Palexia

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Palexia 50 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Palexia 50 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45151
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Palexia 50 mg filmovertrukne tabletter

Palexia 75 mg filmovertrukne tabletter

Palexia 100 mg filmovertrukne tabletter

Tapentadol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Palexia til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Palexia

Sådan skal du tage Palexia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tapentadol, som er det aktive stof i Palexia, er et stærkt smertestillende stof af typen opioider (morfin og

morfinlignende stoffer).

Palexia anvendes til behandling af moderate til svære akutte smerter hos voksne, som kun kan opnå

tilstrækkelig smertelindring med opioider.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Palexia

Tag ikke Palexia

hvis du er allergisk over for tapentadol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Palexia (angivet i punkt

hvis du har astma, eller hvis din vejrtrækning er kritisk langsom eller overfladisk (svækket

vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, hovedpine)

hvis du har lammelse af tarmen

hvis du har en akut forgiftning med alkohol, sovemedicin, smertemedicin eller andre psykofarmaka

(medicin der påvirker humør og følelser), (se ”Brug af anden medicin”)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Palexia,

hvis du har langsom eller overfladisk vejrtrækning

hvis du lider af øget tryk i hjernen eller bevidsthedsforstyrrelse op til koma

hvis du har haft en hovedskade eller hjernetumorer

hvis du har haft et epileptisk anfald, eller hvis du har en øget risiko for at få epileptiske anfald

hvis du lider af en lever- eller nyresygdom (se “Sådan skal du tage Palexia”)

hvis du har en sygdom i bugspytkirtlen eller galdevejene inklusive betændelse i bugspytkirtlen

(pankreatitis)

hvis du tager medicin af typen blandede opioidagonister/-antagonister (f.eks. pentazocin, nalbuphin)

eller partielle µ-opioidagonister (f.eks. buprenorphin)

Palexia kan give fysisk og psykisk afhængighed. Hvis du har haft problemer med misbrug af medicin, eller

hvis du er afhængig af medicin, må du kun tage disse tabletter i kortere tid og under tæt lægekontrol.

Brug af anden medicin sammen med Palexia

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Din vejrtrækning kan blive kritisk langsom eller overfladisk (respirationsdepression), hvis du tager visse

sovemidler eller beroligende midler (f.eks. barbiturater, benzodiazepiner) eller smertelindrende midler

såsom morfin eller codein (også som hostemedicin) i kombination med Palexia. Kontakt lægen, hvis du

oplever dette.

Hvis du tager visse midler, der hæmmer centralnervesystemet (f.eks. benzodiazepiner, antipsykotika,

-antihistaminer, opioider, alkohol), i kombination med Palexia, kan din bevidsthed blive nedsat, og du kan

blive sløvere eller føle, at du er ved at besvime. Kontakt lægen, hvis du oplever dette.

Serotonergt syndrom er en sjælden, livstruende tilstand, som er rapporteret hos patienter som tog tapentadol

samtidig med serotonerg medicin (visse typer af medicin til behandling af depression). Tegn på serotonergt

syndrom kan for eksempel være forvirring, rastløshed, feber, svedudbrud, ukoordinerede bevægelser af arme

og ben eller øjne, ukontrollerede muskeltrækninger, muskelkrampe og diarré. Rådfør dig med lægen om

dette.

Det er ikke undersøgt, hvordan Palexia virker, hvis du tager det samtidig med medicin af typen, blandede µ-

opioid agonister/antagonister (f. eks. pentazocin, nalbuphin) eller partielle µ-opioid agonister (f. eks.

buprenorphin). Muligvis vil Palexia ikke virke lige så godt, hvis du tager det samtidig med et af disse

produkter. Fortæl det til lægen, hvis du tager nogle af disse midler.

Visse enzymer i kroppen er vigtige for omsætningen af tapentadol. Hvis du tager Palexia samtidig med

stoffer, der øger eller hæmmer disse enzymer meget (f.eks. rifampicin, fenobarbital, perikon), kan det

påvirke, hvor godt tapentadol virker eller det kan give bivirkninger, især når du starter eller stopper med at

tage disse stoffer. Fortæl din læge om al medicin du tager.

Palexia bør ikke tages sammen med MAO-hæmmere (en bestemt type medicin til behandling af depression).

Fortæl din læge, hvis du tager MAO-hæmmere eller har gjort det inden for de seneste 14 dage.

Brug af Palexia sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Palexia, da det kan øge visse bivirkninger såsom døsighed. Mad

påvirker ikke virkningen af dette lægemiddel.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette.

Tag ikke tabletterne:

hvis du er gravid, med mindre din læge skønner, at det er nødvendigt

under en fødsel, da det kan give dit nyfødte barn kritisk langsom eller overfladisk vejrtrækning

(respirationsdepression)

hvis du ammer, da det aktive stof kan gå over i modermælken

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Palexia kan virke sløvende, medføre

svimmelhed og uskarpt syn samt nedsætte reaktionsevnen - især i begyndelsen af behandlingen, ved ændring

i dosis samt ved indtagelse af alkohol eller beroligende medicin. Arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken kan derfor blive påvirket. Rådfør dig med lægen med hensyn til at køre bil og at arbejde

med maskiner.

Palexia indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Palexia

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge tilpasser doseringen efter intensiteten af dine smerter og din smertetærskel. Generelt vælges den

laveste dosis, der kan lindre smerterne.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 1 tablet hver 4. til 6. time. Du må ikke tage flere Palexia tabletter end svarende til

700 mg tapentadol den dag, du starter på medicinen, og ikke mere end svarende til 600 mg på hver af de

følgende dage.

Lægen kan ordinere en anden dosis eller et andet interval mellem doserne, så det passer bedre til dig. Tal

med lægen eller apotekspersonalet, hvis du føler, at virkningen af Palexia er for stærk eller for svag.

Ældre

Hos ældre patienter (over 65 år) er det normalt ikke nødvendigt at justere dosis. Udskillelsen af tapentadol

kan dog være forsinket hos nogle patienter i denne aldersgruppe. Hvis dette er tilfældet for dig, kan lægen

anbefale en anden dosering.

Nedsat lever- og nyrefunktion (insufficiens)

Patienter med alvorlige leverproblemer må ikke tage disse tabletter. Hvis du har moderate leverproblemer,

vil lægen anbefale en anden dosering. I tilfælde af lette leverproblemer er det ikke nødvendigt at justere

dosis.

Patienter med alvorlige nyreproblemer må ikke tage disse tabletter. I tilfælde af lette til moderate

nyreproblemer er det ikke nødvendigt at justere dosis.

Børn og unge

Palexia må normalt ikke gives til børn eller unge under 18 år.

Hvordan og hvornår skal du tage Palexia

Palexia skal indtages gennem munden.

Synk tabletterne med rigelig væske. Du kan tage tabletterne på tom mave eller ved måltiderne.

Hvor længe skal du tage Palexia

Du må ikke tage tabletterne i længere tid, end lægen har anbefalet.

Hvis du har taget for mange Palexia

Ved indtagelse af meget høje doser kan følgende forekomme:

små pupiller, opkastning, blodtryksfald, hurtig puls, kollaps, bevidsthedsforstyrrelser eller

koma (dyb bevidstløshed), epileptiske anfald, kritisk langsom eller overfladisk vejrtrækning

eller evt. stop af vejrtrækning

Kontakt straks lægen i tilfælde af dette!

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Palexia, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Palexia

Hvis du glemmer at tage tabletterne, vender smerterne sandsynligvis tilbage. Du må ikke tage en dobbelt

dosis i stedet for en glemt dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Palexia

Hvis du afbryder eller stopper behandlingen i utide, vender smerterne sandsynligvis tilbage. Kontakt lægen,

hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Palexia.

Generelt vil der ikke være nogen eftervirkninger af at stoppe behandlingen, men i sjældne tilfælde kan

personer, som har taget tabletterne i nogen tid, føle sig utilpasse, hvis de pludselig holder op med at tage

dem.

Symptomerne kan være:

rastløshed, rindende øjne, snue, gaben, svedudbrud, kuldegysninger, muskelsmerter og

udvidede pupiller

irritabilitet, angst, rygsmerter, ledsmerter, svækkelse, mavekramper, søvnbesvær, kvalme, tab af

appetitten, opkastning, diarré og forhøjet blodtryk, øget vejrtrækning eller hurtig puls

Kontakt lægen, hvis du får en af disse tilstande, efter at du har stoppet behandlingen.

Du må ikke holde brat op med at tage medicinen, med mindre lægen har sagt, at du skal. Hvis din læge

ønsker, at du skal stoppe med tabletterne, vil han eller hun fortælle dig, hvordan du skal gøre, f.eks. i form af

en nedtrapning af dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Vigtige bivirkninger eller symptomer du skal være opmærksom på, og hvad du skal gøre, hvis du ser

dem:

Denne medicin kan give overfølsomhedsreaktioner. Symptomerne kan være hiven efter vejret,

åndedrætsbesvær, opsvulmede øjenlåg, ansigt eller læber; udslæt eller kløe, som ofte berører hele kroppen.

En anden alvorlig bivirkning er en tilstand, hvor du trækker vejret langsommere eller svagere, end du plejer.

Det sker mest hos ældre og svage patienter.

Hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, så kontakt straks lægen eller ring 112.

Andre bivirkninger der kan forekomme:

Meget almindelige bivirkninger

(kan berøre flere end 1 ud af 10 personer):

kvalme, opkastning, svimmelhed, sløvhed, hovedpine.

Almindelige bivirkninger

(kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

nedsat appetit, angst, forvirring, hallucination, søvnproblemer, unormale drømme, skælven, ansigtsrødmen,

forstoppelse, diarré, fordøjelsesbesvær, mundtørhed, kløe, øget svedtendens, udslæt, muskelkramper,

fornemmelse af svækkelse, træthed, fornemmelse af temperaturforandringer i kroppen.

Ikke almindelige

bivirkninger

(kan berøre op til 1 ud af 100 personer)

:

nedtrykthed, desorientering, rastløs uro (agitation), nervøsitet, rastløshed, opstemthed,

opmærksomhedsforstyrrelse, hukommelsessvigt, besvimelsesfølelse, sløvhed, problemer med at kontrollere

bevægelser, talebesvær, følelsesløshed, unormale fornemmelser i huden (f.eks. snurren, prikken),

muskeltrækninger, unormalt syn, hurtig puls, hjertebanken, lavt blodtryk, kritisk langsom eller overfladisk

vejrtrækning (respirationsdepression), nedsat ilt i blodet, åndenød, mavegener, nældefeber, fornemmelse af

at føle sig tung, vandladningsbesvær, hyppig vandladning, abstinens-symptomer (se afsnittet “Hvis du

holder op med at tage Palexia”), væskeansamling i vævene (ødem), utilpashed, fornemmelse af beruselse,

irritabilitet, fornemmelse af afslappethed.

Sjældne bivirkninger

(kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer)

:

allergisk reaktion på lægemidler (inklusive hævelser under huden, nældefeber og i alvorlige tilfælde

åndedrætsbesvær, blodtryksfald, kollaps eller shock, tankeforstyrrelser, epileptisk anfald, nedsat

bevidsthedsniveau, koordinationsproblemer, langsom puls, nedsat tømning af maven.

Hos patienter med kroniske smerter er der generelt øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd.

Medicin til behandling af depression (som påvirker neurotransmitterne i hjernen) kan øge denne risiko,

særligt i begyndelsen af behandlingen. Selv om tapentadol også påvirker neurotransmitterne, er der ikke

bevis for at tapentadol giver øget risiko.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Palexia filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt

stof: tapentadol.

En tablet indeholder 50 mg tapentadol (som hydrochlorid).

En tablet indeholder 75 mg tapentadol (som hydrochlorid).

En tablet indeholder 100 mg tapentadol (som hydrochlorid).

Øvrige

indholdsstoffer:

Palexia 50 mg filmovertrukne tabletter

Tabletkerne: cellulose, mikrokrystallinsk, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, polyvidon K30,

magnesiumstearat. Tabletovertræk: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum.

Palexia 75 mg filmovertrukne tabletter

Tabletkerne: cellulose, mikrokrystallinsk, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, polyvidon K30,

magnesiumstearat. Tabletovertræk: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum, gul

jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

Palexia 100 mg filmovertrukne tabletter

Tabletkerne: cellulose, mikrokrystallinsk, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, polyvidon K30,

magnesiumstearat. Tabletovertræk: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum, gul

jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Palexia 50 mg filmovertrukne tabletter

Hvid, rund filmovertrukket tablet, der er 7 mm i diameter og mærket med Grünenthal logo på den ene side

og ”H6” på den anden side.

Palexia 75 mg filmovertrukne tabletter

Lysegul, rund filmovertrukket tablet, der er 8 mm i diameter og mærket med Grünenthal logo på den ene

side og ”H7” på den anden side.

Palexia 100 mg filmovertrukne tabletter

Lyserød, rund filmovertrukket tablet, der er 9 mm i diameter og mærket med Grünenthal logo på den ene

side og ”H8” på den anden side.

Palexia filmovertrukne tabletter er pakket i blistre og udleveres i æsker med 5, 10, 10x1, 14, 14x1, 20, 20x1,

24, 28, 28x1, 30, 30x1, 40, 50, 50x1, 54, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 90x1, 100 og 100x1 tablet.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6

D-52078 Aachen

Tyskland

Repræsentant:

Grünenthal Denmark ApS

Arne Jacobsens Allé 7

2300 København S

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,

Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien,

Storbritannien, Sverige, Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn:

PALEXIA

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2015