PANTASTIC LEMON

Primær information

 • Handelsnavn:
 • PANTASTIC LEMON
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • PANTASTIC LEMON
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 110554E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

1 / 14

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Pantastic Lemon

Produkt kode

110554E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Håndopvaskemiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhversmæssig brug.

Information om fortyndning

0.05 % - 0.1 %

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Produkt til opvask. Manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

36 15 85 85 (hverdage 8.00 - 16.00)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

07.01.2016

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONCENTRAT

Øjenirritation, Kategori 2

H319

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke et farligt stof eller blanding.

Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

2 / 14

Produktet SOM KONCENTRAT

Xi; LOKALIRRITERENDE

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

I henhold til EU-direktiver og dansk lov skal produktet ikke mærkes.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONCENTRAT

Farepiktogrammer

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P280

Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.3 Andre farer

Produktet SOM KONCENTRAT

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Produktet SOM KONCENTRAT

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

Klassificering

(67/548/EØF)

Klassificering

(FORORDNING (EF) Nr.

1272/2008)

Koncentration

Lineære

alkansulfonater

85117-50-6

285-600-2

01-2119489428-22

R22-R38-R41

Akut toksicitet Kategori 4;

H302

Hudirritation Kategori 2; H315

Alvorlig øjenskade Kategori 1;

H318

>= 20 - < 25

Alkylethersulfater

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Xi; R38-R41-

R52/53

Hudirritation Kategori 2; H315

Alvorlig øjenskade Kategori 1;

H318

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet. Kategori 3; H412

>= 3 - < 5

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

3 / 14

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Bemærkninger

Ingen farlige indholdsstoffer

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Produktet SOM KONCENTRAT

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Søg lægehjælp.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet SOM KONCENTRAT

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

4 / 14

forbrændingsprodukter

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i

henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand

og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Produktet SOM KONCENTRAT

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. Der

henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet SOM KONCENTRAT

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Produktet SOM KONCENTRAT

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand.Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml

det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

5 / 14

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand.Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml

det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet SOM KONCENTRAT

Råd om sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug kun med tilstrækkelig

ventilation. Vask hænder grundigt efter brug.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Råd om sikker håndtering

Vask hænder efter håndtering. For personlig beskyttelse se punkt

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet SOM KONCENTRAT

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 40 °C

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

7.3 Særlige anvendelser

Produktet SOM KONCENTRAT

Særlige anvendelser

Produkt til opvask. Manuel proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Produktet SOM KONCENTRAT

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Produktet SOM KONCENTRAT

Passende tekniske foranstaltninger

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

6 / 14

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Sikkerhedsbriller med sideskærme

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

7 / 14

inde.

PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Produktet SOM

KONCENTRAT

Produktet VED ANVENDELSE

FORTYNDING

Udseende

: væske

væske

Farve

: mørkegul

lysegul

Lugt

: citrus

citrus

pH-værdi

5.0 - 6.0, 100 %

7.3 - 7.4

Flammepunkt

Ikke anvendelig

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

1.0 - 1.1

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet SOM KONCENTRAT

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

8 / 14

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Produktet SOM KONCENTRAT

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Toksicitet

Akut oral toksicitet

: Estimat for akut toksicitet : > 2,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

9 / 14

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: Lineære alkansulfonater

LD50 Rotte: 1,090 mg/kg

Alkylethersulfater

LD50 Rotte: 3,350 mg/kg

Komponenter

Akut dermal toksicitet

: Alkylethersulfater

LD50 Kanin: 8,000 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Produktet SOM KONCENTRAT

Øjne

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Produktet SOM KONCENTRAT

Øjenkontakt

Rødme, Smerte, Irritation

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

10 / 14

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet SOM KONCENTRAT

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet overfor fisk

: Lineære alkansulfonater

96 h LC50 Fisk: 3.2 mg/l

Alkylethersulfater

96 h LC50 Fisk: 7.1 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Biologisk nedbrydelighed

: Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i

forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

Lineære alkansulfonater

Resultat: Let bionedbrydeligt.

Alkylethersulfater

Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

11 / 14

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet SOM KONCENTRAT

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

Europæisk Affalds Katalog

: 200130 - Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet SOM KONCENTRAT

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

12 / 14

Lufttransport (IATA)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke farligt gods

Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Ikke egnet for transport.

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

15 % eller derover men under 30 %: Anioniske overfladeaktive

stoffer

Allergener:

d-Limonen

Citral

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Fuld tekst af R-sætninger

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

13 / 14

Farlig ved indtagelse.

Irriterer huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

R52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Fuld tekst af H-sætninger

H302

Farlig ved indtagelse.

H315

Forårsager hudirritation.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

(Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; ADN - Europæisk konvention om

international transport af farligt gods ad

indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om

international transport af farligt gods ad vej; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af

materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og

emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut;

ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration

forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan;

ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede

system;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale

Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af

skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO -

Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IMDG - Det internationale regelsæt for

søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISO - International

standardiseringsorganisation; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; OECD -

Organisationen

Økonomisk

Samarbejde

Udvikling;

OPPTS

Afdelingen

kemisk

sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; REACH

- Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og

godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring

af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS -

Sikkerhedsdatablad; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; UN - Forenede Nationer; vPvB -

Meget persistent og meget bioakkumulativ; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); KECI

- Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA);

AICS - Australiens fortegnelse over kemiske stoffer; IECSC - Fortegnelse over eksisterende

kemikalier i Kina; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ISHL - Lov om industriel

sikkerhed og sundhed (Japan); PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske

stoffer; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; TCSI - Taiwans fortegnelse over

kemiske stoffer; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; GLP - God

laboratoriepraksis

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

14 / 14

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Lineære alkansulfonater

85117-50-6

285-600-2

Indånding

Ikke afhængighedsstof

Lineære alkansulfonater

85117-50-6

285-600-2

Øjne

Lineære alkansulfonater

85117-50-6

285-600-2

vandmiljø

Ikke afhængighedsstof

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Produkt til opvask. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

13-4-2018

A-6 (Lemon, Orange, And Grapefruit) Solution [DNA Labs, Inc.]

A-6 (Lemon, Orange, And Grapefruit) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Spray [Small World Trading Company]

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Spray [Small World Trading Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Cloth [Small World Trading Company]

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Cloth [Small World Trading Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Gel [Small World Trading Company]

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Gel [Small World Trading Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Walmart]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Walmart]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Publix]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Publix]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER PINK LEMON (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER PINK LEMON (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER LEMON LIME (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER LEMON LIME (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

COUNTERACT COUGH DROPS HONEY LEMON (Menthol) Lozenge [Melaleuca, Inc.]

COUNTERACT COUGH DROPS HONEY LEMON (Menthol) Lozenge [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

NATURAL HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [CVS Pharmacy]

NATURAL HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [CVS Pharmacy]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HAND SANITIZER LEMON (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER LEMON (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

NOTAFLU LEMON OIL (Lemon Oil) Spray [RC InnPharma Corporation]

NOTAFLU LEMON OIL (Lemon Oil) Spray [RC InnPharma Corporation]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Trader Joe'S Company]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Trader Joe'S Company]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Chain Drug Consortium]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Chain Drug Consortium]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

COUGH DROP HONEY LEMON (Menthol) Lozenge [Jahnke Swaren GmbH]

COUGH DROP HONEY LEMON (Menthol) Lozenge [Jahnke Swaren GmbH]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Freds]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Freds]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [DeMoulas]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [DeMoulas]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [DeMoulas]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [DeMoulas]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

Lemon Balm

Lemon Balm

US - RxList

2-1-2018

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola USA Inc.]

SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola USA Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola USA Inc.]

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola USA Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ANTI-BACTERIAL HAND LEMON WOODS (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

ANTI-BACTERIAL HAND LEMON WOODS (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DUAL ACTION HONEY LEMON COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

DUAL ACTION HONEY LEMON COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ANTI-BACTERIAL HAND LEMON ZEST (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

ANTI-BACTERIAL HAND LEMON ZEST (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

HONEY LEMON SORE THROAT LOZENGES (Benzocaine) Lozenge [TopCo]

HONEY LEMON SORE THROAT LOZENGES (Benzocaine) Lozenge [TopCo]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Target Corporation]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Target Corporation]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Harris Teeter]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Harris Teeter]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

NICE SORE THROAT HONEY LEMON (Phenol) Spray [Leosons Overseas Corp]

NICE SORE THROAT HONEY LEMON (Phenol) Spray [Leosons Overseas Corp]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Greenbrier International Inc.]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Greenbrier International Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Big Lots]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Big Lots]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

MOORE MEDICAL HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol Cough Drops) Lozenge [Moore Medical LLC]

MOORE MEDICAL HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol Cough Drops) Lozenge [Moore Medical LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Big Lots]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Big Lots]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Valu Merchandisers]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Valu Merchandisers]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Valu Merchandisers]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Valu Merchandisers]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Dollar General Corporation]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Dollar General Corporation]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Dollar General Corporation]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Dollar General Corporation]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [InvaTech Pharma Solutions LLC]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [InvaTech Pharma Solutions LLC]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

LEMON GLYCERINE SWABSTICKS (Glycerine) Swab [PHOENIX HEALTHCARE SOLUTIONS, LLC]

LEMON GLYCERINE SWABSTICKS (Glycerine) Swab [PHOENIX HEALTHCARE SOLUTIONS, LLC]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Meijer]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Meijer]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Meijer]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Meijer]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Chain Drug Marketing Association]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Chain Drug Marketing Association]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Chain Drug Marketing Association]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Chain Drug Marketing Association]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

HONEY LEMON COUGH DROP (Menthol) Lozenge [Chain Drug Consortium]

HONEY LEMON COUGH DROP (Menthol) Lozenge [Chain Drug Consortium]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Topco Associates]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Topco Associates]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Topco Associates]

SUGAR FREE HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Topco Associates]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Winco Foods]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Winco Foods]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Army Air Force Exchange Service]

HONEY LEMON COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Army Air Force Exchange Service]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

CAREONE LEMON MERINGUE HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Liquid [American Sales Company]

CAREONE LEMON MERINGUE HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Liquid [American Sales Company]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed