Oxis Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxis Turbuhaler 4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 4,5 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oxis Turbuhaler 4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30071
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Bipacksedel: Information till användaren

Oxis

®

Turbuhaler

®

4,5 mikrogram/dos,

inhalationspulver

Oxis

®

Turbuhaler

®

9 mikrogram/dos,

inhalationspulver

formoterolfumaratdihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som

liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna

information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Oxis Turbuhaler är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Oxis Turbuhaler

Hur du använder Oxis Turbuhaler

4. Eventuella biverkningar

Hur Oxis Turbuhaler ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxis Turbuhaler är och vad det används för

Oxis Turbuhaler är en inhalator. Den innehåller ett läkemedel som

kallas formoterol. Formoterol tillhör en grupp läkemedel som kallas

”långverkande beta-agonister” eller ”luftrörsvidgare”.

Det verkar genom att få musklerna i dina luftvägar att slappna av, vilket

hjälper dig att andas lättare. Effekten sätter in inom 1-3 minuter och

varar upp till 12 timmar.

Din läkare har förskrivit den här medicinen för att behandla astma eller

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Astma

Oxis Turbuhaler används för att behandla astma hos vuxna, ungdomar

och barn som är 6 år och äldre.

Vid astma kommer din läkare förskriva två astmainhalatorer:

Oxis Turbuhaler och en separat ”kortisoninhalator”. Dessa ska användas

tillsammans.

Oxis Turbuhaler används för att förhindra uppkomsten av

astmasymtom.

Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler när de behöver

extra doser för att behandla astmasymtom och göra det lättare att

andas igen.

Oxis Turbuhaler kan även användas före ansträngning för att

förebygga ansträngningsutlösta astmasymtom.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Oxis Turbuhaler kan även användas för att behandla symtomen på KOL

hos vuxna. KOL är en långvarig sjukdom i luftvägarna som ofta har

orsakats av cigarettrökning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Oxis Turbuhaler

Använd inte Oxis Turbuhaler:

Om du är allergisk (överkänslig) mot formoterol eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder

Oxis Turbuhaler om:

Du har diabetes. Du kan behöva kontrollera ditt blodsocker oftare

medan du använder Oxis Turbuhaler.

Du har högt blodtryck eller om du någonsin har haft hjärtproblem.

Du har problem med sköldkörteln.

Du har låga halter kalium i blodet. Din läkare kan ta blodprov för att

kontrollera din kaliumhalt i blodet.

Du har svåra leverproblem såsom levercirros (skrumplever).

Om du är osäker om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare

eller apotekspersonal innan du börjar använda Oxis Turbuhaler.

Andra läkemedel och Oxis Turbuhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit

eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana och

naturläkemedel. Detta är viktigt eftersom vissa läkemedel kan påverka

eller påverkas av behandlingen med Oxis Turbuhaler.

Framför allt bör du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar

något av följande läkemedel:

Beta-blockerare (såsom atenolol eller propranolol mot högt blodtryck),

inklusive ögondroppar (såsom timolol mot grön starr).

Läkemedel mot snabb eller oregelbunden hjärtrytm (såsom kinidin).

Läkemedel som digoxin, som ofta används mot hjärtsvikt.

Diuretika, också känt som vätskedrivande läkemedel (såsom

furosemid). Dessa används mot högt blodtryck.

Steroider som tas via munnen (såsom prednisolon).

Xantiner (såsom teofyllin eller aminofyllin). Dessa används ofta för att

behandla astma.

Erytromycin (används för behandling av infektioner).

Antihistaminer (såsom terfenadin).

Andra substanser som vidgar luftrören (bronkodilatorer, såsom

salbutamol).

Efedrin (används vid behandling av astma eller som

slemhinneavsvällande).

Tricykliska antidepressiva läkemedel (såsom amitriptylin).

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med

läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Oxis Turbuhaler.

Om du kommer att behöva narkos i samband med en operation

eller ett tandingrepp, ska du även berätta detta för din läkare eller

apotekspersonal.

Om du även får behandling med antikolinerga medel (t.ex. tiotropium

eller ipratropiumbromid) utöver Oxis Turbuhaler, kan det hjälpa till att

öppna luftvägarna ännu mer.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta

läkemedel – använd inte Oxis Turbuhaler om inte din läkare råder dig

till detta.

Om du blir gravid under tiden du använder Oxis Turbuhaler, ska

du inte sluta använda Oxis Turbuhaler men kontakta din läkare

omedelbart.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxis Turbuhaler påverkar ej förmågan att köra bil eller att använda

verktyg eller maskiner.

Oxis Turbuhaler innehåller laktos

Oxis Turbuhaler innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål

vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta

läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte

problem hos personer som är laktosintoleranta.

Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein vilket kan

orsaka allergiska reaktioner.

3.

Hur du använder Oxis Turbuhaler

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens

anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Öka inte föreskriven dos Oxis Turbuhaler utan att först tala med din

läkare.

Om du använder Oxis Turbuhaler regelbundet mot astma eller KOL

ska du fortsätta göra det även om du inte har några symtom.

Viktig information om dina astma- eller KOL-symtom

Om du känner att du blir andfådd eller får pipande andning under

tiden som du använder Oxis Turbuhaler bör du fortsätta att använda

Oxis Turbuhaler men uppsöka läkare så snart som möjligt eftersom du

kan behöva ytterligare behandling.

Kontakta omedelbart läkare om:

Din andning försämras eller om du ofta vaknar upp på natten med

astma.

Du börjar känna tryck över bröstkorgen.

Du inte känner dig bättre med din vanliga dos.

Du behöver ta mer läkemedel än din vanliga dos i mer än 2 dagar

per vecka.

Du behöver använda Oxis Turbuhaler mer än vanligt före ansträngning.

Dessa tecken kan tyda på att din astma eller KOL inte kontrolleras

tillräckligt och du kan omedelbart behöva annan eller ytterligare

behandling.

Dosering 4,5 mikrogram/dos:

Astma

Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

Rekommenderad dos är 1 eller 2 inhalationer en eller två gånger

dagligen.

Din läkare kan öka dosen till 4 inhalationer en eller två gånger

dagligen.

Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler som en

anfallskuperare. Om du får astmasymtom är vanlig dos 1 eller

2 inhalationer när de uppträder.

En sammanlagd daglig dos på mer än 8 inhalationer behövs

normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid

astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta

upp till 12 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt

12 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Ta inte mer än 6 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år)

Rekommenderad dos är 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

Vissa barn använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare.

Om ditt barn får astmasymtom är vanlig dos 1 eller 2 inhalationer när

de uppträder.

En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt

inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid

astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att

ditt barn tar upp till 8 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda

mer än sammanlagt 8 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Ditt barn ska inte ta mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera

din astma. När din astma är under kontroll kan din läkare besluta att

gradvis minska dosen av Oxis Turbuhaler.

Ansträngningsutlöst astma

Om du eller ditt barn har astmasymtom som orsakats av ansträngning,

kan din läkare råda dig eller ditt barn att även använda Oxis Turbuhaler

före ansträngning. Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under

6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

Rekommenderad dos är 2 inhalationer före ansträngning.

En sammanlagd daglig dos på mer än 8 inhalationer behövs

normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid

astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta

upp till 12 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt

12 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Ta inte mer än 6 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år)

Rekommenderad dos är 1-2 inhalationer före ansträngning.

En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt

inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid

astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att

ditt barn tar upp till 8 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda

mer än sammanlagt 8 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Ditt barn ska inte ta mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Endast för vuxna (18 år och äldre).

Rekommenderad dos är 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

Din läkare kan ordinera extra doser för behandling av dina KOL-

symtom.

Du ska inte ta mer än 8 inhalationer per dag.

Ta inte mer än 4 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Dosering 9 mikrogram/dos:

Astma

Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

Rekommenderad dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

Din läkare kan öka dosen till 2 inhalationer en eller två gånger

dagligen.

Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler som en

anfallskuperare. Om du får astmasymtom är vanlig dos 1 inhalation

när de uppträder.

En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs

normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid

astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta

upp till 6 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt

6 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Ta inte mer än 3 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år)

Rekommenderad dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

Vissa barn använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare.

Om ditt barn får astmasymtom är vanlig dos 1 inhalation när de

uppträder.

En sammanlagd daglig dos på mer än 2 inhalationer behövs normalt

inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid

astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att

ditt barn tar upp till 4 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda

mer än sammanlagt 4 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Ditt barn ska inte ta mer än 1 inhalation vid ett och samma tillfälle.

Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera

din astma. När din astma är under kontroll kan din läkare besluta att

gradvis minska dosen av Oxis Turbuhaler.

Ansträngningsutlöst astma

Om du eller ditt barn har astmasymtom som orsakats av ansträngning,

kan din läkare råda dig eller ditt barn att även använda Oxis Turbuhaler

före ansträngning. Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under

6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

Rekommenderad dos är 1 inhalation före ansträngning.

En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs

normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid

astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta

upp till 6 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt

6 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Ta inte mer än 3 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år)

Rekommenderad dos är 1 inhalation före ansträngning.

En sammanlagd daglig dos på mer än 2 inhalationer behövs normalt

inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid

astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att

ditt barn tar upp till 4 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda

mer än sammanlagt 4 inhalationer under en 24-timmarsperiod.

Ditt barn ska inte ta mer än 1 inhalation vid ett och samma tillfälle.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Endast för vuxna (18 år och äldre).

Rekommenderad dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

Din läkare kan ordinera extra doser för behandling av dina KOL-

symtom.

Du ska inte ta mer än 4 inhalationer per dag.

Ta inte mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Hur du förbereder din nya Oxis Turbuhaler inhalator

Innan du använder din nya Oxis Turbuhaler inhalator för första gången

måste du förbereda den för användning enligt följande:

Skruva av skyddshylsan och lyft av den. Du kan höra ett

rasslande ljud.

Håll din Oxis Turbuhaler inhalator upprätt med det turkosa vredet

nedåt.

Vrid det turkosa vredet så långt det går åt ett håll. Vrid det därefter

så långt det går åt andra hållet (det spelar ingen roll åt vilket håll du

vrider först).

Du ska höra ett klickande ljud.

Upprepa detta genom att vrida det turkosa vredet åt båda

hållen.

Din Oxis Turbuhaler inhalator är nu klar att användas.

Hur man inhalerar

Varje gång du behöver göra en inhalation, följ instruktionerna

nedan.

Skruva av den vita skyddshylsan och lyft av den.

Eventuellt hör du ett rasslande ljud.

Håll din Turbuhaler upprätt med det turkosa vredet nedåt.

Håll inte i munstycket när du laddar din Turbuhaler.

För att mata fram en dos, vrid det turkosa vredet åt

ena hållet så långt det går. Vrid det sedan åt andra

hållet så långt det går (det spelar ingen roll åt vilket

håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud.

Din Turbuhaler är nu laddad och färdig att använda.

Ladda endast din Turbuhaler när du behöver

använda den.

Håll din Turbuhaler borta från munnen. Andas

ut lugnt (så mycket som känns bekvämt).

Andas inte ut genom din Turbuhaler.

Placera försiktigt munstycket mellan tänderna.

Slut läpparna. Andas in genom munnen så

djupt och kraftigt som du kan. Tugga eller bit

inte på munstycket.

Ta bort din Turbuhaler från munnen. Andas

sedan ut försiktigt. Mängden läkemedel som

inhaleras är väldigt liten. Detta betyder att du

kanske inte känner någon smak av det efter inhalationen. Om du har

följt instruktionerna kan du ändå vara säker på att du inhalerat dosen

och att läkemedlet nu finns i dina lungor.

Om du ska ta ytterligare en dos, upprepa steg 2 till 6.

8. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användningen.

Försök inte att ta bort eller att vrida på munstycket. Det sitter fast på din

Turbuhaler och får inte tas bort. Använd inte din Turbuhaler om den har

blivit skadad eller om munstycket har lossnat från din Turbuhaler.

Liksom med alla inhalatorer ska vårdgivare se till att barn som

ordinerats Oxis Turbuhaler använder rätt inhalationsteknik, såsom

beskrivits ovan.

Rengöring av din Turbuhaler

Torka utsidan av munstycket med en torr trasa en gång i

veckan. Använd inte vatten eller andra vätskor.

När är det dags att börja använda en ny Turbuhaler?

Dosindikatorn talar om hur många doser som är kvar i

Turbuhalern och startar med 60 doser när den är full.

Dosindikatorn är markerad i intervaller om 10 doser.

Därför visar den inte varje dos. När du för första gången

ser en rödmarkering vid kanten av indikatorfönstret finns

det ungefär 20 doser kvar. Vid de sista 10 doserna

är dosindikatorns bakgrund röd. När ”0” på den röda

bakgrunden har nått fönstrets mitt måste du börja

använda en ny Turbuhaler.

Observera:

Vredet kommer fortfarande att ”klicka” när man vrider på det även

när din Turbuhaler är slut.

Ljudet du hör när du skakar på din Turbuhaler kommer från ett

torkmedel och inte från läkemedlet. Därför kan ljudet inte tala om för

dig hur mycket läkemedel som finns kvar i din Turbuhaler.

Om du av misstag laddar din Oxis Turbuhaler mer än en gång innan

du tar din dos, får du ändå bara en dos. Indikatorn kommer dock att

registrera alla laddade doser.

Om du använt för stor mängd av Oxis Turbuhaler

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett

barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller

Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. De vanligaste symtomen som kan uppstå om du använt

för stor mängd Oxis Turbuhaler är darrningar, huvudvärk eller snabb

hjärtrytm.

Om du har glömt att använda Oxis Turbuhaler

Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det

däremot snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Oxis Turbuhaler

Sluta inte att använda Oxis Turbuhaler utan att konsultera din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare,

sjuksköterska eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men

alla användare behöver inte få dem.

Om något av följande händer, sluta använda Oxis Turbuhaler och

kontakta omedelbart läkare:

Kramp i luftrören (sammandragning av musklerna i luftvägarna, vilket

orsakar plötslig, pipande andning) efter inhalation av läkemedlet.

Detta är mycket sällsynt – det kan förekomma hos upp till 1 av

10 000 personer.

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Darrningar eller skakningar. Om dessa biverkningar uppstår är de

oftast milda och försvinner i takt med att du fortsätter att använda

Oxis Turbuhaler.

Huvudvärk.

Yrsel.

Illamående.

Muskelkramper.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

Hjärtklappningar (du känner dina hjärtslag). Om denna biverkning

uppstår är den oftast mild och försvinner vanligtvis när du fortsätter

att använda Oxis Turbuhaler.

Störd sömn.

Snabb hjärtrytm.

Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda och kramp i luftrören

(bronkospasm).

Låg nivå av kalium i blodet.

En ökning av mängden socker (glukos) i blodet.

Smakförändringar, såsom en obehaglig smak i munnen.

Förändringar i blodtrycket.

Ojämn hjärtrytm.

Bröstsmärta eller tryck över bröstet (kärlkramp).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

Känsla av rastlöshet eller upprördhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta

gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan

också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Oxis Turbuhaler ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Oxis Turbuhaler ska förvaras med skyddshylsan på när den inte

används.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten

på din Turbuhaler. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Se till att du alltid kastar din använda Turbuhaler på ett ansvarsfullt

sätt, eftersom en del av läkemedlet kommer att bli kvar inuti

inhalatorn. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel

som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är formoterolfumaratdihydrat. I en Turbuhaler

med 4,5 mikrogram/dos innehåller varje dos 6 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat, av vilken du kan inhalera 4,5 mikrogram.

I en Turbuhaler med 9 mikrogram/dos innehåller varje dos 12 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat, av vilken du kan inhalera 9 mikrogram.

Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller

mjölkproteiner). Se avsnitt 2, Oxis Turbuhaler innehåller laktos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxis Turbuhaler är en inhalator som innehåller läkemedel. Färgen på

inhalationspulvret är vit. Varje Turbuhaler innehåller 60 doser och är

vitfärgad med ett turkost vred.

Oxis Turbuhaler finns tillgänglig i följande förpackningsstorlekar:

60 doser (1 inhalator), 3 x 60 doser (3 inhalatorer), 10 x 60 doser

(10 inhalatorer), 18 x 60 doser (18 inhalatorer) eller 20 x 60 doser

(20 inhalatorer).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet under namnen:

Land

4,5 mikrogram/dos

9 mikrogram/dos

Belgien

Oxis Turbohaler

4,5 µg/dose

Oxis Turbohaler

9 µg/dose

Danmark

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Finland

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Frankrike

Oxis Turbuhaler 6 µg/dose

Oxis Turbuhaler 12 µg/dose

Grekland

Oxez Turbuhaler

Oxez Turbuhaler

Irland

Oxis Turbohaler 6,

inhalation powder

Oxis Turbohaler 12,

inhalation powder

Italien

Oxis Turbohaler 4,5

Oxis Turbohaler 9

Luxemburg

Oxis Turbohaler

4,5 µg/dose

Oxis Turbohaler

9 µg/dose

Nederländerna Oxis 6 Turbuhaler

Oxis 12 Turbuhaler

Portugal

Oxis Turbohaler

Oxis Turbohaler

Spanien

Oxis Turbuhaler

4,5 microgramos polvo para

inhalación

Oxis Turbuhaler

9 microgramos polvo para

inhalación

Storbritannien

Oxis Turbohaler 6,

inhalation powder

Oxis Turbohaler 12,

inhalation powder

Sverige

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Tyskland

Oxis Turbohaler

6 Mikrogramm Pulver zur

Inhalation

Oxis Turbohaler

12 Mikrogramm Pulver zur

Inhalation

Österrike

Oxis Turbohaler 6 µg –

Dosier – Pulverinhalator

Oxis Turbohaler 12 µg –

Dosier – Pulverinhalator

Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-06-14

Andra informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets

webbplats www.lakemedelsverket.se.

© AstraZeneca 2016

PS09476

297036

Denmark,Sweden

05 December 2016

09:13

PS09476

AZL030/G

7822

Oxis leaflet

Pack Line Code Data:

Black

Profile

Technical

Info

Font family: Nimbus Sans

Body text size:

9 pt

Smallest text size:

9 pt

(excluding component code)

N

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxis

®

Turbuhaler

®®

, 4,5 mikrogram/dosis

og 9 mikrogram/dosis, inhalationspulver

formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Oxis Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Oxis Turbuhaler

Sådan skal du tage Oxis Turbuhaler

Bivirkninger

5. Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oxis Turbuhaler er en inhalator. Den indeholder lægemidlet formoterol.

Formoterol tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”langtidsvirkende

beta-agonister” eller ”bronkodilatatorer”.

Det virker ved, at det får de små muskler i luftvejene til at slappe

af. Derved får du lettere ved at trække vejret. Det virker indenfor

1-3 minutter, og virkningen varer i op til 12 timer.

Din læge har ordineret denne medicin til behandling af astma eller

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Astma

Oxis Turbuhaler bruges til at behandle astma hos voksne, teenagere og

børn på 6 år og derover.

Lægen vil ordinere to inhalatorer til behandling af din astma:

Oxis Turbuhaler og en anden inhalator med inhalationssteroid. Disse

bør anvendes sideløbende.

Oxis Turbuhaler anvendes til at forebygge, at der opstår

astmasymptomer.

Nogle personer tager også Oxis Turbuhaler, hvis de har behov for

ekstra doser til lindring af astmasymptomer, så det bliver lettere at

trække vejret igen.

Oxis Turbuhaler kan også anvendes før motion for at forebygge, at

der opstår astmasymptomer, når du anstrenger dig.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Oxis Turbuhaler kan også bruges til at behandle KOL-symptomer hos

voksne. KOL er en langtidssygdom i lungerne, som oftest skyldes

cigaretrygning.

2. Det skal du vide før du begynder at tage Oxis Turbuhaler

Brug ikke Oxis Turbuhaler

Hvis du er allergisk over for formoterol eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oxis Turbuhaler hvis:

Du har sukkersyge. Du kan have behov for yderligere

blodsukkermålinger, mens du anvender Oxis Turbuhaler.

Du har højt blodtryk, eller hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer.

Du har problemer med skjoldbruskkirtlen.

Du har lavt indhold af kalium i dit blod. Din læge vil måske tage

nogle blodprøver, for at måle kaliumindholdet i dit blod.

Du har alvorligt nedsat leverfunktion såsom levercirrhosis

(skrumpelever).

Tal med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager

Oxis Turbuhaler, hvis du er usikker på, om noget af ovenstående

gælder dig.

Brug af anden medicin sammen med Oxis Turbuhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept og naturmedicin. Oxis Turbuhaler kan påvirke

måden anden medicin virker på, og anden medicin kan påvirke

Oxis Turbuhaler.

Du bør specielt fortælle din læge eller apotekspersonalet, hvis du bruger

nogle af følgende lægemidler:

Beta-blokkere (f.eks. atenolol eller propranolol mod for højt blodtryk)

inklusiv øjendråber (f.eks. timolol mod grøn stær).

Lægemidler mod hurtig eller uregelmæssig hjerterytme

(f.eks. quinidin).

Lægemidler som digoxin, der ofte anvendes til behandling af

hjertesvigt.

Diuretika, også kendt som vanddrivende medicin (f.eks. furosemid).

Bruges til at behandle højt blodtryk.

Steroider som indtages gennem munden (f.eks prednisolon).

Xanthin lægemidler (f.eks. theophyllin og aminophyllin). Bruges ofte til

behandling af astma.

Erythromycin (anvendes til behandling af infektioner).

Antihistaminer (f.eks. terfenadin).

Andre lægemidler som udvider luftvejene (bronkodilatatorer som

f.eks. salbutamol).

Efedrin (bruges ved behandling af astma eller ved tilstoppet næse).

Tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin).

Tal med din læge eller apotekspersonalet inden du bruger

Oxis Turbuhaler, hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du

er usikker.

Fortæl også lægen eller apotekspersonalet, hvis du skal bedøves i

forbindelse med operation eller tandbehandling.

Tilføjelse af antikolinergika (som f.eks. tiotropium eller ipratropiumbromid)

til behandlingen med Oxis Turbuhaler kan være med til at åbne dine

luftveje endnu mere.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds før

du tager dette lægemiddel. Din læge vil afgøre, om du kan tage

Oxis Turbuhaler under graviditet.

Hvis du bliver gravid, mens du tager Oxis Turbuhaler, må du ikke

afbryde behandlingen med Oxis Turbuhaler. Du skal kontakte lægen

med det samme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oxis Turbuhaler

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Oxis Turbuhaler indeholder laktose

Oxis Turbuhaler indeholder lactose, som er en sukkerart. Kontakt lægen

før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter. Mængden af lactose i Oxis Turbuhaler

giver normalt

ikke problemer hos personer med lactoseintolerance.

Hjælpestoffet lactose indeholder små mængder af mælkeprotein, som

kan forårsage allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Oxis Turbuhaler

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, astmasygeplejerskens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Du må ikke øge den dosis Oxis Turbuhaler, som din læge har

ordineret, uden først at tale med lægen.

Hvis du tager Oxis Turbuhaler regelmæssigt for astma eller KOL, bør

du fortsætte med behandlingen, også hvis du ingen symptomer har.

Vigtig information om dine astma- eller KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæser, mens du er i behandling

med Oxis Turbuhaler, skal du fortsætte behandlingen og hurtigst muligt

kontakte din læge. Du kan have behov for yderligere behandling.

Kontakt straks lægen hvis:

Din vejrtrækning forværres, eller hvis du ofte vågner om natten med

astma.

Du har en begyndende tunghedsfølelse i brystet.

Du ikke føler bedring trods din nuværende dosis.

Du mere end to dage ugentligt har behov for mere end din normale

dosis.

Du, før motion, har behov for din Turbuhaler oftere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er kontrolleret godt

nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling

med det samme.

Dosering 4,5 mikrogram/dosis:

Astma

Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

Den anbefalede dosis er 1 eller 2 inhalationer, 1 eller 2 gange dagligt.

Din læge kan eventuelt øge dosis til 4 inhalationer, 1 eller 2 gange

dagligt.

Nogle personer anvender også Oxis Turbuhaler til lindring af

astmasymptomer. Hvis der opstår astmasymptomer, er sædvanlig

dosis 1 eller 2 inhalationer, når symptomerne opstår.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 8 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som du tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan

dog tillade op til 12 inhalationer om dagen. Tag ikke mere end i alt

12 inhalationer over 24 timer.

Tag ikke mere end 6 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

Den anbefalede dosis er 2 inhalationer, 1 eller 2 gange dagligt.

Nogle børn anvender også Oxis Turbuhaler til lindring af

astmasymptomer. Hvis dit barn får astmasymptomer, er sædvanlig

dosis 1 eller 2 inhalationer, når symptomerne opstår.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som dit barn tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade, at dit barn får op til 8 inhalationer om dagen. Dit barn bør ikke

tage mere end i alt 8 inhalationer over 24 timer.

Dit barn bør ikke tage mere end 2 inhalationer på én gang.

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere din

astma. Når din astma er under kontrol, kan din læge finde det passende

at reducere dosis af Oxis Turbuhaler gradvist.

Astma i forbindelse med motion

Hvis du eller dit barn har astmasymptomer i forbindelse med motion,

kan din læge råde dig eller dit barn til også at bruge Oxis Turbuhaler før

motion. Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

Den anbefalede dosis er 2 inhalationer før motion.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 8 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som du tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan

dog tillade op til 12 inhalationer om dagen. Tag ikke mere end i alt

12 inhalationer over 24 timer.

Tag ikke mere end 6 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

Den anbefalede dosis er 1 eller 2 inhalationer før motion.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som dit barn tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade, at dit barn får op til 8 inhalationer om dagen. Dit barn bør ikke

tage mere end i alt 8 inhalationer over 24 timer.

Dit barn bør ikke tage mere end 2 inhalationer på én gang.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Må kun bruges af voksne (18 år eller derover).

Den anbefalede dosis er 2 inhalationer, 1 eller 2 gange dagligt.

Din læge kan råde dig til at tage yderligere doser til lindring af dine

KOL-symptomer.

Du bør ikke tage mere end 8 inhalationer om dagen.

Tag ikke mere end 4 inhalationer på én gang.

Dosering 9 mikrogram/dosis:

Astma

Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2 gange dagligt.

Din læge kan eventuelt øge dosis til 2 inhalationer, 1 eller 2 gange

dagligt.

Nogle personer anvender også Oxis Turbuhaler til lindring af

astmasymptomer. Hvis der opstår astmasymptomer, er sædvanlig

dosis 1 inhalation, når symptomerne opstår.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som du tager hver dag, hvis

der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog tillade

op til 6 inhalationer om dagen. Tag ikke mere end i alt 6 inhalationer

over 24 timer.

Tag ikke mere end 3 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2 gange dagligt.

Nogle børn anvender også Oxis Turbuhaler til lindring af

astmasymptomer. Hvis dit barn får astmasymptomer, er sædvanlig

dosis 1 inhalation, når symptomerne opstår.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 2 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som dit barn tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade, at dit barn får op til 4 inhalationer om dagen. Dit barn bør ikke

tage mere end i alt 4 inhalationer over 24 timer.

Dit barn bør ikke tage mere end 1 inhalation på én gang.

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere din

astma. Når din astma er under kontrol, kan din læge finde det passende

at reducere dosis af Oxis Turbuhaler gradvist.

Astma i forbindelse med motion

Hvis du eller dit barn har astmasymptomer i forbindelse med motion,

kan din læge råde dig eller dit barn til også at bruge Oxis Turbuhaler før

motion. Oxis Turbuhaler bør ikke bruges til børn under 6 år.

Voksne (fra 18 år)

Den anbefalede dosis er 1 inhalation før motion.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 4 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som du tager hver dag, hvis

der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog tillade

op til 6 inhalationer om dagen. Tag ikke mere end i alt 6 inhalationer

over 24 timer.

Tag ikke mere end 3 inhalationer på én gang.

Børn og unge (6 til 17 år)

Den anbefalede dosis er 1 inhalation før motion.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 2 inhalationer om

dagen. Det inkluderer de inhalationer, som dit barn tager hver dag,

hvis der opstår astmasymptomer og før motion. Din læge kan dog

tillade, at dit barn får op til 4 inhalationer om dagen. Dit barn bør ikke

tage mere end i alt 4 inhalationer over 24 timer.

Dit barn bør ikke tage mere end 1 inhalation på én gang.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Må kun bruges af voksne (18 år eller derover).

Den anbefalede dosis er 1 inhalation, 1 eller 2 gange dagligt.

Din læge kan råde dig til at tage yderligere doser til lindring af dine

KOL-symptomer.

Du bør ikke tage mere end 4 inhalationer om dagen.

Tag ikke mere end 2 inhalationer på én gang.

Klargøring af din nye Oxis Turbuhaler-inhalator

Inden du bruger din nye Oxis Turbuhaler-inhalator for første gang, skal

du klargøre den til brug på følgende måde:

Skru beskyttelseshætten af og tag den af. Det kan være, du hører

en raslende lyd.

Hold din Oxis Turbuhaler-inhalator lodret med det turkise bundstykke

nederst.

Drej det turkise bundstykke så langt som det kan komme i én

retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt som

det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det først).

Du bør nu høre et klik.

Gentag dette; drej det turkise bundstykke i begge retninger.

Din Oxis Turbuhaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en

inhalation.

Skru den hvide beskyttelseshætte af. Det kan være, du

hører en raslende lyd.

Hold din Turbuhaler lodret med det turkise bundstykke

nedad.

Hold ikke om mundstykket, når du klargør din

Turbuhaler. Drej bundstykket én gang frem, så langt

du kan, og én gang tilbage (det er underordnet, om

der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre

en klikkende lyd. Din Turbuhaler er nu klar til brug.

Klargør kun din Turbuhaler, når du har brug for den.

Hold din Turbuhaler væk fra munden. Pust roligt ud

(så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem

din Turbuhaler.

Hold forsigtigt om mundstykket med

tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og

dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid

ikke i mundstykket.

Tag Turbuhaler væk fra munden. Ånd

derefter langsomt ud. Den mængde medicin,

som inhaleres, er meget lille. Det er derfor

muligt, at du ikke kan smage det efter

inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan

du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen

nu er i dine lunger.

Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6.

8. Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er fastgjort til din

Turbuhaler og må ikke tages af. Brug ikke din Turbuhaler, hvis den er

beskadiget, eller hvis mundstykket er faldet af.

Som for alle andre inhalatorer bør omsorgspersoner sikre at børn, som

har fået ordineret Oxis Turbuhaler bruger den korrekte inhalationsteknik,

som er beskrevet ovenfor.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør

klud. Brug ikke vand eller andre væsker.

Hvornår tages en ny Turbuhaler i brug?

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er

tilbage i din Turbuhaler, og starter ved 60 doser når den

er fuld.

Dosisindikatoren er inddelt i intervaller af 10 doser.

Derfor viser den ikke hver dosis. Når du første gang

ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens vindue,

er der ca. 20 doser tilbage. Ved de sidste 10 doser er

baggrunden af dosisindikatoren rød. Når 0’et på den

røde baggrund er nået til midten af vinduet, skal du tage

en ny Turbuhaler i brug.

OBS:

Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din

Turbuhaler er tom.

Den lyd der kan høres, når du ryster din Turbuhaler, stammer ikke

fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Lyden

fortæller intet om, hvor meget medicin der er tilbage i Turbuhaler.

Hvis du ved en fejl kommer til at dreje bundstykket frem og tilbage

flere gange vil du stadig kun få én dosis. Men dosisindikatoren vil

registrere alle klargjorte doser.

Hvis du har taget for meget Oxis Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere

Oxis Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Husk at medbringe

Oxis Turbuhaler. Der kan komme følgende symptomer: Skælven,

hovedpine eller hurtig hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Oxis Turbuhaler

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i

tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent

bare indtil da.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Oxis Turbuhaler

Du må ikke stoppe med at tage Oxis Turbuhaler uden først at tale med

lægen.

Spørg lægen, astmasygeplejersken eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Hvis følgende sker for dig, skal du stoppe med at bruge

Oxis Turbuhaler og kontakte lægen omgående:

Bronkospasme (stramning af musklerne i luftvejene, som medfører

pludselig hvæsen) efter du har inhaleret medicinen. Dette sker meget

sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede).

Andre mulige bivirkninger er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 behandlede):

Skælven eller rysten. Hvis dette forekommer, er det sædvanligvis

mildt, og forsvinder som oftest, når du fortsætter med at tage

Oxis Turbuhaler.

Hovedpine.

Svimmelhed.

Kvalme.

Muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

100 behandlede):

Hjertebanken (du kan mærke dit hjerteslag). Hvis dette sker, er

det almindeligvis mildt og forsvinder normalt ved fortsat brug af

Oxis Turbuhaler.

Søvnforstyrrelser.

Hurtig hjerterytme.

Allergiske reaktioner såsom udslæt, kløe og åndenød.

Lavt indhold af kalium i blodet.

Forhøjet sukkerindhold (glucose) i blodet.

Smagsforandringer, såsom en ubehagelig smag i munden.

Ændringer i blodtryk.

Uregelmæssig hjerterytme.

Smerter i brystet eller trykken for brystet (angina pectoris).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

1.000 behandlede):

En følelse af rastløshed eller ophidselse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaringen.

Når Oxis Turbuhaler ikke anvendes, skal den opbevares med

beskyttelseshætten skruet på.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen

eller på Turbuhaler. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Sørg altid for at bortskaffe din brugte Turbuhaler ansvarligt, da der

vil være noget medicin tilbage i den. Spørg på apoteket hvordan du

skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og ydeligere oplysninger

Oxis Turbuhaler indeholder:

Det aktive stof er formoterolfumaratdihydrat. I Turbuhaler

med 4,5 mikrogram/dosis, indeholder hver dosis 6 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat, hvoraf du kan inhalere 4,5 mikrogram.

I Turbuhaler med 9 mikrogram/dosis indeholder hver dosis

12 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, hvoraf du kan inhalere

9 mikrogram/dosis.

Det andet indholdsstof er lactosemonohydrat (som indeholder

mælkeproteiner). Se afsnit 2 Oxis Turbuhaler indeholder laktose.

Udseende og pakningsstørrelser:

Oxis Turbuhaler er en inhalator, som indeholder din medicin.

Inhalationspulveret er hvidt. Hver Turbuhaler indeholder 60 doser og har

en hvid krop med et turkis bundstykke.

Oxis Turbuhaler er tilgængelig i følgende pakninger: 60 doser

(1 inhalator), 3x60 doser (3 inhalatorer), 10x60 doser (10 inhalatorer),

18x60 doser (18 inhalatorer) eller 20x60 doser (20 inhalatorer).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AstraZeneca A/S, Arne Jacobsens Alle 13, 2300 København S

Fremstiller:

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under

følgende navne:

Land

4,5 mikrog/dosis

9 mikrog/dosis

Belgien

Oxis Turbohaler

4,5 µg/dose

Oxis Turbohaler

9 µg/dose

Danmark

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Finland

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Frankrig

Oxis Turbuhaler 6 µg

par dose

Oxis Turbuhaler 12 µg

par dose

Grækenland

Oxez Turbuhaler

Oxez Turbuhaler

Holland

Oxis 6 Turbuhaler

Oxis 12 Turbuhaler

Irland

Oxis Turbohaler 6,

inhalation powder

Oxis Turbohaler 12,

inhalation powder

Italien

Oxis Turbohaler 4.5

Oxis Turbohaler 9

Luxembourg

Oxis Turbohaler 4.5 µg/dose Oxis Turbohaler 9 µg/dose

Portugal

Oxis Turbohaler

Oxis Turbohaler

Spanien

Oxis Turbuhaler

4.5 microgramos polvo

para inhalación

Oxis Turbuhaler

9 microgramos polvo

para inhalación

Storbritannien

Oxis Turbohaler 6,

inhalation powder

Oxis Turbohaler 12,

inhalation powder

Sverige

Oxis Turbuhaler

Oxis Turbuhaler

Tyskland

Oxis Turbohaler

6 Mikrogramm Pulver zur

Inhalation

Oxis Turbohaler

12 Mikrogramm Pulver zur

Inhalation

Østrig

Oxis Turbohaler 6µg –

Dosier - Pulverinhalator

Oxis Turbohaler 12µg –

Dosier - Pulverinhalator

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2016

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk.

© AstraZeneca 2016

297036

Denmark,Sweden

05 December 2016

09:13

PS09476

AZL030/G

7822

Oxis leaflet

Pack Line Code Data:

Black

Profile

Technical

Info

Font family: Nimbus Sans

Body text size:

9 pt

Smallest text size:

9 pt

(excluding component code)

N

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety