfrit natriumcarbonat, sorbitol

(E240), calciumstearat i tabletkernen og hypromellose, povidon (K25), titandioxid (E171),

gul jernoxid (E172), propylenglycol, methacrylsyre – ethylacrylat copolymer,

natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, macrogol 6000 og talcum i filmovertrækket.

Udseende og pakningsstørrelse

20 mg enterotabletter er lys brungule, ovale og lettere hvælvede tabletter.

Pakningsstørrelser:

Æsker med 7, 14, 20, 15, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100x1, 112 eller 140

enterotabletter i blisterpakninger.

Plastbeholder med 100 og 250 enterotabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Strasse 5, D-27472, Cuxhaven, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien:

PANTOPRATEVA

Frankrig:

PANTOPRAZOLE TEVA

Italien:

PANTOPRAZOLO KRKA

Spanien, Østrig:

PANTOPRAZOL TEVA

Danmark, Finland, Norge, Sverige:

PANTOPRAZOL KRKA

Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet:

NOLPAZA

Portugal:

PANTOPRAZOLE KRKA

Holland:

PANTOPRAZOL PCH

Irland:

ZOLEPANT

Storbritannien:

PANTOPRAZOLE

Tyskland:

PANTOPRAZOL TAD

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 10/2016

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety