Oxycodone Depot "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxycodone Depot "Sandoz" 80 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 80 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oxycodone Depot "Sandoz" 80 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48910
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Oxycodone Sandoz 40 mg depottabletter

Oxycodone Sandoz 60 mg depottabletter

Oxycodone Sandoz 80 mg depottabletter

Oxycodonhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodone Sandoz

Sådan skal du tage Oxycodone Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oxycodone Sandoz er et centralt virkende, stærkt smertestillende middel, der tilhører en gruppe lægemidler,

der kaldes opioider.

Oxycodone Sandoz anvendes til at behandle stærke smerter, der kun kan lindres tilstrækkeligt ved hjælp af

opioide smertestillende lægemidler.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodone Sandoz

Tag ikke Oxycodone Sandoz

hvis du er allergisk over for oxycodonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oxycodone

Sandoz (angivet i punkt 6)

hvis du lider af alvorligt åndedrætsbesvær (respirationsdepression)

hvis du lider af alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom (rygerlunger), cor pulmonale (forstørret hjerte

pga. kronisk dårlig blodcirkulation i lungerne) eller akut, alvorlig astmatisk bronkitis

hvis du lider af lammelse af tarmfunktionen (paralytisk ileus)

hvis du har forhøjet indhold af kuldioxid i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oxycodone Sandoz

hvis du er ældre eller svækket

hvis du har alvorligt nedsat lunge-, lever- eller nyrefunktion

hvis du lider af myksødem (en særlig sygdom i skjoldbruskkirtlen) eller har nedsat

skjoldbruskkirtelfunktion

hvis du lider af Addisons sygdom (utilstrækkelig hormonproduktion i binyrebarken)

hvis du lider af forstørret blærehalskirtel (prostata)

hvis du lider af alkoholisme eller er i alkoholafvænning

hvis du er afhængig af opioide midler (heroin, metadon, Ketogan, morfin o.l.)

hvis du lider af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis), eller hvis du har problemer med din

galdeblære

hvis du har vandladningsbesvær eller smerter i forbindelse med vandladningen

hvis du har tarmbetændelse

hvis du har en lidelse, der indebærer et forhøjet tryk i hjernen

hvis du lider af kredsløbsforstyrrelser

hvis du lider af epilepsi eller har tendens til krampeanfald

hvis du tager MAO-hæmmere (anvendes til behandling af depression) eller har stoppet behandling med

sådanne for mindre end 2 uger siden

hvis du også tager et lægemiddel, der hedder naltrexon (se også "Brug af anden medicin sammen med

Oxycodone Sandoz")

hvis du for nylig har fået en maveoperation.

Fortæl det til din læge, hvis noget af ovenstående er gældende eller tidligere har været gældende for dig.

Oxycodone Sandoz kan medføre afhængighed. Når det anvendes over længere tid, vænnes din krop til

virkningen, og det kan være nødvendigt at øge dosis for at fastholde en effektiv smertelindring.

Kronisk anvendelse af Oxycodone Sandoz kan medføre fysisk afhængighed, og hvis behandlingen afbrydes

pludseligt, kan der opstå abstinenssymptomer. For at undgå abstinenssymptomer når du skal afslutte

behandlingen med Oxycodone Sandoz, kan det være hensigtsmæssigt at nedsætte dosis gradvist.

Abstinenssymptomer kan omfatte gaben, store pupiller, unormal eller overdreven tåresekretion, næseflåd,

skælven eller rysten, øget svedtendens, angst, uro, kramper og søvnløshed.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå øget følsomhed over for smerter, som ikke kan lindres ved at øge

dosen af Oxycodone Sandoz yderligere, særligt ved brug af høje doser. Det kan være nødvendigt at nedsætte

dosen af oxycodon eller at skifte til et andet opioid.

Risikoen for at udvikle fysisk eller psykisk afhængighed er lille, hvis lægemidlet anvendes som

smertelindring i henhold til lægens anvisninger, og denne risiko skal afvejes mod lægemidlets gavnlige

virkning. Tal med din læge om det.

Personer, der tidligere har haft eller har et alkohol- eller stofmisbrug, skal være særligt forsigtige med at

bruge depottabletterne.

Hvis de misbruges til indsprøjtning (indsprøjtning i en blodåre), kan tabletternes hjælpestoffer ødelægge det

omkringliggende væv (nekrose), forandre lungevævet (lungegranulom) eller give andre alvorlige

bivirkninger, der kan være dødelige.

Atleter skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan give et positivt resultat i en anti-dopingtest.

Brug af Oxycodone Sandoz som dopingmiddel kan være helbredsskadeligt.

Børn

Oxycodone Sandoz er ikke blevet undersøgt hos børn under 12 år. Oxycodone Sandoz bør ikke anvendes til

børn under 12 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning.

Ældre

Hos ældre patienter bør laveste dosis gives med forsigtig øgning af dosis, indtil der opnås smertekontrol.

Brug af anden medicin sammen med Oxycodone Sandoz

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Lægemidler, der kan medføre svære vejrtrækningsproblemer, såsom sovepiller og stærke smertestillende

midler, kan øge risikoen for vejrtrækningsstop, særligt i tilfælde af overdosering og hos ældre personer.

Samtidig brug af Oxycodone Sandoz og lægemidler, som påvirker den måde hjernen arbejder på, kan

forstærke den sløvende effekt af Oxycodone Sandoz (du kan blive meget søvnig).

Lægemidler, der påvirker den måde hjernen arbejder på, omfatter:

andre stærke smertestillende midler (opioider),

sovepiller og beroligende midler,

visse lægemidler mod depression,

lægemidler, der anvendes til behandling af allergi, transportsyge eller kvalme (antihistaminer eller

kvalmestillende midler),

andre lægemidler, der påvirker nervesystemet (antipsykotika),

lægemidler, der anvendes til at behandle Parkinsons sygdom.

Derudover kan der opstå interaktioner med

visse stærke smertestillende midler (såkaldte blandede agonister/antagonister, såsom buprenorphin,

pentazocin og nalbuphin).

blodfortyndende medicin (såsom warfarin). Oxycodone Sandoz kan påvirke dens virkning.

naltrexon, som er et lægemiddel til behandling af alkohol- og opioidafhængighed.

visse antibiotika (f.eks. clarithromycin, erythromycin, telithromycin og rifampicin).

visse lægemidler mod svamp (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconazol og posaconazol).

visse lægemidler til behandling af hiv-infektioner (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir og

saquinavir).

cimetidin, som er et lægemiddel til behandling af halsbrand.

phenytoin, som er et lægemiddel til behandling af krampeanfald.

prikbladet perikon, som er et lægemiddel til behandling af depression.

Brug af Oxycodone Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Oxycodone Sandoz, kan det gøre dig mere søvnig eller øge risikoen

for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk åndedræt med risiko for åndedrætsstop og bevidsthedstab. Du

frarådes at drikke alkohol, mens du tager Oxycodone Sandoz.

Indtagelse af grapefrugtjuice under behandlingen med oxycodon kan øge risikoen for bivirkninger. Du bør

ikke drikke grapefrugtjuice, mens du tager Oxycodone Sandoz.

Graviditet og amning

Graviditet

Du bør ikke tage Oxycodone Sandoz, hvis du er gravid. Der er ikke tilstrækkelige oplysninger om brugen af

oxycodon til gravide. Oxycodon passerer ind i barnets blodkredsløb igennem moderkagen.

Længere tids brug af oxycodon under en graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos det nyfødte barn.

Brug af oxycodon under fødslen kan forårsage åndedrætsbesvær hos det nyfødte barn.

Amning

Da oxycodon udskilles i modermælken, bør du ikke tage Oxycodone Sandoz, hvis du ammer.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oxycodone Sandoz kan give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Se punkt 4 for

yderligere oplysninger om disse bivirkninger. Ved en stabil behandling er det ikke sikkert, at det er

nødvendigt med et totalt forbud mod at føre motorkøretøj. Det vil lægen vurdere i hver patients tilfælde.

Spørg din læge, om du kan føre motorkøretøj, og i så fald under hvilke forudsætninger.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Oxycodone Sandoz

Oxycodone Sandoz indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Oxycodone Sandoz indeholder ricinusolie. Kan give mavebesvær og diarré.

3. Sådan skal du tage Oxycodone Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Der forefindes produkter med andre styrker, der kan anvendes i tilfælde, hvor der skal anvendes doser, som

ikke kan opnås/er mulige med disse styrker.

Den anbefalede dosis er

Voksne og unge (12 år og derover)

Den sædvanlige startdosis er 10 mg Oxycodone Sandoz hver 12. time. Din læge vil ordinere den dosis, der

er nødvendig for at behandle dine smerter.

Under det videre behandlingsforløb vil din læge fastlægge den daglige dosis, dosisinddelingen og

dosisjusteringer, alt afhængig af den foregående dosis.

Patienter, der allerede har taget opioide midler, kan starte behandlingen med højere doser under hensyntagen

til deres tidligere erfaringer med opioid behandling.

Oxycodone Sandoz 40 mg

Nogle patienter, der får Oxycodone Sandoz 40 mg i henhold til et fastlagt doseringsprogram, kan have

behov for hurtigtvirkende smertestillende midler som ledsagende behandling af gennembrudssmerter.

Oxycodone Sandoz 40 mg depottabletter er ikke beregnet til behandling af gennembrudssmerter.

Oxycodone Sandoz 60 mg

Nogle patienter, der får Oxycodone Sandoz 60 mg i henhold til et fastlagt doseringsprogram, kan have

behov for hurtigtvirkende smertestillende midler som ledsagende behandling af gennembrudssmerter.

Oxycodone Sandoz 60 mg depottabletter er ikke beregnet til behandling af gennembrudssmerter.

Oxycodone Sandoz 80 mg

Nogle patienter, der får Oxycodone Sandoz 80 mg i henhold til et fastlagt doseringsprogram, kan have

behov for hurtigtvirkende smertestillende midler som ledsagende behandling af gennembrudssmerter.

Oxycodone Sandoz 80 mg depottabletter er ikke beregnet til behandling af gennembrudssmerter.

Til behandling af smerter, der ikke er forbundet med en kræftsygdom, er en daglig dosis på 40 mg

Oxycodone Sandoz sædvanligvis tilstrækkeligt, men det kan være nødvendigt med højere doser.

Kræftpatienter kræver som regel doser på 80 til 120 mg Oxycodone Sandoz, der kan øges op til 400 mg i

individuelle tilfælde.

Lægen skal jævnligt kontrollere behandlingens smertelindrende virkning og andre virkninger for at sikre den

bedst mulige smertebehandling og rettidig behandling af eventuelle bivirkninger og for at afgøre, om

behandlingen skal fortsætte.

Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Din læge vil eventuelt ordinere en lavere startdosis.

Andre risikopatienter

Hvis du har en lav kropsvægt, vil din læge eventuelt ordinere en lavere startdosis.

Indtagelse og behandlingsvarighed

Må kun indtages igennem munden.

Synk depottabletterne hele med en tilstrækkelig mængde væske (½ glas vand) sammen med eller uden et

måltid om morgenen og aftenen på faste tidspunkter (f.eks. kl. 8 og kl. 20).

Depottabletterne må ikke knuses eller tygges, da det ødelægger depottabletternes egenskab til langsomt at

frigive oxycodon. Knuste eller tyggede Oxycodone Sandoz depottabletter medfører en hurtig frigivelse og

optagelse af oxycodon i en dosis, der kan være dødelig (se afsnittet ”Hvis du har taget for mange Oxycodone

Sandoz”).

Oxycodone Sandoz må kun indtages igennem munden. Hvis de misbruges til indsprøjtning (indsprøjtning i

en blodåre), kan tabletternes hjælpestoffer ødelægge det omkringliggende væv (nekrose), forandre

lungevævet (lungegranulom) eller give andre alvorlige bivirkninger, der kan være dødelige.

Din læge vil tilpasse din dosis til styrken af dine smerter og din reaktion på behandlingen. Tag tabletterne to

gange dagligt i det antal, din læge har ordineret.

Hvis du har taget for mange Oxycodone Sandoz

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Oxycodone Sandoz, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Følgende symptomer kan opstå: små pupiller

(miosis), åndedrætsbesvær (respirationsdepression), muskelslaphed og blodtryksfald. I alvorlige tilfælde kan

der opstå kredsløbskollaps, mental og fysisk sløvhed, bevidstløshed (koma), langsom hjerterytme og

væskeophobning i lungerne (lungeødem). Misbrug af højere doser af stærke opioider, som oxycodon, kan

være dødeligt. Du må ikke udføre aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed, som f.eks. bilkørsel eller

arbejde med maskiner.

Hvis du har glemt at tage Oxycodone Sandoz

Hvis du tager en mindre dosis af Oxycodone Sandoz, end din læge har ordineret, eller hvis du glemmer at

tage en dosis, vil smertelindringen være utilstrækkelig eller helt ophøre.

Hvis der er mere end otte timer til den næste regelmæssige dosis, kan du stadig tage den glemte dosis.

Derefter kan du fortsætte, som lægen har anvist.

Selvom der er under otte timer til den næste regelmæssige dosis, skal du stadig tage den glemte dosis, men

så skal du udskyde den næste regelmæssige dosis med otte timer. I princippet må du ikke tage Oxycodone

Sandoz depottabletter oftere end hver ottende time.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Oxycodone Sandoz

Du må ikke afbryde behandlingen uden at tale med din læge først.

Når du ikke længere har brug for behandlingen med Oxycodone Sandoz, kan det være hensigtsmæssigt at

nedtrappe dosis gradvist for at undgå abstinenssymptomer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du får et eller flere af følgende symptomer:

Meget langsomt eller svagt åndedræt (respirationsdepression). Dette udgør den mest alvorlige risiko i

forbindelse med lægemidler som Oxycodone Sandoz (opioider), og det kan endog være dødeligt efter

brug af høje doser af dette lægemiddel.

ANDRE BIVIRKNINGER

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

døsighed, svimmelhed, hovedpine.

forstoppelse, kvalme, opkastning. Din læge vil ordinere et velegnet lægemiddel til behandling af disse

symptomer.

kløe.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

angst, depression, nervøsitet, søvnforstyrrelser, unormale tanker, forvirring

rysten.

svaghed.

stakåndethed.

mundtørhed, almene symptomer på fordøjelsesbesvær, såsom mavesmerter, diarré, og manglende

appetit.

hududslæt, øget svedtendens, hyppig vandladning.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

allergiske reaktioner.

stigning i mængden af et vist hormon (ADH = antidiuretisk hormon) i blodet med symptomer såsom

hovedpine, irritabilitet, søvnlignende sløvhedstilstand, kvalme, opkastning, forvirring og

bevidsthedsforstyrrelser.

væskemangel (dehydrering).

rastløshed, følelsesmæssig uligevægt, opstemthed.

hallucinationer, lægemiddelafhængighed, smagsændringer, synsforstyrrelser, usædvanligt skarp hørelse.

øget eller nedsat muskeltonus, tics, epileptiske anfald (kramper), nedsat følsomhed over for smerte eller

berøring, problemer med koordinationen eller balanceevnen.

hukommelsestab, taleforstyrrelser.

besvimelse.

ændret tåresekretion, mindre pupiller.

øget pulsfrekvens, hjertebanken (i forbindelse med abstinenssyndrom).

udvidelse af blodkar med lavt blodtryk til følge, øget hoste, ondt i halsen, løbende næse,

stemmeforandringer, vejrtrækningsbesvær eller pibende vejrtrækning.

mundsår, ømme gummer, flatulens (for meget luft i maven eller tarmen), synkebesvær, ræben, tarmslyng

(ileus).

nedsat seksuallyst og impotens.

tilskadekomst på grund af uheld, der skyldes nedsat årvågenhed, smerter (f.eks. brystsmerter),

væskeophobning (ødem), migræne, abstinenssymptomer, toleransudvikling (behov for stigende doser).

tør hud, tørst.

vandladningsbesvær.

kulderystelser.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

lymfeknudesygdom.

muskelkramper, lavt blodtryk, pludseligt blodtryksfald, når du rejser dig op.

blødende gummer, øget appetit, mørkfarvet afføring, pletter på tænderne og andre forandringer i

tænderne.

vabler på hud og slimhinder (forkølelsessår eller herpes), øget følsomhed over for lys, kløende udslæt.

blod i urinen.

ændringer i kropsvægt (tab eller stigning), hudbetændelse.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

skællet udslæt.

Ikke

kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data).

udebleven menstruation.

alvorlig overfølsomhedsreaktion, der medfører vejrtrækningsproblemer eller svimmelhed.

aggression.

øget følsomhed over for smerte (hyperalgesi).

huller i tænderne.

galdevejskolik (hvilket medfører mavesmerter), galdeophobning.

Langvarig brug af Oxycodone Sandoz kan resultere i afhængighed, og der kan opstå et abstinenssyndrom,

hvis behandlingen bliver stoppet brat. Hvis du ikke længere har brug for behandlingen med Oxycodone

Sandoz, vil din læge nedsætte dosis gradvist for at forebygge abstinenssymptomer (se også "Advarsler og

forsigtighedsregler").

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

email: sst@sst.dk.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren/tabletbeholderen og kartonen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Åbnede HDPE-tabletbeholdere

Opbevaringstid efter første åbning af tabletbeholderen: 6 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oxycodone Sandoz indeholder:

Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid.

Hver depottablet indeholder 40 mg/60 mg/80 mg oxycodonhydrochlorid, svarende til 35,9 mg/53,9 mg/71,8

mg oxycodon.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Ricinusolie, hydrogeneret; copovidon; behenoylpolyoxyglycerider; lactosemonohydrat;

magnesiumstearat; majsstivelse; kolloid vandfri silica; triglycerider, middelkædelængde.

Tabletovertræk: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, stearinsyre, titandioxid (E171)

Oxycodone Sandoz 40 mg: gul jernoxid (E 172); Oxycodone Sandoz 60 mg: rød jernoxid (E 172);

Oxycodone Sandoz 80 mg: Sort jernoxid (E 172), aluminiumoxid, hydreret, indigocarmin (E 132),

guinolingult (E104).

Udseende og pakningsstørrelser

Oxycodone Sandoz 40 mg er en gul, rund, bikonveks, filmovertrukket depottablet, diameter: 6,8 mm – 7,4

Oxycodone Sandoz 60 mg er en rød, rund, bikonveks, filmovertrukket depottablet, diameter: 8,8 mm – 9,4

Oxycodone Sandoz 80 mg er en grøn, rund, bikonveks, filmovertrukket depottablet, diameter: 9,8 mm-10,4

Blister

Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 og 112 depottabletter

Tabletbeholdere med børnesikret låg, med eller uden tørkapsel indeholdende silicagel som tørremiddel.

Pakningsstørrelser: 50 og 100 depottabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DE:

Oxycodonhydrochlorid - 1 A Pharma 40/60/80 mg Retardtabletten

BE:

Oxycodon Sandoz 40/60/80 mg tabletten met verlengde afgifte

DK:

Oxycodone Sandoz

ES: Oxicodona Sandoz 40/60/80 mg comprimido liberacion prolongada EFG

NL:

Oxycodon HCl Sandoz retard 40/60/80 mg, tabletten met verlengde afgifte

FI:

Oxycodone Sandoz

NO:

Oxycodone Sandoz

SE:

Oxycodone Sandoz

SI:

Codilek 40/60/80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

SK

Contiroxil 40/80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

UK:

Carexil 40/80mg Prolonged release tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret 29. november 2013

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

30-10-2017

October 27, 2017: Central Kentucky Pharmacist Sentenced for Conspiracy to Distribute Oxycodone and Money Laundering

October 27, 2017: Central Kentucky Pharmacist Sentenced for Conspiracy to Distribute Oxycodone and Money Laundering

October 27, 2017: Central Kentucky Pharmacist Sentenced for Conspiracy to Distribute Oxycodone and Money Laundering

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN (Oxycodone And Acetaminophe) Tablet [DIRECT RX]

OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN (Oxycodone And Acetaminophe) Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Major Pharmaceuticals]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. ]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. ]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

Norco vs. Oxycodone

Norco vs. Oxycodone

Norco (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) and oxycodone both contain an opioid analgesic and antitussive (cough suppressant) and are used to treat moderate to fairly severe pain.

US - RxList

26-1-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Lohxa]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Lohxa]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

ROXICODONE (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [SpecGx LLC]

ROXICODONE (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [SpecGx LLC]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

Oxycodone

Oxycodone

Oxycodone is indicated for the management of moderate to severe pain where the use of an opioid analgesic is appropriate. Oxycodone is available under the following different brand names: OxyContin, Xtampza ER, Roxicodone, and Oxaydo.

US - RxList

23-1-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Precision Dose, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Precision Dose, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Impax Generics]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Impax Generics]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [KVK-TECH, INC.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [KVK-TECH, INC.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH,INC]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH,INC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Genus Lifesciences Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Genus Lifesciences Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Alvogen, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [American Health Packaging]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Genus Lifesciences Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Genus Lifesciences Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

Ultram vs. Oxycontin

Ultram vs. Oxycontin

Ultram (tramadol) and Oxycontin (oxycodone hydrochloride) are opioid pain relievers (analgesics) used to treat moderate to moderately severe pain in adults.

US - RxList

14-12-2017

Zohydro ER vs. Oxycontin

Zohydro ER vs. Oxycontin

Zohydro ER (hydrocodone bitartrate) Extended Release and Oxycontin (oxycodone hydrochloride) are opioid agonists used for management of pain severe enough to require daily, around-the-clock, long-term opioid treatment and for which alternative treatment options are inadequate.

US - RxList

8-12-2017

Nucynta ER vs. Oxycontin

Nucynta ER vs. Oxycontin

Nucynta ER (tapentadol) and Oxycontin (oxycodone hydrochloride) are opioid drugs used for the management of moderate to severe pain, usually for an extended time period.

US - RxList

8-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

Methadone vs. Percocet

Methadone vs. Percocet

Percocet (oxycodone and acetaminophen) and Methadone Hydrochloride are opioid analgesics used for pain relief.

US - RxList

5-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [Sandoz Inc]

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE (Oxycodone) Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE (Oxycodone) Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

ROXYBOND (Oxycodone Hydrochloride) Tablet, Coated [Inspirion Delivery Sciences Llc]

ROXYBOND (Oxycodone Hydrochloride) Tablet, Coated [Inspirion Delivery Sciences Llc]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

ROXYBOND (Oxycodone Hydrochloride) Tablet, Coated [Daiichi Sankyo Inc.]

ROXYBOND (Oxycodone Hydrochloride) Tablet, Coated [Daiichi Sankyo Inc.]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Camber Pharmaceuticals Inc]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [Camber Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [CorePharma, LLC]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [CorePharma, LLC]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Mayne Pharma Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed