Oxycodonhydrochlorid "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxycodonhydrochlorid "Orion" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oxycodonhydrochlorid "Orion" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 47477
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxycodonhydrochlorid Orion 10 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

oxycodonhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide før du begynder at bruge Oxycodonhydrochlorid Orion

Sådan skal du bruge Oxycodonhydrochlorid Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Injektions- og infusionsopløsningen indeholder det aktive stof oxycodon, som tilhører en gruppe medicin,

der kaldes opioider.

Din læge har ordineret medicinen til dig til lindring af stærke smerter, som kun kan behandles

tilfredsstillende med opioider.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge Oxycodonhydrochlorid Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Oxycodonhydrochlorid Orion

hvis du er allergisk over for oxycodon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oxycodonhydrochlorid

Orion (angivet i afsnit 6).

hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer

hvis du har problemer med at få renset luftvejene for slim

hvis du har kramper

hvis du er i koma

hvis du har akutte smerter i maven

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion

hvis du tidligere har lidt af angst under indflydelse af alkohol eller beroligende medicin

hvis du har en blokering af tarmen (tarmslyng), der kaldes paralytisk ileus

hvis du har for høj koncentration af kuldioxid i blodet

hvis du har en sygdom, der påvirker både hjerte og lunger, som kaldes cor pulmonale

hvis du har alvorlig kronisk astma eller alvorlig kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL – rygerlunger).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Oxycodonhydrochlorid Orion:

hvis du har alvorligt nedsat lungefunktion

hvis du har myksødem (sygdom i skjoldbruskkirtlen der giver symptomer som tør, voksagtig fortykket

hud, lavt stofskifte)

hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

hvis du har nedsat funktion af binyrebarken f.eks. Addisons sygdom

hvis du har psykoser forårsaget af giftige stoffer

hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi)

hvis du er eller har været afhængig af alkohol eller medicin

hvis du på grund af alkoholnedtrapning har delirium tremens med symptomer såsom uklarhed,

forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.

hvis du har læsioner i hovedet

hvis du har lavt blodtryk

hvis du har nedsat blodmængde

hvis du har problemer med nyrer eller lever

hvis du har betændelseslignende tarmforstyrrelser

hvis du har galdevejssygdomme

hvis du har kramper i galdeblæren eller urinvejene

hvis du har betændelse i bugspytkirtlen

hvis du tager monoaminoxidase(MAO)-hæmmere (anvendes til behandling af depression eller Parkinson

sygodm)

hvis du er ældre og svækket

hvis du for nylig er blevet opereret eller hvis en operation er planlagt inden for de nærmeste dage

Fortæl det til lægen under behandlingen:

hvis din tarmfunktion ikke er i orden. Det kan tyde på en blokering af tarmen, og så skal behandlingen

straks stoppes

hvis dine smerter ikke lindres, selvom din dosis af oxycodon øges.

Langvarig anvendelse

Anvendelse af Oxycodonhydrochlorid Orion i længere perioder kan medføre fysisk afhængighed. Dosis skal

derfor reduceres gradvist, når behandlingen stoppes (se punkt 3 ”Hvis behandlingen bliver stoppet”).

Børn

Der foreligger ikke tilstrækkelig information til at anbefale brug af Oxycodonhydrochlorid Orion til børn.

Brug af anden medicin sammen med Oxycodonhydrochlorid Orion

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du anvender Oxycodonhydrochlorid Orion sammen med nogle andre typer medicin, kan virkningen af

denne injektion eller af den anden medicin ændres.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager:

medicin for at sove eller medicin til behandling af angst (angstdæmpende, sovemedicin eller beroligende

medicin)

medicin mod depression

medicin mod psykiske eller mentale sygdomme (såsom phenothiaziner eller neuroleptika)

anden stærk smertestillende medicin (f.eks. andre opioider)

medicin, der lindrer allergiske reaktioner (antihistaminer)

medicin, der lindrer kvalme og opkastning (antiemetika)

medicin mod Parkinsons sygdom

cimetidin, der anvendes mod halsbrand eller mavesår

medicin, der hindrer blodet i at danne blodpropper (warfarin)

antibiotika af makrolidtypen

medicin til behandling af svampeinfektioner

medicin til behandling af hiv/aids

medicin til behandling af tuberkulose

medicin til behandling af epilepsi

medicin til behandling af hjerterytmeforstyrrelser

prikbladet perikum (hypericum perforatum)

eller hvis du har taget en monoaminooxidase (MAO)-hæmmer inden for de sidste to uger. MAO-

hæmmere anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom.

Brug af Oxycodonhydrochlorid Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Oxycodonhydrochlorid Orion injektions- og infusionsvæske, opløsning kan anvendes sammen med mad og

drikke. Undgå dog grapefrugt juice, da det kan påvirke indholdet af oxycodon i plasma.

Alkohol

Lad være med at drikke alkohol under behandlingen. Hvis alkohol anvendes under behandlingen, kan det øge

nogle af oxycodons farlige bivirkninger, såsom alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Anvendelse af Oxycodonhydrochlorid Orion, til patienter der er gravide eller ammer, bør undgås i den

udstrækning det er muligt.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data for anvendelse af oxycodon til gravide kvinder. Oxycodon passerer igennem

moderkagen ind i barnets kredsløb. Anvendelse af oxycodon under graviditet kan forårsage

abstinenssymptomer hos nyfødte. Nyfødte af mødre, der fik oxycodon de sidste 3 eller 4 uger før fødslen,

kan få alvorlige åndedrætsproblemer. Oxycodonhydrochlorid Orion må kun anvendes under graviditet, hvis

fordelene opvejer de mulige risici for barnet.

Amning

Oxycodon kan udskilles i modermælken og kan forårsage vejrtrækningsproblemer hos nyfødte.

Oxycodonhydrochlorid Orion må derfor ikke anvendes til mødre, der ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Oxycodonhydrochlorid Orion især i

begyndelsen af behandlingen og ved stigning i dosis virker sløvende, og at det kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Denne medicin kan nedsætte din reaktionsevne og medføre birvirkninger såsom svimmelhed og søvnighed,

som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Oxycodonhydrochlorid Orion indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Oxycodonhydrochlorid Orion

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis.

Lægen ordinerer dosis specielt til dig afhængigt af din alder, hvor stærke dine smerter er, din almentilstand,

andre mulige sygdomme og anden tidligere eller samtidig medicin. Sundhedspersonalet vil gøre medicinen

klar og give den til dig, enten som en injektion (under huden, i en vene eller i en muskel) eller som drop

(under huden eller i en vene).

Du vil få Oxycodonhydrochlorid Orion i så kort tid som muligt.

Der er instruktioner for anvendelse til sundhedspersonalet bagerst i indlægssedlen

Hvis du har brugt for meget Oxycodonhydrochlorid Orion

Du får oxycodon af sundhedspersonalet. En overdosis er derfor usandsynlig. Kontakt lægen, skadestuen eller

apoteket, hvis du har taget mere af Oxycodonhydrochlorid Orion, end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på en overdosis er små pupiller, alvorlige vejrtrækningsproblemer, søvnighed, muskelslaphed,

langsom puls og for lavt blodtryk. I alvorlige tilfælde kan der også forekomme koma og dødsfald.

Når du søger lægehjælp, skal du medbringe denne indlægsseddel og den resterende injektions- og

infusionsvæske, opløsning og vise det til lægen.

Hvis du holder op med at bruge Oxycodonhydrochlorid Orion

Du må ikke stoppe pludseligt med at anvende denne medicin, med mindre din læge siger det. Hvis du ønsker

at stoppe med injektionerne skal du tale med lægen først. For at du ikke skal få ubehagelige virkninger,

nedsættes dosis normalt gradvist. Brat behandlingsophør kan inden for 24 timer medføre

abstinenssymptomer såsom rastløshed, løbende øjne og næse, svedudbrud og afbrudt søvn indenfor et døgn.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Dette lægemiddel kan i nogle ikke almindelige tilfælde forårsage alvorlige bivirkninger. Stop med at tage

Oxycodonhydrochlorid Orion og kontakt straks din læge, hvis følgende symptomer opstår:

nedsat åndedræt. Der er større risiko for dette hos ældre eller svækkede patienter. Lægemidlet kan også

forårsage kramper i bronkierne, vejrtrækningsbesvær og hæmme hosterefleksen.

svimmelhed, hvilket kan være et symptom på et alvorligt fald i blodtrykket

små pupiller, hvilket kan være et symptom på en overdosering

galdestensanfald

livstruende allergisk reaktion (anafylaktoide og allergiske reaktioner)

Oxycodon kan også forårsage følgende bivirkninger:

Meget almindelig (kan påvirke flere end l ud af 10 personer):

svimmelhed, søvnighed, hovedpine

forstoppelse, kvalme, opkastning. Din læge kan ordinere passende medicin til behandling af disse

symptomer

kløe.

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

angst, forvirring, nervøsitet, depression, unormale tanker, søvnløshed

rysten

fald i blodtrykket, når du rejser dig, som kan medføre svimmelhed, ørhed eller besvimelse

besværet vejrtrækning

mavesmerter, appetitløshed, diarré, fordøjelsesproblemer, tør mund

udslæt, udpræget svedtendens

væskeophobning, mathed, svedtendens, kulderystelser, manglende eller tab af styrke og energi.

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

uro, hallucinationer, hukommelsestab, følelsesmæssig ustabilitet, opstemthed

kramper, ufrivillige muskelsammentrækninger, udtalt muskelspænding, nedsat følesans ved berøring,

følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i huden, taleforstyrrelser, besvimelse, svimmelhed

udvidede blodkar

ændret smagssans, forstyrrelser i mave-tarm-kanalen, luft i maven, synkebesvær, blokering af tarmen,

opstød

forhøjede levertal

nældefeber, tør hud

vandladningsbesvær, krampe i urinrøret

udeblevet menstruation, nedsat kønsdrift, impotens

hævede arme og ben, tørst, abstinenssyndrom, utilpashed, lægemiddeltolerance

overfølsomhed

væskeunderskud

medicinafhængighed

nedsat syn

hjertebanken (i forbindelse med ophør af oxycodon).

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000personer):

allergisk reaktion, kraftige overfølsomhedsreaktioner

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

aggression

unormal øget smertefornemmelse

caries

stop eller undertrykkelse af galdestrømmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den

originale yderpakning for at beskytte med lys. Når ampullen er anbrudt skal injektions- og infusionsvæsken

anvendes umiddelbart. Al ubrugt opløsning skal bortskaffes.

Spørg altid på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oxycodonhydrochlorid Orion indeholder:

Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid. Hver milliliter indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: citronsyremonohydrat, natriumcitrat, natriumchlorid, saltsyre (til pH-justering),

natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Oxycodonhydrochlorid Orion injektions- og infusionsvæske, opløsning er en klar, farveløs opløsning.

Den fås i glasampuller pakket i æsker med 5 x 1 ml, 5 x 2 ml eller 5 x 10 ml.

1 ml fyldevolumen i en 2 ml glasampul med to gule ringe, 2 ml glasampul med to farvede ringe:

øverste ring er brun og nedre ring er gul eller 10 ml glasampul med to farvede ringe: øverste ring er

mørkeblå og den nedre ring er gul.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S,

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Oxycodonhydrochlorid Orion

Finland: Oxycodone Orion 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

Grækenland: Oxycodone Orion 10 mg/ml διάλυμα για ένεση ή έγχυση

Litauen: Oxycodone Orion 10 mg/ml injekcinis / infuzinis tirpalas

Sverige: Oxycodone Orion 10 mg/ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Disse oplysninger giver teknisk information om Oxycodonhydrochlorid Orion 10 mg/ml injektions- og

infusionsvæske, opløsning.

Instruktioner vedrørende anvendelse/håndtering

Anvend injektions- og infusionsvæsken umiddelbart efter anbrud. Al ubrugt opløsning skal kasseres.

Fortyndes om nødvendigt med 9 mg/ml (0,9%) saltvand eller 50 mg/ml (5%) glucose eller vand til

injektionsvæsker.

Hvis Oxycodonhydrochlorid Orion injektions- og infusionsvæske, opløsning anvendes samtidigt med

cyclizin, fortyndes den blandede opløsning med vand til injektionsvæsker. Natriumchloridopløsning 9 mg/ml

(0,9%) må ikke anvendes.

Hvis cyclizin- koncentrationen i den blandede kombination er under 3 mg/ml er opløsningen fysisk og

kemisk stabil i 24 timer ved stuetemperatur. Hvis cyclizin- koncentrationen i blandingen er over 3 mg/ml, er

opløsningen ikke stabil, og der kan opstå udfældning.

Prochlorperazin er kemisk uforligeligt med Oxycodonhydrochlorid Orion injektions- og infusionsvæske,

opløsning.

Oxycodonhydrochlorid Orion injektions- og infusionsvæske, opløsning ufortyndet eller fortyndet med 9

mg/ml (0,9%) natriumchloridopløsning, 50 mg/ml (5%) glucoseopløsning eller vand til injektionsvæsker er

fysisk og kemisk stabilt i 24 timer ved stuetemperatur, ved kontakt med polypropylen- eller

polycarbonatsprøjter, polyethylen- eller PVC- slanger eller PVC, EVA, polyolefin/polyamid, lav densitet-

polyethylen- og polypropylen-infusionsposer.

Hvis injektionsvæsken anvendes med de infusionsopløsninger og de udstyrskombinationer, der er anvendt i

disse studier, behøver den ikke beskyttes mod lys, uanset om den er ufortyndet eller fortyndet.

Ukorrekt behandling af den ufortyndede opløsning efter åbning af den originale ampul eller af de fortyndede

opløsninger kan påvirke produktets sterilitet.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

Catapres vs. Kapvay

Catapres vs. Kapvay

Catapres and Kapvay are both forms of clonidine hydrochloride, a centrally acting alpha-agonist. Catapres and Kapvay are used to treat different disorders. Catapres is used to treat high blood pressure (hypertension) and Kapvay is and extended-release formula used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

24-4-2018

Catapres vs. Minipress

Catapres vs. Minipress

Catapres (clonidine hydrochloride) and Minipress (prazosin hydrochloride) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed