Oxycodone/naloxone "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxycodone/naloxone "Krka" 10+5 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 10+5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Oxycodone/naloxone "Krka" 10+5 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57892
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

19. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Oxycodone/naloxone "Krka", depottabletter

0.

D.SP.NR.

30332

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oxycodone/naloxone "Krka", depottabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

mg/5

Hver depottablet indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 9 mg oxycodon og

5 mg naloxonhydrochlorid som 5,45 mg naloxonhydrochloriddihydrat, svarende til 4,5 mg

naloxon.

mg/10

Hver depottablet indeholder 20 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 18 mg oxycodon og

10 mg naloxonhydrochlorid som 10,9 mg naloxonhydrochloriddihydrat, svarende til 9 mg

naloxon.

mg/20

Hver depottablet indeholder 40 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 36 mg oxycodon og

20 mg naloxonhydrochlorid som 21,8 mg naloxonhydrochloriddihydrat, svarende til 18 mg

naloxon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 10 mg/5 mg depottablet indeholder 66,45 mg lactose (som monohydrat).

Hver 20 mg/10 mg depottablet indeholder 51,78 mg lactose (som monohydrat).

Hver 40 mg/20 mg depottablet indeholder 103,55 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

mg/5

Hvide, ovale, let bikonvekse, filmovertrukne depottabletter mærket med ”10” på en side af

tabletten (dimensioner: 9,5 mm×4,5 mm).

mg/10

Svagt lyserøde, ovale, let bikonvekse, filmovertrukne depottabletter mærket med ”20” på

57892_spc.docx

Side 1 af 17

en side af tabletten (dimensioner: 9,5 mm×4,5 mm).

mg/20

Brunliggule, kapselformede, let bikonvekse, filmovertrukne depottabletter mærket med

”40” på en side af tabletten (dimensioner: 14,0 mm×6,0 mm).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Stærke smerter, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioidanalgetika.

Opiodantagonisten naloxon er tilsat for at modvirke nogle af bivirkningerne af ocycodon.

Oxycodone/naloxone "Krka" er godkendt til behandling af voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Analgesi

Den analgetiske effekt af Oxycodone/naloxone "Krka" er ækvivalent med

oxycodonhydrochlorid i depotformuleringer.

Dosis bør justeres i forhold til smerteintensitet og den enkelte patients respons. Med

mindre andet er foreskrevet, skal disse tabletter administreres som følger:

Voksne

Den normale initialdosis til opioidnaive patienter er 10 mg/5 mg

oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid hver 12. time.

Lavere styrker er tilgængelige til at lette dosistitrering ved opstart af opiodbehandling og til

individuelle dosisjusteringer.

Patienter, som allerede er i behandling med opioider, kan starte med højere doser af

Oxycodone/naloxone "Krka", afhængig af tidligere erfaringer med opioidbehandling.

Den maximale døgndosis af disse tabletter er 160 mg oxycodonhydrochlorid og 80 mg

naloxonhydrochlorid. Den maksimale daglige dosis er forbeholdt patienter, som tidligere

har været i behandling med en stabil dosis, og som har behov for en øget dosis. Der bør

tages særligt hensyn til patienter med nedsat nyrefunktion og patienter med let nedsat

leverfunktion, hvis en øget dosis overvejes. Til patienter, som har brug for en højere dosis,

kan behandlingen suppleres med oxycodonhydrochlorid i depotformulering givet

samtidigt, idet der tages højde for den maximale døgndosis på 400 mg

oxycodonhydrochlorid i depotformulering. Supplement med oxycodonhydrochlorid kan

reducere naloxonhydrochlorids gavnlige effekt på tarmfunktionen.

Ved seponering af behandling med disse tabletter og efterfølgende skift til andet opioid

kan det forventes, at tarmfunktionen forværres.

Nogle patienter, som tager disse depottabletter efter en fast doseringsplan, har behov for

hurtigtvirkende analgetika som nødmedicin ved gennembrudssmerter.

57892_spc.docx

Side 2 af 17

Oxycodone/naloxone "Krka" er en depotformulering og er derfor ikke egnet til behandling

af gennembrudssmerter. Ved behandling af gennembrudssmerter skal en enkelt dosis

nødmedicin udgøre ca. 1/6 af den totale døgndosis af oxycodonhydrochlorid. Brug af

nødmedicin mere end to gange daglig indikerer normalt, at den anvendte dosering af

Oxycodone/naloxone "Krka" skal øges. Justeringen af dosis skal foretages 2 gange daglig

med 1-2 dages mellemrum. Så længe det er nødvendigt med smertebehandling, er målet at

finde en patientspecifik dosis, som ved to daglige doser giver tilstrækkelig smertelindring

med så lidt nødmedicin som muligt.

Den fastsatte dosis af Oxycodone/naloxone "Krka" administreres to gange daglig i henhold

til en fast doseringsplan. For de fleste patienter passer det med en jævnt fordelt

administration (samme dosis givet hver 12. time, morgen og aften). Nogle patienter kan,

afhængigt af deres smertetilstand, have gavn af en ujævnt fordelt dosering tilrettelagt efter

smertemønsteret. Generelt bør den lavest effektive dosis analgetikum anvendes.

Ved behandling af non-maligne smerter er en daglig dosis på op til 40 mg/20 mg

oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid normalt tilstrækkelig, men det kan dog være

nødvendigt at anvende højere dosis.

Behandlingsvarighed

Oxycodone/naloxone "Krka" må ikke anvendes i længere tid end højst nødvendigt. Hvis

sygdommens type og sværhedsgrad nødvendiggør længerevarende behandling, skal

patienten overvåges nøje og regelmæssigt for at vurdere, om og i hvilket omfang fortsat

behandling er nødvendig.

Når opioidbehandling ikke længere er nødvendig, anbefales det at reducere den daglige

dosis gradvist (se pkt. 4.4).

Ældre

Som for yngre voksne afhænger dosis af smerternes intensitet og af den enkelte patients

respons.

Patienter med nedsat leverfunktion

Et klinisk forsøg har vist, at plasmakoncentrationen af både oxycodon og naloxon er

forhøjet hos patienter med nedsat leverfunktion. Koncentrationen af naloxon blev påvirket

i højere grad end koncentrationen af oxycodon (se pkt. 5.2). Den kliniske betydning af, at

patienter med nedsat leverfunktion eksponeres for en relativt høj koncentration af naloxon,

kendes endnu ikke. Oxycodone/naloxone "Krka" bør anvendes med forsigtighed til

patienter med let nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4). Oxycodone/naloxone "Krka" er

kontraindiceret til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Et klinisk forsøg har vist, at plasmakoncentrationen af både oxycodon og naloxon er

forhøjet hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2). Koncentrationen af naloxon

blev påvirket i højere grad end koncentrationen af oxycodon. Den kliniske betydning af, at

patienter med nedsat nyrefunktion eksponeres for en relativt høj koncentration af naloxon,

kendes endnu ikke. Oxycodone/naloxone "Krka" bør anvendes med forsigtighed til

patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Oxycodone/naloxone "Krka" hos børn under 18 år er ikke

57892_spc.docx

Side 3 af 17

klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Til oral anvendelse.

Den fastsatte dosis Oxycodone/naloxone "Krka" administreres to gange daglig i henhold til

en fast doseringsplan.

Depottabletterne kan tages sammen med eller uafhængigt af mad og skal tages med en

tilstrækkelig mængde væske. Disse depottabletter skal synkes hele og må ikke deles,

brækkes, tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1,

Alle situationer hvor opioider er kontraindiceret,

Svær respirationsdepression med hypoxi og/eller hyperkapni,

Svær kronisk obstruktiv lungesygdom,

Cor pulmonale,

Svær bronkial astma,

Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus,

Moderat til svært nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Den største risiko ved overdosering med opioider er respirationsdepression.

Der skal udvises forsigtighed ved administration af Oxycodone/naloxone "Krka" til ældre

eller svækkede patienter, patienter med opioidinduceret paralytisk ileus, patienter med

svært nedsat lungefunktion, patienter med søvnapnø, myksødem, hypothyroidisme,

Addisons sygdom (binyrebarkinsufficiens), forgiftningspsykose, cholelithiasis,

prostatahypertrofi, alkoholisme, delirium tremens, pancreatitis, hypotension, hypertension,

eksisterende hjerte-kar-sygdomme, hovedskader (pga. risiko for øget intrakranielt tryk),

epilepsi eller tendens til krampeanfald samt hos patienter, der er i behandling med MAO-

hæmmere.

Der skal også udvises forsigtighed ved administration af Oxycodone/naloxone "Krka" til

patienter med let nedsat lever- eller nyrefunktion. Det er især nødvendigt, at patienter med

svært nedsat nyrefunktion monitoreres omhyggeligt.

Diarré kan betragtes som en mulig bivirkning af naloxon.

Patienter, der er i langtidsbehandling med opioider, kan initialt få seponeringssymptomer

ved skift til Oxycodone/naloxone "Krka". Sådanne patienter kræver særlig

opmærksomhed.

Oxycodone/naloxone "Krka" er ikke egnet til behandling af abstinenssymptomer.

Langtidsbehandling kan medføre udvikling af tolerance hos patienten, hvilket kan

nødvendiggøre brug af højere doser for at opnå den ønskede effekt. Kronisk brug af

Oxycodone/naloxone "Krka" kan medføre fysisk afhængighed. Der kan forekomme

abstinenssymptomer ved pludselig seponering af behandlingen. Hvis behandling med

57892_spc.docx

Side 4 af 17

Oxycodone/naloxone "Krka" ikke længere er nødvendig, anbefales det at reducere den

daglige dosis gradvist for at undgå, at der opstår abstinenssyndrom (se pkt. 4.2).

Der er risiko for udvikling af psykisk afhængighed af opioidanalgetika, inklusiv

Oxycodone/naloxone "Krka". Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af

Oxycodone/naloxone "Krka" til patienter, som tidligere har haft et alkohol- eller

stofmisbrug. Oxycodon alene har en misbrugsprofil, svarende til andre stærke

opioidagonister.

Depottabletterne skal sluges hele for ikke at ødelægge den forlængede virkning. De må

ikke deles, brækkes, tygges eller knuses. Deling, brækning, tygning eller knusning af

depottabletterne før indtagelse fører til en hurtigere frigivelse af de aktive stoffer og

absorption af en potentielt dødelig dosis oxycodon (se pkt. 4.9).

Patienter, der har oplevet somnolens og/eller et pludseligt søvnanfald, må ikke føre

motorkøretøjer eller betjene maskiner. Derudover kan det overvejes at reducere dosis eller

seponere behandlingen. På grund af mulige additive virkninger bør der udvises

forsigtighed, når patienter tager andre sedativa i kombination med Oxycodone/naloxone

"Krka" (se pkt. 4.5 og 4.7).

Hvis Oxycodone/naloxone "Krka" tages sammen med alkohol, kan bivirkningerne af

Oxycodone/naloxone "Krka" øges; samtidig brug bør undgås.

Sikkerhed og effekt af Oxycodone/naloxone "Krka" er ikke blevet undersøgt hos børn og

unge under 18 år. Det frarådes derfor at anvende Oxycodone/naloxone "Krka" til børn og

unge under 18 år.

Der er ingen klinisk erfaring med behandling af patienter med peritoneal carcinomatose

eller sub-okklusivt syndrom i fremskredne stadier af cancer i fordøjelsessystemet eller

bækkenet. Oxycodone/naloxone "Krka" bør derfor ikke anvendes til denne patientgruppe.

Oxycodone/naloxone "Krka" bør ikke anvendes præoperativt eller indenfor 12-24 timer

efter operationen. Tidspunktet, for hvornår behandling med Oxycodone/naloxone "Krka"

kan påbegyndes postoperativt, afhænger af type og omfang af operationen, anvendt

anæstesi, anden medicinering og patientens tilstand og kræver derfor en grundig afvejning

af fordele og risici for den enkelte patient.

Narkomaner bør på det kraftigste frarådes at misbruge Oxycodone/naloxone "Krka". Hos

personer, der er afhængige af opioider som f.eks. heroin, morphin eller methadon, vil

misbrug af Oxycodone/naloxone "Krka" ved parenteral, nasal eller oral indtagelse medføre

markante abstinenssymptomer eller forværring af allerede eksisterende

abstinenssymptomer (se pkt. 4.9). Dette skyldes naloxons antagonistiske egenskaber

overfor opioidreceptorer.

Oxycodone/naloxone "Krka" består af en dobbelt polymermatrix, der kun er beregnet til

oral anvendelse. I tilfælde af misbrug i form af parenteral injektion kan hjælpestofferne

(især talcum) medføre lokale vævsnekroser, granulomer i lungerne eller andre alvorlige,

potentielt dødelige hændelser.

Den tomme depottabletmatrix kan muligvis ses i afføringen.

57892_spc.docx

Side 5 af 17

Brug af Oxycodone/naloxone "Krka" kan give positive resultater i dopingkontroller. Brug

af Oxycodone/naloxone "Krka" som dopingmiddel kan udgøre en sundhedsrisiko.

Lægemidlet indeholder lactose. Oxycodone/naloxone "Krka" bør ikke anvendes til

patienter med sjælden, arvelig galactoseintolerans (Lapp lactase deficiency) eller

glucose/galactose-malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

CNS-depressiva (f.eks. andre opioider, sedativa, hypnotika, antidepressiva, phenotiaziner,

neuroleptika, antihistaminer og antiemetika) kan forstærke den CNS-dæmpende effekt

(f.eks. respirationsdepression) af Oxycodone/naloxone "Krka".

Alkohol kan forstærke de farmakodynamiske virkninger af Oxycodone/naloxone "Krka";

samtidig brug bør undgås.

Der er observeret klinisk relevante ændringer i INR (International Normalized Ratio eller

Quick-value) i begge retninger hos enkeltpersoner ved samtidig administration af

oxycodon og coumarin-antikoagulantia.

Oxycodon metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4 og delvist via CYP2D6 (se pkt. 5.2).

Disse metaboliseringsvejes aktiviteter kan hæmmes eller fremmes af forskellige samtidigt

administrerede lægemidler eller kostelementer. Om nødvendigt skal Oxycodone/naloxone

"Krka"-doserne justeres i overensstemmelse hermed.

CYP3A4-hæmmere, såsom makrolidantibiotika (f.eks. clarithromycin, erythromycin,

telithromycin), azolantimykotika (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconazol,

posaconazol), proteasehæmmere (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir),

cimetidin og grapefrugtjuice kan forårsage nedsat udskillelse af oxycodon, hvilket kan

medføre en stigning i oxycodonkoncentrationen i blodet. Det kan være nødvendigt at

foretage dosisreduktion af Oxycodone/naloxone "Krka" og efterfølgende fornyet titrering.

CYP3A4-induktorer, såsom rifampicin, carbamazepin, phenytoin og prikbladet perikon

(Hypericum perforatum), kan fremkalde metabolisering af oxycodon og forårsage øget

udskillelse af lægemidlet, hvilket medfører et fald i oxycodonkoncentrationen i blodet. Der

skal udvises forsigtighed, og yderligere titrering kan være nødvendig for at opnå

tilstrækkelig symptomkontrol.

I teorien kan lægemidler, der hæmmer CYP2D6-aktiviteten, såsom paroxetin, fluoxetin og

quinidin, forårsage nedsat udskillelse af oxycodon, hvilket kan medføre en stigning i

oxycodonkoncentrationen i blodet. Samtidig administration med CYP2D6-hæmmere havde

en ubetydelig indvirkning på elimineringen af oxycodon og havde heller ingen indflydelse

på oxycodons farmakodynamiske virkninger.

In vitro-metabolismeforsøg indikerer, at der ikke kan forventes klinisk relevante

interaktioner mellem oxycodon og naloxon.

Der er minimal sandsynlighed for klinisk relevante interaktioner mellem paracetamol,

acetylsalicylsyre eller naltrexon og oxycodon/naloxon-kombinationen i terapeutiske

koncentrationer.

4.6

Graviditet og amning

57892_spc.docx

Side 6 af 17

Fertilitet

Der foreligger ingen data om fertilitet.

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af Oxycodone/naloxone "Krka" til gravide eller i

forbindelse med fødsel. Data fra et begrænset antal tilfælde, hvor den gravide blev

behandlet med oxycodon, indikerer ingen risiko for medfødte abnormiteter.

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af naloxon til gravide er ringe. Den systemiske

optagelse af naloxon efter administration af Oxycodone/naloxone "Krka" er dog relativt lav

(se pkt. 5.2). Både oxycodon og naloxon passerer placenta. Der er ikke udført dyreforsøg

med oxycodon/naloxon-kombinationen (se pkt. 5.3). Dyreforsøg, hvor oxycodon eller

naloxon blev givet hver for sig, indikerer ingen teratogen eller embryotoksisk effekt.

Længerevarende brug af oxycodon under graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos

den nyfødte. Brug af oxycodon under fødslen kan forårsage respirationsdepression hos den

nyfødte. Oxycodone/naloxone "Krka" må kun anvendes under graviditet, såfremt fordelene

opvejer risici for det ufødte eller nyfødte barn.

Amning

Oxycodon udskilles i modermælk. Mælk/plasma-koncentrationsratio er 3,4:1, og det er

derfor muligt, at oxycodon kan påvirke det ammede barn. Det er usikkert, om naloxon også

udskilles i modermælk. Den systemiske koncentration af naloxon efter administration af

Oxycodone/naloxone "Krka" er dog meget lav (se pkt. 5.2). Det kan ikke udelukkes, at

specielt gentagen indtagelse af Oxycodone/naloxone "Krka" af den ammende moder kan

udgøre en risiko for det ammende barn. Amning bør ophøre under behandling med

Oxycodone/naloxone "Krka".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Oxycodone/naloxone "Krka" påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Dette gælder især ved starten af behandlingen, ved øgning af dosis eller

skift af præparat og ved samtidig indtagelse af Oxycodone/naloxone "Krka" og stoffer med

CNS-dæmpende effekt. Ved stabil dosis er et generelt forbud ikke nødvendigt. Vurdering

af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner skal ske i samråd mellem patienten

og dennes læge.

Patienter, der behandles med Oxycodone/naloxone "Krka", og som oplever somnolens

og/eller pludselige søvnanfald, skal advares mod at føre motorkøretøjer eller foretage sig

noget, hvor nedsat opmærksomhed kan bringe dem selv eller andre i risiko for alvorlig fare

eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil sådanne gentagne anfald og tilfælde af

somnolens er forsvundet (se også pkt. 4.4 og 4.5).

4.8

Bivirkninger

Følgende frekvenser danner grundlag for vurdering af bivirkninger:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

57892_spc.docx

Side 7 af 17

Indenfor hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

Bivirkninger ved smertebehandling

Systemorgan-

klasse

MedDRA

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Immunsystemet

Hypersensitivite

Metabolisme og

ernæring

Nedsat, evt.

manglende

appetit

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Abnorme tanker

Angst

Konfusion

Depression

Nervøsitet

Rastløshed

Eufori

Hallucinationer

Mareridt

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine

Somnolens

Konvulsioner

Opmærksomhed

sforstyrrelser

Taleforstyrrelser

Synkope

Tremor

Paræstesi

Sedation

Øjne

Synsnedsættelse

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Angina pectoris

Palpitationer

Takykardi

Vaskulære

sygdomme

Hedeture

Blodtryksfald

Blodtryks-

stigning

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Rinoré

Hoste

Gaben

Respirations-

depression

Mave-tarm-

kanalen

Abdominal

smerter

Forstoppelse

Diarré

Mundtørhed

Dyspepsi

Opkastning

Kvalme

Flatulens

Abdominal

distension

Tandsygdomme

Opstød

Lever og

galdeveje

Forhøjede

leverenzymer

Galdestens-kolik

Hud og

subkutane væv

Pruritus

Hudreaktioner

Hyperhidrose

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Muskel-

trækninger

Myalgi

57892_spc.docx

Side 8 af 17

Nyrer og

urinveje

Pludselig

vandladnings-

trang

Urinretention

reproduktive

system og

mammae

Erektil

dysfunktion

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Asteni

Træthed

Brystsmerter,

Kulderystelser,

Abstinenssympt

omer

Generel

utilpashed

Smerte

Perifere ødemer

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Traumer,

forgiftninger og

behandlings-

komplikationer

Kvæstelser fra

uheld

især hos personer med epilepsi eller som er disponerede for kramper

især hos patienter med koronararteriesygdom i anamnesen

Yderligere kendte bivirkninger for den aktive substans oxycodonhydrochlorid:

På grund af dets farmakologiske egenskaber kan oxycodonhydrochlorid medføre

respirationsdepression, miosis, bronkospasmer og kramper i glat muskulatur så vel som

undertrykkelse af hosterefleksen.

Systemorgan-

klasse

MedDRA

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Herpes

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Dehydrering

Øget appetit

Psykiske

forstyrrelser

Humør-

svingninger og

personligheds-

forandringer

Nedsat

aktivitetsniveau

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Agitation

Perceptions-

forstyrrelser

(f.eks.

manglende

virkelighedssans)

Reduceret libido

Afhængighed

57892_spc.docx

Side 9 af 17

Nervesystemet

Koncentrations-

besvær

Migræne

Smagsforstyrrel-

Hypertoni

Ufrivillige

muskelsammen-

trækninger

Hypoæstesi

Koordinations-

forstyrrelser

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Vaskulære

sygdomme

Vasodilation

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dysfoni

Mave-tarm-

kanalen

Hikke

Dysfagi, Ileus

Sår i munden

Stomatit

Melæna

Gingival blødning

Lever og

galdeveje

Cholestase

Hud og

subkutane væv

Tør hud

Urticaria

Nyrer og

urinveje

Dysuri

Det reproduktive

system og

mammae

Amenoré

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Ødem

Tørst

Tolerance

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Afhængig af anamnesen kan en overdosis af Oxycodone/naloxone "Krka" manifestere sig

ved symptomer udløst af enten oxycodon (opioidreceptor-agonist) eller naloxon

57892_spc.docx

Side 10 af 17

(opioidreceptor-antagonist). Symptomer på overdosering med oxycodon inkluderer miosis,

respirationsdepression, somnolens som kan udvikle sig til stupor, slaphed af

skeletmuskulaturen, bradykardi og hypotension. I svære tilfælde kan der forekomme koma,

ikke-kardiogent lungeødem og kredsløbskollaps, hvilket kan resultere i dødsfald.

Overdosering med naloxon alene er usandsynlig.

Behandling

Abstinenssymptomer, som er forårsaget af en overdosis med naloxon, skal behandles

symptomatisk under tæt overvågning.

Ved kliniske symptomer på en oxycodonoverdosis kan der indgives en opioidantagonist

(f.eks. 0,4-2 mg naloxonhydrochlorid intravenøst). Indgift af enkeltdoser skal gentages

med 2-3 minutters mellemrum afhængigt af den kliniske situation. Det er muligt at foretage

intravenøs infusion af 2 mg naloxonhydrochlorid i 500 ml isotonisk saltvandsopløsning

eller 5 % dextroseopløsning (svarende til 0,004 mg naloxon/ml). Infusionshastigheden skal

justeres i forhold til de tidligere bolusinjektioner og patientens respons.

Ventrikelskylning kan overvejes.

Om nødvendigt skal der anvendes understøttende behandling (mekanisk ventilation, ilt,

administration af vasopressorer og væskeinfusion) ved ledsagende kredsløbschok. Ved

hjertestop eller hjertearytmier kan hjertemassage eller defibrillering være indiceret. Det

kan være nødvendigt at anvende kunstig ventilation. Væske- og elektrolytmetabolismen

skal opretholdes.

4.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AA 55. Analgetika; Opioider; Naturlige opiumalkaloider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Oxycodon og naloxon udviser affinitet til kappa-, my- og delta-opioidreceptorer i hjerne,

rygmarv og perifere organer (f.eks. tarme). Oxycodon indvirker på disse receptorer som

opioidagonist og binder til de endogene opioidreceptorer i CNS. Naloxon er derimod en

ren antagonist, der indvirker på alle typer af opioidreceptorer.

Farmakodynamiske virkninger

På grund af en udtalt første-passage-metabolisme er biotilgængeligheden af naloxon efter

oral administration <3 %. Det er således usandsynligt, at der er nogen klinisk relevant

systemisk effekt. Kompetitiv antagonisme mellem oxycodon og naloxon ved

opioidreceptorerne i tarmene bevirker, at naloxon reducerer de bivirkninger fra mave-tarm-

kanalen, der er typiske for opioidbehandling.

Klinisk virkning og sikkerhed

57892_spc.docx

Side 11 af 17

Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-adrenal- eller hypothalamus-hypofyse-

gonade-akserne. Observerede ændringer inkluderer stigning af prolactin i serum og

reduktion af cortisol- og testosteronniveauerne i plasma. Der kan være kliniske symptomer

som følge af disse hormonændringer.

I prækliniske forsøg har naturlige opioider udvist forskellig effekt på immunsystemet. Den

kliniske relevans af disse fund er ukendt. Det er uvist, om oxycodon (et semi-syntetisk

opioid) har samme effekt på immunsystemet som naturlige opioider.

Analgesi

I et 12-ugers, dobbelt-blindet parallelgruppeforsøg med 322 patienter med opioidinduceret

obstipation havde patienter, som blev behandlet med

oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid, i den sidste uge af behandlingsperioden

gennemsnitligt én komplet, spontan (uden forudgående brug af laksantia) afføring mere

end de patienter, der blev behandlet med tilsvarende doser af oxycodon depottabletter

(p<0,0001). Brugen af laksantia i de første fire uger var signifikant lavere i

oxycodon/naloxon-gruppen sammenlignet med oxycodon monoterapi-gruppen

(henholdsvis 31 % og 55 %, p<0,0001). Lignende resultater blev vist i et studie med 265

non-cancer patienter, hvor oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid i daglige doser på

60 mg/30 mg til 80 mg/40 mg blev sammenlignet med oxycodonhydrochlorid monoterapi i

samme dosisinterval.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Oxycodonhydrochlorid

Absorption

Biotilgængeligheden af oxycodon efter oral administration er høj (op til 87 %).

Fordeling

Efter absorption fordeles oxycodon i hele kroppen. Plasmaproteinbindingen er ca. 45 %.

Oxycodon passerer placenta og kan udskilles i modermælk.

Biotransformation

Oxycodon metaboliseres i mave-tarm-kanalen og leveren til noroxycodon og oxymorphon

samt forskellige glucuronidkonjugater. Noroxycodon, oxymorphon og noroxymorphon

dannes via cytokrom P450-systemet. Quinidin reducerer dannelse af oxymorphon i

mennesker uden væsentligt at influere oxycodons farmakodynamik. Metabolitternes bidrag

til den samlede farmakodynamiske effekt er uden betydning.

Elimination

Oxycodon og dets metabolitter udskilles både i urin og fæces.

Naloxonhydrochlorid

Absorption

Ved oral administration har naloxon en meget lav systemisk biotilgængelighed på <3 %.

Fordeling

Naloxon passerer placenta. Det er usikkert, om naloxon udskilles i brystmælk.

57892_spc.docx

Side 12 af 17

Biotransformation og elimination

Efter parenteral administration er plasmahalveringstiden ca. en time. Virkningsvarigheden

er afhængig af dosis og administrationsmåde; intramuskulær injektion giver en mere

langvarig effekt end intravenøs administration. Naloxon metaboliseres i leveren og

udskilles i urinen. Hovedmetabolitterne er naloxonglucuronid, 6-beta-naloxol og dets

glucuronid.

Kombinationen af oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid (Oxycodone/naloxone

"Krka")

Farmakokinetiske/farmakodynamiske relationer

Oxycodons farmakokinetiske egenskaber i Oxycodone/naloxone "Krka" svarer til dem, der

opnås ved samtidig administration af oxycodonhydrochlorid depottabletter og

naloxonhydrochlorid depottabletter.

Alle styrker af Oxycodone/naloxone "Krka" er indbyrdes ombyttelige.

Efter oral administration af Oxycodone/naloxone "Krka" i maksimumdosis til raske

forsøgspersoner er plasmakoncentrationen af naloxon så lav, at det ikke er muligt at

gennemføre farmakokinetiske analyser. Farmakokinetiske analyser udføres med naloxon-

3-glucuronid som surrogatmarkør, da plasmakoncentrationen af denne er målbar.

Efter indtagelse af et morgenmåltid med højt fedtindhold steg biotilgængeligheden og den

maksimale plasmakoncentration (C

) med henholdsvis 16 % og 30 % i gennemsnit

sammenlignet med administration på fastende mave. Dette blev vurderet som værende

klinisk irrelevant, hvorfor Oxycodone/naloxone "Krka" kan tages med eller uden mad (se

pkt. 4.2).

In vitro-undersøgelser af lægemiddelmetabolisering tyder på, at klinisk relevante

interaktioner i forbindelse med brugen af Oxycodone/naloxone "Krka" er usandsynlige.

Ældre

Oxycodon

AUC for oxycodon steg gennemsnitlig til 118 % (90 % C.I.: 103, 135) hos ældre

forsøgspersoner sammenlignet med yngre forsøgspersoner. C

for oxycodon steg

gennemsnitlig til 114 % (90 % C.I.: 102, 127). C

for oxycodon steg gennemsnitlig til

128 % (90 % C.I.: 107, 152).

Naloxon

AUC for naloxon steg gennemsnitlig til 182 % (90 % C.I.: 123, 270) hos ældre

forsøgspersoner sammenlignet med yngre forsøgspersoner. C

for naloxon steg

gennemsnitlig til 173 % (90 % C.I.: 107, 280). C

for naloxon steg gennemsnitlig til

317 % (90 % C.I.: 142, 708).

Naloxon-3-glucuronid

AUC for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 128 % (90 % C.I.: 113, 147) hos

ældre forsøgspersoner sammenlignet med yngre forsøgspersoner. C

for naloxon-3-

glucuronid steg gennemsnitlig til 127 % (90 % C.I.: 112, 144). C

for naloxon-3-

glucuronid steg gennemsnitlig til 125 % (90 % C.I.: 105, 148).

57892_spc.docx

Side 13 af 17

Nedsat leverfunktion

Oxycodon

for oxycodon steg gennemsnitlig til 143 % (90 % C.I.: 111, 184), 319 % (90 % C.I.:

248, 411) og 310 % (90 % C.I.: 241, 398) hos forsøgspersoner med henholdsvis let,

moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

oxycodon steg gennemsnitlig til 120 % (90 % C.I.: 99, 144), 201 % (90 % C.I.: 166, 242)

og 191 % (90 % C.I.: 158, 231) hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært

nedsat leverfunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. T

(z) for oxycodon steg

gennemsnitlig til 108 % (90 % C.I.: 70, 146), 176 % (90 % C.I.: 138, 215) og 183 % (90 %

C.I.: 145, 221) hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat

leverfunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner.

Naloxon

for naloxon steg gennemsnitlig til 411 % (90 % C.I.: 152, 1112), 11518 % (90 %

C.I.: 4259, 31149) og 10666 % (90 % C.I.: 3944, 28847) hos forsøgspersoner med

henholdsvis let, moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet med raske

forsøgspersoner. C

for naloxon steg gennemsnitlig til 193 % (90 % C.I.: 115, 324),

5.292 % (90 % C.I.: 3148, 8896) og 5252 % (90 % C.I.: 3124, 8830) hos forsøgspersoner

med henholdsvis let, moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet med raske

forsøgspersoner. Grundet utilstrækkelige data er t

(z) for naloxon og den tilsvarende

ikke udregnet. Sammenligningerne af biotilgængeligheden for naloxon er derfor

baseret på AUC

-værdier.

Naloxon-3-glucuronid

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 157 % (90 % C.I.: 89, 279), 128 %

(90 % C.I.: 72, 227) og 125 % (90 % C.I.: 71, 222) hos forsøgspersoner med henholdsvis

let, moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 141 % (90 % C.I.: 100, 197), 118 % (90 %

C.I.: 84, 166) og faldt til 98 % (90 % C.I.: 70, 137) hos forsøgspersoner med henholdsvis

let, moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. T

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 117 % (90 % C.I.: 72,161), faldt til 77 %

(90 % C.I.: 32, 121) og faldt til 94 % (90 % C.I.: 49, 139) hos forsøgspersoner med

henholdsvis let, moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet med raske

forsøgspersoner.

Nedsat nyrefunktion

Oxycodon

for oxycodon steg gennemsnitlig til 153 % (90 % C.I. .: 130, 182), 166 % (90 %

C.I.: 140, 196) og 224 % (90 % C.I.: 190, 266) hos forsøgspersoner med henholdsvis let,

moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

oxycodon steg gennemsnitlig til 110 % (90 % C.I.: 94, 129), 135 % (90 % C.I.: 115, 159)

og 167 % (90 % C.I.: 142, 196) hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært

nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. T

(z) for oxycodon steg

gennemsnitlig til 149 %, 123 % og 142 % hos forsøgspersoner med henholdsvis let,

moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner.

Naloxon

for naloxon steg gennemsnitlig til 2850 % (90 % C.I.: 369, 22042), 3910 % (90 %

57892_spc.docx

Side 14 af 17

C.I.: 506, 30243) og 7612 % (90 % C.I.: 984, 58871) hos forsøgspersoner med henholdsvis

let, moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

for naloxon steg gennemsnitlig til 1.076 % (90 % C.I.: 154, 7502), 858 % (90 % C.I.: 123,

5981) og 1675 % (90 % C.I.: 240, 11676) hos forsøgspersoner med henholdsvis let,

moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. Grundet

utilstrækkelige data er t

(z) for naloxon og den tilsvarende AUC

ikke udregnet.

Sammenligningerne af biotilgængeligheden for naloxon er derfor baseret på AUC

-værdier.

Resultaterne kan være påvirket af, at det ikke har været muligt fuldstændigt at karakterisere

naloxons plasmaprofil hos raske forsøgspersoner.

Naloxon-3-glucuronid

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 220% (90 % C.I.: 148, 327), 370 %

(90 % C.I.: 249, 550) og 525 % (90 % C.I.: 354, 781) hos forsøgspersoner med

henholdsvis let, moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske

forsøgspersoner. C

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 148 % (90 % C.I.:

110, 197), 202% (90 % C.I.: 151, 271) og 239 % (90 % C.I.: 179, 320) hos forsøgspersoner

med henholdsvis let, moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske

forsøgspersoner. T

(z) for naloxon-3-glucuronid viste ingen væsentlige ændringer mellem

forsøgspersoner med nedsat nyrefunktion og raske forsøgspersoner.

Misbrug

For ikke at beskadige tabletternes depotegenskaber må Oxycodone/naloxone "Krka"

hverken deles, knuses eller tygges, da det vil medføre hurtig frigivelse af de aktive stoffer.

Endvidere har naloxon langsommere eliminationshastighed, når det administreres

intranasalt. Begge egenskaber betyder, at Oxycodone/naloxone "Krka" ikke vil have den

forventede effekt. Hos oxycodon-afhængige rotter resulterede intravenøs administration af

oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid i forholdet 2:1 i abstinenssymptomer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen data om oxycodon/naloxon-kombinationens reproduktionstoksicitet.

Forsøg med de aktive substanser hver for sig viste, at oxycodon ikke havde nogen effekt på

fertilitet eller tidlig fosterudvikling hos han- og hunrotter i doser op til 8 mg/kg

legemsvægt. Endvidere blev der ikke set abnormiteter hos rotter i doser op til 8 mg/kg eller

hos kaniner i doser op til 125 mg/kg. Ved statistisk analyse af resultater for individuelle

kaninfostre blev der dog observeret en dosisrelateret stigning af udviklingsforstyrrelser

(øget hyppighed af 27 præsakrale hvirvler og ekstra sæt ribben). Ved statistisk analyse af

resultater for kuld var det kun hyppigheden af 27 præsakrale hvirvler, der var øget, og kun

i 125 mg/kg-gruppen. Dette dosisniveau medførte svære, farmakotoksiske effekter hos

drægtige dyr. I et forsøg vedrørende præ- og postnatal udvikling hos rotter var F1

legemsvægten lavere ved en daglig dosis på 6 mg/kg sammenlignet med kontrolgruppen,

der fik doser, som reducerede moderrottens vægt og fødeindtag (NOAEL, No Observable

Adverse Effect Level, 2 mg/kg legemsvægt). Oxycodon havde ikke nogen effekt på

fysiske, refleksiologiske og sensoriske udviklingsparametre, ej heller på adfærdsmæssige

og reproduktive indeks. Forsøg vedrørende naloxons reproduktionstoksicitet viste, at høje

orale doser ikke var teratogene og/eller embryotoksiske, og at peri-/postnatal udvikling

ikke blev påvirket. Ved meget høje doser (800 mg/kg/dag) resulterede naloxon i et øget

antal døde unger umiddelbart efter fødslen. Samme doser var væsentligt toksiske for

moderrotterne (f.eks. vægttab og konvulsioner). Der blev dog ikke observeret nogen effekt

på udvikling eller adfærd hos de overlevende unger.

57892_spc.docx

Side 15 af 17

Der er ikke udført langtidsforsøg vedrørende den carcinogene effekt af oxycodon og

naloxon i kombination eller oxycodon alene. Der er udført et 24 måneders oralt

carcinogenicitetsforsøg med rotter, hvor rotterne fik naloxon i doser på op til 100 mg/kg

daglig. Resultaterne indikerer, at naloxon ikke er carcinogent under disse forhold.

In vitro-analyser af oxycodon og naloxon hver for sig viser en clastogen tendens. Der er

ikke observeret lignende effekt ved in vivo-analyser, selv ikke ved toksiske doser.

Resultaterne indikerer, at den mutagene risiko ved Oxycodone/naloxone "Krka" til

mennesker i terapeutiske koncentrationer kan udelukkes med tilstrækkelig sikkerhed.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Hydroxypropylcellulose

Ethylcellulose

Glyceroldistearat

Lactosemonohydrat

Talcum (E553b)

Magnesiumstearat (E572)

Filmovertræk

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum (E553b)

Jernoxid, rød (E172) - kun i styrken 20 mg/10 mg

Jernoxid, gul (E172) - kun i styrken 40 mg/20 mg

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Børnesikret blister (PVC/PVDC hvid-papir/Alu-folie), i æske

Pakningsstørrelser

10 mg/5 mg:

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 112 stk.

20 mg/10 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 112 stk.

40 mg/20 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 112 stk.

57892_spc.docx

Side 16 af 17

Perforeret børnesikret enkeltdosis blister (PVC/PVDC hvid-PET/Alu-folie), i æske

Pakningsstørrelser

10 mg/5 mg:

10×1, 14×1, 20×1, 28×1, 30×1, 50×1, 56×1, 60×1, 90×1, 98×1, 100×1 og

112×1 stk.

20 mg/10 mg: 10×1, 20×1, 28×1, 30×1, 50×1, 56×1, 60×1, 90×1, 98×1, 100×1 og 112×1

stk.

40 mg/20 mg: 10×1, 20×1, 28×1, 30×1, 50×1, 56×1, 60×1, 90×1, 98×1, 100×1 og 112×1

stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

Repræsentant

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg/5 mg:

57892

20 mg/10 mg: 57893

40 mg/20 mg: 57894

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. april 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. februar 2018

57892_spc.docx

Side 17 af 17

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

7-9-2018

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approved Cassipa (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the maintenance treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

: FDA approved the first generic versions of Suboxone (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-6-2018

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Active substance: buprenorphine / naloxone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3632 of Wed, 13 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/697/T/38

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency