Panacur PetPaste

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Panacur PetPaste 187,5 mg/g oral pasta
 • Dosering:
 • 187,5 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • oral pasta
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Panacur PetPaste 187,5 mg/g oral pasta
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 37408
 • Sidste ændring:
 • 18-07-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Panacur PetPaste, oral pasta

0.

D.SP.NR.

22694

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Panacur PetPaste

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g oral pasta indeholder:

Aktivt stof:

Fenbendazol

187,50 mg.

Hjælpestoffer:

Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218)

1,7 mg

Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216)

0,16 mg

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral pasta.

Hvid til lys grå, glat, blød homogen pasta.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund og kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til behandling af infestationer med gastrointestinale nematoder hos killinger og hvalpe

samt voksne katte og hunde. Hos hunde som en hjælp i kontrollen med protozoen Giardia.

Killinger og voksne katte:

Infestationer med følgende gastrointestinale nematoder:

Toxocara cati (voksne stadier)

Ancylostoma tubaeforme (immature og voksne stadier)

37408_spc.doc

Side 1 af 5

Hvalpe og voksne hunde:

Infestation med følgende gastrointestinale parasitter:

Toxocara canis (voksne stadier)

Ancylostoma caninum (voksne stadier)

Uncinaria stenocephala (immature og voksne stadier) og

Giardia spp.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til drægtige hunhunde frem til dag 39.

Må ikke anvendes til drægtige katte.

Se pkt. 4.7 ”Drægtighed, diegivning eller æglægning”.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Resistens hos parasitter overfor en given klasse af anthelmintika kan udvikles efter hyppig

og gentagen brug af anthelmintikum fra denne klasse.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå så vidt muligt direkte kontakt med huden.

Vask hænder efter brug.

Personer med kendt overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne, skal undgå kontakt med det veterinære lægemiddel.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Lejlighedsvis ses opkastning eller mild diarré hos behandlede dyr i forbindelse med

ormekuren.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke anvendes til drægtige hunhunde frem til dag 39.

Panacur PetPaste kan anvendes til behandling af drægtige hunhunde i den sidste tredjedel

af drægtighedsperioden. Da teratogene virkninger forårsaget af fenbendazol metabolitten

oxfendazol imidlertid i sjældne tilfælde ikke kan udelukkes helt, bør behandling kun ske på

grundlag af den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

Må ikke anvendes til drægtige katte.

Præparatet kan anvendes til diegivende hunhunde og hunkatte.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

37408_spc.doc

Side 2 af 5

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Panacur PetPaste gives direkte i munden efter fodring ved at trykke pastaen ud af sprøjten

og ind bag tungen.

Alternativt kan pastaen blandes i foderet.

Hver sprøjte indeholder 4,8 g pasta, svarende til 900 mg fenbendazol. Stemplet har 18

gradueringer, der hver svarer til 50 mg fenbendazol. Det ønskede antal enheder vælges ved

at dreje på den omløber, der sidder på stemplet.

Panacur PetPaste er egnet til brug til dyr, der vejer op til 6 kg, uanset dyrets alder. Hvis

dyrets vægt overstiger 6 kg, er det nødvendigt at anvende mere end en sprøjte.

Voksne katte

Dosis er 75 mg fenbendazol/kg/dag givet i 2 på hinanden følgende dage.

En daglig dosis til 2 kg legemsvægt svarer til 3 streger på stemplet. Doseringsvejledningen

bliver da som følger:

op til 2 kg

3 streger dagligt i 2 dage

2,1 til 4 kg

6 streger dagligt i 2 dage

4,1 til 6 kg

9 streger dagligt i 2 dage

osv.

Vægten på det dyr, der skal behandles, bør bestemmes så nøjagtigt som muligt for at

beregne den nødvendige dosis.

Killinger, hvalpe og voksne hunde

Dosis er 50 mg fenbendazol/kg/dag givet i 3 på hinanden følgende dage.

En daglig dosis til 1 kg legemsvægt svarer til 1 streg på doseringsspøjtens stempel.

Doseringsvejledningen bliver da som følger:

op til 0,9 kg

1 streg dagligt i 3 dage

1,0 til 2 kg

2 streger dagligt i 3 dage

2,1 til 3 kg

3 streger dagligt i 3 dage

3,1 til 4 kg

4 streger dagligt i 3 dage

4,1 til 5 kg

5 streger dagligt i 3 dage

5,1 til 6 kg

6 streger dagligt i 3 dage

osv.

Specielt der hvor smittepresset er stort, kan eliminering af Ancylostoma tubaeforme hos

voksne katte, af Giardia spp. hos hunde og af spolorm, specielt hos hvalpe og killinger,

være ufuldstændig hos enkelte dyr, så der derved forbliver en potentiel smitterisiko for

mennesker. Derfor bør en kontrolundersøgelse foretages, og på grundlag heraf bør

dyrlægen vurdere, om der skal gives endnu en behandling.

4.10

Overdosering

Hos hunde behandlet med enten tre gange den anbefalede dosis eller tre gange den

anbefalede behandlingstid kan en forbigående induktion af lymfoid hyperplasi i ventriklens

mucosa ses.

Disse fund har ingen klinisk relevans.

37408_spc.doc

Side 3 af 5

Hos katte er der ikke set behandlingsrelaterede bivirkninger efter tilsvarende overdosering.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutiske gruppe: Anthelmintika, benzimidazoler og beslægtede stoffer.

ATC-vetkode: QP 52 AC 13.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fenbendazol er et anthelminticum tilhørende benzimidazol-carbamat gruppen, der virker

ved at nedbryde nematodernes energiomsætning. Den underliggende mekanisme bag

fenbendazols anthelmintiske virkning er en hæmning af polymerisationen af tubulin til

mikrotubuli. Fenbendazol er virksomt overfor voksne og immature stadier af

gastrointestinale nematoder.

Virkningsmekanismen mod Giardia spp. for benzimidazoler som fenbendazol er ligeledes

baseret på en nedbrydning af parasittens mikroturbulære system. Behandlede Giardia

lambia trophozoiter viser fragmenterede ventralplader og aflejringer i det mikrotubulære

system, mens flagellerne fremtræder upåvirkede.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes fenbendazol langsomt og kun delvist. Efter optagelse

via fordøjelseskanalen metaboliseres fenbendazol i leveren til sulfoxid (oxfendazol) og

derefter til derivater af sulfon og aminer. Fenbendazol og dets metabolitter fordeles

langsomt i hele kroppen og når høje koncentrationer i leveren. Udskillelsen af fenbendazol

og dets metabolitter sker primært via fæces (>90%) og i mindre udstrækning også via urin

og mælk.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218)

Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216)

Carbomer

Propylenglycol

Glycerol (85 %)

Sorbitol

Natriumhydroxid

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3 Opbevaringstid

3 år

Efter anbrud: 28 dage

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

37408_spc.doc

Side 4 af 5

6.5 Emballage

Hvid sprøjte, uigennemtrængelig for lys, lavet af højmolekylær polyethylen, indeholdende

4,8 g pasta, svarende til 900 mg fenbendazol. Den justerbare sprøjte er forseglet med en

hætte af højmolekylær polyethylen.

Pakningsstørrelser: Yderkartoner med én sprøjte eller ti sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i

overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

37408

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. juni 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

37408_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

19-1-2018

Pending EC decision: Panacur AquaSol, fenbendazole, Opinion date: 18-Jan-2018

Pending EC decision: Panacur AquaSol, fenbendazole, Opinion date: 18-Jan-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency