Oxaplamyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxaplamyl 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Oxaplamyl 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46680
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

3. juli 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Oxaplamyl, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1.

D.SP.NR.

27218

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oxaplamyl

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 5 mg oxaliplatin.

10 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 50 mg oxaliplatin.

20 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 100 mg oxaliplatin.

40 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 200 mg oxaliplatin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Opløsningen har en pH-værdi på mellem 4,5 og 6,0 og en osmolaritet på højst 305

mOsmol/l.

Klar, farveløs væske uden synlige partikler.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Oxaliplatin i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) og folininsyre (FA) er indiceret til:

Adjuverende behandling af coloncancer stadium III (Dukes type C) efter fuldstændig

resektion af primær tumor.

Behandling af metastatisk colorektalcancer.

46680_spc.docx

Side 1 af 24

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

KUN TIL VOKSNE

Den anbefalede dosis oxaliplatin til adjuverende behandling er 85 mg/m² intravenøst hver

anden uge i 12 cykler (6 måneder).

Den anbefalede dosis oxaliplatin til behandling af metastatisk colorektalcancer er

85 mg/m² intravenøst hver anden uge indtil sygdomsprogression eller uacceptabel

toksicitet.

Dosis skal justeres i henhold til tolerabilitet (se pkt. 4.4).

Oxaliplatin skal altid administreres før fluoropyrimidiner, dvs. 5-fluorouracil.

Oxaliplatin administreres som intravenøs infusion over 2-6 timer i 250-500 ml 5 %

glucoseopløsning (50 mg/ml), hvilket giver en koncentration mellem 0,2 mg/ml og

0,7 mg/ml. Den højeste koncentration til klinisk brug er 0,7 mg/ml for en oxaliplatindosis

på 85 mg/m

Oxaliplatin har hovedsageligt været anvendt i kombination med regimer baseret på

kontinuerlig infusion af 5-fluorouracil. Til et behandlingsforløb på to uger blev der anvendt

5-fluorouracilregimer, der kombinerer bolus og kontinuerlig infusion.

Særlige patientgrupper

-

Nedsat nyrefunktion

Oxaliplatin må ikke gives til patienter med svær nyreinsufficiens (se pkt. 4.3 og 5.2).

Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis oxaliplatin

85 mg/m

(se pkt. 4.4 og 5.2).

-

Nedsat leverfunktion

I en fase 1-undersøgelse med patienter med adskillige grader af nedsat leverfunktion

forekom hyppighed og sværhedsgrad af lever- og galdevejssygdomme at være relateret til

progressiv sygdom og nedsat leverfunktionstest ved baseline. Der blev ikke foretaget

specifikke dosisjusteringer hos patienter med unormale leverfunktionstests under den

kliniske udvikling.

-

Ældre

Der blev ikke observeret nogen stigning i alvorlig toksicitet ved anvendelse af oxaliplatin

alene eller i kombination med 5-fluorouracil til patienter over 65 år. Som følge heraf er det

ikke nødvendigt at justere dosis til ældre.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant indikation for brug af oxaliplatin til børn. Effektiviteten af oxaliplatin

som enkeltstof til pædiatriske patienter med faste tumorer er ikke blevet fastslået (se pkt.

5.1).

Administration

Oxaliplatin administreres som intravenøs infusion.

46680_spc.docx

Side 2 af 24

Administrationen af oxaliplatin kræver ikke hyperhydrering.

Oxaliplatin fortyndet i 250-500 ml 5 % glucoseopløsning (50 mg/ml) til en koncentration

på min. 0,2 mg/ml skal infunderes via et centralt venekateter eller en perifer vene over 2 til

6 timer. Infusion af oxaliplatin skal altid gives inden infusion med 5-fluorouracil.

I tilfælde af ekstravasation skal infusionen straks afbrydes.

Brugsanvisning

Oxaliplatin skal fortyndes før brug.

Der må kun anvendes 5 % glucoseopløsning til fortynding af koncentratet til infusionsvæske,

opløsning. For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration se pkt. 6.6.

5.3

Kontraindikationer

Oxaliplatin er kontraindiceret til patienter, der

har overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

ammer.

har myelosuppression inden første behandling, påvist ved et baseline neutrofiltal på

<2 × 10

/l og/eller et trombocyttal på <100 × 10

har en perifer sensorisk neuropati med funktionsnedsættelse inden første behandling.

har alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) (se pkt. 5.2).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Oxaliplatin bør kun anvendes på specialafdelinger for onkologi og bør administreres under

tilsyn af en erfaren onkolog.

Nedsat nyrefunktion

Patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion skal overvåges nøje for bivirkninger,

og dosis skal justeres i henhold til toksicitet (se pkt. 5.2).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter med allergiske reaktioner over for platinforbindelser i anamnesen skal overvåges

for allergiske symptomer. I tilfælde af anafylaktiske manifestationer skal infusionen

afbrydes øjeblikkeligt og passende symptomatisk behandling iværksættes. Gentagen

administration med oxaliplatin til disse patienter er kontraindiceret. Krydsreaktioner, nogle

gange fatale, er rapporteret med alle platinforbindelser.

I tilfælde af ekstravasation med oxaliplatin skal infusionen straks stoppes og sædvanlig

lokal symptomatisk behandling påbegyndes.

Neurologiske symptomer

Neurologisk toksicitet af oxaliplatin skal omhyggeligt monitoreres, især hvis der samtidig

gives andre lægemidler med særlig neurologisk toksicitet. Der bør foretages en neurologisk

undersøgelse inden hver administration og jævnligt herefter.

Hos patienter, der udvikler akut laryngopharyngeal dysæstesi (se pkt. 4.8) under eller inden

for de første timer efter infusionen på 2 timer, bør den næste infusion med oxaliplatin

administreres over 6 timer.

46680_spc.docx

Side 3 af 24

Perifer neuropati

Hvis der forekommer neurologiske symptomer (paræstesi, dysæstesi), skal følgende

anbefalede dosisjusteringer af oxaliplatin baseres på varigheden og sværhedsgraden af

disse symptomer:

Hvis symptomerne varer mere end syv dage og er generende, skal den efterfølgende

oxaliplatindosis reduceres fra 85

til 65 mg/m

(metastatisk behandling) eller 75 mg/m

(adjuverende behandling).

Hvis paræstesi uden funktionsnedsættelse varer ved indtil næste cyklus, skal den

efterfølgende oxaliplatindosis reduceres fra 85 til 65 mg/m

(metastatisk behandling)

eller 75 mg/m

(adjuverende behandling).

Hvis paræstesi med funktionsnedsættelse varer ved indtil næste cyklus, skal

behandling med oxaliplatin seponeres.

Hvis disse symptomer bedres efter seponering af oxaliplatinbehandlingen, kan

genoptagelse af behandlingen overvejes.

Patienter bør informeres om risikoen for vedvarende symptomer på perifer sensorisk

neuropati efter behandlingens ophør. Lokale, moderate paræstesier eller paræstesier, der

kan interferere med bevægelsesfunktioner, kan fortsætte i op til 3 år efter ophør af

adjuverende behandling.

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisk syndrom (RPLS)

Der er rapporteret tilfælde af reversibelt posteriort leukoencefalopatisk syndrom (RPLS,

også kendt som PRES, posterior reversibelt encefalopati-syndrom) hos patienter, der fik

oxaliplatin i kombination med kemoterapi. RPLS er en sjælden, reversibel, hastigt

udviklende neurologisk tilstand, som kan omfatte krampeanfald, hypertension, hovedpine,

konfusion, blindhed og andre visuelle og neurologiske forstyrrelser (se pkt. 4.8).

Diagnosen RPLS kræver bekræftelse med en hjernescanning, helst MR (magnetisk

resonans).

Kvalme, opkastning, diarré, dehydrering og hæmatologiske forandringer

Gastrointestinal toksicitet, der viser sig som kvalme og opkastning, kræver profylaktisk

og/eller terapeutisk antiemetisk behandling (se pkt. 4.8).

Dehydrering, paralytisk ileus, tarmobstruktion, hypokaliæmi, metabolisk acidose og nedsat

nyrefunktion kan forårsages af alvorlig diarré/emesis, især ved kombination af oxaliplatin

med 5-fluorouracil.

Hvis der forekommer hæmatologisk toksicitet (neutrofiltal <1,5 × 10

/l eller trombocyttal

på <50 × 10

/l), bør administration af den næste behandling udsættes, indtil de

hæmatologiske værdier igen er på acceptable niveauer. En fuldstændig blodtælling med

differentiering af leukocytter bør udføres før behandlingsstart og før hvert efterfølgende

behandlingsforløb. Ved samtidig administration af kemoterapi kan myelosuppressive

virkninger være additive. Patienter med svær og vedvarende myelosuppression er i høj

risiko for infektiøse komplikationer. Sepsis, neutropenisk sepsis og septisk chock er

blevet rapporteret hos patienter behandlet med oxaliplatin, inklusive tilfælde med dødelig

udgang (se pkt. 4.8).

46680_spc.docx

Side 4 af 24

Patienterne skal informeres tilstrækkeligt om risikoen for diarré/opkastning,

mucositis/stomatitis og neutropeni efter administration af oxaliplatin og 5-fluorouracil, så

de øjeblikkeligt kan kontakte deres behandlende læge med henblik på passende

behandling.

I tilfælde af mucositis/stomatitis med eller uden neutropeni bør tidspunktet for den næste

behandling udsættes, indtil bedring af mucositis/stomatitis til grad 1 eller mindre og/eller

indtil neutrofiltallet er ≥ 1,5 × 10

For oxaliplatin kombineret med 5-fluorouracil (med eller uden folinsyre), bør de

anbefalede dosisjusteringer gælde for 5-fluorouracil associeret toxicitet.

Hvis der forekommer diarré af grad 4, neutropeni af grad 3-4 (neutrofiltal på <1,0 × 10

/l),

trombocytopeni af grad 3-4 (trombocyttal på <50 × 10

/l), bør oxaliplatindosis reduceres fra

85 til 65 mg/m² (metastatisk behandling) eller til 75 mg/m

(adjuverende behandling) i tillæg

til enhver påkrævet reduktion af 5-fluorouracildosis.

Lunger

I tilfælde af uforklarlige respirationssymptomer såsom tør hoste, dyspnø, krepitation eller

radiologiske lungeinfiltrater skal behandling med oxaliplatin seponeres, indtil yderligere

lungeundersøgelser udelukker en interstitiel lungesygdom (se pkt. 4.8).

Blodsygdomme

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS) er en livstruende bivirkning (ukendt frekvens).

Oxaliplatin skal seponeres ved de første tegn på mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi

såsom hurtigt faldende hæmoglobin med samtidig trombocytopeni, stigning i

serumbilirubin, serumkreatinin, blodureanitrogen, eller LDH. Nyresvigt er muligvis ikke

reversibel ved seponering af behandlingen og dialyse kan være påkrævet.

Lever

I tilfælde af unormale leverfunktionstestresultater eller portal hypertension, som ikke

tydeligvis stammer fra levermetastaser, bør muligheden for meget sjældne tilfælde af

lægemiddelinducerede vaskulære forstyrrelser i leveren overvejes.

Graviditet

For anvendelse til gravide kvinder, se pkt. 4.6.

Fertilitet

Der blev observeret genotoksiske virkninger af oxaliplatin i de prækliniske undersøgelser.

Derfor frarådes det mandlige patienter i behandling med oxaliplatin at gøre en kvinde

gravid, mens de er i behandling og op til 6 måneder efter behandlingens ophør. De bør

opfordres til at søge rådgivning om opbevaring af sæd inden behandling, da oxaliplatin

muligvis har en negativ virkning på fertiliteten, som kan være irreversibel.

Kvinder bør ikke blive gravide under behandling med oxaliplatin og bør anvende effektiv

antikonception (se pkt. 4.6).

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

46680_spc.docx

Side 5 af 24

Hos patienter, som har modtaget en enkelt dosis oxaliplatin på 85 mg/m

umiddelbart før

administration af 5-fluorouracil, er der ikke observeret nogen ændring i

eksponeringsniveauet for 5-fluorouracil.

In vitro, er der ikke observeret betydende forskydning af oxaliplatins binding til

plasmaproteiner med følgende stoffer: erythromycin, salicylater, granisetron, paclitaxel og

natriumvalproat.

5.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fødedygtige alder/prævention

I prækliniske studier blev der set genotoksiske virkninger. Derfor frarådes det mandlige

patienter i behandling med oxaliplatin at gøre en kvinde gravid, mens de er i behandling,

og op til 6 måneder efter behandlingens ophør.

Kvinder bør ikke blive gravide under behandlingen med oxaliplatin og op til 4 måneder

efter behandlingens ophør og bør derfor anvende effektiv antikonception.

Graviditet

Der foreligger ingen information til dato om sikkerheden af indgivelse af lægemidlettil

gravide. Der er observeret reproduktionstoksicitet i dyreforsøg (se pkt. 5.3). Baseret på

resultaterne fra dyreforsøg og den farmakologiske virkning af stoffet, anbefales det ikke at

bruge oxaliplatin under graviditet, særligt under første trimesterog til kvinder i den

fødedygtige alder uden anvendelse af antikonception. Anvendelse af oxaliplatin bør kun

overvejes, efter vurdering risk/benefit-forholdet for fostret, og med patientens samtykke.

Amning

Udskillelse af oxaliplatin i modermælk er ikke blevet undersøgt. Amning er kontraindiceret

under behandling med oxaliplatin.

Fertilitet

Oxaliplatin kan have en negativ virkning på fertiliteten (se pkt. 4.4).

Baseret på den farmakologiske virkning af stoffet, kan oxaliplatin medføre infertilitet.

Mandlige patienter bør rådgives om opbevaring af sæd.

På grund af de potentielle genotoksiske virkninger af oxaliplatin, skal der anvendes

passende antikonception under og efter ophør af behandling i 6 måneder for mænd.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Behandling med oxaliplatin kan dog medføre øget risiko for

svimmelhed, kvalme og opkastning og andre neurologiske symptomer, som påvirker gang

og balance, hvilket kan medføre en mindre eller moderat påvirkning af evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner.

Synsforstyrrelser, især forbigående synstab (reversibelt efter behandlingens ophør), kan

påvirke patienters evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienter skal derfor

advares mod disse bivirkningers potentielle påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

46680_spc.docx

Side 6 af 24

46680_spc.docx

Side 7 af 24

5.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De mest hyppige bivirkninger af oxaliplatin i kombination med 5-fluorouracil/folininsyre

(5-FU/FS) var gastrointestinale (diarré, kvalme, opkastning og mucositis), hæmatologiske

(neutropeni, trombocytopeni) og neurologiske (akut og dosiskumulativ perifer sensorisk

neuropati). Generelt var disse bivirkninger hyppigere og alvorligere ved kombination af

oxaliplatin og 5-FU/FS end ved 5-FU/FS alene.

Tabel over bivirkninger

Hyppigheden i tabellen nedenfor er udledt fra kliniske forsøg med metastatiske og

adjuverende behandlinger (med hhv. 416 og 1.108 patienter inkluderet i

behandlingsarmene med oxaliplatin + 5FU/FS) og af erfaringer efter markedsføringen.

Bivirkningshyppighederne i nedenstående tabel er defineret ved brug af følgende

konvention: meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100, <1/10), ikke almindelig

1/1.000, <1/100), sjælden (

1/10.000, <1/1.000) meget sjælden (<1/10.000) og ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Yderligere oplysninger er anført efter tabellen.

MedDRA

Systemorgan-

klasser

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære

sygdomme *

Infektion

Rhinitis

Infektion i de

øvre luftveje

Neutropenisk

sepsis

- Sepsis+

Blod og

lymfesystem*

Anæmi

Neutropeni

Trombocytopen

Leukopeni

Lymfopeni

Febril

neutropeni

Immunallergisk

trombocytopeni

Hæmolytisk

anæmi

Immunsystemet*

Allergi/

allergisk

reaktion++

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Hyperglykæmi

Hypokaliæmi

Hypernatriæmi

Dehydrering

Metabolisk

acidose

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Insomni

Nervøsitet

Nervesystemet*

Perifer

sensorisk

neuropati

Sensoriske

forstyrrelser

Dysgeusi

Hovedpine

Svimmelhed

Motorisk

neuritis

Meningitis

Dysartri

Reversibel

posterior

leuko-

encefalopati

syndrom

(RPLS, eller

PRES)**(se

46680_spc.docx

Side 8 af 24

pkt. 4.4)

Øjne

-Konjunktivitis

-Synsforstyrrelser

Forbigående,

nedsat evne til

at se skarpt

Forstyrrelser i

synsfeltet

Optisk neuritis

Forbigående

synstab,

reversibelt

efter

behandlings-

ophør

Øre og labyrint

-

Ototoksicitet

-

Døvhed

Vaskulære

sygdomme

Blødning

Rødme

venetrombose

Hypertension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Hoste

Epistaxis

Hikke

Lungeemboli

Interstitiel

lungesygdom,

af og til

dødelig

Lungefibrose*

Mave- tarm-

kanalen*

Kvalme

Diarré

Opkastning

Stomatitis

/Mucositis

Abdominalsmer

Obstipation

Dyspepsi

Gastroøsofageal

refluks

Gastrointestinal

blødning

Rektalblødning

Ileus

Intestinal

obstruktion

Colitis

inklusive

clostridium

difficile diarré

Pankreatitis

Hud og

subkutane væv

Hudlidelser

Alopeci

Hudafskalning

(dvs. hånd- og

fodsyndrom)

Erythematøst

hududslæt

Hududslæt

Forøget

svedtendens

Neglelidelser

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Artralgi

Knoglesmerter

Nyrer og

urinveje

Hæmaturi

Dysuri

Unormal

miktions-

46680_spc.docx

Side 9 af 24

frekvens

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Træthed

Feber+++

Asteni

Smerter

Reaktioner på

injektionsstedet

++++

Undersøgelser

Stigning i

leverenzymer

Stigning i

alkalisk

phosphatase

Stigning i

bilirubin

Stigning i

Lactat-

dehydrogenase

Vægtøgning

(adjuverende

behandling)

Stigning i

kreatinin

Vægttab

(metastatisk

behandling)

* Se detaljeret afsnit nedenfor

** Se pkt. 4.4

+ Almindelig neutropenisk sepsis, inklusive tilfælde med dødelig udgang.

+ + Meget almindelige allergier/allergiske reaktioner, som hovedsagelig finder sted under infusion,

nogle gange fatale. Almindelige allergiske reaktioner inklusive hududslæt især urticaria,

konjunktivitis og rhinitis. Forsinket overfølsomhed er også blevet rapporteret med oxaliplatin, timer

eller dage efter infusionen.

Almindelige anafylaktiske eller anafylaktoide reaktioner, inklusive bronkospasmer, angioødem,

hypotension, følelse af brystsmerter og anafylaktisk shock.

++ + Meget almindelig feber, rigor (tremor), enten som følge af infektion (med eller uden febril

neutropeni) eller som resultat af immunologiske mekanismer.

+++ + Der er blevet rapporteret om reaktioner på injektionsstedet inklusive lokale smerter, rødme,

hævelse og trombose. Ekstravasation kan også medføre lokal smerte og inflammation, som kan

være alvorlig og medføre komplikationer, herunder nekrose, især når oxaliplatin infunderes via en

perifer vene (se pkt. 4.4).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Blod og lymfesystem

Forekomst hos patient (%), efter grad

Oxaliplatin og

5FU/FS

85 mg/m² hver 2.

uge

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Alle grader

Gr 3

Gr 4

Alle grader

Gr 3

Gr 4

Anæmi

82,2

<1

75,6

Neutropeni

71,4

78,9

28,8

12,3

Trombocytopeni

71,6

<1

77,4

46680_spc.docx

Side 10 af 24

Febril neutropeni

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Hæmolytisk uræmisk syndrom

Autoimmun pancytopeni

Infektioner og parasitære sygdomme

Forekomst hos patienter (%), efter grad

Oxaliplatin og 5

FU/FS 85 mg/m²

hver 2. uge

Metastatisk behandling

Alle grader

Adjuverende behandling

Alle grader

Sepsis (inklusive

sepsis og

neutropenisk sepsis)

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Septisk shock, inklusive tilfælde med dødelig udgang.

Immunsystemet

Forekomst hos patienter (%), efter grad

Oxaliplatin og

5 FU/FS

85 mg/m² hver

2. uge

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Alle

grader

grad

3

grad 4

Alle

grader

grad 3

grad 4

Allergiske

reaktioner/

Allergi

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

Nervesystemet

Den dosisbegrænsende toksicitet af oxaliplatin er neurologisk. Den omfatter en sensorisk

perifer neuropati karakteriseret ved dysæstesi og/eller paræstesi i ekstremiteterne med eller

uden kramper, ofte udløst af kulde. Disse symptomer forekommer hos op til 95 % af de

behandlede patienter. Varigheden af disse symptomer, som sædvanligvis aftager mellem

behandlingsforløbene, stiger med antallet af behandlingscykler.

Forekomst af smerter og/eller funktionsforstyrrelser er afhængig af symptomernes

varighed, indikationer for justering af dosis eller endog afbrydelse af behandlingen (se

pkt. 4.4).

Funktionsforstyrrelser inkluderer vanskeligheder ved udførelse af små, præcise bevægelser

og er en mulig konsekvens af sensorisk svækkelse. Risikoen for forekomst af vedvarende

symptomer ved en kumulativ dosis på 850 mg/m² (10 cykler) er cirka 10 %, og ved en

kumulativ dosis på 1.020 mg/m² (12 cykler) er den cirka 20 %.

46680_spc.docx

Side 11 af 24

I størstedelen af tilfældene vil de neurologiske tegn og symptomer forbedres eller helt

forsvinde ved seponering af behandlingen. Ved adjuverende behandling af coloncancer

havde 87 % af patienterne ingen eller lette symptomer 6 måneder efter behandlingens

ophør. Efter op til 3 års opfølgning udviste omkring 3 % af patienterne enten vedvarende

lokale paræstesier af moderat intensitet (2,3 %) eller paræstesier, som kan interferere med

bevægelsesfunktioner (0,5 %).

Der er blevet rapporteret akutte neurosensoriske manifestationer (se pkt. 5.3). De begynder

i timerne efter administration og forekommer ofte ved udsættelse for kulde. De optræder

sædvanligvis som forbigående paræstesi, dysæstesi og hypæstesi. Et akut syndrom af

pharyngolaryngeal dysæstesi forekommer hos 1 % til 2 % af patienterne og er

karakteriseret ved subjektive fornemmelser af dysfagi eller dyspnø/kvælningsfornemmelse

uden objektive tegn på respirationsbesvær (ingen cyanose eller hypoksi) eller som

laryngospasmer eller bronkospasmer (ingen stridor eller hvæsende vejrtrækning). Selv om

antihistaminer og bronkodilatatorer er blevet administreret i sådanne tilfælde, forsvinder

symptomerne hurtigt selv uden behandling. Forlængelse af infusionen hjælper med til at

reducere forekomsten af dette syndrom (se pkt. 4.4).

Andre symptomer, som lejlighedsvis har været beskrevet inkluderer

kæbespasmer/muskelspasmer/ufrivillige

muskelsammentrækninger/muskeltrækninger/myoklonus, unormal koordinering/unormal

gang/ataksi/balanceforstyrrelser/strammen i svælg eller bryst/trykken/ubehag/smerter.

I forbindelse hermed kan der optræde funktionsforstyrrelser i kranienerver, eller disse kan

forekomme som en isoleret hændelse såsom ptose, diplopi, afoni/dysfoni, hæshed, nogle

gange beskrevet som paralyse af stemmebåndene, unormal følelse i tungen eller dysartri,

nogle gange beskrevet som afasi, trigeminusneuralgi/ansigtssmerter/øjensmerter/nedsat

evne til at se skarpt, synsfeltforstyrrelser.

Der er blevet rapporteret andre neurologiske symptomer, såsom dysartri, tab af dyb

senerefleks og Lhermittes tegn under behandling med oxaliplatin. Der er rapporteret

isolerede tilfælde af optisk neuritis.

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Konvulsion

Luftveje, thorax og mediastinum

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Laryngospasme.

Mave-tarm-kanalen

Forekomst hos patient (%), efter grad

Oxaliplatin og

5FU/FS

85 mg/m² hver 2.

uge

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Alle

grader

Gr 3

Gr 4

Alle grader

Gr 3

Gr 4

Kvalme

69,9

<1

73,7

Diarré

60,8

56,3

46680_spc.docx

Side 12 af 24

Opkastning

49,0

47,2

Mucositis/stomatiti

39,9

<1

42,1

Profylakse og/eller behandling med potente antiemetiske stoffer er indiceret.

Dehydrering, paralytisk ileus, tarmobstruktion, hypokaliæmi, metabolisk acidose og nedsat

nyrefunktion kan være forårsaget af alvorlig diaré/opkastning, især ved kombination af

oxaliplatin med 5-fluorouracil (se pkt. 4.4).

Lever og galdeveje

Meget sjælden (≤ 1/10.000)

Leversinusoidalt obstruktionssyndrom, også kendt som veno-okklusiv leversygdom, eller

patologiske manifestationer relateret til sådanne leversygdomme, inklusive peliosis hepatis,

nodulær regenerativ hyperplasi samt perisinusoidal fibrose. Kliniske manifestationer kan

være portal hypertension og/eller forhøjede transaminaser

Hud og subkutane væv

Erfaringer efter markedsføring med frekvens ikke kendt

Overfølsomhed vaskulitis

Nyrer og urinveje

Meget sjælden (≤ 1/10.000)

Akut tubulær nekrose, akut interstitiel nefritis og akut nyresvigt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der er ingen kendt antidot til oxaliplatin. Ved overdosering kan der forventes forværring af

bivirkninger.

Behandling

Der bør iværksættes monitorering af hæmatologiske parametre, og der bør gives

symptomatisk behandling.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

46680_spc.docx

Side 13 af 24

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske stoffer, platinforbindelser

ATC-kode: L 01 XA 03

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Oxaliplatin er et antineoplastisk aktivt stof tilhørende en klasse af platinbaserede

forbindelser, i hvilke platinatomet er sammensat af 1,2-diaminocyklohexan (“DACH”) og

en oxalatgruppe.

Oxaliplatin er en enkel enantiomer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyklohexan-1,2-diamin-kN, kN']

[ethanedioato(2-)-kO

, kO

] platin].

Oxaliplatin udviser et bredt spektrum af både cytotoksicitet in vitro og antitumoraktivitet

in vivo i en lang række tumormodelsystemer, inklusive humane colorektalcancermodeller.

Oxaliplatin viser desuden aktivitet in vitro og in vivo i forskellige cisplatinresistente

modeller.

Der er observeret synergistisk cytotoksisk virkning i kombination med 5-fluorouracil

(5-FU) både in vitro og in vivo.

Selv om oxaliplatins virkningsmekanisme ikke er helt klarlagt, viser studier, at

vandderivaterne, der er resultat af biotransformationen af oxaliplatin, interagerer med DNA

og danner krydsbindinger med både inter- og intrastrenge, hvilket medfører afbrydelse af

DNA-syntesen, der medfører cytotoksiske og antitumorvirkninger.

Klinisk virkning og sikkerhed

Hos patienter med metastaserende colorektalcancer har virkningen af oxaliplatin

(85 mg/m

gentaget hver 2. uge) i kombination med 5-fluorouracil/folininsyre (5-FU/FS)

været rapporteret i tre kliniske undersøgelser:

Som første behandling i en 2-armet komparativ fase III-undersøgelse EFC2962 blev

420 patienter randomiseret enten til 5-FU/FS alene (LV5FU2, N= 210) eller til en

kombination af oxaliplatin og 5-FU/FS (FOLFOX4, N=210))

I et komparativt 3-armet fase III-studie EFC4584 blev 821 allerede behandlede

patienter, som var behandlingsrefraktære over for en kombination af irinotecan (CPT-

11) + 5-fluorouracil/folininsyre, randomiseret til enten 5-FU/FS alene (LV5FU2,

N=275), oxaliplatin som enkelt stof (N=275) eller en kombination af oxaliplatin og 5-

FU/FS (FOLFOX4, N=271)

Endelig inkluderede en ikke-kontrolleret fase II-undersøgelse EFC2964 patienter, der

var refraktære over for 5-FU/FS alene, og som blev behandlet med en kombination af

oxaliplatin og 5-FU/FS (FOLFOX4, N=57)

De to randomiserede kliniske forsøg, EFC2962 hos patienter som første behandling og

EFC4584 hos allerede behandlede patienter, demonstrerede en signifikant højere

responsrate og en forlænget progressionsfri overlevelse (PFS)/tid til progression (TTP)

sammenlignet med behandling med 5-FU/FS alene. I studiet med EFC4584 udført med

allerede behandlede, behandlingsrefraktære patienter var forskellen i gennemsnitlig samlet

46680_spc.docx

Side 14 af 24

overlevelse (OS) mellem kombinationen af oxaliplatin og 5-FU/FA ikke statistisk

signifikant.

46680_spc.docx

Side 15 af 24

Responsrate under FOLFOX4 kontra LV5FU2

Responsrate, % (95 % CI)

uafhængig radiologisk gennemgang

ITT-analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Første behandling

EFC2962

Responsvurdering hver 8. uge

(16-27)

(42-56)

P-værdi = 0,0001

Allerede behandlede patienter

EFC4584

(behandlingsrefraktære over for CPT-

11 + 5-FU/FS)

Responsvurdering hver 6. uge

(0,0-2,7))

11.1

(7,6-15,5)

(0,2- 3,2)

P-værdi < 0,0001

Allerede behandlede patienter

EFC2964

(behandlingsrefraktære over for

5-FU/FS)

Responsvurdering hver 12. uge

(13-36)

* IR: Ikke relevant

Median progressionsfri overlevelse (PFS)/median tid til progression (TTP)

FOLFOX4 kontra LV5FU2

Median PFS/TTP, måneder

(95 % CI)

uafhængig radiologisk

gennemgang ITT analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Første behandling

EFC2962 (PFS)

(5,5-6,5)

(7,2-8,8)

Log-rank P-værdi = 0,0003

Allerede behandlede patienter

EFC4584 (TTP)

(behandlingsrefraktære over for

CPT-11 + 5-FU/FS)

(1,8-2,9)

(4,7-6,1)

(1,6-2,7)

Log-rank P-værdi < 0,0001

Allerede behandlede patienter

EFC2964

(behandlingsrefraktære over for

5-FU/FS)

(3,1-5,7)

* IR: Ikke relevant

46680_spc.docx

Side 16 af 24

Median samlet overlevelse (OS) under FOLFOX4 kontra LV5FU2

Median OS, måneder

(95 % CI)

ITT-analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Første behandling

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Log-rank P-værdi = 0,12

Allerede behandlede

patienter

EFC4584*

(behandlingsrefraktære

over for

CPT-11 + 5-FU/FS)

(7,3 – 9,3)

(9,1-10,5)

(7,2-8,7)

Log-rank P-værdi = 0,09

Allerede behandlede

patienter

EFC2964

(behandlingsrefraktære

over for 5-FU/FS)

10,8

(9,3-12,8)

* IR: Ikke relevant

Hos allerede behandlede patienter (EFC4584), som havde symptomer ved baseline,

oplevede en større andel af de patienter, der blev behandlet med oxaliplatin og 5-FU/FS, en

signifikant bedring af deres sygdomsrelaterede symptomer sammenlignet med patienter,

der blev behandlet med 5-FU/FS alene (27,7 % vs. 14,6 %, p=0,0033).

Hos ikke allerede behandlede patienter (EFC2962) blev der ikke fundet nogen statistisk

signifikant forskel mellem de to behandlingsgrupper med hensyn til nogen af

livskvalitetsdimensionerne. Imidlertid var livskvalitetsscorerne generelt bedre i

kontrolarmen for måling af global helbredsstatus og smerte og værre i oxaliplatinarmen,

hvad angår kvalme og opkastning.

Mht. den adjuverende behandling randomiserede den komparative MOSAIC fase III-

undersøgelse (EFC3313) 2246 patienter (899 fase II/Dukes B2 og 1347 fase III/Dukes C)

videre til fuldstændig resektion af coloncancerens primære tumor til enten 5-FU/FS alene

(LV5FU2, N = 1123 (B2/C) = 448/675) eller til kombination af oxaliplatin og 5-FU/FS

(FOLFOX4, N = 1123 (B2/C) = 451/672)

EFC 3313 3-års sygdomsfri overlevelse (ITT analyse)* for den samlede population

Behandlingsarm

LV5FU2

FOLFOX4

Procentvis 3-års sygdomsfri overlevelse

(95 % CI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Hazard ratio (95 % CI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratificeret logrank-test

P=0,0008

* Median kontrol i 44,2 måneder (alle patienter fulgt i mindst 3 år)

46680_spc.docx

Side 17 af 24

Undersøgelsen viste en samlet betydelig fordel mht. 3-års sygdomsfri overlevelse for en

kombination af oxaliplatin og 5-FU/FS (FOLFOX4) i forhold til 5FU/FS alene (LV5FU2).

EFC 3313 3-års sygdomsfri overlevelse (ITT analyse)* i forhold til sygdomsstadie

Patientfase

Fase II

(Duke’s B2)

Fase III

(Duke’s C)

Behandlingsarm

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procentvis 3-års sygdomsfri

overlevelse

(95 % CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Hazard ratio (95 % CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Logrank-test

P=0,151

P=0,002

* Median kontrol i 44,2 måneder (alle patienter fulgt i mindst 3 år)

Samlet overlevelse (ITT-analyse)

På tidspunktet for analysen af 3 års sygdomsfri overlevelse, som var det primære

endpoint i MOSAIC-forsøget, var 85,1 % af patienterne stadig i live i FOLFOX4-armen

versus 83,8 % i LV5FU2-armen. Dette betød en samlet reduktion i mortalitetsrisiko på

10 % til fordel for FOLFOX4, som ikke nåede statistisk signifikans (risikoforhold =

0,90).

Tallene var 92,2 % versus 92,4 % hos fase II-delpopulationen (Dukes B2) (risikoforhold =

1,01) og 80,4 % versus 78,1 % i fase III-delpopulationen (Dukes C) (risikoforhold = 0,87),

for henholdsvis FOLFOX4 og LV5F-U2.

Pædiatrisk population

Oxaliplatin som enkeltstof til pædiatriske patienter er blevet evalueret i to fase I-studier

(69 patienter) og to fase II-studier (166 patienter). I alt 235 pædiatriske patienter (fra

7 måneder til 22 år) med faste tumorer er blevet behandlet. Virkningen af oxaliplatin som

enkeltstof til pædiatriske patienter er ikke blevet fastslået. Patienttilvæksten blev i begge

fase II-studier stoppet pga. manglende tumorrespons.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling

Farmakokinetikken for individuelle aktive forbindelser er ikke bestemt.

Farmakokinetikken for ultrafiltrabelt platin, som udgør en blanding af alle ubundne, aktive

og inaktive arter af platin, efter en 2-timers infusion af oxaliplatin ved 130 mg/m² hver

3. uge i 1 til 5 cyklusser og oxaliplatin ved 85 mg/m² hver 2. uge i 1 til 3 cykler, er som

følger:

Sammenfatning af estimater af platins farmakokinetiske parametre i ultrafiltrat efter

gentagne doser oxaliplatin ved 85 mg/m

hver 2. uge eller ved 130 mg/m

hver 3. uge

46680_spc.docx

Side 18 af 24

Dosis

C

max

AUC

0-48

AC

t

1/2

α

t

1/2

β

t

1/2

γ

V

ss

CL

μ g

/mL

μg.h

/mL

μg.h

/mL

h

h

h

L

L/h

85 mg/m

2

Gennemsnit

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

17,4

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

6,35

130 mg/m

2

Gennemsnit

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

10,1

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

3,07

Middelværdier for AUC

0-48

, og C

blev bestemt ved cyklus 3 (85 mg/m

) eller cyklus 5

(130 mg/m

Middelværdier for AUC, V

og CL blev bestemt ved cyklus 1.

-, AUC-, AUC

0-48

-, V

- og CL-værdier blev bestemt ved non-kompartmentanalyse.

α, t

β, og t

γ, blev bestemt ved kompartmentanalyse (cyklus 1-3 kombineret).

Efter en infusion på 2 timer er 15 % af den administrerede platin til stede i den systemiske

cirkulation, mens de resterende 85 % hurtigt fordeles i vævet eller elimineres gennem urin.

Irreversible bindinger til erytrocytter og plasma resulterer i en halveringstid i disse

matricer, som ligger tæt på den naturlige omsætning af erytrocytter og serum-albumin. Der

blev ikke observeret nogen akkumulering i ultrafiltreret plasma efter 85 mg/m

hver 2. uge

eller 130 mg/m

hver 3. uge og steady state blev opnået i cyklus 1 i denne matrix. Inter- og

intra-individuel variabilitet er generelt lav.

Biotransformation

In vitro biotransformation anses for at være resultat af ikke-enzymatisk nedbrydning, og

der er intet bevis for cytokrom P450-medieret metabolisme af diaminocyclohexanringen

(DACH).

Der sker en omfattende biotransformation af oxaliplatin i patienterne, og der kunne ikke

påvises noget intakt lægemiddel i ultrafiltratet af plasma efter 2 timers infusion. Adskillige

cytotoksiske biotransformationsprodukter inklusive monochlor-, dichlor- og diaqua-

DACH-platinarter er identificeret i den systemiske cirkulation sammen med et antal

inaktive konjugater på senere tidspunkter.

Elimination

Platin udskilles overvejende igennem urin, hovedsageligt i løbet af de første 48 timer efter

administration.

På dag 5 genfindes cirka 54 % af den totale dosis i urinen og <3 % i fæces.

46680_spc.docx

Side 19 af 24

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Effekten af nedsat nyrefunktion på udskillelsen af oxaliplatin blev undersøgt hos patienter

med varierende grader af nyrefunktion. Oxaliplatin blev administreret i en dosis på

85 mg/m

i kontrolgruppen med normal nyrefunktion (CLcr> 80 ml/min, n=12) og hos

patienter med mild (CLcr = 50 til 80 ml/min, n=13) og moderat (CLcr = 30 til 49 ml/min,

n=11) nedsat nyrefunktion, og ved en dosis på 65 mg/m

hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (CLcr <30 ml/min, n=5).

Median eksponering var hhv. 9, 4, 6, og 3 cykler, og PK data på cyklus 1 blev opnået hos

hhv. 11, 13, 10 og 4 patienter.

Der var en stigning i plasmaultrafiltratet (PUF) platin AUC, AUC/dosis og et fald i total

og renal CL og Vss med stigende nedsat nyrefunktion, især i den (lille) gruppe af

patienter med svært nedsat nyrefunktion: Punktestimat (90 % KI) for estimerede

gennemsnit ved renalstatus i forhold til normal nyrefunktion for AUC/dosis var 1,36

(1,08; 1,71), 2,34 (1,82; 3.01) og 4,81 (3,49; 6,64) for patienter med hhv. mildt, moderat

og svært nyresvigt.

Eliminering af oxaliplatin er signifikant korreleret med kreatininclearance. Total PUF

platin CL var hhv. 0,74 (0,59; 0,92), 0,43 (0,33; 0,55) og 0,21 (0,15; 0,29) og for Vss

hhv. 0,52 (0,41; 0,65), 0,73 (0,59; 0,91) og 0,27 (0,20; 0,36) for patienter med hhv. mild,

moderat og svær nyresvigt. Total kropsclearance af PUF platin blev derfor reduceret med

hhv. 26 % ved mildt, 57 % ved moderat, og 79 % ved svært nedsat nyrefunktion

sammenlignet med patienter med normal funktion.

Renal clearance af PUF platin blev nedsat hos patienter med nedsat nyrefunktion med 30

% ved mildt, 65 % ved moderat og 84 % ved svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med

patienter med normal funktion.

Der var en stigning i beta-halveringstid for PUF platin med stigende grad af nedsat

nyrefunktion hovedsageligt i den alvorlige gruppe. Trods det lille antal patienter med svært

nyresvigt, giver disse data anledning til bekymring hos patienter med svært nyresvigt og

bør tages i betragtning ved ordination af oxaliplatin til patienter med nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.2, 4.3, og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De målorganer, der blev identificeret hos prækliniske arter (mus, rotter, hunde og/eller

aber) i enkelt- og multidosisstudier inkluderede knoglemarven, det gastrointestinale

system, nyrerne, testiklerne, nervesystemet og hjertet. Den toksicitet, som observeredes i

målorganerne hos dyr, er i overensstemmelse med den, som blev produceret af andre

platinholdige lægemidler og DNA-skadende, cytotoksiske lægemidler anvendt i

behandlingen af cancer hos mennesker, med undtagelse af påvirkningen af hjertet.

Påvirkningen af hjertet blev udelukkende observeret hos hunde og omfattede

elektrofysiologiske forstyrrelser med dødelig ventrikelflimren. Kardiotoksicitet anses som

værende specifik for hunde, ikke kun fordi den udelukkende blev observeret hos hunde,

men også fordi doser svarende til dem, der producerede dødelig kardiotoksicitet hos hunde

(150 mg/m

) blev tolereret godt af mennesker. Prækliniske studier af sensoriske neuroner

hos rotter tyder på, at de akutte neurosensoriske symptomer relateret til oxaliplatin kan

omfatte en interaktion med spændingsstyrede Na

-kanaler.

Oxaliplatin var mutagent og klastogent i testsystemer for pattedyr og medførte embryoføtal

toksicitet hos rotter. Oxaliplatin betragtes som et sandsynligt karcinogen, selvom der ikke

er foretaget karcinogenicitetsundersøgelser.

46680_spc.docx

Side 20 af 24

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler i samme infusionspose eller

infusionsslange. I henhold til vejledningen, der er beskrevet i pkt. 6.6, kan oxaliplatin

administreres sammen med folininsyre (FS) ved hjælp af en Y-slange.

Bland IKKE med basiske lægemidler eller opløsninger, især ikke med 5-fluorouracil

(5-FU), folininsyrepræparater (FS), der indeholder trometamol som hjælpestof og

trometamolsalte af andre aktivstoffer. Basiske lægemidler eller opløsninger vil påvirke

stabiliteten af oxaliplatin negativt (se pkt. 6.6).

Fortynd IKKE oxaliplatin med saltvandsopløsning eller andre opløsninger

indeholdende chloridioner (inklusive calcium-, kalium- eller natriumchlorid).

Bland IKKE med andre lægemidler i samme infusionspose eller infusionsslange (se

pkt. 6.6 for instruktioner vedrørende samtidig administration af folininsyre).

Anvend IKKE injektionsudstyr, der indeholder aluminium.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 2 år

Efter fortynding i glukoseopløsning 5 % (50 mg/ml), er der påvist kemisk og fysisk

stabilitet i 48 timer ved 2-8 °C og i 24 timer ved 25 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal infusionsopløsningen anvendes straks.

Hvis infusionsopløsningen ikke anvendes med det samme, er opbevaringstiden og de

øvrige forhold inden anvendelsen brugerens ansvar og må normalt ikke overstige 24 timer

ved 2-8 °C, medmindre fortynding er foretaget under kontrollerede og godkendte,

aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryser.

Se pkt. 6.3 vedrørende opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

20 ml type I klart hætteglas med en prop af bromobutyl og en grå, aftagelig

aluminiumsforsegling, indeholdende 10 ml koncentrat.

20 ml type I klart hætteglas med en prop af bromobutyl og en rød, aftagelig

aluminiumsforsegling, indeholdende 20 ml koncentrat.

50 ml type I klart hætteglas med en prop af bromobutyl og en grå, aftagelig

aluminiumsforsegling, indeholdende 40 ml koncentrat.

Pakningsstørrelser: 1 hætteglas pr. karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

46680_spc.docx

Side 21 af 24

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Som med andre potentielt toksiske præparater skal der udvises forsigtighed ved håndtering

og tilberedning af oxaliplatinopløsninger.

Instruktioner ved håndtering

Sundhedspersonalets håndtering af dette cytotoksiske lægemiddel kræver omfattende

sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personalet, som håndterer lægemidlet, samt det

omgivende miljø.

Tilberedning af injicerbare opløsninger af cytotoksiske stoffer skal foretages af erfarent,

specialiseret personale med viden om de anvendte lægemidler, under forhold, der sikrer

lægemidlets integritet, beskytter miljøet og især beskytter det personale, der håndterer

lægemidlerne, i overensstemmelse med hospitalets gældende regler.

Der kræves et tilberedningsområde, som er beregnet til dette formål. Det er forbudt at ryge,

spise eller drikke i dette område.

Personalet

skal

forsynes

specielt

beskyttelsesudstyr

såsom

langærmede

beskyttelseskitler,

beskyttelsesmasker,

hovedbeklædning,

beskyttelsesbriller,

sterile

engangshandsker, beskyttelsesduge, til tilberedningsområdet samt affaldsbeholdere og

-poser.

Ekskreter og opkast bør håndteres med forsigtighed.

Gravide kvinder skal advares mod at håndtere cytotoksiske stoffer.

Eventuelt ituslåede beholdere skal behandles med samme forsigtighed og betragtes som

kontamineret affald. Kontamineret affald bør destrueres ved afbrænding i behørigt

mærkede, stive beholdere. Se afsnittet “Bortskaffelse” nedenfor.

Hvis oxaliplatin som koncentrat eller som infusionsopløsning kommer i kontakt med hud

eller slimhinder, vaskes straks grundigt med vand.

Særlige forholdsregler ved administration

Anvend IKKE injektionsudstyr, der indeholder aluminium.

Må IKKE anvendes ufortyndet.

Kun 5 % glucoseinfusionsvæske (50 mg/ml) må anvendes til fortynding. Opløs eller

fortynd IKKE til infusion med natriumchlorid eller opløsninger indeholdende chlorid.

Bland IKKE med andre lægemidler i samme infusionspose og administrer ikke

gennem den samme infusionsslange

Bland IKKE med basiske lægemidler eller opløsninger, især ikke med 5-fluorouracil

(5-FU), folininsyrepræparater (FS), der indeholder trometamol, som et hjælpestof og

trometamolsalte af andre aktive stoffer. Basiske lægemidler eller opløsninger vil

påvirke stabiliteten af oxaliplatin negativt

Instruktioner for anvendelse med folininsyre (FS) (som calciumfolinat eller

dinatriumfolinat)

Oxaliplatin 85 mg/m² intravenøs infusion i 250-500 ml 5 % glucoseopløsning (50 mg/ml)

gives samtidig med folininsyre (FS) intravenøs infusion i 5 % glucoseopløsning

(50 mg/ml) over 2-6 timer ved anvendelse af en slange med Y-stykke, der er placeret

umiddelbart uden for infusionsstedet.

46680_spc.docx

Side 22 af 24

Disse to lægemidler må ikke blandes i samme infusionspose. Folininsyre må ikke

indeholde trometamol som hjælpestof og må kun fortyndes med en isotonisk 5 %

glucoseopløsning (50 mg/ml), aldrig med basiske opløsninger eller med natriumchlorid

eller opløsninger indeholdende chlorid.

Instruktioner for anvendelse med 5-fluorouracil

Oxaliplatin bør altid administreres før fluoropyrimidiner, dvs. 5-fluorouracil (5-FU).

Efter administration af oxaliplatin skylles infusionsslangen, hvorefter 5-fluorouracil (5-FU)

administreres.

Fortynding til intravenøs infusion

Udtag den nødvendige mængde koncentrat fra hætteglasset (hætteglassene) og fortynd

herefter med 250-500 ml 5 % glucoseopløsning (50 mg/ml) for at opnå en koncentration af

oxaliplatin på mellem 0,2 mg/ml og 0,70 mg/ml.

Koncentrationsområdet, over hvilken den fysisk-kemiske stabilitet af oxaliplatin er påvist,

er 0,20 mg/ml til 2,0 mg/ml.

Administreres ved intravenøs infusion.

Efter fortynding i glucoseopløsning 5 % (50 mg/ml), er der påvist kemisk og fysisk

stabilitet i brug i 48 timer ved 2-8 °C og i 24 timer ved 25 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør infusionsopløsningen straks anvendes.

Hvis infusionsopløsningen ikke anvendes med det samme, er opbevaringstiden og de

øvrige forhold inden anvendelsen brugerens ansvar og må normalt ikke overstige 24 timer

ved 2-8 °C, medmindre fortynding er foretaget under kontrollerede og godkendte,

aseptiske forhold.

Inspicer opløsningen visuelt før anvendelse. Kun klare opløsninger uden partikler må

anvendes.

Dette lægemiddel er kun til éngangsbrug. Ubrugt infusionsvæske skal kasseres (se afsnittet

”Bortskaffelse” nedenfor).

Brug ALDRIG natriumchlorid eller chloridholdige opløsninger til fortynding.

Forligeligheden af oxaliplatinopløsning til infusion er blevet afprøvet med repræsentative

PVC-baserede administrationssæt.

Infusion

Administrationen af oxaliplatin kræver ikke præhydrering.

Oxaliplatin fortyndet i 250-500 ml 5 % glucoseopløsning (50 mg/ml) til en koncentration

på ikke under 0,2 mg/ml skal infunderes via et centralt venekateter eller en perifer vene

over 2 til 6 timer. Når oxaliplatin administreres med 5-fluorouracil (5-FU), skal

oxaliplatininfusionen foretages inden administration af 5-fluorouracil (-5FU).

46680_spc.docx

Side 23 af 24

Bortskaffelse

Lægemiddelrester såvel som alle materialer, der har været anvendt til fortynding og

administration, skal destrueres i henhold til hospitalets gældende procedurer for

cytotoksiske stoffer i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af farligt affald.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 3

Irland

Repræsentant

BGP Products ApS

Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46680

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. september 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. juli 2018

46680_spc.docx

Side 24 af 24

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her