Pancrease MicroTabs

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pancrease MicroTabs Lipase 25.000 EP-e enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • Lipase 25.000 EP-e
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pancrease MicroTabs Lipase 25.000 EP-e enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37767
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pancrease MicroTabs.

3. Sådan skal du tage Pancrease MicroTabs.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Pancrease MicroTabs enterokapsler indeholder fordøjelsesenzymer,

som fremmer fordøjelsen.

• Du kan tage Pancrease MicroTabs til behandling af mangelfuld op‑

tagelse af næringsstoffer fra tarmen, der skyldes nedsat funktion af

bugspytkirtlen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end an‑

givet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin‑

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Pancrease MicroTabs

Tag ikke Pancrease MicroTabs

• hvis du er allergisk over for svineprotein, pancreasenzymer (pank‑

reatin), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pancrease MicroTabs

(angivet i punkt 6).

• hvis du har akut betændelse i bugspytkirtlen.

• hvis du har akut forværring af kronisk lidelse i bugspytkirtlen.

• hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanuts) eller soja.

• hvis du er 15 år eller derunder og har cystisk fibrose.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet før du tager Pancrease

MicroTabs

• hvis du får symptomer på svær forstoppelse.

• hvis du får usædvanlige symptomer eller ændrede symptomer på at

din mave/tarm ikke fungerer.

• hvis du har gigt.

• hvis du har nedsat nyrefunktion.

• hvis du har forhøjet urinsyre i blodet (hyperurikæmi)

• hvis du er allergisk overfor svineprotein.

Vær særlig opmærksom på at

• Pancrease MicroTabs enterokapsler har et kapselovertræk, der er

følsom over for føde og væsker med pH værdi højere end 4.5. Se

også afsnit ”3. Sådan skal du tage Pancrease MicroTabs".

• En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i

tynd‑ og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter

med cystisk fibrose, som har fået høje pankreatindoser.

• Der er større risiko for bivirkninger, hvis du tager over 10.000 lipase

enheder/kg/dag. Hvis du har usædvanlige eller ændrede mavesymp‑

tomer skal du kontakte din læge.

• Eventuelle ændringer i behandling (fx. i dosering eller produkt) bør

foretages med forsigtighed, og kun efter vejledning af lægen.

Brug af anden medicin sammen med Pancrease MicroTabs

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Pancrease MicroTabs sammen med mad og drikke

• Det er bedst at tage Pancrease MicroTabs i forbindelse med et af de

tre hovedmåltider.

• Du må ikke tage Pancrease MicroTabs sammen med mad og drikke,

med pH højere end 4,5, da den beskyttende belægning på kaps‑

lerne kan opløses og dermed reduceres effekten af Pancrease

MicroTabs.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper‑

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun tage Pancrease MicroTabs efter aftale

med lægen.

Amning:

• Det vides ikke om pancreatin går over i modermælken. Tal med

lægen hvis du har spørgsmål.

• Hvis du ammer, må du kun tage Pancrease MicroTabs efter aftale

med lægen.

Frugtbarhed:

• Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet

hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pancrease MicroTabs påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejds‑

sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pan-

crease MicroTabs

Pancrease MicroTabs indeholder ricinusolie, som kan give mavebe‑

svær og diaré.

Pancrease MicroTabs indeholder sojalecithin, der kan indeholde soja‑

protein. Du må ikke bruge Pancrease MicroTabs, hvis du er overføl‑

som over for jordnødder (peanut) eller soja.

3. Sådan skal du tage Pancrease MicroTabs

Tag altid Pancrease MicroTabs nøjagtigt som beskrevet i denne ind‑

lægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Enterokapslerne skal synkes hele, sammen med rigelig mængde

mad og væske, der har en pH værdi lavere end 4.5 (f.eks. æble‑ eller

appelsinjuice).

Kapslerne kan eventuelt åbnes forsigtigt, og indholdet kan drysses på

en lille mængde sure bløde fødevarer med en pH på 4,5 eller mindre,

men du må ikke tygge eller knuse indholdet eller blande det i føde‑

varer med en pH‑værdi på over 4,5.

Det er vigtigt at du indtager rigelig væske , så længe du er i behand‑

ling med Pancrease MicroTabs.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1‑2 enterokapsler tre gange dagligt til de 3 til hovedmåltider.

Behandlingen starter med lav dosis og bliver derefter justeret til dit

behov. Du må kun ændre din dosis i samråd med lægen.

Brug til børn og unge:

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Pancrease MicroTabs

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Pancrease MicroTabs, end der står i denne information, eller flere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Forsnævringer i tynd og tyktarmen (fibroserende colonopati), øget

urinsyre i urinen, øget urinsyre i blodet, mavegener, kvalme, opkast‑

ning, irritation ved endetarmen, betændelse.

Høj dosering hos børn med cyctisk fibrose kan medføre alvorlige

bivirkninger som nævnt under pkt 4 Bivirkninger.

Hvis du har glemt at tage Pancrease MicroTabs

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PANCREASE

®

MICROTABS

300 mg hårde enterokapsler

Pankreatin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid dette

lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. Gem

indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apoteksper‑

sonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000096187‑002‑01

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Hvis du holder op med at tage Pancrease MicroTabs

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og

afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.

Almindeligvis set hos børn med cystisk fibrose.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Forsnævringer og blødning i tarmen og blod i afføringen. Tal med

lægen.

• Bindevævsforandringer i tyktarmen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

• Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Diaré, kvalme, opkastning, oppustet mave.

• Udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Allergiske reaktioner.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Vægttab.

• Kløe.

• Smerte.

• Vand i kroppen. Kontakt lægen.

• Øget urinsyre i urinen, øget urinsyre i blodet.

• Unormal afføring, irritation ved endetarmen, sure opstød / hals‑

brand, luftafgang fra tarmen.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Forstoppelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også selv indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK‑2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E‑mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Pancrease MicroTabs utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Pancrease MicroTabs efter den udløbsdato, der står på pak‑

ningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbs‑

datoen er den sidste dag i den anførte måned.

• Opbevar ikke Pancrease MicroTabs ved temperaturer over 25 °C.

• Opbevar ikke Pancrease MicroTabs i køleskab.

• Frys ikke Pancrease MicroTabs, og udsæt det ikke for frost.

• Opbevar Pancrease MicroTabs i original beholder, tæt tillukket.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen‑

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Pancrease MicroTabs, 300 mg, hårde enterokapsler indeholder:

Pankreatin 300 mg svarende til: Amylase 22.500 EP‑e, lipase 25.000

EP‑e og protease 1.250 EP‑e.

Øvrige indholdsstoffer:

Hydrogeneret ricinusolie, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat,

croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose.

Overtræk:

Simeticon, copolymer af acryl‑ og methacrylester, talcum, triethylci‑

trat.

Kapsel:

Gelatine, titandioxid (E 171).

Blæk:

Shellac, rød jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Pancrease MicroTabs kapsler er hvide. Hver kapseldel er præget HL.

Pancrease MicroTabs 300 mg fås i pakninger med 100 hårde entero‑

kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2017.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700