Panacur Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Panacur Vet. 10% oral suspension
 • Dosering:
 • 10%
 • Lægemiddelform:
 • oral suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Panacur Vet. 10% oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Hest, Hund, Kat, Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 06669
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Panacur Vet., oral suspension

0.

D.SP.NR.

3268

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Panacur Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Aktivt stof:

Fenbendazol 100 mg.

Hjælpestoffer:

Natriummethylhydroxybenzoat (E 219)

Natriumpropylhydroxybenzoat (E 217)

Benzylalcohol

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest, kvæg, får, hund og kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm i mave-tarmkanalen hos hest, kvæg og får samt lungeorm hos

kvæg og får.

Infestationer med tredje og fjerde stadie larver af små blodorm, encysterede i stortarmens

slimhinde hos heste.

Infestationer med giardia hos hund.

Infestationer med rundorm hos hund og kat.

Infestationer med tænier hos kat.

06669_spc.doc

Side 1 af 4

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå så vidt muligt direkte kontakt med huden. Vask hænder efter brug.

I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl med vand.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Lejlighedsvis ses opkastning eller mild diarré hos behandlede dyr i forbindelse med

ormekuren.

Ved normal dosering til hund kan ses infiltrationer med lymfoide celler i mucosa af

ventriklen, samt ved forøget eller forlænget dosering dannelse af lymfoide follikler i

ventriklen. Forandringerne er reversible.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke anvendes til drægtige tæver frem til dag 39.

Kan anvendes til behandling af drægtige tæver i den sidste tredjedel af

drægtighedsperioden. Da teratogene virkninger forårsaget af fenbendazol metabolitten

oxfendazol imidlertid i sjældne tilfælde ikke kan udelukkes helt, bør behandling kun ske på

grundlag af den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

Må ikke anvendes til drægtige katte.

Præparatet kan anvendes til diegivende tæver og hunkatte.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Hest:

For infestationer med larver og små blodorm: 7,5 ml/100 kg legemsvægt PO (= 7,5 mg

fenbendazol/kg) 1 gang daglig i 5 på hinanden følgende dage.

For infestationer med rundorm i mave-tarm-kanalen: 7,5 ml/100 kg legemsvægt PO (= 7,5 mg

fenbendazol/kg).

Kvæg:

7,5 ml/100 kg legemsvægt PO (= 7,5 mg fenbendazol/kg).

Får:

06669_spc.doc

Side 2 af 4

2,5 ml/50 kg legemsvægt PO (= 5 mg fenbendazol/kg).

Hund:

1 ml/2 kg legemsvægt PO (= 50 mg fenbendazol/kg) 1 gang daglig i 3 på hinanden følgende

dage.

Kat:

1 ml/2 kg legemsvægt PO (= 50 mg fenbendazol/kg) 1 gang daglig i 3 på hinanden følgende

dage.

Gives i munden eller opblandes i foderet.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Hest:

Slagtning: 30 dage.

Mælk: Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Kvæg:

Slagtning: 30 dage.

Mælk: 6,5 dage.

Får:

Slagtning: 30 dage.

Mælk: 8 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

ATC-vetkode: QP 52 AC 13

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fenbendazol er et anthelmintikum tilhørende benzimidazol-carbamat gruppen. Fenbendazol

virker ved at gribe ind i nematodens energiomsætning, gennem inhibering af enzymet fumarat

reduktase, som er essentielt for endoparasitters syntese af ATP, samt ved hæmning af

polymerisationen af tubulin til microtubuli.

Den anthelmintiske effekt påvirker både voksne og immature stadier af såvel gastro-intesti-

nale nematoder som lungeorm. Fenbendazol har i den godkendte dosering effekt på

migrerende larvestadier af intestinale rundorm hos hund og kat.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter peroral indgift til kvæg af den anbefalede dosis er plasmahalveringstiden 10-18 timer.

Fenbendazol metaboliseres til sulfoxid (oxfendazol) derpå til sulfoner og aminer.

Fenbendazol og dets metabolitter fordeles over hele legemet. Høje koncentrationer kan

forekomme i leveren.

5.3

Miljømæssige forhold

-

06669_spc.doc

Side 3 af 4

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol. Carmellosenatrium. Citronsyremonohydrat. Natriumcitrat, vandfri. Povidon.

Silica, kolloid vandfri. Renset vand. Natriummethylparahydroxybenzoat (E 219).

Natriumpropylparahydroxybenzoat (E 217).

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Plastflaske med 1 x 50 ml eller 1 x 1000 ml.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

06669

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. juni 1978.

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

06669_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-1-2018

Pending EC decision: Panacur AquaSol, fenbendazole, Opinion date: 18-Jan-2018

Pending EC decision: Panacur AquaSol, fenbendazole, Opinion date: 18-Jan-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency