Pantoprazol "Bluefish"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pantoprazol "Bluefish" 40 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pantoprazol "Bluefish" 40 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43147
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pantoprazol Bluefish 40 mg enterotabletter

pantoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pantoprazol Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Bluefish

Sådan skal du tage Pantoprazol Bluefish

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pantoprazol tilhører en medicingruppe som kaldes protonpumpehæmmere. Protonpumpehæmmere

nedsætter den mængde af syre, som dannes i maven.

Du har fået Pantoprazol Bluefish, fordi du har en lidelse, der er forårsaget af mavesyren.

Pantoprazol Bluefish 40 mg enterotabletter bruges til kortvarig behandling og lindring af

symptomerne ved:

sår på tolvfingertarmen

mavesår

øsofagitis (betændelse i spiserøret) som skyldes syresekretion.

Medicinen anvendes yderligere til:

langtidsbehandling af tilstande, hvor der vedvarende er forhøjet produktion af mavesyre

(f.eks. Zollinger-Ellisons syndrom).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Pantoprazol Bluefish:

hvis du er allergisk over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pantoprazol

Bluefish (angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk over for andre protonpumpehæmmere.

hvis du tager atazanavir (anvendes til behandling af HIV-infektion).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Pantoprazol Bluefish:

hvis du har svært nedsat leverfunktion. I tilfælde af alvorlig leversygdom bør din læge kontrollere

din leverfunktion, mens du bruger Pantoprazol Bluefish

hvis du har fået stillet en diagnose med dårlig optagelse af vitamin B12

hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som

Pantoprazol Bluefish, der nedsætter syreindholdet i maven

hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A).

Kontakt din læge straks, hvis du oplever nogle af følgende symptomer:

ufrivilligt vægttab

gentagende opkastninger eller blodigt opkast

blodig eller meget mørk afføring

kraftig eller vedvarende diarré

synkebesvær

du ser bleg ud og føler dig sløj (blodmangel)

Din læge kan foretage eller har måske foretaget en yderligere undersøgelse ved navn endoskopi

(kikkertundersøgelse) for at diagnosticere din tilstand og/eller udelukke ondartet sygdom.

Når du tager protonpumpehæmmere som Pantoprazol Bluefish, kan din risiko for brud på hofte,

håndled og ryg være øget en smule, især i en periode over et år. Fortæl det til din læge, hvis du har

osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til

lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Pantoprazol Bluefish. Husk også at nævne

andre negative virkninger såsom ledsmerter.

Børn

Pantoprazol Bluefish anbefales ikke til børn.

Brug af anden medicin sammen med Pantoprazol Bluefish

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af anden medicin samtidig kan påvirke virkningen og sikkerheden af denne medicin. Pantoprazol

Bluefish kan også påvirke virkning og sikkerhed af anden medicin.

Husk at fortælle din læge om behandlingen med Pantoprazol Bluefish, hvis du får udskrevet anden

medicin, mens du stadigvæk er i behandling.

Det er især vigtigt at sige til din læge:

hvis du bruger atazanavir, som anvendes til behandlingen af HIV-infektion

hvis du bruger ketoconazol eller itraconazol, som anvendes til behandlingen af

svampeinfektioner, eftersom koncentrationen i kroppen kan påvirkes af pantoprazol.

hvis du bruger blodfortyndende medicin, f.eks. warfarin, eftersom det kan blive nødvendigt

oftere at foretage undersøgelse af, hvorledes dit blod størkner.

hvis du bruger methotrexat, som anvendes til behandling af leddegigt, psoriasis og kræft.

Brug af Pantoprazol Bluefish sammen med mad og drikke

Tag Pantoprazol Bluefish sammen med vand en time før et måltid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Pantoprazol Bluefish.

Der er ingen tilgængelige data vedrørende brug af pantoprazol til gravide kvinder. Der er rapporteret

om udskillelse af pantoprazol i human modermælk. Hvis du er gravid, tror du er gravid, eller hvis du

ammer, bør du kun anvende denne medicin, hvis din læge har vurderet, at fordelene for dig er større

end den potentielle risiko for dit foster eller barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen kendte virkninger vedrørende evnen til at føre motorkøretøj eller til at betjene maskiner.

Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, bør du ikke føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Pantoprazol Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Indtagelse af medicinen:

Pantoprazol Bluefish må ikke tygges eller knuses, men skal synkes hele med væske en time før et

måltid.

Dosering:

Brug altid Pantoprazol Bluefish nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Sår på tolvfingertarmen:

Den sædvanlige dosering er 1 tablet (40mg) dagligt.

Mavesår og øsofagitis (betændelse i spiserøret) forårsaget af syresekretion:

Den sædvanlige dosering er 1 tablet (40 mg) dagligt.

Langtidsbehandling af tilstande, hvor der konstant dannes for meget mavesyre (f.eks. Zollinger-

Elisons syndrom):

Startdosis er 2 tabletter (2 x 40 mg dagligt). Ved daglig dosis over 80 mg skal dosis deles og gives to

gange dagligt.

Ældre og patienter med nedsat nyrefunktion:

En daglig dosis på 40 mg bør ikke overskrides.

Patienter med nedsat leverfunktion:

En dosis på 1 tablet (40 mg) skal gives hver anden dag.

Brug til børn:

Pantoprazol Bluefish bør ikke bruges til børn.

Hvis du har taget for meget Pantoprazol Bluefish

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pantoprazol Bluefish, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du selv eller nogen du kender ved et uheld tager en del mere end den fastsatte dosis (en

overdosis), skal du kontakte lægen straks.

Hvis du har glemt at tage Pantoprazol Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis du glemmer at tage en

dosis, så tag den så snart, du kommer i tanke om det, medmindre det næsten er tid til du skal tage den

næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Pantoprazol Bluefish

Du må ikke ændre dosis eller stoppe med medicinen uden først at have talt med din læge om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen eller kontakt nærmeste skadestue, hvis du får nogle af følgende alvorlige

bivirkninger. Hold straks op med at tage medicinen.

Alvorlige allergiske reaktioner (sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

patienter):

Hævelse af tungen og/eller halsen, synkebesvær, nældefeber,

vejrtrækningsproblemer, allergisk hævelse af ansigtet (Quinckes ødem/angioødem), alvorlig

svimmelhed med meget hurtig hjertebanken og kraftige svedeture.

Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt: kan ikke vurderes ud fra de eksisterende

data):

Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene helbredstilstand,

blæredannelse (inklusive mindre blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsdele

(Stevens-Johnsons syndrom, Lyell syndrom, Erythema multiforme) og lysfølsomhed.

Andre alvorlige reaktioner (hyppighed ikke kendt: kan ikke vurderes ud fra de

eksisterende data):

Gulfarvning af hud og det hvide i øjnene (alvorlig leverskade, gulsot) eller

feber, udslæt og forstørrede nyrer, undertiden med smertefuld vandladning og smerter i den

nedre del af ryggen (alvorlig nyrebetændelse).

Andre bivirkninger er:

Almindelig

(kan forekomme hos 1 til 10 patienter ud af 100):

Godartede polypper i mavesækken.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos 1 til 10 patienter ud af 1.000):

Hovedpine; svimmelhed; diarré, kvalme, opkastning, oppustethed og luftafgang fra tarmen;

forstoppelse; mundtørhed; smerter og ubehag i maven; hududslæt og eksem; kløe;

svaghedsfornemmelse; udmattelse eller generel utilpashed; søvnforstyrrelser; brud på hofte, hånd eller

rygrad.

Sjælden

(kan forekomme hos 1 til 10 patienter ud af 10.000):

Synsforstyrrelser såsom sløret syn; nældefeber; ledsmerter; muskelsmerter; ændringer i kropsvægt;

forhøjet kropstemperatur; hævelse af hænder og fødder; allergiske reaktioner; depression; forstørrede

bryster hos mænd; udtalt fald i antallet af hvide blodlegemer (agranulocytose), hvilket kan medføre

hyppigere infektioner; smagsforstyrrelser.

Meget sjælden

(kan forekomme hos færre end 1 ud 10.000 patienter):

Desorientering, nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre, at du lettere bløder eller får blå mærker

(trombocytopeni), nedsat antal hvide blodlegemer (leukocytter) (leukopeni), alvorligt fald i antallet af

blodceller, der kan medføre svaghed, blå mærker og hyppigere infektioner (pantocytopeni).

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende data):

Prikkende og stikkende fornemmelse; hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter som i forvejen

har haft disse symptomer); nedsat natriumindhold i blodet, nedsat calciumindhold i blodet, nedsat

kaliumindhold i blodet.

Udslæt, eventuelt med ledsmerter.

Hvis du tager Pantoprazol Bluefish i mere end tre måneder, kan koncentrationen af magnesium i dit

blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger,

desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer, skal du

omgående kontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium-

eller calciumkoncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på

dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen.

Bivirkninger bestemt ved blodprøver:

Ikke almindelig

(kan forekomme hos 1 til 10 patienter ud af 1.000): forhøjede leverenzymtal.

Sjælden

(kan forekomme hos 1 til 10 patienter ud af 10.000): forhøjede værdier af bilirubin og lipider

(fedt) i blodet.

Meget sjælden

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre, at du lettere bløder eller får blå mærker; nedsat antal

hvide blodlegemer, der kan medføre hyppigere infektioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pantoprazol Bluefish indeholder:

Aktivt stof: Pantoprazol. Hver enterotablet indeholder 40 mg pantoprazol (som

pantoprazolnatriumsesquihydrat)

- Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumphosphat, vandfri; mannitol; cellulose, mikrokrystallinsk;

croscarmellosenatrium; magnesiumstearat; hypromellose; triethylcitrat;

natriumstivelsesglycolat (Type A); methacrylsyre-ethylacetat-copolymer (1:1); gul jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Pantoprazol Bluefish 40 mg enterotabletter er gule, ovale, bikonvekse og glatte tabletter.

Tabletten har følgende mål:

- Bredde: 6,35 mm ± 0,32 mm (6,03 mm - 6,67 mm)

- Længde: 12,00 mm ± 0,60 mm (11,40 mm – 12,60 mm)

Pakningsstørrelser:

Æsker med 7, 14, 28, 56 og 100 enterotabletter i blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, Sverige

Fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemsland

Lægemidlets navn

Østrig

Pantoprazol Bluefish 40 mg magensaftresistente tabletten

Danmark

Pantoprazol Bluefish 40mg

Irland

Pantoprazole Bluefish 40 mg gastro

resistant tablet

Italien

TECNOZOL 40 mg gastroresistenti

Holland

Pantoprazol Bluefish 40 mg maagsapresistente tabletten

Polen

Pantoprazol Bluefish 40mg enterotabletter

Portugal

Pantoprazole Bluefish

Spanien

Pantoprazol Bluefish 40 mg comprimidos gastroresistentes

Sverige (RMS)

Pantoprazol Bluefish 40 mg enterotabletter

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2017.

20-12-2017

Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial: Recall - Presence of Glass Particles

Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial: Recall - Presence of Glass Particles

Administration of a glass particulate may result in local irritation or swelling in response to the foreign material. More serious potential outcomes would include blockage and clotting in blood vessels, which may be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2017

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial.

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial.

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Pantoprazole Sodium for Injection 40 mg per vial, to the hospital level. The product was found to contain glass particles in the vial. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one vial from one batch was found to contain a piece of glass.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Proficient Rx LP]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Protonix vs. Prilosec

Protonix vs. Prilosec

Protonix (pantoprazole sodium) and Prilosec (omeprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prilosec is also used to treat ulcers and frequent heartburn. Protonix is available by prescription while Prilosec is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

8-2-2018

Protonix vs. Zantac

Protonix vs. Zantac

Protonix (pantoprazole sodium) and Zantac (ranitidine hydrochloride) are used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Zantac is also used for treating heartburn and Zollinger-Ellison syndrome.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Dexilant

Protonix vs. Dexilant

Protonix (pantoprazole sodium) and Dexilant (dexlansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Nexium

Protonix vs. Nexium

Protonix (pantoprazole sodium) and Nexium (esomeprazole magnesium) are proton pump inhibitors (PPIs) to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis in adult patients. Nexium is also used to treat stomach and duodenal ulcers and Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Nexium is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Pepcid

Protonix vs. Pepcid

Protonix (pantoprazole sodium) and Pepcid (famotidine) are used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Pepcid is also used to treat and prevent recurrence of stomach and duodenal ulcers. Pepcid is also useful in managing heartburn and Zollinger-Ellison syndrome.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Prevacid

Protonix vs. Prevacid

Protonix (pantoprazole sodium) and Prevacid (lansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prevacid is also used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Prevacid is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

7-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

Protonix vs. Aciphex

Protonix vs. Aciphex

Protonix (pantoprazole sodium) and Aciphex (rabeprazole sodium) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Aciphex is also used to treat duodenal ulcers, and used in combination with antibiotics to treat Helicobacter pylori (H. pylori) bacterial infections in the stomach.

US - RxList

31-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Macleods Pharmaceuticals Limited]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [California Pharmaceutical, LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [California Pharmaceutical, LLC]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Northwind Pharmaceuticals]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Wockhardt USA LLC.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Proficient Rx LP]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Amneal Pharmaceuticals LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Prasco Laboratories]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Prasco Laboratories]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

PROTONIX I.V. (Pantoprazole Sodium) Injection, Powder, For Solution [Cardinal Health]

PROTONIX I.V. (Pantoprazole Sodium) Injection, Powder, For Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Contract Pharmacy Services-PA]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Lannett Company, Inc..]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Lannett Company, Inc..]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

16-6-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Jun 16, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

PANTOPRAZOLE SODIUM (Pantoprazole) Tablet, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

PANTOPRAZOLE SODIUM Injection, Powder, For Solution [AuroMedics Pharma LLC]

PANTOPRAZOLE SODIUM Injection, Powder, For Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed