Oxycodonhydrochlorid "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxycodonhydrochlorid "2care4" 20 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oxycodonhydrochlorid "2care4" 20 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55881
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side 1 af 8

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxycodonhydrochlorid 2care4 20 mg, hårde kapsler

Oxycodonhydrochlorid

08-2015

P106349-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodonhydrochlorid 2care4

Sådan skal du tage Oxycodonhydrochlorid 2care4

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Oxycodonhydrochlorid 2care4 er et centralt virkende, stærkt smertestillende middel, som tilhører den gruppe

af medicin, som kaldes opioider.

Oxycodonhydrochlorid 2care4 bruges til at behandle stærke smerter, som kun kan lindres tilstrækkeligt med

opioide analgetika.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodonhydrochlorid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Oxycodonhydrochlorid 2care4 hvis du

er allergisk over for Oxycodonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i (angivet i afsnit 6).

har alvorlige vejrtrækningsproblemer (respirationsdepression) med lavt indhold af ilt i blodet

(hypoksi) og/eller forøget indhold af kuldioxid (hyperkapni) i blodet.

har rygerlunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)), hjerteforandringer, der skyldes kronisk

overbelastning af lungekredsløbet (cor pulmonale) eller akut, svær astmatisk bronkitis.

har tarmslyng (paralytisk ileus).

har akutte mavesmerter eller har mindre hyppig tømning af mavetarmsystemet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oxycodonhydrochlorid 2care4, hvis du

er ældre eller svagelig.

har alvorligt nedsat lunge-, levereller nyrefunktion.

har for lavt stofskifte (myksødem), nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.

har nedsat funktion af binyrerne (Addisson’s sygdom).

Side 2 af 8

har forstørret prostata.

er afhængig af alkohol eller er under alkoholafvænning.

ved, at du er afhængig af opioider.

har betændelse i bugspytkirtlen.

har øget tryk i hjernen som f.eks. hovedskade.

har kredsløbsforstyrrelser.

lider af kramper i galde- eller urinveje.

lider af lavt blodtryk eller nedsat blodvolumen.

har epilepsi eller tendens til krampeanfald.

tager MAO-hæmmere (mod depression).

for nylig har gennemgået en tarmeller maveoperation.

lider af en betændelsestilstand i tarmen.

Oxycodonhydrochlorid 2care4 kan skabe primær afhængighed. Langvarig brug kan føre til udvikling af

tolerans, og dermed vil der være behov for stadig større doser for at opnå smertelindring.

Vedvarende brug af Oxycodonhydrochlorid 2care4 kan føre til fysisk afhængighed, og der kan opstå

abstinenssymptomer, hvis behandlingen stoppes brat. Når patienten ikke længere har behov for behandling

med oxycodonhydrochlorid, kan det være tilrådeligt at nedsætte dosis gradvist for at forebygge

abstinenssymptomer.

Når lægemidlet anvendes efter anvisningerne til patienter med kroniske smerter, er risikoen for at udvikle

fysisk og psykisk afhængighed imidlertid væsentligt nedsat, og risikoen bør overvejes i forhold til de mulige

fordele. Tal med lægen om dette.

Øget følsomhed over for smerte, som ikke bliver bedre på trods af højere doser, kan forekomme i sjældne

tilfælde. Hvis dette sker, vil din læge sætte din dosis ned eller skifte til et andet smertestillende opioid.

Brugen af Oxycodonhydrochlorid 2care4 anbefales ikke før en operation eller i 24 timer efter en operation.

Oxycodonhydrochlorid 2care4 bør anvendens med særlig forsigtighed til patienter med tidligere eller

nuværende alkohol- og stofmisbrug.

Hvis du drikker alkohol sammen med Oxycodonhydrochlorid 2care4, kan du føle dig mere søvning eller øge

risikoen for alvorlige bivirkninger som f.eks. overfladisk vejrtrækning med en risiko for vejrtrækningsstop

og besvimelse. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du tager Oxycodonhydrochlorid 2care4.

Børn og unge

Oxycodonhydrochlorid 2care4 er ikke undersøgt hos børn under 12 år. Kapslerne bør ikke anvendes til børn

under 12 år på grund af manglende dokumentation for sikkerhed og virkning.

Ældre

Hos ældre patienter uden nedsat nyre- og/eller leverfunktion er det normalt ikke nødvendigt at justere dosis.

Brug af anden medicin sammen med Oxycodonhydrochlorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Medicin der dæmper centralnervesystemets aktivitet, f.eks.

sovepiller eller beroligende midler (sedativa, hypnotika).

anden medicin der påvirker nervesystemet (phenothiaziner, neuroleptika).

medicin mod depression.

muskelafslappende medicin.

medicin mod allergi eller opkastning (antihistaminer, antiemetika).

andre opioider eller alkohol. Kan forstærke oxycodons bivirkninger, især

vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression).

Side 3 af 8

Medicin med antikolinerg virkning, f.eks.

anden medicin der påvirker centralnervesystemets parasympatiske og kolinerge. nervefibre

(psykotropisk medicin).

medicin mod allergi (antihistaminer) eller opkastning (antiemetika).

medicin mod Parkinsons sygdom. Kan forstærke oxycodons bivirkninger (f.eks.

forstoppelse, tør mund eller vandladningsproblemer).

Makrolidantibiotika, visse svampemidler og antivirale lægemidler kan forøge virkningen af

Oxycodonhydrochlorid 2care4, og derfor kan der være behov for at justere dosis, hvis du tager disse

lægemidler.

Cimetidin (mod halsbrand) kan hæmme omsætningen af oxycodon.

Visse lægemidler til epilepsi og også naturlægemidlet Perikon (johannesurt) kan forøge virkningen

af Oxycodonhydrochlorid 2care4.

MAO-hæmmere (mod depression) kan forstærke oxycodons bivirkninger (f.eks. ophidselse, stigning

eller fald i blodtryk).

Der er observeret klinisk relevant stigning eller fald i blodets størkning hos patienter, der tager

antikoagulantia af coumarintypen (mod blodpropper) samtidig med oxycodonhydrochlorid.

Brug af Oxycodonhydrochlorid 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Oxycodonhydrochlorid 2care4 kan tages med eller uden mad sammen med rigelig væske.

Alkohol nedsætter koncentrations- og reaktionsevnen yderligere og kan forstærke mulige bivirkninger såsom

sløvhed og vejrtrækningsbesvær.

Grapefrugtjuice kan hæmme oxycodons metabolisme og dermed forøge dens virkning. Derfor skal du undgå

at drikke grapefrugtjuice, mens du tager Oxycodonhydrochlorid 2care4.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Om muligt, bør du undgå Oxycodonhydrochlorid 2care4 under graviditet. Der foreligger ikke tilstrækkelige

data for brug af oxycodon hos gravide kvinder. Oxycodon passerer moderkagen og går over i barnets

kredsløb.

Længerevarende brug af oxycodon under graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos nyfødte. Brug af

oxycodon under fødslen kan medføre vejrtrækningsproblemer hos den nyfødte.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Oxycodonhydrochlorid 2care4, da oxycodon går over i mælken og kan

forårsage vejrtrækningsbesvær hos nyfødte.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oxycodonhydrochlorid 2care4 især i

begyndelsen af behandlingen og ved stigning i dosis virker sløvende, og at det kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Oxycodon nedsætter koncentrations- og reaktionsevnen i en sådan grad, at evnen til at køre bil og betjene

maskiner påvirkes eller ophører helt. Se punkt 4 ”Bivirkninger” for at se hvilke bivirkninger, der kan påvirke

Side 4 af 8

motorikken og koncentrationsevnen. Når behandlingen stabiliseres, vil det muligvis ikke være nødvendigt

helt at forbyde bilkørsel. Det er op til den behandlende læge at vurdere hver enkelt situation. Tal med lægen

om, hvorvidt og under hvilke omstændigheder du kan køre bil.

3.

Sådan skal du tage Oxycodonhydrochlorid 2care4

Tag altid Oxycodonhydrochlorid 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år

Den normale startdosis er en 5 mg-kapsel hver 6. time. Lægen vil ordinere den dosis, der er nødvendig for at

lindre dine smerter.

Tal med lægen, hvis du stadig har smerter, mens du tager kapslerne.

Anvendelse

Oxycodonhydrochlorid 2care4-kapslerne sluges hele sammen med en tilstrækkelig mængde væske.

Oxycodonhydrochlorid 2care4 må ikke tages sammen med alkoholiske drikke.

Du må kun tage kapslerne gennem munden. Kapslernes indhold må aldrig indsprøjtes, da dette kan have

alvorlige bivirkninger, som kan være dødelige.

Instruktion i åbning af børnesikrede blisterkort:

Tryk ikke kapslen direkte ud af blisterlommen.

Adskil en blisterlomme fra resten af blisterkortet ved at rive langs perforeringen rundt om

blisterlommen.

Træk forsigtigt bagsiden af for at åbne blisterlommen.

Oxycodonhydrochlorid hårde kapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis

kan bruge dine Oxycodonhydrochlorid 2care4 hårde kapsler til alle anførte doseringer.

Voksne med nedsat nyre- eller leverfunktion:

Den normale startdosis er halvdelen af den anbefalede dosis for voksne. Lægen vil ordinere den rette dosis

ud fra din kliniske situation og ved om muligt at anvende en mere passende formulering.

Side 5 af 8

Brug til børn

Oxycodonhydrochlorid 2care4 må ikke bruges til børn under 12 år.

Hvis du har taget for mange Oxycodonhydrochlorid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Oxycodonhydrochlorid 2care4, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du kan få symptomer som små pupiller, vejrtrækningsbesvær, slappe muskler og lavt blodtryk. I alvorlige

tilfælde kan der forekomme kredsløbskollaps, nedsat reaktionsevne, bevidstløshed, langsom hjerterytme og

ophobning af vand i lungerne. Misbrug af store doser af stærke opioider såsom oxycodon kan være dødelig.

Du må under ingen omstændigheder udsætte dig selv for situationer, der kræver ekstra koncentration, såsom

bilkørsel.

Hvis du har glemt at tage Oxycodonhydrochlorid 2care4

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det, og fortsæt som før. Du må ikke

tage to doser inden for 4 timer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte kapsel.

Hvis du holder op med at tage Oxycodonhydrochlorid 2care4

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen. Når patienten ikke længere har behov

for behandling med Oxycodonhydrochlorid 2care4, kan det være tilrådeligt at nedsætte dosis gradvist for at

forebygge abstinenssymptomer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der skal tages højde for følgende væsentlige bivirkninger eller symptomer, og der skal træffes

forholdsregler, når disse bivirkninger opstår:

Hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage Oxycodonhydrochlorid 2care4

og straks kontakte lægen:

Vejrtrækningsbesvær er den væsentligste risiko ved opioider, og den optræder især hos ældre eller svækkede

patienter. Hos disponerede patienter kan opioider således få blodtrykket til at falde.

Derudover kan oxycodon give små pupiller, luftrørskrampe og kramper i den glatte muskulatur og

undertrykke hosterefleksen.

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

sedation (træthed og sløvhed).

svimmelhed.

hovedpine.

forstoppelse.

kvalme.

opkastning.

kløe.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

manglende appetit.

flere psykologiske bivirkninger såsom:

Side 6 af 8

humørsvingninger (f.eks. angst, depression).

ændringer i aktivitetsniveau (for det meste nedsættelse, somme tider ledsaget af træthed). I visse

tilfælde ses en stigning med nervøsitet og søvnforstyrrelser til følge.

ændringer i funktion (tankeforstyrrelser, forvirring).

rysten (tremor)

hiven efter vejret, stakåndethed, hikke.

tør mund, mavesmerter, diarre, mavebesvær (dyspepsi).

udslæt, øget svedtendens

øget vandladningstrang.

mathed (asteni)

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

allergiske reaktioner.

øget udskillelse af hormoner (ADH).

mangel på vand i kroppen (dehydrering).

ændringer i opfattelsesevnen såsom depersonalisering og hallucinationer, nedsat sexlyst, rastløshed,

voldsom følelsesmæssig adfærd, en ekstrem lykkefølelse, lægemiddelafhængighed (se afsnit 2).

øget eller nedsat spænding af musklerne, koordinationsforstyrrelser, ufrivillige

muskelsammentrækninger, krampeanfald især hos patienter, der lider af epilepsi eller har tendens til

krampeanfald, muskelstivhed og besvær med at strække muskler ud, taleforstyrrelser, besvimelse,

prikkende og stikkende fornemmelse (paræstesi), nedsat følesans (hypæstesi), migræne,

smagsforstyrrelser, hukommelsestab.

rindende øjne, sammentrækning af pupillerne, nedsat syn.

lydoverfølsomhed (hyperacusis), snurrende svimmelhedsfølelse (vertigo).

hjertebanken, opmærksom på hjerterytmen.

udvidelse af blodkar (vasodilatation).

vejrtrækningsbesvær, hoste, ondt i halsen, løbende næste, stemmeforandringer.

synkebesvær, mundsår, tandkødsbetændelse, mundbetændelse (stomatitis), luft i maven, bøvsen,

tarmslyng (ileus).

forhøjede leverenzymer.

vandladningsproblemer.

impotens.

smerter (f.eks. brystsmerter), kulderystelser, væskeophobninger i vævene (ødem), utilpashed, fysisk

afhængighed med abstinenssymptomer, lægemiddeltolerance der kræver øget dosis for at bibeholde

virkningen, tørst.

skader på grund af ulykke.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

herpes simplex (lidelse i hud og slimhinder).

sygdom i lymfeknuderne (lymfadenopati).

øget appetit.

fald i blodtryk, svimmelhed når man rejser sig fra siddende eller liggende position.

blødende tandkød, tjæreagtig afføring, misfarvning af tænder og tandskader.

muskelkramper.

blod i urinen (hæmaturi).

vægtforandringer (tab eller stigning), cellulitis.

tør hud.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

skællende udslæt (eksfoliativ dermatitis).

kløende hududslæt (nældefeber), øget lysfølsomhed (fotosensibilitet).

Side 7 af 8

Ikke kendt (kan ikke estimeres fra forhåndenværende data)

alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner)

aggression

øget smertefølsomhed som ikke kan forbedres ved at øge dosis.

Huller i tænderne

Smerte i højre side af maven, kløe og gulsot der skyldes en slags betændelse i galdeblæren

udebleven menstruation (amenoré).

Modvirkende foranstaltninger:

Hvis du får nogen af de ovenstående bivirkninger, vil lægen træffe passende foranstaltninger. En bivirkning

som forstoppelse kan forebygges med fiberrig kost og øget væskeindtagelse. Hvis du lider af kvalme eller

opkastning, kan lægen ordinere medicin mod dette.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke fremgår af

denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Oxycodonhydrochlorid 2care4 utilgængeligt for børn.

Brug ikke Oxycodonhydrochlorid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oxycodonhydrochlorid 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Oxycodonhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.

Kapselskal: Gelatine, natriumlaurylsulfat, titandioxid (E71), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172),

indigotin (E132).

Blæk til prægning: shellak, sort jernoxid (E172), kaliumhydroxid.

Side 8 af 8

Udseende og pakningsstørrelser

Oxycodonhydrochlorid 2care4 20 mg:

Hårde kapsler, 14,4 mm lange, med en lys pink krop mærket ’20’ og en brun hætte mærket ’OXY’.

Fås i pakninger af 30 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2015.

30-8-2018

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety