P3-PREVAFOAM AG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • P3-PREVAFOAM AG (CLP)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • P3-PREVAFOAM AG (CLP)
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 116125E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

1 / 12

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

P3-prevafoam AG

Produkt kode

116125E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Antiskummiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Skumdæmper. Automatisk proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

36 15 85 85 (hverdage 8.00 - 16.00)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

11.02.2016

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudirritation, Kategori 2

H315

Akut toksicitet for vandmiljøet, Kategori 1

H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 2

H411

Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Xi; LOKALIRRITERENDE

N; MILJØFARLIGT

R50/53

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

2 / 12

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H315

Forårsager hudirritation.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med

langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

Klassificering

(67/548/EØF)

Klassificering

(FORORDNING (EF) Nr.

1272/2008)

Koncentration

Alkylethoxy-

propoxylates

N-Xi; R38-R50-

R51/53

Hudirritation Kategori 2; H315

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1; H400

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet. Kategori 2; H411

<= 100

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minuter. Brug mild sæbe

hvis tilgængelig. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

3 / 12

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke

udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenet

brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. Der

henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

4 / 12

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Ved store spild,

inddæm det spildte materiale eller saml det op på anden vis, for at

sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug kun med tilstrækkelig

ventilation. Vask hænder grundigt efter brug.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 45 °C

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Skumdæmper. Automatisk proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

5 / 12

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Brug de følgende personlige værnemidler:

Nitrilgummi

butylgummi

Uigennemtrængelige handsker

Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som

helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: Farveløs

Lugt

: lugtfri

pH-værdi

6.5 - 7.5, 100 %

Flammepunkt

190 °C

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

> 100 °C

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

0.92 - 0.96

Vandopløselighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

6 / 12

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Toksicitet

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

7 / 12

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: Alkylethoxy-propoxylates

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Forårsager hudirritation.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Rødme, Irritation

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

8 / 12

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Meget giftig for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende

organismer, med langvarige virkninger.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Biologisk nedbrydelighed

: Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i

forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

Alkylethoxy-propoxylates

Resultat: Bionedbrydelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvor det

er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller

forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

9 / 12

bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Bortskaf affald til

en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i

overensstemmelse med lokale, regionale og nationale

bestemmelser.

Europæisk Affalds Katalog

: 200129* - Detergenter indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

3082

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.

(alkoholethoxylat)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

3082

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(alkoholethoxylat)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

3082

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(alkoholethoxylat)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

Ikke anvendelig

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

10 / 12

og IBC-koden

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

30 % eller derover: Nonioniske overfladeaktive stoffer

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Fuld tekst af R-sætninger

Irriterer huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Fuld tekst af H-sætninger

H315

Forårsager hudirritation.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS

- Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

11 / 12

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Ikke afhængighedsstof

Indånding

Ikke afhængighedsstof

Alkylethoxy-propoxylates

Øjne

Ikke afhængighedsstof

vandmiljø

Alkylethoxy-propoxylates

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

P3-prevafoam AG

116125E

12 / 12

Eksponeringsscenariets korte

titel

Skumdæmper. Automatisk proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i

kemiske produkter på industri-anlæg

Slutanvendelsessektor

SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan

eller i kemiske produkter på industri-anlæg

Proceskategorier

PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for

eksponering

PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC4: Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-

ceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-4-2018

PritorPlus (Bayer AG)

PritorPlus (Bayer AG)

PritorPlus (Active substance: Telmisartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2342 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/414/T/115

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Pritor (Bayer AG)

Pritor (Bayer AG)

Pritor (Active substance: telmisartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2344 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/210/T/124

Europe -DG Health and Food Safety

16-4-2018

Kinzalkomb (Bayer AG)

Kinzalkomb (Bayer AG)

Kinzalkomb (Active substance: Telmisartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2294 of Mon, 16 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/415/T/105

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Kinzalmono (Bayer AG)

Kinzalmono (Bayer AG)

Kinzalmono (Active substance: telmisartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2138 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/211/T/111

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

CYTOGAM (Human Cytomegalovirus Immune Globulin) Liquid [CSL Behring AG]

CYTOGAM (Human Cytomegalovirus Immune Globulin) Liquid [CSL Behring AG]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HIZENTRA (Human Immunoglobulin G) Liquid [CSL Behring AG]

HIZENTRA (Human Immunoglobulin G) Liquid [CSL Behring AG]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Kinzalkomb (Bayer Pharma AG)

Kinzalkomb (Bayer Pharma AG)

Kinzalkomb (Active substance: Telmisartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1743 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-3-2018

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

PritorPlus (Bayer Pharma AG)

PritorPlus (Bayer Pharma AG)

PritorPlus (Active substance: Telmisartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1527 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

EU/3/18/1979 (Bayer AG)

EU/3/18/1979 (Bayer AG)

EU/3/18/1979 (Active substance: Human monoclonal IgG2 antibody against tissue factor pathway inhibitor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1246 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/189/17

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Episalvan (Amryt AG)

Episalvan (Amryt AG)

Episalvan (Active substance: birch bark extract) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)732 of Thu, 08 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-1-2018

EU/3/09/709 (Apogenix AG)

EU/3/09/709 (Apogenix AG)

EU/3/09/709 (Active substance: Recombinant fusion protein consisting of the extracellular portion of CD95 fused to the Fc part of a human IgG1 molecule) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)556 of Mon, 29 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/098/09/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-1-2018

EU/3/06/411 (Apogenix AG)

EU/3/06/411 (Apogenix AG)

EU/3/06/411 (Active substance: Recombinant fusion protein consisting of the extracellular portion of CD95 fused to the Fc part of a human IgG1 molecule) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)565 of Mon, 29 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/06/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

2-1-2018

THE ORIGINAL NATURAL HERB COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

THE ORIGINAL NATURAL HERB COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SUGAR FREE SWISS CHERRY HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

SUGAR FREE SWISS CHERRY HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NATURAL HONEY HERB COUGH SUPPRESSANT THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

NATURAL HONEY HERB COUGH SUPPRESSANT THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DUAL ACTION CHERRY COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

DUAL ACTION CHERRY COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DUAL ACTION HONEY LEMON COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

DUAL ACTION HONEY LEMON COUGH SUPPRESSANT ORAL ANESTHETIC (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

NATURAL CHERRY HONEY HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

NATURAL CHERRY HONEY HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

EU/3/09/681 (AOP Orphan Pharmaceuticals AG)

EU/3/09/681 (AOP Orphan Pharmaceuticals AG)

EU/3/09/681 (Active substance: 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8998 of Wed, 20 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/066/09/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-12-2017

VITAMIN B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [AG Pharmaceuticals]

VITAMIN B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

Advate (Baxter AG)

Advate (Baxter AG)

Advate (Active substance: octocog alfa) - Referral - Commission Decision (2017)7981 of Tue, 28 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/520/A-31

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2017

CALENDULA DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Weleda AG]

CALENDULA DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Weleda AG]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

KOGENATE Bayer (Bayer AG)

KOGENATE Bayer (Bayer AG)

KOGENATE Bayer (Active substance: Recombinant coagulation factor VIII (octocog alfa)) - Referral - Commission Decision (2017)7811 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/275/A31/185

Europe -DG Health and Food Safety

20-11-2017

Helixate NexGen (Bayer AG)

Helixate NexGen (Bayer AG)

Helixate NexGen (Active substance: Recombinant coagulation factor VIII (octocog alfa)) - Referral - Commission Decision (2017)7812 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/276/A31/178

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Iblias (Bayer AG)

Iblias (Bayer AG)

Iblias (Active substance: octocog alfa) - Referral - Commission Decision (2017)7620 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4147/A31

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Kovaltry (Bayer AG)

Kovaltry (Bayer AG)

Kovaltry (Active substance: octocog alfa) - Referral - Commission Decision (2017)7632 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3825/A31/4

Europe -DG Health and Food Safety

20-10-2017

CONTROL ANTI-DANDRUDFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [AG Hair Ltd.]

CONTROL ANTI-DANDRUDFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [AG Hair Ltd.]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

Ventavis (Bayer Pharma AG)

Ventavis (Bayer Pharma AG)

Ventavis (Active substance: Iloprost) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6207 of Wed, 13 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

11-9-2017

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6144 of Mon, 11 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

30-8-2017

EU/3/06/364 (Bayer AG)

EU/3/06/364 (Bayer AG)

EU/3/06/364 (Active substance: Sorafenib tosylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5981 of Wed, 30 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/109/05/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

30-8-2017

EU/3/07/518 (Bayer AG)

EU/3/07/518 (Bayer AG)

EU/3/07/518 (Active substance: Methyl 4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-yl]-5-pyrimidinyl(methyl)carbamate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5980 of Wed, 30 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/088/07/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2017

EU/3/17/1900 (Apogenix AG)

EU/3/17/1900 (Apogenix AG)

EU/3/17/1900 (Active substance: Asunercept) - Orphan designation - Commission Decision (2017)5909 of Fri, 25 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/050/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-8-2017

EU/3/10/847 (Bayer AG)

EU/3/10/847 (Bayer AG)

EU/3/10/847 (Active substance: Pegylated B-domain-deleted sequence-modified recombinant human factor VIII) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5793 of Mon, 21 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/128/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-8-2017

EU/3/14/1299 (Bayer AG)

EU/3/14/1299 (Bayer AG)

EU/3/14/1299 (Active substance: Riociguat) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5799 of Mon, 21 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/044/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-8-2017

EU/3/13/1200 (Bayer AG)

EU/3/13/1200 (Bayer AG)

EU/3/13/1200 (Active substance: Sorafenib tosylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5798 of Mon, 21 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/093/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-8-2017

EU/3/13/1199 (Bayer AG)

EU/3/13/1199 (Bayer AG)

EU/3/13/1199 (Active substance: Sorafenib tosylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5796 of Mon, 21 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-8-2017

EU/3/07/469 (Bayer AG)

EU/3/07/469 (Bayer AG)

EU/3/07/469 (Active substance: Ciprofloxacin (inhalation use)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5795 of Mon, 21 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/092/06/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-8-2017

EU/3/12/1073 (Bayer AG)

EU/3/12/1073 (Bayer AG)

EU/3/12/1073 (Active substance: Maytansinoid-conjugated human monoclonal antibody against mesothelin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)5797 of Mon, 21 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/063/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

17-8-2017

Xofigo (Bayer AG)

Xofigo (Bayer AG)

Xofigo (Active substance: Radium Ra 223 dichloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5755 of Thu, 17 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2653/PSUSA/10132/201611

Europe -DG Health and Food Safety

9-8-2017

Stivarga (Bayer AG)

Stivarga (Bayer AG)

Stivarga (Active substance: regorafenib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017) 5649 of Wed, 09 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2573/T/23

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2017

Eylea (Bayer AG)

Eylea (Bayer AG)

Eylea (Active substance: aflibercept) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)5087 of Mon, 17 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2392/R/33

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2017

Spherox (CO.DON AG)

Spherox (CO.DON AG)

Spherox (Active substance: spheroids of human autologous matrix-associated chondrocytes) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4974 of Wed, 12 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002736/0000

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2017

Nexavar (Bayer AG)

Nexavar (Bayer AG)

Nexavar (Active substance: Sorafenib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017)4937 of Mon, 10 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/690/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2017

Xarelto (Bayer AG)

Xarelto (Bayer AG)

Xarelto (Active substance: rivaroxaban) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017) 4473 of Tue, 27 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/944/PSUSA/2653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

11-5-2017

Dinutuximab beta Apeiron (APEIRON Biologics AG)

Dinutuximab beta Apeiron (APEIRON Biologics AG)

Dinutuximab beta Apeiron (Active substance: dinutuximab beta) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)3193 of Thu, 11 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3918

Europe -DG Health and Food Safety

4-5-2017

Adempas (Bayer AG)

Adempas (Bayer AG)

Adempas (Active substance: riociguat) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017)3057 of Thu, 04 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2737/T/22

Europe -DG Health and Food Safety