Oxazepam "GxMed Nordic"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxazepam "GxMed Nordic" 15 mg tabletter
 • Dosering:
 • 15 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oxazepam "GxMed Nordic" 15 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13237
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Oxazepam SAD tabletter

15 mg

Oxazepam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Oxazepam SAD til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxazepam SAD

3. Sådan skal du tage Oxazepam SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Oxazepam SAD hører til gruppen af benzodiazepiner og er et lægemiddel, som

bruges ved angst- og urotilstande.

Lægen kan give dig Oxazepam SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE OXAZEPAM SAD

Tag ikke Oxazepam SAD

hvis du er overfølsom over for oxazepam eller et af de øvrige indholdsstoffer

hvis du har ekstrem muskeltræthed på grund af en muskelsygdom

(myasthenia gravis)

hvis du har uregelmæssig vejtrækning med vejrtrækningsstop under søvn

(søvnapnø)

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion

hvis du har akut vejrtrækningsbesvær

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at længere tids behandling og ved høje doser med

Oxazepam SAD kan føre til afhængighed. Pludseligt ophør med behandlingen kan

give abstinenssymptomer.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Oxazepam SAD, hvis du:

er over 65 år

har nedsat nyrefunktion

har nedsat leverfunktion

har svækket vejrtrækning

har depression eller selvmordstanker

har eller har haft et misbrug af medicin

Normalt bør behandlingen ikke vare længere end 8 til 12 uger.

Brug af anden medicin sammen med Oxazepam SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

sovemedicin eller beroligende medicin

medicin mod depression

medicin mod sindslidelser

medicin mod epilepsi (f.eks. phenobarbital)

medicin mod allergi og køresyge (antihistaminer)

medicin mod stærke smerter (morfi n eller morfi nlignende medicin)

medicin mod migræne eller for højt blodtryk (clonidin)

medicin mod tuberkulose (rifampicin)

Fortæl lægen at du behandles med Oxazepam SAD, hvis du skal bedøves.

Brug af Oxazepam SAD sammen med mad og drikke

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Oxazepam SAD.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger

at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du

bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun få Oxazepam SAD efter aftale med lægen.

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret.

Følg lægens anvisning.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Oxazepam SAD, da Oxazepam bliver udskilt

i modermælken. Følg lægens anvisning.

Trafi k- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde

med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oxazepam

SAD virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafi kken.

Du skal være opmærksom på, at den sløvende virkning bliver forstærket, hvis du

samtidig drikker alkohol.

Oxazepam SAD indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen før du får denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE OXAZEPAM SAD

Tabletterne skal tages sammen med rigelig væske. Tabletterne kan evt. deles.

Du vil normalt få Oxazepam SAD af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i

tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Du må få Oxazepam SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1–2 tabletter (dvs. 15–30 mg) 1-3 gange daglig.

Børn

Børn må ikke få Oxazepam SAD. Tal med lægen.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Oxazepam SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Oxazepam SAD vil din læge eller sundhedspersonalet

tage de nødvendige forholdsregler.

Symptomer på overdosering kan være: Sløvhed, nedsat bevidsthed, forvirring,

ligegyldighed, talevanskeligheder, usikre bevægelser, rysten, nedsat kraft

i musklerne, synsforstyrrelser, ophidselse og pirrelighed, truende adfærd,

hallucinationer, mareridt (særligt hos børn og ældre), for lavt blodtryk, langsom

hjerterytme, svækket vejrtrækning og blåfarvning af hud og slimhinder. I sjældne

tilfælde er der set dyb bevidstløshed (koma), som i sjældne tilfælde kan være

livstruende.

Hvis du har glemt at bruge Oxazepam SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Oxazepam SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Bivirkninger ses oftest hos ældre. Hos ældre kan forvirringstilstande forekomme

ved for høje doser. Mest almindelig bivirkning er døsighed, som normalt aftager

efter nogle dage.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Svækket vejrtrækning.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos fl ere end 1 ud af 10 patienter):

Døsighed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Depression; forvirring.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000

patienter):

Afhængighed; abstinenser ved ophør af behandlingen; hukommelsestab (ved

høje doser); usikre bevægelser; balanceforstyrrelser; koncentrationsbesvær;

svimmelhed; hovedpine; muskelsvaghed; træthed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Ophidselse; truende evt. voldelig adfærd; hallucinationer og mareridt (specielt hos

børn og ældre); allergiske hudreaktioner; søvnløshed; øget slimdannelse i lungerne

(specielt hos børn); øget spytdannelse (specielt hos børn).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Opbevar Oxazepam SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Oxazepam SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afl øbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Oxazepam SAD tabletter, 15 mg indeholder

Aktivt stof: Oxazepam.

Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat,

talcum, gelatine, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Oxazepam SAD 15 mg er en hvid, rund, fl ad tablet med affasede kanter og delekærv.

Oxazepam SAD fi ndes i pakningsstørrelse på 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2014.

Vnr. 701110-01

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-5-2018

Nordimet (Nordic Group B.V.)

Nordimet (Nordic Group B.V.)

Nordimet (Active substance: methotrexate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3155 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2014/201706

Europe -DG Health and Food Safety