Palonosetron "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Palonosetron "Teva" 50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Palonosetron "Teva" 50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55817
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Palonosetron "Teva", injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29745

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Palonosetron "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 50 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid).

Hvert hætteglas med 5 ml opløsning indeholder 250 mikrogram palonosetron (som

hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning, fri for synlige partikler og med pH på 4,5-5,5.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Palonosetron "Teva" er hos voksne indiceret til:

forebyggelse af akut kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med

kraftig kvalmefremkaldende virkning.

forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med

moderat kvalmefremkaldende virkning.

Palonosetron "Teva" er hos pædiatriske patienter i alderen 1 måned og ældre indiceret til:

forebyggelse af akut kvalme og opkastning i forbindelse med cancerkemoterapi med

kraftig kvalmefremkaldende virkning og forebyggelse af kvalme og opkastning i

forbindelse med cancerkemoterapi med moderat kvalmefremkaldende virkning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Palonosetron "Teva" bør kun anvendes før indgift af kemoterapi. Lægemidlet bør indgives

55817_spc.docx

Side 1 af 14

af sundhedspersonale under passende lægelig supervision.

Dosering

Voksne

250 mikrogram palonosetron indgivet som en enkelt intravenøs bolus ca. 30 minutter

før start af kemoterapi. Palonosetron "Teva" skal injiceres over 30 sekunder.

Effekten af Palonosetron "Teva" ved forebyggelse af kvalme og opkastning fremkaldt af

kemoterapi med kraftig kvalmefremkaldende virkning kan forstærkes ved at supplere med

et kortikosteroid indgivet inden kemoterapien.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Pædiatrisk population

Børn og unge (i alderen 1 måned til 17 år):

20 mikrogram/kg (den maksimale totale dosis bør ikke overskride 1.500 mikrogram)

palonosetron administreret som en enkelt 15-minutters intravenøs infusion, der begynder

ca. 30 minutter før påbegyndelse af kemoterapi.

Palonosetron "Teva"s sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 1 måned er ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data. Der foreligger begrænsede data om anvendelse af

Palonosetron "Teva" til forebyggelse af kvalme og opkastning hos børn under 2 år.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion.

Der findes ingen data vedrørende patienter med terminal nyresygdom, der er i

hæmodialyse.

Administration

Til intravenøs anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da palonosetron kan øge passagetiden i tyktarmen, skal patienter med en anamnese med

obstipation eller tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter indgiften. To tilfælde af

obstipation med fækal sammenpresning, der krævede hospitalsindlæggelse, er blevet

rapporteret i forbindelse med 750 mikrogram palonosetron.

Ved alle testede dosisniveauer fremkaldte palonosetron ikke klinisk relevant forlængelse af

QTc-intervallet. Et specifikt og grundigt QT/QTc-studie med raske frivillige blev

gennemført med henblik på at opnå definitive data for palonosetrons virkning på QT/QTc

(se pkt. 5.1).

55817_spc.docx

Side 2 af 14

Imidlertid skal der som for andre 5-HT3-antagonister udvises forsigtighed ved anvendelse

af palonosetron hos patienter, som har eller som muligvis vil udvikle forlænget QT-

interval. Dette omfatter patienter med en personlig anamnese eller familieanamnese med

QT-forlængelse, elektrolytforstyrrelser, kronisk hjertesvigt, bradyarytmi, eller

ledningsforstyrrelser og patienter, der tager antiarytmika eller andre lægemidler, der kan

medføre QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi

skal korrigeres før administration af en 5-HT3-antagonist.

Der har været rapporter om serotonergt syndrom ved anvendelse af 5-HT3-antagonister,

enten alene eller i kombination med andre serotoninerge lægemidler (herunder selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er) og serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere

(SNRI’er). Der rådes til passende observation af patienter med serotonergt syndrom-

lignende symptomer.

Palonosetron "Teva" bør ikke anvendes til at forebygge og behandle kvalme og opkastning

i dagene efter kemoterapi, medmindre det sker i forbindelse med anden indgift af

kemoterapi.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, men hvis

den maksimale dosis til børn indgives (6 hætteglas), svarer natriumindholdet til 1,2 mmol

natrium (28 mg).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Palonosetron metaboliseres hovedsageligt af CYP2D6, med et mindre bidrag af CYP3A4-

og CYP1A2-isoenzymer. Baseret på in vitro-studier hæmmer eller fremmer palonosetron

ikke CYP450-isoenzym i klinisk relevante koncentrationer.

Kemoterapeutika

I prækliniske studier hæmmede palonosetron ikke den antineoplastiske virkning af de fem

testede kemoterapeutika (cisplatin, cyclophosphamid, cytarabin, doxorubicin og mitomycin

Metoclopramid

I et klinisk studie blev der ikke påvist nogen farmakokinetisk interaktion mellem en enkelt

intravenøs dosis palonosetron og steady state-koncentration af oral metoclopramid, som er

en CYP2D6-hæmmer.

CYP2D6-induktorer og -hæmmere

I en populations-farmakokinetisk analyse er det blevet vist, at der ikke var nogen

signifikant virkning på palonosetrons clearance, når det blev givet sammen med CYP2D6-

induktorer (dexamethason og rifampicin) og hæmmere (herunder amiodaron, celecoxib,

chlorpromazin, cimetidin, doxorubicin, fluoxetin, haloperidol, paroxetin, quinidin,

ranitidin, ritonavir, sertralin eller terbinafin).

Kortikosteroider

Palonosetron er indgivet sikkert sammen med kortikosteroider.

Serotonerge lægemidler (f.eks. SSRI’er og SNRI’er)

Der har været rapporter om serotonergt syndrom efter samtidig anvendelse af 5-HT3-

antagonister og andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI’er og SNRI’er).

55817_spc.docx

Side 3 af 14

Andre lægemidler

Palonosetron er indgivet sikkert sammen med analgetika, antiemetika/midler mod kvalme,

spasmolytika og antikolinergika.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data om effekten af palonosetron på fertilitet.

Graviditet

Der foreligger ingen kliniske data fra anvendelse af Palonosetron "Teva" til gravide.

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår

graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling. Der findes

kun begrænsede data fra dyrestudier med hensyn til passage gennem placenta (se pkt. 5.3).

Der er ingen erfaring med palonosetron ved graviditet hos mennesker. Palonosetron bør

derfor ikke anvendes til gravide kvinder, medmindre det af lægen anses for tvingende

nødvendigt.

Amning

Da der ikke findes data vedrørende udskillelse af palonosetron i modermælk, bør amning

ophøre under behandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Da palonosetron kan fremkalde svimmelhed, døsighed og træthed, skal patienterne

advares, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

I kliniske studier hos voksne med en dosering på 250 mikrogram (totalt 633 patienter) var

de hyppigst observerede bivirkninger, der i det mindste muligvis var relaterede til

palonosetron, hovedpine (9 %) og obstipation (5 %).

I de kliniske studier blev følgende bivirkninger observeret som mulige eller sandsynlige i

forbindelse med palonosetron. De blev klassificeret som almindelige (≥1/100 til <1/10)

eller ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100). Efter markedsføring er der rapporteret om

meget sjældne bivirkninger (<1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

55817_spc.docx

Side 4 af 14

Systemorganklasser

Almindelige

bivirkninger (1/100 til

<1/10)

Ikke almindelige

bivirkninger (1/1.000

til <1/100)

Meget sjældne

bivirkninger°

(<1/10.000)

Immunsystemet

Overfølsomhed,

anafylaksi,

anafylaktiske/

anafylaktoide reaktioner

og shock

Metabolisme og

ernæring

Hyperkaliæmi,

stofskiftesygdomme,

hypocalcæmi,

hypokaliæmi, anoreksi,

hyperglykæmi, nedsat

appetit

Psykiske forstyrrelser

Angst, euforisk

stemning

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Døsighed, insomni,

paræstesier, søvntrang,

perifer sensorisk

neuropati

Øjne

Øjenirritation, amblyopi

Øre og labyrint

Transportsyge, tinnitus

Hjerte

Takykardi, bradykardi,

ekstrasystoler,

myokardieiskæmi,

sinustakykardi,

sinusarytmi,

supraventrikulære

ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

Hypotension,

hypertension,

misfarvning af vener,

distenderede vener

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

Diarré

Dyspepsi,

abdominalsmerter, øvre

abdominalsmerter,

mundtørhed, flatulens

Lever og galdeveje

Hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv

Allergisk dermatitis,

kløende udslæt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Artralgier

Nyrer og urinveje

Urinretention, glukosuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni, feber, træthed,

varmefølelse,

influenzalignende

sygdom

Reaktion på

injektionsstedet*

Undersøgelser

Forhøjede

transaminaser,

QT-forlængelse i

elektrokardiogrammet

55817_spc.docx

Side 5 af 14

° Baseret på erfaring opnået efter markedsføring.

* Omfatter følgende: brænden, induration, ubehag og smerter.

Pædiatrisk population

I pædiatriske kliniske studier af forebyggelse af kvalme og opkastning induceret af

kemoterapi med moderat eller kraftig kvalmefremkaldende virkning fik 402 patienter en

enkelt dosis palonosetron (3, 10 eller 20 mikrog/kg). Følgende almindelige eller ikke

almindelige bivirkninger blev rapporteret for palonosetron, ingen blev rapporteret med en

hyppighed på >1 %.

Systemorganklasse

Almindelige bivirkninger

(1/100 til <1/10)

Ikke almindelige bivirkninger

(1/1.000 til <1/100)

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed, dyskinesi

Hjerte

QT-forlængelse i

elektrokardiogram,

ledningsforstyrrelse,

sinustakykardi

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste, dyspnø, epistaxis

Hud og subkutane væv

Allergisk dermatitis, pruritus,

hudsygdom, urticaria

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi, smerter på

infusionsstedet, reaktion på

infusionsstedet, smerter

Bivirkningerne blev evalueret hos pædiatriske patienter, der fik palonosetron i op til 4

kemoterapicyklusser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

Doser på op til 6 mg har været anvendt i kliniske studier. Gruppen, der fik den højeste

dosis, udviste en lignende bivirkningsfrekvens sammenlignet med de andre dosisgrupper,

og der blev ikke observeret nogen dosisrespons-virkninger. I det usandsynlige tilfælde, at

der skulle ske en overdosering med Palonosetron "Teva", skal dette håndteres med

understøttende behandling. Der er ikke gennemført studier med dialyse. På grund af det

store fordelingsvolumen er det dog usandsynligt, at dialyse vil være en effektiv behandling

af Palonosetron "Teva"-overdosering.

55817_spc.docx

Side 6 af 14

4.10

Udlevering

BEGR - kun til sygehuse

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 04 AA 05. Antiemetika og midler mod kvalme, serotonin-(5HT3)-

antagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Palonosetron er en selektiv receptorantagonist med høj affinitet til 5HT3-receptoren.

I to randomiserede dobbelt blinde studier med sammenlagt 1.132 patienter, der fik moderat

kvalmefremkaldende kemoterapi omfattende cisplatin ≤ 50 mg/m

, carboplatin,

cyclophosphamid ≤ 1.500 mg/m

og doxorubicin > 25 mg/m

, blev palonosetron 250

mikrogram og 750 mikrogram sammenlignet med ondansetron 32 mg (halveringstid 4

timer) eller dolasetron 100 mg (halveringstid 7,3 timer) indgivet intravenøst på dag 1 uden

dexamethason.

I et randomiseret, dobbeltblind studie med sammenlagt 667 patienter, der fik kraftigt

kvalmefremkaldende kemoterapi omfattende cisplatin ≥ 60 mg/m

, cyclophosphamid >

1.500 mg/m

og dacarbazine, blev palonosetron 250 mikrogram og 750 mikrogram

sammenlignet med ondansetron 32 mg indgivet intravenøst på dag 1. Dexamethason blev

givet profylaktisk før kemoterapi hos 67 % af patienterne.

De væsentlige studier var ikke designet til at vurdere effekten af palonosetron ved sent

indsættende kvalme og opkastning. Den antiemetiske virkning blev iagttaget over 0-24

timer, 24-120 timer og 0-120 timer. Resultaterne af studierne omhandlende moderat

kvalmefremkaldende kemoterapi og for studiet omhandlende kraftigt kvalmefremkaldende

kemoterapi er opsummeret i de følgende tabeller.

Palonosetron var ikke dårligere sammenlignet med de stoffer, det blev sammenlignet med,

i den akutte fase af kvalme og opkastning både under regimer med moderat og kraftig

kvalmefremkaldende behandling.

Selvom den relative virkning af palonosetron ved multiple behandlingscykler ikke er

blevet demonstreret i kontrollerede kliniske studier, fortsatte 875 patienter, der var

inkluderet i de tre fase tre studier, i et åbent sikkerhedsstudie og blev behandlet med

palonosetron 750 mikrogram i op til 9 yderligere cykler med kemoterapi. Den samlede

sikkerhed blev opretholdt gennem alle cyklerne.

55817_spc.docx

Side 7 af 14

Tabel 1: Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med moderat kvalmefremkaldende kemoterapi sammenlignet med ondansetron.

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 189)

Ondansetron

32 milligram

(n= 185)

Delta

Fuldt respons (Ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin) 97,5 % CI

b

0-24 timer

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24-120 timer

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0-120 timer

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Fuld kontrol (Fuldt respons og ikke mere end let kvalme) p-værdi

c

0-24 timer

76,2

65,4

10,8

24-120 timer

66,7

50,3

16,4

< 0,001

0-120 timer

63,0

44,9

18,1

< 0,001

Ingen kvalme (Likert skala) p-værdi

c

0-24 timer

60,3

56,8

24-120 timer

51,9

39,5

12,4

0-120 timer

45,0

36,2

a

Hensigt-til-at-behandle kohorte

b

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end -15 % viser

ikke dårligere kvalitet mellem palonosetron og kontrollen.

c

Chi2-test. Signifikansniveau α=0,05.

Tabel 2: Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med moderat kvalmefremkaldende kemoterapi sammenlignet med dolasetron.

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 185)

Dolasetron

100 milligram

(n= 191)

Delta

Fuldt respons (Ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin) 97,5% CI

b

0-24 timer

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24-120 timer

54,0

38,7

15,3

[-3,4 %, 27,1 %]

0-120 timer

46,0

34,0

12,0

[-0,3 %, 23,7 %]

Fuld kontrol (Fuldt respons og ikke mere end let kvalme) p-værdi

c

0-24 timer

57,0

47,6

24-120 timer

48,1

36,1

12,0

0,018

0-120 timer

41,8

30,9

10,9

0,027

Ingen kvalme (Likert skala) p-værdi

c

0-24 timer

48,7

41,4

24-120 timer

41,8

26,2

15,6

0,001

0-120 timer

33,9

22,5

11,4

0,014

a

Hensigt-til-at-behandle kohorte

b

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end -15 % viser

ikke dårligere kvalitet mellem Palonosetron og kontrollen.

c

Chi2-test. Signifikansniveau α=0,05.

Tabel 3: Procentdel af patienter

a

, der responderer ud fra behandlingsgruppe og fase i studiet

med kraftigt kvalmefremkaldende kemoterapi sammenlignet med ondansetron

55817_spc.docx

Side 8 af 14

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 223)

Ondansetron

32 milligram

(n= 221)

Delta

Fuldt respons (Ingen kvalme eller opkastning og ingen behovsmedicin) 97,5% CI

b

0-24 timer

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24-120 timer

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0-120 timer

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Fuld kontrol (Fuldt respons og ikke mere end let kvalme) p-værdi

c

0-24 timer

56,5

51,6

24-120 timer

40,8

35,3

0-120 timer

37,7

29,0

Ingen kvalme (Likert skala) p-værdi

c

0-24 timer

53,8

49,3

24-120 timer

35,4

32,1

0-120 timer

33,6

32,1

a

Hensigt-til-at-behandle kohorte

b

Studiet var designet til at vise ikke dårligere kvalitet. En nedre grænse større end -15 % viser

ikke dårligere kvalitet mellem Palonosetron og kontrollen.

c

Chi2-test. Signifikansniveau α=0,05.

Virkningen af palonosetron på blodtryk, hjerterytme og ekg-parametre, herunder QTc, var

sammenlignelig med ondansetron og dolasetron i de kliniske CINV-studier. I ikke-kliniske

studier kunne palonosetron blokere de ionkanaler, der er involveret i den ventrikulære de-

og repolarisering, og stoffet kunne forlænge varigheden af aktionspotentialet.

Virkningen af palonosetron på QTc-intervallet blev undersøgt i et dobbeltblindet,

randomiseret, parallelt, placebo- og positivkontrolleret studie (moxifloxacin) hos mænd og

kvinder. Formålet var at undersøge ekg-virkningen af intravenøst palonosetron ved

enkeltdoser på 0,25, 0,75 eller 2,25 mg i 221 raske studiedeltagere. Studiet viste ingen

virkning på varigheden af QT/QTc-intervallet eller noget andet ekg-interval ved doser på

op til 2,25 mg. Der blev ikke fundet nogen kliniske signifikant ændring af hjerterytmen,

den atrioventrikulære overledning og repolariseringen af hjertet.

Pædiatrisk population

Forebyggelse af kemoterapiinduceret kvalme og opkastning (CINV):

Sikkerheden og virkningen af palonosetron indgivet intravenøst i enkeltdoser på 3 µg/kg

og 10 µg/kg blev undersøgt i det første kliniske studie med 72 patienter i følgende

aldersgrupper: > 28 dage til 23 måneder (12 patienter), 2 til 11 år (31 patienter) og 12 til 17

år (29 patienter), som fik kraftigt eller moderat emetogen kemoterapi. Der blev ikke

indberettet sikkerhedsmæssige problemer ved nogen af de to doseringsniveauer. Den

primære effektvariable var andelen af patienter med komplet respons (CR, defineret som

ingen emetisk episode og ingen behovsmedicin) i de første 24 timer efter påbegyndelse af

kemoterapi. Virkningen af palonosetron 10 µg/kg sammenlignet med palonosetron 3 µg/kg

var henholdsvis 54,1 % og 37,1 %.

Palonosetron virkning til forebyggelse af kemoterapifremkaldt kvalme og opkastning hos

pædiatriske cancerpatienter blev vist i et andet pivotalt non-inferioritetsstudie, der

sammenlignede en enkelt intravenøs infusion med palonosetron versus et regime med i.v.

ondansetron. I alt 493 pædiatriske patienter i alderen 64 dage til 16,9 år, der fik kemoterapi

55817_spc.docx

Side 9 af 14

med moderat (69,2 %) eller kraftig (30,8 %) kvalmefremkaldende virkning, blev behandlet

med palonosetron 10 µg/kg (maks. 0,75 mg), palonosetron 20 µg/kg (maks. 1,5 mg) eller

ondansetron (3 x 0,15 mg/kg, maks. dosis i alt 32 mg) 30 minutter før start af emetogen

kemoterapi i løbet af cyklus 1. De fleste patienter på tværs af alle behandlingsgrupper var

ikke kemoterapinaive (78,5 %). De administrerede emetogene kemoterapeutika omfattede

doxorubicin, cyclophosphamid (<1.500 mg/m

), ifosfamid, cisplatin, dactinomycin,

carboplatin og daunorubicin. Adjuverende behandling med kortikosteroider, herunder

dexamethason, blev administreret sammen med kemoterapi hos 55 % af patienterne. Det

primære virkningsendepunkt var fuldstændigt respons (CR) i den akutte fase af den første

kemoterapicyklus, defineret som ingen opkastning, ingen opkastningsfornemmelser og

ingen nødmedicin i løbet af de første 24 timer efter start af kemoterapi. Virkning var

baseret på påvisning af noninferioritet af intravenøs palonosetron sammenlignet med

intravenøs ondansetron. Noninferioritetskriterierne var opfyldt, hvis den nedre grænse af

97,5 % konfidensintervallet for forskel i hyppigheden af fuldstændigt respons for

intravenøs palonosetron minus intravenøs ondansetron var over -15 %. I grupperne med

palonosetron 10 µg/kg, 20 µg/kg og ondansetron var andelen af patienter med CR0-24t

henholdsvis 54,2 %, 59,4 % og 58,6 %. Da 97,5 % konfidensintervallet (stratum-justeret

Mantel-Haenszel-test) for forskel i CR0-24t mellem palonosetron 20 µg/kg og ondansetron

var [-11,7 %; 12,4 %], viste 20 µg/kg palonosetron-dosen noninferioritet over for

ondansetron.

Mens dette studie viste, at pædiatriske patienter har behov for en højere palonosetrondosis

end voksne for at forhindre kemoterapifremkaldt kvalme og opkastning, er

sikkerhedsprofilen i overensstemmelse med den fastlagte profil hos voksne (se pkt. 4.8).

Farmakokinetiske data fremgår af pkt. 5.2.

Forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning (PONV):

Der blev udført to pædiatriske studier. Sikkerheden og virkningen af palonosetron indgivet

intravenøst i enkeltdoser på 1 µg/kg og 3 µg/kg blev sammenlignet i det første kliniske

studie med 150 patienter i aldersgrupperne > 28 dage til 23 måneder (7 patienter), 2 til 11

år (96 patienter) og 12 til 16 år (47 patienter), som fik foretaget elektiv kirurgi. Der blev

ikke indberettet sikkerhedsmæssige problemer i nogen af de to behandlingsgrupper.

Andelen af patienter uden emesis 0-72 timer efter operation var den samme efter

palonosetron 1 µg/kg og 3 µg/kg (88 % versus 84 %).

Det andet pædiatriske studie var et multicenter, dobbeltblindet, dobbelt-dummy,

randomiseret enkeltdosis-noninferioritetsstudie med parallelle grupper og aktiv kontrol, der

sammenlignede i.v. palonosetron (1 µg/kg, maks. 0,075 mg) versus i.v. ondansetron. I alt

670 pædiatriske, kirurgiske patienter i alderen 30 dage til 16,9 år deltog. Det primære

virkningsendepunkt, fuldstændigt respons (CR: ingen opkastning, ingen opkastnings-

fornemmelser og ingen antiemetisk nødmedicin) i løbet af de første 24 timer efter

operationen, blev nået hos 78,2 % af patienterne i palonosetron-gruppen, og hos 82,7 % i

ondansetron-gruppen. Med den præspecificerede noninferioritetsmargin på -10 % var det

stratumjusterede Mantel-Haenszel statistiske noninferioritets-konfidensinterval for

forskellen i det primære endepunkt, fuldstændigt respons (CR), [-10,5; 1,7 %], og derfor

blev noninferioritet ikke påvist. Ingen nye sikkerhedsproblemer blev identificeret i nogen

af behandlingsgrupperne.

Se pkt. 4.2 for information om pædiatrisk anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

55817_spc.docx

Side 10 af 14

Absorption

Efter intravenøs indgift efterfølges et initialt fald i plasmakoncentrationen af en langsom

elimination fra kroppen med en middel terminal eliminationshalveringstid på ca. 40 timer.

Middel maksimal plasmakoncentration (C

) og arealet under koncentrations-tidskurven

(AUC0-∞) er overvejende dosis-proportional i dosisområdet fra 0,3–90 μg/kg hos sunde

studiepersoner og hos cancerpatienter.

Efter intravenøs indgift af tre doser 0,25 mg palonosetron én gang hver anden dag hos 11

patienter med testikelkræft var den gennemsnitlige stigning (± SD) i plasmakoncentration

fra dag 1 til dag 5 42 ± 34 %. Efter intravenøs indgift af palonosetron 0,25 mg én gang

dagligt i tre dage i 12 raske studiedeltagere var den gennemsnitlige stigning (± SD) i

plasma-palonosetronkoncentration fra dag 1 til dag 3 110 ± 45 %.

Farmakokinetiske simuleringer indikerer, at den overordnede eksponering (AUC0-∞) af

0,25 mg intravenøst palonosetron én gang dagligt i 3 dage i træk var sammenlignelig med

en enkelt iv-dosis på 0,75 mg, selvom C

for 0,75 mg enkeltdosen var højere.

Fordeling

Palonosetron i den anbefalede dosering fordeles i vid udstrækning i kroppen med et

fordelingsvolumen på ca. 6,9 to 7,9 l/kg. Ca. 62 % af palonosetron er bundet til

plasmaproteiner.

Biotransformation

Palonosetron elimineres ad to veje. Ca. 40 % elimineres gennem nyrerne og ca. 50 %

metaboliseres, således at der dannes to primære metabolitter, som har mindre end 1 % af

palonosetrons 5HT3-receptor antagonistvirkning. In vitro-metabolismestudier har vist, at

CYP2D6- og i mindre omfang CYP3A4- og CYP1A2-isoenzymerne er involveret i

metabolismen af palonosetron. Kliniske farmakokinetiske parametre er imidlertid ikke

signifikant forskellige ved sammenligning mellem stoffer, der er dårlige og gode til at

metabolisere CYP2D6-substrater. Palonosetron hæmmer ikke og inducerer ikke CYP-

isoenzymer i klinisk relevante koncentrationer.

Elimination

Efter en enkelt intravenøs dosis på 10 mikrogram/kg [14C]-palonosetron blev ca. 80 % af

dosis genfundet indenfor 144 timer i urinen med palonosetron udgørende ca. 40 % af den

indgivne dosis som uændret aktivt stof. Efter en enkelt intravenøs bolusindgift til raske

studiepersoner var den totale clearance fra kroppen af palonosetron 173 ± 73 ml/min og

den renale clearance var 53 ± 29 ml/min. Den lave totalkropsclearance og det store

fordelingsvolumen førte til en terminal eliminationshalveringstid i plasma på ca. 40 timer.

Ti procent af patienterne har en middel terminal eliminationshalveringstid, der er længere

end 100 timer.

Farmakokinetik i specielle populationer

Ældre

Alder påvirker ikke palonosetrons farmakokinetik. Det er ikke nødvendigt med

dosisjusteringer hos ældre.

Køn

Køn påvirker ikke palonosetrons farmakokinetik. Det er ikke nødvendigt med

55817_spc.docx

Side 11 af 14

dosisjustering på grund af køn.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske enkeltdosisdata for i.v. palonosetron blev indhentet fra en undergruppe

af pædiatriske cancerpatienter (n=280), der fik 10 µg/kg eller 20 µg/kg. Når dosis blev øget

fra 10 µg/kg til 20 µg/kg, blev der observeret en dosisproportional forhøjelse i

gennemsnitlig AUC. Efter en enkelt intravenøs infusion med palonosetron 20 µg/kg var de

rapporterede, maksimale plasmakoncentrationer (C

) ved slutningen af den 15-minutters

infusion meget variable for alle aldersgrupper, og de havde en tendens til at være lavere

hos patienter < 6 år end hos ældre pædiatriske patienter. Den mediane halveringstid var

29,5 timer i de samlede aldersgrupper, og i intervallet fra ca. 20 til 30 timer over alle

aldersgrupper efter administration af 20 µg/kg.

Den totale legemsclearance (l/t/kg) hos patienter fra 12 til 17 år var sammenlignelig med

clearance hos raske voksne. Der er tilsyneladende ingen forskelle i fordelingsvolumen, når

det udtrykkes i l/kg.

Tabel 4. Farmakokinetiske parametre hos pædiatriske cancerpatienter efter

intravenøs infusion af palonosetron 20 µg /kg i løbet af 15 min og hos voksne

cancerpatienter, der fik 3 eller 10 µg/kg palonosetrondoser via intravenøs bolus.

Pædiatriske cancerpatienter

a

Voksne cancerpatienter

b

<2 år

2 til <6 år

6 til <12

år

12 til <17

år

3,0 µg/kg

10 µg/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

AUC0-∞,

t·µg/l

69,0 (49,5)

103,5

(40,4)

98,7

(47,7)

124,5 (19,1)

35,8 (20,9)

81,8 (23,9)

t½, timer

24,0

23,3

30,5

56,4 (5,81)

49,8 (14,4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Clearance

l/t/kg

0,31 (34,7)

0,23 (51,3)

0,19

(46,8)

0,16 (27,8)

0,10 (0,04)

0,13 (0,05)

Fordelings-

volumen

l/kg

6,08 (36,5)

5,29 (57,8)

6,26

(40,0)

6,20 (29,0)

7,91 (2,53)

9,56 (4,21)

Farmakokinetiske parametre udtrykt som geometriske gennemsnit (CV) undtagen for t1/2, som er

medianværdier.

Farmakokinetiske parametre udtrykt som aritmetiske gennemsnit (SD).

Clearance og fordelingsvolumen hos pædiatriske patienter blev beregnet med vægtjustering fra de

kombinerede dosisgrupper med 10 µg/kg og 20 µg/kg. Hos voksne er de forskellige dosisniveauer

indikeret i overskriften for søjlen.

Vss (steady state) er rapporteret for pædiatriske cancerpatienter, hvorimod Vz (terminal state) er

rapporteret for voksne cancerpatienter.

Nedsat nyrefunktion

Let til moderat nedsat nyrefunktion påvirker ikke signifikant palonosetrons

farmakokinetiske parametre. Svært nedsat nyrefunktion reducerer den renale clearance.

Den totale kropsclearance hos disse patienter er dog den samme som hos raske

studiepersoner. Det er ikke nødvendigt med dosisreduktion hos patienter med

nyreinsufficiens. Der findes ingen farmakokinetiske data fra hæmodialysepatienter.

55817_spc.docx

Side 12 af 14

Nedsat leverfunktion

Nedsat leverfunktion påvirker ikke signifikant palonosetrons totale kropsclearance

sammenlignet med raske studiepersoner. Medens den terminale eliminationshalveringstid

og middel systemisk eksposition for palonosetron er øget hos patienter med svært nedsat

leverfunktion, giver dette ikke anledning til dosisreduktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske studier blev der kun iagttaget virkninger af doser, der anses for at overstige

den maksimale humane eksponering i væsentlig grad. Disse virkninger vurderes derfor til

at være af ringe klinisk relevans.

Prækliniske studier peger på, at palonosetron kun ved meget høje koncentrationer kan

blokere ionkanaler involveret i ventrikulær de- og repolarisation og forlænge

aktionspotentialets varighed.

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår

graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling.

Der findes kun begrænsede data fra dyrestudier med vedrørende passage over placenta (se

pkt. 4.6).

Palonosetron er ikke mutagent. Høje doser af palonosetron (hver dosis medfører mindst 30

gange den humane terapeutiske eksposition) indgivet dagligt i to år medførte en forøget

frekvens af levertumorer, endokrine neoplasmer (i thyreoidea, hypofyse, pancreas,

binyremarv) og hudtumorer hos rotter, men ikke hos mus. De tilgrundliggende mekanismer

er ikke helt forstået, men på grund af de høje anvendte doser og da Palonosetron "Teva" er

beregnet til enkelt dosering hos mennesker, betragtes disse fund ikke som værende

relevante i forhold til klinisk anvendelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Dinatriumedetat

Natriumcitrat (E331)

Citronsyremonohydrat (E330)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Saltsyre (til justering af pH) (E507)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

Efter åbning af hætteglasset skal produktet anvendes med det samme, og ikke-anvendt

opløsning kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

55817_spc.docx

Side 13 af 14

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Type I glas hætteglas med grå chlorobutyl/butyl gummiprop (fluoropolymer-overtrukket)

og aluminiumhætte med polypropylen plastikskive.

Findes i pakninger med 1 hætteglas indeholdende 5 ml opløsning.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Opløsningen skal inspiceres visuelt før anvendelse. Opløsningen må kun anvendes, hvis

den er klar, farveløs og uden partikler.

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt injektionsvæske skal bortskaffes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55817

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

55817_spc.docx

Side 14 af 14

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-11-2018

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Active substance: clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7602 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-10-2018

Palonosetron Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Palonosetron Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Palonosetron Hospira (Active substance: palonosetron) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6606 of Mon, 08 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4069/T/04

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6463 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Active substance: netupitant / palonosetron) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5947 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety